Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
halvfabrikata
Mellomprodukt som skal bearbeides til eller inngå i et ferdigprodukt.
handelsbedrift
Bedrift som selger varer som den selv har kjøpt inn, og uten at disse er bearbeidet i bedriften. Utsalgsstedet er ofte en forretning, butikk eller kiosk. Noen selger mat, mens andre har spesialisert seg på klær eller fjernsyn og videoapparater.... Les mer
handelspartnere
Begrep som gjerne brukes i nasjonal sammenheng. Gruppen "Norges viktigste handelspartnere" omfatter alle EU-landene unntatt Luxembourg. I tillegg består handelspartnerne av Sveits, USA, Canada, Japan, Sør-Korea, Taiwan, Thailand, Singapore, Polen, Ungarn... Les mer
handelsportefølje
Beholdning av verdipapirer hvor formålet er kjøp og salg med sikte på å oppnå en kortsiktig gevinst. Verdipapirer som inngår i en handelsportefølje, skal alltid klassifiseres som omløpsmidler.
handlingsplan
Liste over hva som skal gjøres av hvem og når (dato) det skal være utført.
handlingsplan
Plan for å gjennomføre, kontrollere og eventuelt korrigere tiltak. Liste over hva som skal gjøres av hvem og når (dato) det skal være utført. Se også: 5 H + 1 N.
handlingsregelen
Handlingsregelen er en finanspolitisk regel/retningslilnje for hvordan en i den årlige budsjettpolitikken best skal ta hensyn til: 1) at inntektene fra petroleumsvirksomheten er formuesomplassering og ikke inntekter i vanlig forstand. 2) at... Les mer
harddisk
Datamaskinens hovedlagringsplass for programmer og dokumenter. En av datamaskinens tre hovedkomponenter sammen med prosessoren og hovedkortet.
hausse
Børsuttrykk for kraftig stigning i aksjekursene. Det motsatt av baisse.
Hausse
Børsuttrykk for kraftig stigning i aksjekursene. Det motsatte av baisse.
hedging
Engelsk uttrykk som betyr å sikre investeringer mot tap. Investorer benytter seg flittig av de unike mulighetene opsjons- og futuresmarkedene gir til å sikre investeringer mot kursendringer på aksjer, valuta og varer samt renteendringer.
Hedging
Engelsk uttrykk som betyr å sikre investeringer mot tap. Investorer benytter seg flittig av de unike mulighetene opsjons- og futuresmarkedene gir til å sikre investeringer mot kursendringer på aksjer, valuta og varer samt renteendringer.
helhetlig risikostyring
Defineres slik av COSO (s.d.): "Helhetlig risikostyring er en prosess, gjennomført av virksomhetens styre, ledelse og ansatte, anvendt i fastsettelse av strategi og på tvers av virksomheten, utformet for å identifisere potensielle hendelser som kan... Les mer
helside
Annonseformat for internettreklame. Størrelsen genereres automatisk i forhold til skjermoppløsningen. Ved åpning av en nettside, lastes en helsides annonse opp i forkant av siden. Denne vises i noen sekunder, før selve siden kommer frem. En helside bør... Les mer
hendelse
Hendelser kan ha negative konsekvenser, positive konsekvenser eller begge deler. Mulige hendelser med negative konsekvenser utgjør risikoer, som kan forhindre verdiskapning eller forringe eksisterende verdier. Mulige hendelser med positive konsekvenser... Les mer
hensikt med et møte
Hensikten med et møte beskriver hvorfor vi har møtet.  Det har gjerne noe med en mulighet og/eller en utilfredsstillende situasjon å gjøre.
hermeneutikk
1) Fortolknings- og forståelseslære; 2) Et generelt vitenskapsfilosofisk syn.
herredsrett
Tidligere navn på førsteinstansdomstolene i landdistriktene (med noen unntak). De tilsvarende domstolene i bykommunene ble kalt byretter. Fra 1. januar 2002 kalles alle by- og herredsretter for tingretter.
heterogent marked
Et marked hvor det eksisterer preferanser ovenfor den enkelte selger eller hans produkter (heterogent = ulikeartet).
histogram
Stolpediagram som viser innbyrdes størrelse av målte verdier. Stolpene kan være i forhold til tid, høyde, mengde og så videre.
historisk-kost-prinsippet
Grunnleggende forutsetning i årsregnskap. Prinsippet innebærer at registrerte historiske kostpriser legges til grunn for målinger i balanse og resultatregnskap.
historisme
Det syn at all angivelig erkjennelse, alle angivelige sannheter, er relative til historisk situasjon, slik at det ikke finnes noen absolutte sannhet eller kunnskap uavhengig av historiske situasjoner. Alt er underlagt historisk forandring, og det finnes... Les mer
hjelpeverge
Person som er oppnevnt av det offentlige til å ivareta en annen persons anliggender når denne ved sinnssykdom eller åndssvakhet er midlertidig forhindret fra å selv ivareta sine interesser.
hjemmel
Privatrettslig: lovlig adkomst til en ting eller rettighet, særlig fast eiendom. Offentligrettslig: rettsgrunnlag.
hjemmeside
Side eller sidestruktur publisert på Internett.
hjemting
Rettskretsen hvor en person kan saksøkes kalles hjemting.
hjemvisning
Beslutning av en overordnet rett om at en underordnet rett skal skal behandle en (sivil) sak på ny.
hjernestorm
Listing av ideer uten kritikk og spørsmål; rask (storm).
HMS
Helse, miljø og sikkerhet. Et systematisk arbeid for å sikre de interne arbeidsforholdene i et foretak. Regulert av internkontrollforskriften, gjort gjeldende første gang i 1992.
HMS-arbeid
Et systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet for å sikre de interne arbeidsforholdene i et foretak. Regulert av internkontrollforskriften, gjort gjeldende første gang i 1992.
holdbarhet
Evne til å holde seg, gangbarhet. Innen logikk: For deskriptive utsagn, sannhet; For normative utsagn , riktighet
homogent marked
Når kjøperne er indifferente ovenfor den enkelte selger og hans produkter, sier vi at markedet er homogent (homogent = likeartet). Forutsetningen for at det skal eksistere et homogent marked, er at selgerne tilbyr produkter som kjøperne anser for å være... Les mer
hoshin kanri
Strategigjennomføring - SGF. Metode for å gjennomføre toppledelsens strategier. Målene og midlene fordeles på hvert nivå i organisasjonen etter catchballprinsippet (s.d.). Oppfølgingen skjer ved hjelp av tregenerasjonsrapporter som lages på alle nivåer.
hotlist
Et utvalg web-sider etter kriterier som mest besøkte, beste, verste etc.
hovedavtale
En hovedavtale er første del av alle tariffavtaler som er eller blir opprettet mellom de organisasjoner som hovedavtalen omfatter. Hovedavtalene tar for seg de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. De inneholder generelle bestemmelser om... Les mer
hovedbok
En sammenfattende bokføringsbok som ved avslutningen av en regnskapsperiode danner grunnlaget for utarbeidelse av resultatregnskap og balanse. Systematisk ordnet utskrift av posteringene i en periode etter (konto)nummer og med summer per konto.
hovedforhandling
(Jus) Muntlige forhandlinger i retten som foregår direkte for den dømmende rett både i sivile saker og i straffesaker etter at den forberedende saksbehandling er ferdig. Dom avsies når hovedforhandling er ferdig. De muntlige forhandlingene som eventuelt... Les mer
hovedkort
Baseenheten i en PC, hvor bl.a. prosessor og minne sitter. I spesielle spor kan man også stikke inn tilleggskort, f.eks. for lyd.
hovedleverandør
Innebærer at en bedrift er den viktigste og kanskje eneste leverandør av en eller flere produkter som brukes i et annet foretaks produksjon. Bedrifter som er hovedleverandør utvikler ofte sterke bindinger gjennom høy grad av integrasjon med et fåtall... Les mer
hovedlisten
Aksjene på Oslo Børs fordeles på to lister, Hovedlisten og SMB-listen. For den enkelte aksjesparer er det av mindre betydning hvilken liste et selskap står på. Forskjellen ligger først og fremst i at det stilles mindre strenge krav for å bli notert på... Les mer
hovedplanlegging
En plan som gir i hovedtrekk oversikt over eksisterende og fremtidige oppdrag som bedriften har/kan få. Planen omfatter beregning av total kapasitet, belegg, når nye oppdrag kan påbegynnes og avsluttes, samt oppfølging og kontroll av planene
hovedprosess
Kjerneprosess eller nøkkelprosess. En viktig prosess for en organisasjon. Sjelden flere enn fem hovedprosesser. Eksempler er markedsføring, forskning og utvikling, salg, innkjøp og produksjon.
hovedtariffavtale
Hovedtariffavtaler er offentlig sektors landsomfattende tariffavtaler mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene.
HR
1) Human resources 2) Human rights
HTML
Hypertext Markup Language. Programmeringsspråket som brukes til å lage web-sider. En nettleser kan oversette html-filers angivelse av grafiske tegn, layoutkoder osv.
html-generator
Program som lager/genererer html-sider.
HTTP
Hyper Text Transfer Protocol. Protokollen som støtter lenker på WWW og muliggjør overføring av data fra en maskin til en annen; motoren i WWW. Teknologien er i ferd med å bli foreldet ettersom protokollen opprinnelig var konstruert for overføring av... Les mer
HTTPS
Forkortelse for Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer. Https står i begynnelsen av webadressen og indikerer at trafikken er kryptert.
humaniora
De "mer menneskelige" studier, studier av språk, litteratur, kunst, historie, religioner, filosofi. I tysk tradisjon ofte kalt "åndsvitenskaper".
Humes problem
Se induksjonsproblemet
husleie
Eier man egne lokaler, blir regnskapet belastet med avskrivninger, renter og driftskostnader for lokalene. Er lokalene anskaffet for mange år siden, er ofte avskrivningene og rentekostnadene knyttet til lokalene svært små p.g.a. prisstigningen.... Les mer
HW
Hardware.
hypertekst
Prinsipp for ikke-hierarkisk lenking av informasjon, der en tekst henviser direkte til annen relevant informasjon. På WWW og CD-ROM utnyttes prinsippet ved hjelp av klikkbare kyberrom (s.d.).
hypotese
En antagelse som ikke er bevist, men som brukes som et arbeidsgrunnlag.
hypotetisk utsagn
Vilkårsutsagn, hvis-så-utsagn
hypotetisk-deduktivt system
Deduktivt system (s.d.) betraktet som en teori om et visst faktisk emneområde. Grunnsetninger i systemet anses som ikke sikre, men antas som hypoteser som eventuelt kan modifiseres eller forkastes. Avledede utsagn (teoremer) i systemet kan utsettes for... Les mer
håndlager
Varer som lagres uten at man bruker spesiell registrering og kontroll ved utleveringen
håndverksbedrift
Håndverksbedrifter er som regel småbedrifter med bare én eller få ansatte. De skiller seg fra industribedrifter ved at produksjonen foregår etter håndverksmessige tradisjoner og er mindre automatisert. Under produksjonen brukes det gjerne verktøy og... Les mer