Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
IA
Inkluderende arbeidsliv
IAS
Intenational accounting standards
IASB
Intenational accounting standards board
IB
Inngående balanse
ICDT-modell
Betegnelse på en modell som er brukt i forbindelse med forretningsmessig utnyttelse av internett. Viser hvordan internett kan utnyttes for å utvide interaksjonen med markedet (og også internt) i form av såkalte virtuelle rom, og deler opp i: 1) Virtual... Les mer
idealistisk erkjennelsesteori
Går ut på at det ikke finnes noen virkelighet uavhengig av bevissthet eller erkjennelse. At noe er virkelig (eksisterer) vil simpelthen si at det oppfattes eller erkjennes
ideell eiendomsrett
Der flere personer i fellesskap har eiendomsretten til en ting (sameie) slik at ingen av dem eier noen særskilt del.
identisk
Én og samme. Motsatt av ikke-identisk, numerisk forskjellig
identitetsteori
Den del av elementær logikk som studerer hvordan uttrykk som "er identisk med" og "er ikke identisk med" fungerer logisk
idiografisk vitenskap
vitenskap som søker mest mulig inngående og utførlig kunnskap om enkelttilfeller, historiske hendelser, enkeltpersoner osv.
IFRS
Forkortelse for "International Financial Reporting Standards". Internasjonal regnskapsstandard. Innebærer avvik fra tidligere norsk regnskapspraksis, blant annet med vekt på erstatning av bokførte tall med virkelige verdier.
Ihendehaverpapir
Verdipapir som ikke lyder på navn, men er utstedt til ihendehaveren, dvs. den som til enhver tid måtte eie verdipapiret.
ikke rentebærende ansvarlig lån
 
ikke-børsnotert selskap
Et selskap som ikke er notert på Oslo børs eller en utenlandsk børs. Et selskap som er notert i lister som ikke er knyttet til Oslo børs, for eksempel TDN-listen, eller en utenlandsk børs, er ikke børsnotert.
ikkemetningsaksiomet
Aksiomet som sier at konsumenten foretrekker mye fremfor lite av et gode.
ikon
Generelt et tegn som representerer noe som følge av tegnets egne trekk eller egen struktur; 1) I religiøs sammenheng: Bilde av Kristus, madonna og helgener, helgenbilde. Et ikon er en billedforkynnelse, rik på symboler. Det er den ortodokse kirken som... Les mer
IKT
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
illikvid
Debitor er illikvid når han ikke kan betale sine forpliktelser ved forfall.
immaterielle eiendeler
Eiendeler i balansen knyttet til rettigheter av ikke materiell art, f.eks. den bokførte verdien av patenter, salgsrettigheter, varemerker, utsatt skattefordel og goodwill. Investeringer i immaterielle eiendeler har ofte noenlunde samme karakter som... Les mer
implementering
Det å oversette intensjoner og planer til virkelighet
implisitt
Underforstått
Implisitt volatilitet
Prosentvis størrelse for markedets forventning til fremtidig bevegelse i underliggende verdi målt på årlig basis. Ved lav implisitt volatilitet er det mindre sannsynlig at opsjonen vil gå in-the-money eller mer in-the money. Opsjonen er av den grunn
in-the-money
En opsjon med en realverdi. Det vil si at en kjøpsopsjons innløsningskurs er lavere enn markedskursen på underliggende verdi, og at en salgsopsjons innløsningskurs er høyere enn markedskursen på underliggende verdi.
incitament
Incentiv. Spore til, beveggrunn for eller tilskyndelse til å handle på en bestemt måte.
incoterms
Standardiserte internasjonale leveringsbetingelser. Regulerer ansvar og risiko knyttet til den fysiske leveransen av en vare. I internasjonal handel kjenner avtalepartene som oftest ikke til de leveringsvilkår som gjelder på motpartens hjemmemarked.... Les mer
indeks
Et statistisk sammenligningstall som viser hvordan ulike størrelse varierer over tid med utganspunkt i et basisår. Konsumprisindeksen er et kjent eksempel på en slik indeks. Andre eksempler finner vi på Oslo Børs, hvor det utarbeides indekser over... Les mer
Indeks
Se Aksjeindeks
indeksregulering
Justering av lønninger eller andre beløp avtalt i penger i samsvar med prisstigningen, uttrykt ved en prisindeks. Tariffavtaler kan inneholde bestemmelser om å regulere lønningene i tariffperioden i forhold til prisstigningen (målt ved... Les mer
indifferensens lov
Alle kjøpere har full informasjon om produktkvalitet og priser. I markedet gjelder derfor én, og bare én, pris på godet.
indifferenskurve
En kurve i godediagrammet som viser godekombinasjoner som gir konsumenten samme nytte.
indikator
1) Kjennetegn, et naturlig tegn. Eks: En svak inflasjon er en god indikator på høykonjunktur; 2) Måleinstrumentnstrument, for eksempel for å måle trykk i gasser. 3) Innen kjemi brukt om stoff som angir begynnelsen eller avslutningen av en reaksjon, og... Les mer
indirekte fordelingskost
Omfatter indirekte kostnader som oppofres i produksjonsavdelingene. Disse kostnadene kan bestå av indirekte lønn (f.eks. formannslønn når en formann har ansvar for produksjon av flere produkter), lønn til vedlikeholdsarbeidere mv., kraftkostnader,... Les mer
indirekte kostnader
Kostnader som ikke direkte kan henføres til et bestemt produkt.
individkonstant
En bokstav, for eksempel a, b eller c, som stedfortreder for en singulær term, og antas å betegne et bestemt individ.
individvariabel
En bokstav, for eksempel x, y eller z, som kan sies å referere ubestemt til hvilket som helst medlem av en viss mengde: variabelens verdiområde. Medlemmene av mengden kalles variabelens verdier.
industribedrift
En industribedrift er en bedrift hvor produkter blir til gjennom en bearbeiding av råstoffer eller halvfabrikater i bedriften. Produksjonen foregår som regel ved bruk av avanserte maskiner og produktene er ofte masseproduserte. Dette kan dreie seg om alt... Les mer
industrivern
Den enkelte bedrifts egenbeskyttelse mot uønskede hendelser som kan føre til skade på eller tap av verdier.
inflasjon
Stigning i gjennomsnittlig prisnivå som bl.a. skyldes en økning av betalingsmidlene i et samfunn, med den følge at disse synker i verdi. Måles med for eksempel konsumprisindeksen. I Norge har Norges bank fått i oppgave å sette renten slik at inflasjonen... Les mer
informasjon
Data satt i sammenheng som gir mening. Informasjon er data som blir tolket. Informasjon er en eksplisitt representasjon av kunnskap, ikke kunnskap i seg selv. Kunnskap kommuniseres som informasjon.
informasjonsprodukter
Definerer i denne sammenheng informasjon som alt som kan bli ""digitalisert"". Informasjonsrelaterte produkt vil demed være karakterisert med at de har relativt høy investeringskost, få kapasitetsbegrensninger og lav marginalkost. I tillegg vil... Les mer
informasjonssystem
Et organisert opplegg for håndtering av informasjon. Et informasjonssystem er en organisert kombinasjon av mennesker, maskinvare, programvare, kommunikasjonsnett og dataressurser, som samler inn, transformerer og formidler informasjon.
informasjonsteknologi
(IT) Omfatter maskiner og programmer som sammen kan håndtere elektronisk informasjon.
infrastruktur
IKT: Den indre struktur som er nødvendig for at programvare, datanett, Internett, intranett mv. skal fungere.
inhabilitet
1) Å være ugild til å behandle en sak på grunn av saken eller partene i saken. 2) En dommer er inhabil hvis det foreligger omstendigheter som kan gi grunnlag for å anta at han kan ha interesse i et domsresultat i en bestemt retning. Inhabilitet kan også... Les mer
inhendehaverpapir
Verdipapir som ikke lyder på navn, men er utstedt til ihendehaveren, det vil si til den som til enhver tid måtte eie verdipapiret.
inkasso
Innkassering for en annens regning av et pengebeløp.
inkonsistens
Uforenlighet.
inkrementell budsjettering
Det hevdes at man i budsjettarbeidet normalt retter fokus mot påplussinger , mens man er lite opptatt av f.eks. kostnadene ved nåværende virksomhet. Dette betegnes gjerne inkrementell budsjettering, dvs. budsjettering der man bare er opptatt av tilvekst.
innbetaling
Mottak av penger fra andre.
inndragning
En reaksjon på den straffbare handling, ved at vinningen ved handlingen (det økonomiske utbyttet), produktet av handlingen (f.eks. falske sedler), gjenstanden for handlingen og midler som har blitt brukt til handlingen, kan inndras. Betraktes ikke som... Les mer
inngangsverdi
Blant annet brukt om den verdien som skal legges til grunn for å regne gevinst eller tap ved skattepliktig salg av formuesgjenstand, for eksempel fast eiendom.
inngående avgift
Merverdiavgift som har påløpt ved kjøp og innførsel av varer og tjenester.
inngående balanse
(IB) Status for en konto ved starten av en planleggings-/beregningsperiode.
inngående beholdning
Status for et varelager ved starten av en planleggings-/beregningsperiode.
innholdsleverandør
Noen som leverer et nytteelement til et nettsted. Også et begrep i forbindelse med internettreklame. Dersom du tilbyr en nyttetjeneste, eksempelvis som en leverandør av et forretningsleksikon, kan du legge tjenesten din i en passende seksjon hos et... Les mer
Innkjøpsansvarlig
 ... Les mer
innledningsforedrag
Del av hovedforhandlingen hvor det gis en redegjørelse fra aktor og prosessfullmektigenes side om hva saken dreier seg om og hvilke bevis de vil trekke frem.
innløsning
Utnyttelse av retten til å kjøpe eller selge aksjer, aksjefondsandeler, obligasjoner, opsjoner eller andre verdipapirer mot et oppgjør.
Innløsning
Utnyttelse av retten til å kjøpe eller selge de underliggende aksjene.
innløsningskurs
1) Prisen som en andelseier får ved innløsning av andeler i et aksjefond. 2) Prisen som brukes ved innløsning av opsjoner, det vil si hva en eier av en kjøpsopsjon skal betal og hva en eier av en salgsopsjon skal betale. 3) Den kurs/pris som betales ved... Les mer
Innløsningskurs opsjoner
Prisen innehaver av kjøpsopsjoner skal betale for det underliggende verdipapir eller prisen en innehaver av salgsopsjoner skal selge det underliggende verdipapir dersom opsjonen innløses.
Innløsningskurs verdipapirfond
Den pris en andelseier i et aksjefond oppnår ved å innløse en andel.
innmatssalg
Salg av eiendeler (og eventuell gjeld) i en bedrift i motsetning til salg av aksjene i selskapet. Salg av driften benyttes også som et synonym. Salg av innmat kan være aktuelt dersom det kun er deler av virksomheten som skal selges (et
innsatsfaktor
Samme som produksjonsfaktor.
innsendelsesplikt
Etter regnskapsloven er årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen offentlige dokumenter, og enhver har rett til å gjøre seg kjent med innholdet av dokumentene hos den regnskapspliktige. Enkelte har i tillegg innsendelsesplikt til... Les mer
innsidehandel
Kjøp eller salg av verdipapirer på grunnlag av innsideinformasjon. Er ulovlig i aksjemarkedet i Norge i følge lov om verdipapirhandel.
Innsidehandel
Når en primærinnsider i et selskap (f.eks. styremedlem, medlem av ledelsen) kjøper/selger f.eks. en akjse i det selskapet vedkommende jobber, defineres dette som innsidehandel. Må ikke forveksles med "ulovlig innsidehandel". Se ulovlig insidehandel. Les
innsideinformasjon
Fortrolig informasjon om et selskap som kan ha vesentlig betydning for kursutviklingen.
Innsideinformasjon
Kortversjon: Presise opplysninger som er egnet til å påvirke kursen på finansielle instrumenter merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Se fullstendig definisjon i verdipapirhandelloven.
innsigelser
De innvendinger motparten har mot det den annen part gjør gjeldende.
innskutt egenkapital
Kapital som er innbetalt av eierne, f.eks. aksjekapital og overkurs ved aksjeutvidelser.
innstillingsrådet for dommere
Dommerne utnevnes av Kongen i statsråd på grunnlag av en innstilling som Innstillingsrådet for dommere avgir til regjeringen.
inntakskost
Samlede kjøpekostnader for en vare, tillagt vareprisen
inntekt
Penger eller andre økonomiske verdier som er opptjent (lønn, driftsinntekter, renteinntekter, stønader). Det skilles mellom brutto og netto inntekt. I regnskapsmessig sammenhengfor en bedrift vil en inntekt være et positivt resultatelement som innebærer... Les mer
inntekter
Summen av salgsbeløpene for en periode kalles inntekter. Positive resultatelementer. Vises i resultatregnskapet både som bruttostørrelse og nettostørrelse.
inntektseffekten
Endringen i forbruk som følger av at en prisendring på det ene godet flytter konsumenten til en lavere eller høyere indifferenskurve. (Jf. Slutskys lov.)
inntektselastisiteten
Betegnes også: Engel-elastisiteten. Angir hvilken innvirkning en inntekstendring vil ha på salget av en bestemt vare. Formel: Relativ mengdeendring/relativ inntekstendring. For de aller fleste varers vedkommende er inntekselastisiteten positiv. Man... Les mer
inntektsnytelse
Livrente, løpende kapitalavkastning, bruksrett osv.
inntjeningsbaserte metoder
Begrep brukt for å betegne en gruppe metoder for verdivurdering. I disse metodene ser du mindre på hva selskapets akkumulerte eiendeler er verdt i seg selv, men mer på hva selskapet som helhet forventes å kunne skape av inntjening framover. Dersom du... Les mer
insider
En som har tilgang på fortrolig informasjon som kan ha vesentlig betydning for kursutviklingen på en aksje, før markedet får tilgang til samme informasjon.
insolvens
Betalingsudyktighet, manglende evne hos debitor til å betale forfalt gjeld eller for øvrig oppfylle sine forpliktelser. Dette gjelder ikke hvis betalingsudyktigheten er forbigående eller hvis eiendeler og inntekter samlet antas å dekke gjelden.... Les mer
Instrumenter
Verdipapir med en målbar pris eller en annen målbar størrelse. Opsjoner og futures er i seg selv finansielle instrumenter med finansielle instrumenter som underliggende verdi.
insuffisiens
Det at gjelden overstiger summen av eiendelene (underbalanse). Insuffisiens er ikke konkursgrunn dersom skyldneren ved sine inntekter kan betale sin gjeld etter hvert som den forfaller. Se også: illikviditet
integrert budsjett
Fremtidsregnskap som viser de samlede økonomiske konsekvenser av ledelsens planer, bl.a. inkludert likviditet.
intensjonalitet
Bevissthetens "gjenstandsrettethet", at bevissthet alltid er bevissthet om "noe"; når vi tenker, tenker vi på noe, når vi håper, håper vi på noe, når vi frykter, frykter vi noe, osv.
interaksjon
Samhandling, mellommenneskelig handling og kommunikasjon på samme tid/sted.
interaktive funksjoner
Funksjoner som forutsetter aktiv dialog og medvirkning fra en bruker for å fungere.
interessent
En som deltar i, eller har interesser i, et foretak. Eks: Eiere, ledelse, arbeidstakere, samfunnet, lånekreditorer, kunder, konkurrenter, leverandører. De ulike interessentene stiller gjerne ulike krav til bedriften. Eierne er bl.a. interessert i høy... Les mer
interessetvist
I arbeidslivet en uenighet mellom en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening og en fagforening om lønns- og arbeidsvilkår. Se Arbeidstvistlovens § 6. Slike tvister løses av partene i mellom ved forhandlinger, arbeidskamp, ved hjelp av riksmeklingsmannen,... Les mer
intern kapitaldannelse
Bedriften går med overskudd som igjen tilflyter egenkapitalen.
intern transport
Transporter som foregår innenfor bedriftens anlegg
Internalisering
Endring av incentiver slik at folk tar hensyn til de eksterne virkningene av sine handlinger.
interne data
Interne data er data som framskaffes i bedriften og som vedrører interne forhold, f.eks. arbeidstid.
internett
Stort internasjonalt nettverk, som består av tusenvis av mindre nettverk over hele verden. En rekke ulike tjenester tilbys over internett, deriblant filoverføring, elektronisk post og det som kalles world wide web. World wide web er det mange tenker på... Les mer
internett-faks
Faks-løsninger som benytter Internett-teknologi.
internett-teknologi
Samlebetegnelse for alle teknologikomponenter som programmer, maskiner, utviklingsmiljø, programmeringsspråk osv. som er utviklet for, eller kan fungere på Internett.
internkontroll
Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
internregnskap
En bedrifts regnskap for intern styring og kontroll. Kalles også driftsregnskap.
internrente
Internrente er den rente hvor nåverdi av samtlige inn- og utbetalinger som en investering gir opphav til, blir lik null. Internrenten er et mål for å finne en investeringslønnsomhet.
internrentemetoden
Kalkylemetode for å beregne lønnsomheten av en investering. Ved internrentemetoden søker man den rentesats der den neddiskonterte verdien av fremtidig avkastning er lik grunninvesteringen. Når man siden kjenner den internrenten, sammenlignes den med den... Les mer
internt tilført
Penger som genereres av driften. Formel: Overskudd + Avskrivninger
interpretasjon
Fortolkning, forklaring, utlegning
interpretasjon av predikatlogisk formel
1) Erstatning av deskriptive konstanter i en predikatlogisk formel  med tilsvarende deskriptive uttrykk i vanlig språk, slik at resultatet er et meningsfylt deskriptivt utsagn. Ved interpretasjonen erstattes generelle konstanter (s.d.) i formelen med... Les mer
Intradag
Betyr "innenfor samme dag". For eksempel hendelser og utvikling i verdipapirmarkedet innenfor børsens åpningstider en gitt dag.
intranett
Et lukket informasjonsnettverk for organisasjonsinterne brukere basert på TCP/IP og web-teknologi.
investering
Investering betyr binding av midler for en fremtidig periode. Bindingen kan skje i form av realkapital (maskiner, bygninger mv.) eller finanskapital (aksjer, obligasjoner, utlån mv.). En investering starter ofte med en rekke utlegg. Etter at... Les mer
investeringsavgift
Avgift som tidligere ble betalt på anskaffelse av driftsmidler. Investeringsavgiften eksisterer ikke lenger.
investeringsbudsjett
Investeringsbudsjettet omfatter investeringer i anleggsmidler. Man bør utarbeide kalkyler med sikte på å komme fram til et mest mulig optimalt investeringsprogram. Dagens investeringer bør også sees i sammenheng med de investeringer som vil bli iverksatt... Les mer
investeringskalkylemetoder
Ulike kalkylemetoder for å beregne lønnsomheten i investeringer. De meste vanlige er nåverdimetoden, internrentemetoden, annuitetsmetoden og pay-back-metoden (beregning av inntjeningstid). Internrentemetoden og pay-back-metoden har vært mest utbredt i... Les mer
investeringsvalg
For å kunne treffe et riktig investeringsvalg, må man bl.a. 1) Ha god oversikt over de ulike investeringsalternativene (teknisk og markedsmessig utvikling, interne flaskehalser, driftskonsekvenser) 2) Utarbeide langtidsplaner (hvilke virksomhetsområder... Les mer
investor
En som plasserer penger i verdipapirmarkedet. Kan både være enkeltpersoner, firmaer og institusjoner som forvalter penger.
Investor
En som plasserer penger i verdipapirmarkedet. Kan både være enkeltpersoner, selskaper og institusjoner som forvalter penger.
IP
1) Intellectual property 2) Internet protocol. Protokollen alle maskiner på Internett bruker; språket som brukes slik at maskinene kan kommunisere med hverandre. Sørger f.eks. for at e-post sendes ut på Internett og at den kommer fram til riktig adresse.
IP-adresse
Unik adresse bestående av tallkoder som definerer hver enkelt maskin på et TCP/IP-basert nettverk som Internett. De aller fleste får tildelt en ip-adresse fra sin internettleverandør. Med denne er de tilkoblet internett og kan besøke og opprette... Les mer
IP-telefoni
Et telefonsystem som ikke benytter telefonnettet, men TCP/IP-baserte nett for kommunikasjon mellom brukere.
Ipa
Individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven.
IPO
IPO står for Initial Public Offering og betyr offentlig emisjon/aksjesalg i forbindelse med en børsnotering.
IPR
Intellectual property rights
IR-ansvarlig
 ... Les mer
IRC
Internet Relay Chat. Åpen kommunikasjonskanal med tekstbaserte samtalegrupper (kanaler) på Internett. Fungerer i praksis som en (gruppe)samtale via tastaturet.
irreversibel kostnad
En fast kostnad som ikke kan justeres ned ved en reduksjon i produksjonen, f.eks. maskiner som er vanskelig å selge ut. Motstykket til reversibel kostnad.
ISDN
Integrated Services Digital Network. Digitalt telefonnett integrert med det øvrige telenettet og som gir relativt høy båndbredde (64-128 Kbps) og rask oppkoblingstid.
ISO
International Organization for Standardization
isokvant
En kurve i faktordiagrammet som viser de faktorkombinasjoner som gir samme produktmengde.
IT
Informasjonsteknologi
ITK
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi