Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
kaizen
Japansk begrep som betyr "varig forandring til det bedre". Brukes om alle de små forbedringene som gjøres i tilknytning til daglig drift.
kalkulatorisk rente
En rentesats som fastsettes av bedriftsledelsen for at den skal anvendes innenfor foretaket ved rentabilitetsberegninger, beregninger av kostander for varer i arbeid lagerkostnader etc. Renten gir uttrykk for krav til forrentning på investert kapital,... Les mer
kalkulatoriske kostnader
Når vi foretar en løpende avregning av en kostnad i driftsregnskapet som avviker fra avregningen i finansregnskapet, taler vi om en kalkulatorisk kostnad. De viktigste kalkulatoriske kostnader er renter, avskrivninger, husleie og eierlønn.
kalkyle
I logisk forstand et formalt system (s.d.) med regler for omforminger og avledninger av uttrykk i systemet. I forretningssammenheng gjerne brukt som betegnelse på oversikt over inntekter og kostnader for et bestemt produkt. Noen kalkyler utarbeides... Les mer
KAM
Key Account Manager, Key Account Management
kanban
Bestillingssystem der bestillingen gjøres ved hjelp av et slags kort, som medfølger en tom forpakning eller lastbærer fra bestiller til lager. Derifra medfølger den fylte forpakningen eller lastbæreren tilbake til bestilleren. Kanban-systemet tilpasses... Les mer
kapabilitet
Dugelighet, dyktighet. Blant annet brukt om evnen en arbeidsprosess har til å oppnå planlagte prestasjoner
kapasitet
Bedriftens kostnadseffektive produksjon eller effektive skala, det vil si produktmengden når de totale gjennomsnittskostnadene er minimale
kapasitetslinje
En linje som viser utnyttelsen av en produksjonsenhet som benyttes for flere produkter. Linjen viser hvilke mengdesammensetninger av disse produktene som gir full kapasitetsutnyttelse. Ved å kombinere kapasitetslinjer for flere produksjonsenheter som er... Les mer
kapasitetsplanlegging
Planlegging av maskiner og personal for å oppnå effektiv ressursutnyttelse
kapital
Vi skiller mellom realkapital: fysisk kapital som fast eiendom, maskiner, bygninger m.m., og finanskapital: kapitalgjenstander som ikke er av fysisk art, det vil si verdipapirer som penger, aksjer, obligasjoner, gjeldsbrev, veksler, bankinnskudd o.l.
kapitalbindingsdiagram
Diagram som viser hvor meget kapital som er bundet i lager og produksjon under den totale materialflyt, samt fordelt på adskilte kostnadsarter.
kapitaldekning
Tilstrekkelig kapital og sikkerhetsgrunnlag tilgjengelig til å finansiere selskapets kapitalbehov.
kapitalens omløpshastighet
Dette nøkkeltallet er et mål for hvor effektivt bedriften utnytter kapitalen som er bundet i bedriften (hvor mange ganger den investerte kapitalen blir omsatt i løpet av et år). 
kapitalforhøyelse
En økning av et selskaps egenkapital. For (allmenn)aksjeselselskap omfatter kapitalforhøyelse i formell forstand kun utvidelse av aksjekapitalen. Kapitalen kan her tilføres enten gjennom nytegning av aksjer (emisjon) eller ved at andre deler av... Les mer
kapitalforsikring
Forsikring hvor selskapet skal utbetale et bestemt beløp. Beløpet kan være oppdelt i terminer.
kapitalfrigjøring
Reduksjon av den kapital som er bundet i omløpsmidler eller anleggsmidler. Dette kan f.eks. gjøres ved å redusere kredittiden til kundene eller ved å redusere lagertiden.
kapitalinnskudd
Eierens innskudd av kontanter eller varer i virksomheten.
kapitalisere
Anvende som kapital, omdanne til kapital, finansiere, gi kapital til, (overført) utnytte, dra fordel av, (regnskap) aktivere
kapitalisme
Et økonomisk system som støtter seg på det frie marked, og som er karakterisert ved privat eie av produksjonsutstyret, hvor forbrukere og produsenter kan forfølge egeninteressen, og hvor det er konkurranse mellom produsentene.
kapitalkostnader
Det vi må betale for å tilføre bedriften kapital (gjeldsrenter). Kostnader for å anvende kapital som produksjonsfaktor. I første rekke anses kapitalkostnadene å omfatte avskrivninger og renter som blir beregnet pr år. De defineres som den årlige kostnad... Les mer
kapitalnedsettelse
Reduksjon av aksjekapitalen i et (allmenn)aksjeselskap. Beløpet kan bare brukes på lovbestemt måte til dekning av tap, utdeling til aksjonærene, sletting av selskapets egne aksjer eller avsetning til frie fond. En kapitalnedsettelse innebærer alltid at... Les mer
kapitalrasjonalisering
Målsetting for å forbedre rentabiliteten ved raskere kapitalomsetning. Rentabilitet defineres som bedriftens driftsresultat + finansinntekter, dividert på den investerte kapital. Gjennom endring av arbeidsmetoder kan man frigjøre kapital uten å redusere... Les mer
Kapitalutvidelse
Se emisjon .
kartell
Et marked hvor foretakene åpenbart opptrer samlet for å fastsette pris og omsetning slik at samlet profitt maksimeres.
kategori
Grunnform eller grunnbegrep. Hos Kant; de allmenne forstandsformer som preger (former) den erkjente virkelighet i og med vår erkjennelse av den.
kategorisere
Henføre til kategori, strukturere virkeligheten ved hjelp av kategorier
kausal
Har å gjøre med årsak og virkning
kausalforklaring
Årsaksforklaring. Forklaring ved angivelse av virkende årsaker (i motsetning til for eksempel formål, hensikter osv.)
kausallov
Lov om årsak-virknings-sammenhenger
kausalt resonnement
Resonnement om årsak og virkning
kausjon
Dersom du ikke kan stille sikkerhet for et lån, kan du få andre til å kausjonere for lånet. Kausjonisten garanterer at han er en ansvarlig for gjelden hvis du ikke gjør opp for deg. Det er stor risiko å kausjonere for andre.
KB
Kilobyte. Måleenhet for datastørrelse. 1.000 bytes.
Kbps
Kilobits per sekund. Måleenhet for overføringshastighet. 1.000 bits.
KF
Kommunalt foretak
KG
Kortsiktig gjeld
kjennelse
En avgjørelse av retten som verken er en dom eller en beslutning. En avgjørelse som går ut på å avvise eller heve en sak, vil være en kjennelse. Retten treffer avgjørelser ved dommer, kjennelser eller beslutninger. Kjennelser skal begrunnes og kan... Les mer
kjernekapital
Den sikreste delen av bankenes egenkapital, i praksis det som aksjonærene eier. Dertil kommer tilleggskapital, som ansvarlig lånekapital.
kjernevirksomhet
Selskapets grunnleggende basisvirksomhet. Kantinedrift er kjernevirksomhet for et selskap som har som forretningside å tilby kantinedrift til andre selskap, mens for de fleste andre er dette en støtteaktivitet. Aktiviteter som ikke hører inn under... Les mer
kjæremål
Prøving for en overordnet domstol av rettslige avgjørelser som ikke kan ankes.
kjæremålsfrist
Den frist en part har til å inngi kjæremål over en kjennelse eller beslutning truffet av tingretten eller lagmannsretten. I sivile saker er kjæremålsfristen en måned. I straffesaker er kjæremålsfristen to uker.
kjøper av virksomhet
 ... Les mer
kjøperkurs
Den pris en kjøper er villig til å betale for en aksje. Benyttes i forbindelse med omsetning av aksjer på børs. Dagens høyeste kjøperkurs som ikke lokker fram selgere, noteres som kjøperkurs, mens laveste tilbud som ikke tiltrekker seg kjøpere, noteres... Les mer
Kjøperkurs
Den pris en kjøper er villig til å betale for en aksje.
kjøpsrettsobligasjon
Obligasjon som gir rett til kjøp av aksjer i selskapet til en på forhånd avtalt pris.
Kjøpsrettsobligasjon
Obligasjon som gir rett til kjøp av aksjer i selskapet til en på forhånd avtalt pris.
klientmaskin
En datamaskin i et nettverk. Kan benytte seg av tjenester fra en tjenermaskin.
knapp
Annonseformat for internettreklame. Standard størrelse i pixler: 120x60. Andre størrelser: 140x60, 150x60, 180x60. En knapp kjøpes som regel for en fast tidsperiode (måned, kvartal, år). Plassering fortrinnsvis i sidens høyre eller venstre kolonne. Det... Les mer
knapp ressurs
En ressurs hvor etterspørselen er større enn tilbudet når prisen er null. En knapp ressurs har derfor alltid en pris større enn null.
knapphetsloven
Det er knapphet på varer og tjenester fordi det ikke finnes nok ressurser til å produsere alle varer og tjenester folk ønsker.
kniven-på-strupen-området
Et område hvor den prisen selgeren får, er mindre enn de totale gjennomsnittskostnadene, men større enn de variable gjennomsnittskostnadene, slik at bedriften har et positivt dekningsbidrag til de faste kostnadene.
ko-ekstensjonal med
Har samme ekstensjon som
kodeplan
En måte å strukturere fakta om en forretningshendelse. En kontokodeplan brukes for å beskrive økonomiske hendelser i sin alminnelighet. En produktkodeplan brukes for å beskrive salgshendelser.
koherens
At en helhet av overbevisninger er koherent vil si at overbevisningene henger sammen og støtter opp om hverandre på forskjellige måter. En nødvendig men ikke tilstrekkelig betingelse for koherens er forenlighet: at de forskjellige overbevisningene må... Les mer
koherensteori om sannhet
Teori om at sannhet består i koherens innenfor en helhet av tro (overbevisninger).
kollektiv forsikring
Forsikring som omfatter personer i en nærmere angitt gruppe, og eventuelt dekke deres ektefelle, barn, e.l.
kollektiv oppsigelse
Når fagforening eller arbeidsgiverforening samlet sier opp arbeidsavtalene for å sette i gang lovlig arbeidskamp. En lovlig arbeidskamp forusetter at de personlige arbeidsavtaler er bortfalt, slik at det formelt sett ikke eksisterer noe... Les mer
kollektive goder
Goder som verken er ekskluderende eller rivaliserende.
kombinasjon
Begrep brukt blant annet om en handelsstrategi hvor en investor foretar samtidig kjøp og/eller salg av flere opsjoner eller futures.
Kombinasjon
Handelsstrategi hvor investor foretar samtidig kjøp og/eller salg av flere opsjoner eller futures.
kombinerte oppgjør
Dette er tariffoppgjør der myndighetene går inn som en tredje part i oppgjøret. En del av et lønnskrav kan bli innfridd med forskjellige tiltak fra myndighetenes side, som for eksempel skattelettelser, subsidier, prisreguleringer etc. Myndighetene krever... Les mer
kommandittselskap
(KS) Selskap hvor en eller flere deltakere har ubegrenset personlig ansvar for selskapets gjeld (komplementar), andre deltakere har begrenset gjeldsansvar (kommandittist). Normalt er komplementaren(e) et aksjeselskap. Kommandittistene betaler normal ikke... Les mer
kommersiell due diligence
I hvilken grad er virksomheten livskraftig og velfungerende? Sagt med andre ord: Er virksomheten i stand til å skape verdier i framtiden? Dette er utgangspunktet for den kommersielle analysen av en virksomhet (kjøpsobjekt). Den skal gi deg en... Les mer
kommisjonslager
Å ha andres eiendom på eget lager. Betales etter uttak.
kommuneøkonomi
Kommunenes inntekter består av skatteinntekter, gebyrer og bevilgninger over statsbudsjettet. Deler av overføringer fra staten er øremerket særskilte formål, mens resten er så kalte frie inntekter. Inntektene går til å dekke utgifter som Stortinget har... Les mer
kommunikasjonsløsninger
Løsninger for logisk kommunikasjon mellom brukere eller fysisk kommunikasjon mellom to datamaskiner.
komplementor
En aktør er din komplementor om kundene verdsetter dine varer eller tjenester høyere når de har tilgang på den andre aktørens varer eller tjenester, enn når de bare har tilgang til din vare eller tjeneste.
komplementære goder
To goder som er slik at en økning i prisen på det ene reduserer etterspørselen etter det andre. (Godene utfyller hverandre, og krysspriselastisiteten er negativ.)
kondisjonal
Et skjema av formen "p -> q" i utsagnslogikk. p står her for antecedenten, og q for konsekvensen. "Hvis-så"-utsagn gjengis gjerne ved kondisjonaler i utsagnslogikk.
konfigurasjon
IKT: Den kombinasjonen av maskinvare og programvare som tilpasset hverandre utgjør et maskinoppsett.
konfigurere
Å tilpasse maskinvare og programvare til et bestemt oppsett.
konfliktråd
Konfliktrådet har som formål å løse tvister mellom private parter, eller mellom individ og samfunn. Her møtes partene sammen med en megler. Tjenesten tilbys i alle kommuner.
konglomerat
Konsern med flere uavhengige ben å stå på. Brukes gjerne når de enkelte virksomhetsområdene er lite relatert til hverandre.
kongruensprinsippet
Grunnleggende regnskapsprinsipp, jf. regnskapsloven § 4-3. Prinsippet sier at alle inntekter og kostnader skal resultatføres. Dette tilsvarer at alle endringer i egenkapitalen, med unntak av kapitalinnskudd og -uttak, skal resultatføres. Unntak ved... Les mer
konjunksjon
... Les mer
konkurransearena
Innenfor et marked bestemmes forutsetningene for konkurranse av samspillet mellom de ulike konkurransekreftene: Eksisterende konkurranse, kunder, leverandører, substitutter og nykommere. En vesentlig forutsetning for valg og definisjon av... Les mer
konkurranseevne
Omfatter ulike faktorer som påvirker grad av tilfredshet hos sluttbrukerne: kvalitet, pris, service, tilpasningsevne m.m., og dermed den enkelte aktørs evne til å konkurrere i markedet. For et land som helhet vil deltakelsen i internasjonal handel gjør... Les mer
konkurransemidler
Samlet benevnelse på ulike salgsfremmende middel som foretak bruker for å øke sin konkurranseevne. Konkurransemidlene utgjøres hovedsakelig av produkter, prissetting, sortimentssammensetting, distribusjonsopplegg, reklame, PR og leveranseservice. Se... Les mer
konkurranseorienterte priser
I dette tilfellet bygger man først og fremst egne priser på hvilke priser konkurrentene opererer med. For eksempel kan man følge prisen til en større produsent (prisleder), man tar en pris som tilsvarer gjennomsnittlig markedspris mv.
konkurranseutsatt sektor
(K-sektor) Bedrifter i konkurranseutsatt sektor selger varer og tjenester i Norge i konkurranse med importerte varer, eller på det internasjonale markedet. Fortjenesten er svært avhengig av forskjeller i kostnader mellom land. Eksempler på dette kan være... Les mer
konkurrent
En aktør er din konkurrent om dine kunder verdsetter dine varer eller tjenester lavere når de har tilgang på den andre aktørens varer eller tjenester, enn når de bare har tilgang på dine varer eller tjenester.
konkurs
Rettsforfølging som går ut på å beslaglegge en skyldners (debitors) verdier, omgjøre disse til penger, og deretter fordele disse forholdsmessig mellom kreditorene. Insolvens er en forutsetning for å åpne konkursbehandling. Når skyldneren begjærer seg... Les mer
konsekvent
1) Følgeriktig gjennomført, 2) konsistent
konsensus
Enighet
konsensusteori om sannhet
Teori om at sannhet består i enighet
konsern
Et konsern er en sammenslutning av foretak der hver enkelt enhet er juridisk selvstendig, men der selskapene økonomisk sett utgjør en enhet. Et konsern består av et morselskap og ett eller flere datterselskap. Hovedregelen er at et selskap er morselskap... Les mer
konsernbidrag
Overføringer av økonomiske verdier mellom selskaper innen et konsern. Vises ikke i konsernregnskapet. Kan få skattemessige følger og er underlagt reglene i skatteloven og aksjeloven/allmennaksjeloven.
konserneoppgjør
Aksjelovens benevning for konsernresultatregnskap og konsernbalanse.
konsernregnskap
Et samlet regnskap for et konsern som en økonomisk enhet.
konsesjon
Offentlig tillatelse for å erverve visse slags goder.
konsignasjonslager
Varer i kommisjon (som betales ved uttak fra lager).
konsistens
1) det å være ensartet, ensartethet; 2) (logikk) forenlighet. Se også: forenlige utsagn; 3) fasthet, tetthet; 4) et stoffs fasthet og sammenheng
konsistent
Sammenhengende, ensartet. I logikk også brukt om forenlige utsagn
konsistent prinsippanvendelse
Grunnleggende regnskapsprinsipp, jf. regnskapsloven § 4-4. Årsregnskapet skal utarbeides etter ensartede prinsipp som skal anvendes konsistent over tid.
konstatert tap
Tap på fordringer som er konstatert ved konkurs, akkord eller lignende.
konsumentoverskudd
En kjøpers betalingsvillighet minus beløpet kjøperen faktisk betaler. I markedet lik arealet under etterspørselskurven og over prislinjen.
konsumentsuverenitet
En antagelse om at den enkelte konsument best vet hvilken nytte hun har av forskjellige goder.
konsumprisindeksen
(KPI) En indeks som viser den gjennomsnittlige prisutviklingen for et bredt utvalg av varer og tjenester. Den 15. i hver måned innhenter Statistisk sentralbyrå inn 40 000 - 45 000 priser fra et utvalg på om lag 900 varer og tjenester. Begrepet KPI-JAE... Les mer
kontanter
Beholdning av penger som kan brukes til betaling.
kontantoverskudd
Årlig kontantstrømbidrag fra en bedrift. Benyttes bl.a. ved verdivurderinger og investeringsanalyser.
kontantprinsippet
Regnskap som bygger på faktiske innbetalinger og utbetalinger, ikke inntekter og kostnader.
kontantrabatt
Hensikten med denne rabattypen er å få kundene til å betale tidligere enn eller mot en godtgjørelse i form av rabatt på det totale fakturabeløp. Ved få fremskynde betalingen kan selgeren redusere lånene, eller han kan foreta investeringer som ellers ikke... Les mer
kontantsalg
Salg der kjøpers forpliktelser overfor selger gjøres opp ved levering.
kontantstrøm
Overføring av penger i form av innbetalinger og utbetalinger.
kontantstrømanalyse
Oversikt som viser hvordan bedriften har anskaffet og anvendt midler i løpet av en periode. Oppsett: (Overskudd + Avskrivninger - Utbytte + Nytilført egenkapital + Endring i langsiktig gjeld - anleggsinvesteringer) = (endringer i omløpsmidler - endringer... Les mer
kontantstrømbaserte modeller
Brukt ved verdivurdering. Grunnlaget for å drive forretning er til syvende og sist det å få penger inn i kassa. Eierne av en virksomhet forventer med andre ord at eierskapet vil medføre kontanttilførsel i framtiden. Kontanttilførselen kan ha mange... Les mer
kontantstrømbaserte modeller /DCF/ kontantstrømmetoden
[Eng. Discounted cash flow (DCF)]   Synonymer: kontantstrømbaserte metoder   Brukt ved verdivurdering. Grunnlaget for å drive forretning er til syvende og sist det å få penger inn i kassa. Eierne av en virksomhet forventer med andre ord at eierskapet vil
kontantstrømoppstilling
Oversikt som for en gitt periode viser innbetalinger og utbetalinger fra operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter og finansieringsaktiviteter. Forklarer likviditetsendringer i perioden.
kontekst for uttrykk
Sammenheng, eventuelt en tekst, som et uttrykk opptrer i
kontering
Å notere hvilken konto som skal godskrives/belastes.
kontigent utsagn
Utsagn som verken er nødvendig sant eller nødvendig usant (verken logisk sant eller logisk usant)
konto
Informasjon om en bestemt post i et regnskap. Hjelpemiddel for bokføringsregistreringer. Flertall: Konti eller kontoer.
kontoplan
Systematisk oppstilling av samtlige konti i et regnskap.
kontradiksjon
Selvmotsigelse
kontradiksjonsprinsippet
Sier at en og samme påstand ikke kan være både sann og usann på en gang.
kontradiktorisk motsetning
At to utsagn A og B er kontradiktorisk motsatte, symbolisert A x B, vil si at A og B vil ha motsatt sannhetsverdi under alle mulige omstendigheter: hvis det ene er sant er det andre usant, og omvendt
kontrafaktisk kondisjonal
Kondisjonal hvor antecedenten er usann
kontrafaktisk tenkning
Tenkning hvor en opererer med kontrafaktiske vilkårsutsagn
kontrafaktisk vilkårsutsagn
Vilkårsutsagn hvor antecedenten er usann
kontrolldiagram
Styringsdiagram, kontrollkort. Kalles også prosessatferdsdiagram. Grafisk metode for å vise målinger og variasjoner over tid. Brukes for å visualisere prestasjonen til en prosess når målet er fastlagt. Vanligvis bestemmes også toleransegrenser (s.d.)... Les mer
kontrære utsagn
At to utsagn A og B er kontrære, A ∩ B, vil si at de er uforenlige (s.d.), men ikke kontradiktisk motsatte (s.d.). Det vil si at A og B ikke kan være sanne på én gang (er det ene sant, må det andre være usant); men de kan begge være usanne på én gang
konvensjonalisme
Et syn som går ut på at godtakelse av vitenskapelige teorier i alt vesentlig, eller utelukkende, beror på konvensjon, overenskomst, i forskersamfunnet
konvertibel obligasjon
Obligasjon som innenfor en bestemt tidsfrist kan byttes om i andre verdipapirer (ofte aksjer) til på forhånd fastsatte betingelser.
Konvertibel obligasjon
Obligasjon som innefor en bestemt tidsfrist kan byttes om i andre verdipapirer (ofte aksjer) til på forhånd fastsatte betingelser.
konvertible lån
Obligasjonslån som kan gjøres om til aksjekapital.
KOP
Kundeordrepunkt
korrespondanseteori_om_sannhet
Går ut på at et utsagns sannhet består i at det stemmer overens med virkeligheten, de faktiske forhold
korrigerende tiltak
Tiltak for å fjerne eller kontrollere årsakene til avvik eller feil slik at fenomenet ikke skjer igjen.
kort sikt
Den tidsperiode da de faste produksjonsfaktorene ikke kan endres, men utnyttelsen av faktorene kan varieres.
kortsiktig anleggsfinansiering
Et grunnleggende krav for sunn finansiering av et selskap, er at anleggsmidlene er finansiert med langsiktig kapital. Et nøkkeltall som belyser dette fra "negativ" synsvinkel er "kortsiktig anleggsfinansiering". Dette nøkkeltallet viser om deler av... Les mer
kortsiktig gjeld
Gjeld som forfaller til betaling innen de første 12 måneder etter balansetidspunktet. I balansen fremgår kortsiktig gjeld som en egen post under hovedposten gjeld.
kortsiktig gjeld i prosent av totalkapitalen
Dette nøkkeltallet viser risiko knyttet til finansieringen. Det viser videre i hvilken grad selskapet benytter leverandører og offentlige myndigheter til finansiering av virksomheten. 
kortsiktige fordringer
Fordringer som forfaller innen ett år (inngår i bedriftens omløpsmidler).
kortsiktige planer
Korttidsplaner dekker ofte en tidsperiode på noen få uker. Eksempler på korttidsplaner er produksjonsplaner, kortsiktige likviditetsoversikter mv. Som et ledd i utarbeidelsen av korttidsplanene detaljplanlegges virksomheten.
kortsiktige verdipapirer
Verdipapirer som representerer en midlertidig plassering av ledige betalingsmidler. Et omløpsmiddel som inngår i ulike poster under investeringer i balansen.
korttidsbudsjett
Korttidsbudsjettene dekker ofte en periode på ett år, en sesong e.l. Det som karakteriserer korttidsbudsjettet, er at den ramme man arbeider innenfor, er mer eller mindre gitt. Ved korttidsbudsjettering søker man derfor primært å komme fram til en best... Les mer
kostnad
Reduksjon av egenkapitalen som skyldes drift av virksomheten. Kan for eksempel omfatte forbruk i penger av varer og tjenester i virksomheten eller tap. Ved lønnsomhetskalkyler er det ofte nyttig å benytte en mer vidtrekkende definisjon: Kostnader er de i... Les mer
kostnader
Verdien av alt en produsent må gi opp for å produsere et gode. 
kostnader rentebærende gjeld
Formel: Rentekostnader/Gjennomsnittlig rentebærende gjeld
kostnadsart
Type kostnad
kostnadsbærer
De forskjellige avdelinger eller produkter kostnadene skal fordeles på i et internregnskap
kostnadsdriver
En kostnadsdriver er en faktor som har avgjørende betydning for kostnadsnivået for en aktivitet i en bedrift, f.eks. maskintimer i produksjonen, antall forsendelser ved forsendelser av varer mv. Mens man i et tradisjonelt regnskap ofte benytter tillegg... Les mer
kostnadseffektivitet
Betegner at et mål nås til lavest mulige kostnader for samfunnet.
kostnadsestimering
Å estimere betyr å vurdere. I produksjonssammenheng vil kostnadsestimering bety å vurdere hvordan kostnadene påvirkes av endringer i produksjonsvolum eller et annet aktivitetsmål. Den faktor som avgjør kostnadsnivået, kalles ofte kostnadsdriver.
kostnadsfunksjonen
En funksjon som viser hvorledes bedriftens kostnader varierer med produktmengden når produktmengden blir fremstilt på den billigste måte ved de gitte faktorprisene og den gitte produksjonsteknikk.
kostnadslinjen
Isokostlinjen. En linje i faktordiagrammet som viser de faktorkombinasjoner som innebærer de samme kostnader for produsenten.
kostnadsnivå
Formel 1: Driftskostnader/(Netto renteinntekter + Andre driftsinntekter). Formel 2: Driftskostnader/(Netto renteinntekter + Andre driftsinntekter - Gevinster på verdipapirer, valuta og finansielle instrumenter). Ideelt sett bør inntektene justeres kun... Les mer
kostnadsorienterte priser
Prisene beregnes normal ved å plusse et bestemt fortjenestetillegg på enhetskostnadene (kostnadene for å produsere en gitt enhet)..
kostnadsprosent
1. Nøkkeltall for skadeforsikringsselskap. Formel brutto: Brutto driftskostnader x 100 / Forfalt premie totalt. Formel for reassurandør: Provisjon for avgitt gjenforsikring (reassurandør) x 100 / Forfalt premie for reassurandører. Formel for egen... Les mer
kostnadssted
Avdelingen eller området som kostnaden vedrører. En kontotype som hjelp for fordeling av kostnader. De kostnadsstedene som yter direkte tjenester til de endelige kostnadsbærerne (produktene), kalles endelige kostnadssteder. Det er også ofte en fordel å... Les mer
kostpris
En vares innkjøpspris pluss kostnader i forbindelse med innkjøpet minus rabatter.
KPC
Key purchase criteria
KPI
1) Konsumprisindeksen 2) Key performance indicators (eller "key performance indices")
kredit
Høyresiden av en konto. Del av det dobbelte bokholderis prinsipp, hvor debet er motposten. Følgende regler gjelder for bokføring av forretningstilfeller: 1) En eiendelskonto debiteres når eiendelene øker, og krediteres når eiendelene minker. 2) En... Les mer
kreditere
Å føre til kredit på kontoen, dvs. å føre et tall på kontoens høyreside. Godskrive.
kreditnota
Kreditfaktura. Aktuelt når varer er returnert, eller når kunder av ulike årsaker er innvilget prisavslag.
kreditor
Fordringshaver. Den man skylder penger. En som har levert noe til oss og har oppgjør til gode. Motsatt av debitor.
Kreditor
Den man skylder penger. Motsatt av debitor (Debitor)
kreditt
Betalingsutsettelse. Bedriften gir kreditt til sine kunder og får kreditt fra sine leverandører.
kredittforetak
Foretak som har som formål å drive utlånsvirksomhet eller annen finansieringsvirksomhet, og som tar opp lån mot utstedelse av obligasjoner eller andre gjeldsbrev.
Kredittforetak
Foretak som har som formål å drive utlånsvirksomhet eller annen finansieringsvirksomhet, og som tar opp lån mot utstedelse av obligasjoner eller andre gjeldsbrev.
kredittid kunder
Tid fra fakturadato til betaling skjer.
kredittid leverandører
Tid fra fakturadato til betaling skjer.
kredittrisiko
Risikoen for tap på grunn av at motparten i en handel ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser.
kredittsalg
Salg med betalingsutsettelse
kredittstandard
Kredittstandardene angir hvilke krav man stiller til kredittsøkernes kredittverdighet. Reduserer man på kravene til kredittverdighet, har dette en positiv salgseffekt og dekningsbidraget øker dermed. På den annen side må man ta hensyn til økte... Les mer
kredittverdighetsanalyse
En kredittbeslutning i en kredittinstitusjon bygger normalt på et studium av hvordan et sett nøkkeltall har utviklet seg over tid og en sammenligning av bedriftens nøkkeltall med fastsatte standarder. Mange kredittinstitusjoner har utviklet... Les mer
kriminalitetsforebyggende råd
Det kriminalitetsforebyggende råd Kriminalitetsforebygging er et kjent begrep. Og det er mange som driver kriminalitetsforebyggende arbeid. I 1980 så regjeringen det som et behov å gå aktivt inn i dette arbeidet. Det var behov for koordinering og... Les mer
kronekursen
Den nominelle kronekursen uttrykker hvor mange norske kroner en må betale for én (100) enhet(er) av en annen valuta. En styrking av kronekursen betyr at krona blir mer verdt i forhold til utenlandsk valuta.
kryptere
Omforme data slik at de blir uleselige for alle maskiner eller mennesker som ikke kjenner hvordan de er omformet.
krypteringsmekanisme
En mekanisme i et program som koder data slik at de ikke kan tolkes av andre programmer enn de som vet hvordan dataene skal de-kodes.
krysspriselastisitet
Viser med hvor mange prosent etterspørselen etter et gode endrer seg når prisen på et annet gode endres med én prosent, cet. par. Når prisen på en bestemt vare endres, har dette ofte virkning på salget av andre varer. For å måle hvilken... Les mer
kryssubsidiering
Begrep benytte bl.a. forbindelse med ordrekalkulasjon. Eks: Anta at direkte lønn er lik for alle produkter, og at direkte lønn nyttes som fordelingsgrunnlag for de indirekte kostnadene, herunder omstillingskostnader. Under de refererte forutsetninger vil... Les mer
KS
1) Betegnelse for kommandittselskap. 2) Kvalitetssikring 3) Kommunenes Sentralforbund 4) Krigsskolen.
kumulasjon
Ordet betyr opphoping. Innen rettspleien betyr det at flere krav kan behandles i samme sak, eller at flere krav kan forenes til behandling i samme sak.
kunde
Mottaker av vare eller tjeneste. Ikke kommersielle organisasjoner bruker begreper som klient, bruker, publikum eller andre.
kundefokusering
Uten kunder har en bedrift ingen eksistensberettigelse. Kundefokusering innebærer en bevisstgjøring på hvilke kjøpere som etterspør de produkter eller tjenester som bedriften tilbyr, og hvilke behov som skal dekkes. Forhold som priser, kvalitet og... Les mer
kundefordringer
Det en bedrift har til gode hos kunder. Et omløpsmiddel som inngår under fordringer i balansen.
kundelønnsomhetsanalyse
Bedrifter som selger til få kunder vil ofte analysere lønnsomhet pr. kunde. Selger man til mange kunder kan det være aktuelt å sortere kundene etter bestemte kjennetegn og analysere lønnsomheten pr. gruppe. F.eks. kan en produksjonsbedrift som selger... Les mer
kundeordrepunkt
(KOP) Det tidspunkt i produksjonsprosessen der produktene blir kundespesifikke. KOP markerer overgangen i produksjonsprosessen fra prognose- og lagerstyring til kundeordrestyring.
kundeordrestyring
Innebærer produksjon mot kundeordre, i motsetning til produksjon mot lager. Igangsettelse av produksjon eller anskaffelse av ferdigvarer først når en kundeordre foreligger; - innebærer at det ikke finnes forhåndslagring.
kundereskontro
(AR)] Samlet oversikt over økonomiske transaksjoner for hver kundeforbindelse.
kundeservice
Et element i foretakets konkurransemiddelkombinasjon som omfatter servicefaktorer før, under og etter innkjøp. Produkttilgjengelighet er et av de viktigste elementene.
kundestruktur
Forhold som betrakter et foretaks kunder og omfatter for eksempel antall kunder, kundenes størrelsesfordeling med henhold til omsetning eller dekningsbidrag, geografisk spredning med henhold til lokalisering og avstand.
kundetilfredsstillelse
En kundes behov er definert i en spesifikasjon og behovet er tilfredsstilt når en leveranse ligger innenfor denne spesifikasjonen. Husk at for interne kunder, og også i andre sammenhenger, kan spesifikasjonen noen ganger være underforstått og derfor... Les mer
kundetilfredsundersøkelse
Kundene har i de senere årene blitt mer kravstore, og bedriftene har blitt mer og mer klar over hvor viktig det er å ha fornøyde kunder. Derfor gjennomfører mange bedrifter såkalte kundetilfredshetsundersøkelser. Dette er kvalitative målinger der man... Les mer
kunnskap
Informasjon kombinert med erfaring, kontekts (sammenheng), interpretasjon (tolkning) og refleksjon (ettertankte). Mennesker har kunnskap, kunnskap kan ikke eksistere utenfor hjernen.
kunnskapsledelse
Prosessen som omfatter administrasjon og ledelse av bedriftens kompetanse. I særlig grad handler dette om å tilgjengeliggjøre kunnskap.
kurs
Pris på verdipapir; kjøps-, salgs- og omsetningskurs
Kurs
Pris på verdipapir, kjøps-, salgs- og omsetningskurs.
Kursholder
 ... Les mer
kurssensitiv informasjon
Informasjon om et børsnotert selskap som kan ha vesentlig betydning for markedets verdsettelse og dermed også for kursutviklingen på aksjen.
kurtasje
Meglerprovisjon for kjøps og salg av verdipapirer.
Kurtasje
Meglerprovisjon for kjøp og salg av verdipapirer.
kvalitative data
Data som f. eks måling av kundetilfredshet. Noe som ikke lar seg direkte måle i mengder, kroner etc.. Har fått større og større betydning de senere årene.
kvalitetsavvik
Avvik fra krav og/eller spesifikasjoner (normalt innenfor en av kvalitetsdimensjonene)
kvalitetsdimensjoner
De tre grunnleggende kvalitetsdimensjonene er spesifikasjon, kostnad og leveranse. De øvrige er HMS og adferd.
kvalitetsforbedring
Forbedring av en prestasjon innenfor kvalitetsdimensjonene
kvalitetshåndbok
Samlet dokumentasjon som skal vise hvordan det formelle kvalitetssystemet er bygd opp og fungerer. Organisasjonens mål innenfor kvalitet og kvalitetsledelse, prinsippene kvalitetsledelse bygger på og ansvar og myndighet i kvalitetsspørsmål skal... Les mer
kvalitetskontroll
Undersøkelse av at varen svarer til spesifikasjonen
kvalitetsledelse
Alle aktiviteter i toppledelsen, tverrfunksjonelledelse og ledelse av daglig drift som fastsetter kvalitetspolicy, kvalitetsmål, kvalitetsplaner og ansvar for gjennomføring.
kvalitetsmål
Mål som en organisasjon ønsker å oppnå innen kvalitetsdimensjonene
kvalitetspolicy
Rettesnor for egne ansatte hvordan organisasjonen ønsker å bli oppfattet av omverden angående viktigheten av kvalitet (de fem kvalitetsdimensjonene (s.d.)), forholdet til sine medarbeidere, kunder og leverandører og kvalitetsarbeidet i egen organisasjon.
kvalitetssikring
Alle tiltak som må gjøres for at alle prosesser til enhver tid presterer det som forventes for å tilfredsstille angitte krav til kvalitet.
kvalitetssirkler
Faste, naturlige arbeidsgrupper som arbeider med å vedlikeholde og kontinuerlig forbedre egne arbeidsprosesser. Også brukt generelt som en benevnelse på en synsmåte som har til hensikt å forbedre kvalitet og kvalitetskontroll i bedrifter. Systemet er... Les mer
kvalitetsstyring
Teknikker og aktiviteter som benyttes for å følge opp om organisasjonen til enhver tid presterer som forventet innenfor de angitte krav til kvalitet.
kvalitetssystem
Nødvendig organisasjonsstruktur, prosedyrer, prosesser og ressurser for å iverksette kvalitetsledelse
kvalitetsvedlikehold
Alle aktiviteter for å opprettholde forventede prestasjoner (standarder) innen alle kvalitetsdimensjonene
kvantumsrabatt
Et prisavslag som øker med kjøpets størrelse målt i kroner. Hensikten med kvantumsrabatter er å endre kundenes innkjøpsmønster i retning av færre ordrer, kjøp av hele sortimentet og reduksjon i antall forbindelser. For selgeren innebærer økning i... Les mer
KVM
Kapitalverdimodellen
kvoteavtale
Kjøperen reserverer kapasitet hos en leverandør uten å presisere hvilke produkter man skal kjøpe. Kapasiteten kan angis i tonn, maskintimer, mannetimer etc.
kyberrom
Univers skapt av datamaskiner og samfunnet rundt dem. Beskriver en kunstig virkelighet der tid, sted og rom har helt nye betydninger. Lansert av den amerikanske forfatteren William Gibson i romanen "Neuromancer".