Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
P&L
Profit and loss account.
P/B
P/B eller Pris/bok (Price/book) er en balansebasert multippel som benyttes for verdivurdering av selskaper. P/B er definert som pris per aksje dividert med bokført verdi av egenkapitalen per aksje, alternativt markedsverdi av egenkapitalen dividert med
P/E
P/E er definert som pris per aksje dividert med ordinært resultat før skatt per aksje, alternativt markedsverdi av egenkapitalen dividert med ordinært resultat etter skatt. Formel: (Børskurs pr. aksje/ordinært resultat etter skatt pr. aksje = Børskurs
P/E-tall
Fra det engelske Price-Earnings-ratio. Kurs/fortjenesteforhold på norsk. Et forholdstall som benyttes ved aksjeanalyser. Kurs/fortjenesteforholdet sier noe om hvor dyr en aksje er. Er for eksempel kurs/fortjenesteforholdet 10, tar det 10 år før børskursen... Les mer
P/S
Forkortelse for "pris/salg".
P/S pris/salg
P/S eller Pris/salg (Price/sales) er en multippel som benyttes for verdivurdering av selskaper. P/S er definert som pris per aksje dividert med salgsinntekter per aksje, alternativt markedsverdi av egenkapitalen dividert med salgsinntekt. Formel:
pakkseddel
Varespesifikasjon som følger forsendelsen.
panikkordre
Ordre som må gjennomføres raskere enn normale rutiner. Sammenlign det engelske ordet rush order
pant
Juridisk betegnelse for en gjenstand som det er panterett i, for eksempel at en bank har tatt pant i et hus som sikkerhet for lån. Det er to typer pant: 1) Håndpant (Den fysiske råderetten fratas eier. Bruksrett fratas eier. Pantehaver får omsorgsplikt... Les mer
pantelån
En panteobligasjon består av en skriftlig erklæring der lånetakeren bekrefter at han skylder lånegiveren et bestemt beløp, og av en erklæring der lånetakeren pantsetter sin eiendom som sikkerhet for lånet. Før pantsettelsen bli ofte eiendommen taksert... Les mer
panterett
Panterett er realsikkerhet som gir pantehaveren særskilt dekningsadgang i ett eller flere bestemte formuesgoder som sikkerhet mot fordringen mot skyldneren personlig. Panteforhold reguleres av panteloven. Denne omhandler forhold som hva som kan... Les mer
pantesikret gjeld
Gjeld hvor kreditor har pantesikkerhet i f.eks. fast eiendom.
pantobligasjon
Dokument som inneholder en skyldnererklæring og en erklæring om stiftelse av viljesbestemt panterett.
paradigme
Forbilde, mønster, typisk eksempel. Fremherskende tankemåte i en vitenskap. Måte å se verden på, tankesystem, referanseramme. Eksempel kan være sikkerhetstenkning før og etter 11. September 2001.
paretodiagram
Diagram som rangerer størrelser i et stolpediagram, rangert fra venstre. En summekurve markeder summen av stolpene i prosent, økende fra venstre mot høyre. Brukes til å framstille og analysere de vitale få etter paretoprinsippet (s.d.), også kalt... Les mer
paretoprinsippet
Prinsipp om å skille de vitale få (20 %) fra de mange små (80 %). Svarer til 80/20-regelen.
pari
Betegnelse for at den virkelige (reelle) verdi er lik den pålydende (nominelle) verdi.
partiell analyse
En analyse der man forutsetter at alle andre variable enn den man analyserer (f.eks. prisen) holder konstant. Partiell = delvis.
partiell likevekt
Likevekt i ett enkelt marked.
passiva
Tidligere betegnelse på balanserapportens høyre side som viser hvordan bedriftens eiendeler er finansiert. Betegnes i dag "egenkapital og gjeld".
passord
Kombinasjon av tegn som gir en bruker adgang til tjenester, programmer, maskiner osv. som ikke er allment tilgjengelig.
patch
En oppdatering av et dataprogram. Oppdateringen kan være nødvendig hvis det for eksempel er funnet sikkerhetshull i den opprinnelige programvaren.
patent
Et patent beskytter en praktisk løsning på et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar. Et patent gir deg enerett til å utnytte din oppfinnelse kommersielt i et begrenset tidsrom.
path
Hierarki av kataloger som må gjennomløpes for å finne en særskilt fil.
PBB
Produksjon med Begrenset Bemanning
PBT
Profit before tax. Samme som "earnings before tax" (EBT)
PC
Personal computer
PCI
Peripheral Component Interconnect
PDCA-hjulet
Plan (planlegg), do (utfør), check (kontroller/sjekk), act (korriger). Tankemodell utviklet av Shewhart (1926) for å systematisere prosessen for å vedlikeholde eller forbedre en prestasjon. Viser dynamikken mellom planlegging, utførelse, sjekk (kontroll... Les mer
PDF
Portable Documents Format. Standard filformat innen elektronisk publisering som bevarer lay-out, bilder, skrifttyper og lenker.
penetration price
Det å lansere et produkt med en relativt lav pris med sikte på å kapre markedsandeler. (Penetration = inntrenging). Forhold som kan tale for det er bl.a. 1) Produktet er relativt lik eksisterende produkter 2) Konkurransen er sterk 3) Etterspørselen er... Les mer
pengelån
Mottak av penger som skal tilbakebetales på et senere tidspunkt.
pengepost
Poster som skal tilbakebetales med et fast nominelt (pålydende) beløp.
penger
I utganspunktet lovbestemt betalingsmiddel for varer og tjenester. Vi kan også betrakte det som noe som alminnelig aksepteres som betalingsmiddel. Vanligvis tenker vi på «cash», det vil si sedler og mynter produsert av sentralbanken. Utvidede begrep kan... Les mer
pensjonsforpliktelser
Dekkede (direkte) forpliktelser skjer gjennom forsikringsavtaler, udekkede ligger utenfor slike avtaler.
pensjonsforsikring
Kapital- eller livrenteforsikring som går inn under de særregler som er gitt om pensjonsforsikring i lovgivningen for øvrig.
pensjonspoeng
Pensjonspoeng beregnes av pensjonsgivende inntekt som er høyere enn grunnbeløpet i folketrygden. Pensjonsgivende inntekt regnes for personer fra 17 til 69 år og ut fra personinntekt fra arbeid og næringsvirksomhet. Pensjonspoengene avgjør størrelsen på... Les mer
periodebestillingssystem
Et system innen oppfølging av lager hvor man foretar en periodisk sjekk av lageret. Dermed sparer man seg en arbeidskrevende fortløpende sjekk, samt at man gjerne kan slå sammen innkjøp av flere produkter, noe som bl.a. kan redusere transportkostnadene.... Les mer
periodisering
Det å fordele en inntekt eller en kostnad på riktig regnskapsperiode.
periodiseringsprinsippet
Generelt prinsipp om periodisering av inntekter og kostnader ved utarbeidelse av regnskapet. En økonomisk transaksjon skal regnskapsføres i den perioden den oppstår framfor kun i de perioder hvor transaksjonen gjøres opp i penger.
periodisk budsjett
Periodiske budsjetter dekker en bestemt tidsperiode når de er ferdig utarbeidet. Etter hvert som budsjettperioden skrider frem, blir den gjenværende periode budsjettet dekker kortere og kortere. Når budsjettperioden er omme, utarbeides et nytt budsjett... Les mer
periodisk ytelse
Begrep brukt blant annet i forbindelse med arv, hvor periodiske ytelser til oppfostring, utdannelse, underhold i givers hjem og til nødvendig understøttelse vil være fritatt for arveavgift dersom midlene er forbrukt før giver dør. Det ligger i begrepet... Les mer
permanent forskjell
Forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat som ikke utjevnes over tid.
permittering
Dersom det i bedriften oppstår en midlertidig situasjon som gjør det vanskelig å beskjeftige alle ansatte med arbeid kan bedriften permittere en eller flere av sine arbeidstaker i en begrenset periode. Permitteringene må være saklig begrunnet og
Permitteringsvarsel
Bedriften må varsle permitteringen med 14-dagers varsel overfor den ansatte, og varselet løper fra arbeidstidens slutt den dagen det gis. Hovedavtalen § 8-3 og § 8-4 regulerer varselet, herunder at varselet skal gis skriftlig og angi permitteringens
personforsikring
Forsikring der forsikringstilfellet, det vil si begivenheten/hendelsen som utbetalingen av forsikringen er gjort betinget av, er knyttet til en person.
personinntekt
Personinntekt er lønn, pensjon og inntekt fra enkeltpersonforetak. Trygdeavgift og toppskatt beregnes av personinntekten.
personrett
Personrett omhandler den rettslige betydningen av enkelte personlige egenskaper, f.eks. alderens rettslige betydning. Videre behandler man i personretten en del regler som er særlig nært knyttet til personen, for eksempel navnerett og vernet for fysisk... Les mer
PEST-analyse
PEST er et akronym som står for politiske (Political), økonomiske (Economic), sosiale (Social) og teknologiske (Technological) faktorer som vil kunne påvirke den strategiske utviklingen av en virksomhet. PEST-analysen er med andre ord en systematikk for... Les mer
phishing
Phishing (Password Harvesting fishing) er å lure til seg fortrolig informasjon (f.eks. passord) fra noen ved å gi seg ut for å være en troverdig kilde med behov for slik informasjon.
plakat
Annonseformat for internettreklame. Størrelse i pixler: 140x350 og 180x250. Andre formater for plakater: 140x250, 150x250, 200x280. Plakater kjøpes oftest per eksponering/unike bruker. Andre navn: webplakat, billboard, webboard, board og boardannonse
plan
En beslutning om noe som skal oppnås eller gjøres på et fremtidig tidspunkt
planøkonomi
I en (sentraldirigert) planøkonomi tar myndighetene de fleste økonomiske beslutninger, hvor de på toppen av pyramiden gir kommando nedover i systemet. Derfor kalles dette ofte kommandoøkonomi.
plass
I markedssammenheng et konkurransemiddel som står for de aktiviteter som utføres for at produktet skal være lett tilgjengelig for kundene når de har behov for produktet.
plassfratredelse
Det antall plassoppsagte som faktisk tas ut i streik (lockout). Normalt meldes det plassfratredelse senest fire dager før meglingen må avsluttes og arbeidskamp kan iverksettes.
plug-in
Programtillegg som gir et dataprogram nye funksjoner. Se Shockwave.
plussgoder
Goder med sterke positive eksterne virkninger: undervisning, kultur, trim.
PM
1) Performance measurement, performance management 2) Post meridiem
PMO
 ... Les mer
POA
Forkortelse for "Price of operating assets"
policy
Retningslinjer. Beslutning fra toppledelsen om hva en organisasjon går inn for.
politisk streik
Protestaksjoner av kort varighet som ikke skal angå de streikendes lønns- og arbeidsvilkår. Aksjonen må ha et klart politisk siktemål for å være lovlig og ikke rammes av den tariffrettslige fredsplikten.
POP
Post office protocol
pop-back
Annonseformat for internettreklame. Pop-back er et vindu som åpnes i bakkant av det opprinnelige vinduet. 700x450 pixler er det vanligste formatet, men ingen fast standard. Bør vises en gang per unike bruker (frekvens lik 1). Kjøpes per eksponering.
pop-up
Annonseformat for internettreklame. Pop-up er et mindre vindu som åpnes i forkant av det vinduet du befinner deg på. Annonsen er i dette vinduet, og formatet har ingen bestemt standard størrelse. Et eksempel på størrelse er 200x300 pixler. Bør vises en... Les mer
pop-up meny
Meny som framtrer ved å aktivisere et ord, tegn eller ikon.
portal
I dataterminologi betegner portal, ofte også kalt webportal eller nettportal, en nettside på internett som fungerer som en inngang til en rekke andre ressurser og sider innen et visst emneområde eller rettet mot en spesielle brukergrupper.
portefølje
1) Samling av vedipapirer som man eier og/el. disponerer. 2) Et sortiment av produkter eller tjenester som et selskap leverer.
Portefølje
Beholdning av verdipapirer.
porteføljeindeks
Formel: (Regnskapsmessig resultat, dvs. eks. kostnader, + urealisert verdiendring)/(Gjennomsnittlig markedsverdi start og sluttidspunkt - urealisert verdiøkning)
porteføljens direkteavkastning
Formel: Mottatt utbytte x 100/Verdipapirporteføljens markedsverdi
porteføljens omløpshastighet
Formel: (Kjøp + Salg av verdipapirer til markedskurs)/Gjennomsnittlig markedsverdi av porteføljen
porteføljeprinsippet
Innebærer at flere poster ses under ett ved vurdering. Hovedregelen i regnskapsloven er en individuell vurdering, men porteføljeprinsippet kan blant annet være aktuelt ved vurdering av verdipapirer.
posisjonering
Posisjonering vil i markedsføringssammenheng bety å utforme bedriftens tilbud slik at den blir verdsatt av målgruppen og får en bestemt plass i denne kundegruppens bevissthet.
positiv økonomi
Tar utgangspunkt i hvordan ting er, eller hva vi må gjøre for å komme dit, for eksempel: Hva er inntektsfordelingen i Norge? Eller: Hvis vi ønsker en spesiell inntektsfordeling, hvordan skal vi nå den?
positivisme
Betegnelse på visse beslektede syn på vitenskap i det 19. og 20. århundre.
positivt lager
Innebærer beholdning med antall større enn null, i motsetning til negativt lager.
post acquisition due diligence
Analyse etter oppkjøp. Etter at en oppkjøpstransaksjonen er gjennomført, er det viktig å finne ut om det ligger skjulte forhold som kan få innvirkning på de forutsetningene som er lagt til grunn for en overtakelse av selskapet. Fordelen her er at du i... Les mer
post hoc-fellen
Egentlig er det fullstendige latinske uttrykket post hoc, ergo propter hoc, som betyr «etter dette, altså på grunn av dette». Det er betegnelsen på den logiske feilslutning som antar at fordi B kommer etter A i tid, så er B også forårsaket av A.
pott
Et konkret beløp som settes av til bestemte formål, for eksempel av partene i et tariffoppgjør.
PPC
1) Pay Per Click. Betaling per klikk. Prismodell hvor annonsøren betaler for hver bruker lom klikker på en lenke. Kalles også CPC (cost per click); 2) Pills, Porn and Casinos. En type produkter som kjennetegner et særpreget markedssegment innen e-handel.
PPP
Point to Point Protocol. Internett-standard for seriekommunikasjon som muliggjør utveksling av data mellom modem og andre systemer på Internett.
pragmatikk
Studiet av tegn i bruk, for eksempel språkbruk
praktisk problem
Spørsmål om hvordan en bør handle i en viss situasjon
pre acquisition due diligence
Analyse før oppkjøp. Ved etablering av kontakt mellom kjøper og selger vil det forventes at en selger gir mer inngående opplysninger om bedriften, slik at kjøper kan gjøre en grundigere analyse. Dette kan også sammenlignes med kjøpers undersøkelsesplikt.... Les mer
pre due diligence
Kartlegging. Ved oppkjøp bør det først foretas en pre due diligence. Dette er en grovanalyse basert på den offentlig tilgjengelige informasjonen, og er nødvendig før det kan settes en foreløpig prisantydning. Formålet er å få nærmere innblikk i... Les mer
predikat
Generell term
predikatlogikk
Teorien om hvordan uttrykk som "alle", "noen", "ingen" fungerer logisk i forbindelse med predikater
predikatlogisk formel
Et velformet uttrykk i predikatlogikk som kan inneholde kvantorer (s.d.), individvariable (s.d.), individkonstanter, generelle konstanter (s.d.) og utsagnslogiske konstanter.  En slik formel viser en utsagnsform som kan være felles for mange ulike
preferanse
Det å foretrekke noe framfor noe annet
premie
En pris som betales for en tjeneste som forsikring eller opsjon. En forsikringspremie er hva en forsikringstaker betaler for en forsikring. Angir også prisen på opsjoner, det vil si det beløpet kjøper av en opsjon må betale til utsteder for å oppnå... Les mer
Premie
Prisen på opsjonen dvs. det beløp kjøper av en opsjon må betale til utsteder for å oppnå opsjonens rettigheter. Premien betales når opsjonen kjøpes, eller mottas når den utstedes. Oppgjør skjer ved stengning av posisjonen.
premieobligasjon
Obligasjonstype hvor den fastsatte rentegodtgjørelsen skjer ved regelmessig uttrekninger av en bestemt sum gevinster. Innfris til fastsatt tid med sitt pålydende beløp.
Premieobligasjon
Obligasjonstype hvor den fastsatte rentegodtgjørelsen skjer ved regelmessige uttrekninger av en bestemt sum gevinster. Innfris til fastsatt tid med sitt pålydende beløp.
premiss
Utsagn som anføres som grunn i et resonnement
presisere et uttrykk
Erstatte uttrykket med en presisering (s.d.) av det
presisering av en setning
Presisering av en setning T: En setning U som a) er en rimelig tolkning (s.d.) av T, b) ikke har noen rimelig tolkning som ikke også er en rimelig tolkning av T, mens c) minst én rimelig tolkning av T ikke er en rimelig tolkning av U
price/cashflow
Price /cashflow er en multiplikator som benyttes ved verdivurdering av selskaper. Den baseres på et nøkkeltall som knytter prisen til selskapets kontantstrøm i stedet for resultatet. Definisjon av kontantstrøm i denne sammenheng er: Resultat før skatt  -
price/earning ratio
(P/E) Engelsk for kurs/fortjeneste per aksje. I verdipapirmarkedet et mye brukt nøkkeltall som viser forholdet mellom en aksjes aktuelle børskurs og fortjeneste per aksje. Forholdstallet kan indikere om en aksje er billig eller dyr.
Price/earning ratio (P/E)
Engelsk for kurs/fortjeneste pr. aksje. Angir forholdet mellom en aksjes aktuelle børskurs og fortjeneste pr. aksje. Forholdstallet kan antyde om en aksje er billig eller dyr.
prinsipalt solidarisk ansvar
At et ansvar er prinsipalt solidarisk, vil si at bedriftens kreditorer ikke nødvendigvis først må ha ført bevis for manglende betalingsevne hos bedriften før de presenterer en fordring for medeierne personlig. Videre betyr det at hver eier hefter full ut... Les mer
pris
Prisen står for det nettobeløp kunden betaler. Ved prisvurdering må vi derfor ta hensyn til rabatter og betalingsbetingelser. Lang kredittid innebærer i realiteten av prisen er lavere enn den oppgitte prisen. En viktig del av konkurransemidlene
pris/kontantstrøm
Formel: Aksjekurs/Kontantstrøm pr aksje
pris/salg
(P/S) Formel: Aksjekurs/Driftsinntekter pr aksje
pris/verdiøkning
Formel: Aksjekurs/(VJEK pr aksje år 1 - VJEK pr aksje år 0)
prisdifferensiering
Med prisdifferensiering forstår man at prisen fra en fabrikk for et bestemt produkt er forskjellig for forskjellige kjøpergrupper. En rekke prinsipper må være oppfylt for at det skal være mulig å drive prisdifferensiering: 1) Bedriften må stå ovenfor... Les mer
prisdiskriminering
Vil si å selge det samme produktet til ulik pris til forskjellige kjøpere.
priselastisitet
Mål på hvor følsom etterspørselen eller tilbudet er overfor prisendringer.
priselastisiteten
Mål på hvor følsom etterspørselen eller tilbudet er overfor prisendringer.
prisfølsomhet
Mål på hvor følsom etterspørselen (tilbudet) er overfor prisendringer. Er prisfølsomheten stor, vil etterspørselen (tilbudet) reduseres (øke) mer ved en prisøkning enn hvis følsomheten er liten.
prisgulv
Lovbestemt minstepris for et gode.
priskontroll
Offentlige regler eller lover som fastsetter prisen uavhengig av likevektsprisen. Prisen kan fastsettes som et pristak eller et prisgulv.
prislager
En markedsaktør som selv kan sette prisen.SYN: prissetter
pristak
Lovbestemt maksimumspris for et gode.
privat grensenytte
Det samme som konsumentens grensenytte.
private grensekostnader
Det samme som foretakets grensekostnader.
privatkonto
Konto for regnskapsføring av en eiers utgifter til privat bruk. En privatkonto er en underkonto av egenkapitalen.
privatuttak
Eierens uttak av kontanter eller varer fra virksomheten til privat bruk. Et privatuttak er motstykket til et innskudd av kapital.
privatøkonomi
En gren innen det økonomiske fagområdet hvor økonomien studeres fra den enkelte husholdnings synspunkt. Viktige emner innen privatøkonomien er utgiftsplanlegging, boligøkonomi, finansielle plasseringer, trygde- og forsikringsordninger, arv osv.
pro aut contra
Argumentasjon for eller imot et standpunkt, gjennomført av en engasjert diskusjonsdeltaker som enten er tilhenger eller motstander av standpunktet.
pro et contra
Oversikt over ulike argumeter for å imot et standpunkt. Oversikten kan være laget av en utenforstående betrakter av en diskusjon, og tjener som middel til orientering om hva som har vært framført eller kan framføres av argumenter fra ulike parter i... Les mer
proaktiv
Å handle i forventning av framtidige problemer, behov eller endringer
probalistisk lov
Lov som angir at et visst forhold består med en viss sannsynlighet
problemlån
Formel: (Misligholdte lån etter tapsavsetninger + utsatte lån etter tapsavsetninger + softlån + overtatte eiendeler)/(Netto utlån år 1 + Overtatte eiendeler år 1)
produksjon
Omforming av ressurser for å dekke menneskenes behov nå (forbruk) eller senere (realinvestering).
produksjons- og lagerbudsjett
Når et produksjonsbudsjett skal utarbeides, bygger man normalt på salgsbudsjettet. Videre er planlagte lagerendringer av betydning. Tar man f.eks. sikte på å øke ferdigvarelageret må produksjonen være større enn salget. Produksjon = Salg pluss minus... Les mer
produksjonsbasert avskrivning
Benyttet i oljebransjen. Innebærer at letekostnadene og utbyggingskostnadene for et oljefelt fordeles på de enkelte regnskapsperioder på grunnlag av produksjonen i regnskapsperioden. Utgjør f.eks. produksjonen i perioden 8% av den anslåtte... Les mer
produksjonsbedrift
Bedrift som selger egenproduserte varer.
produksjonsfaktorer
Innsatsfaktorer. Faktorer som settes inn i produksjonen, for eksempel arbeidskraft, kapital, halvfabrikata, energi eller råvarer.
produksjonsplanlegging
En funksjon i bedriften for å styre, planlegge og kontrollere produksjonen. I tillegg skal funksjonen gi underlag for beslutninger om fremtidige produksjonsmuligheter.
produksjonsstyring
Taktiske og operative styringsaktiviteter for å effektivisere produksjonsressursene (maskiner, bemanning, varer i arbeid etc).
produksjonstilgjengelighet
Angir sannsynligheten for at det etterspurte produktet kan produseres slik at ønsket leveringstid kan oppfylles
produkt
1) Resultat fra en prosess, enten vare eller tjeneste; 2)Produktet er det helt grunnleggende konkurransemidlet. Med produkt menes i markedssammenheng den helheten som tilbys, inkl. service og reklamasjonshåndtering. Vi kan dele opp produktbegrepet i... Les mer
produktets livssyklus
Produktets situasjonsutvikling fra introduksjon til tilbaketrekk.
produktfunksjon
En funksjon som beskriver sammenhengen mellom det som settes inn i produksjonen (produksjonsfaktorer), og det som kommer ut av produksjonsprosessen (produktet).
produktindirekte kostnad
Kostnader som ikke kan henføres til de enkelte produkter.
produktivitet
Uttrykker forholdet mellom verdien av inn- og utgående varestrøm
produktstruktur
Beskriver et foretaks produktrelasjoner. Beskrivelsen sett fra et konstruksjonssynspunkt viser produktets funksjonelle oppbygging (konstruksjonsstruktur). Beskrivelsen sett fra et produksjonssynspunkt viser den fysiske oppbygging (produksjonsstruktur).
produktutvikling
1) Aktivitet for å velge og målsette egenskaper og kjennetegn ved et produkt eller tjeneste som svarer til kundens behov; 2) I markedssammenheng et ekspensjonsmiddel (vekstrategi) hvor bedriften søker å bedre sin posisjon i nåværende markeder gjennom å... Les mer
produktutviklingsstrategier
Ved utvikling av nye eller forbedrede produkter, kan du velge mellom ulike strategier. Noen hovedstrategier: 1) Først på markedet (ambisiøs, kostbar, stort potensial) 2) Følge umiddelbart etter banebryter (årvåkenhet, evne til hurtig omstilling) 3)... Les mer
produsentoverskudd
Prisen en produsent får for et gode, minus alternativkostnadene ved å produsere det. I markedet lik arealet over tilbudskurven og under prislinjen.
produsentpris
Den prisen en produsent av et gode mottar ved salg. Avviker som regel fra markedsprisen på grunn av merverdiavgift og andre avgifter eller subsidier.
profit warning
Når et børsnotert selskap ser at inntjeningen vil bli betydelig verre enn forventet, kan selskapet utstede en såkalt profit warning. Dette vil ofte dempe kursfall noe da det er positivt at selskapet i hver fall varsler markedet.
profittmaksimalisering
En målsetting om å gjøre differansen mellom inntekter og kostnader størst mulig. I tradisjonell bedriftsøkonomi er dette gjerne synonymt med bedriftens mål. Dette er imidlertid også gjenstand for diskusjon, da det pekes på at en bedrift har flere
prognose
En forutsigelse av fremtidig utvikling innenfor markedsetterspørsel, prisutvikling på ulike råvarer, produkter og tjenester, innkjøps-, produksjons- og lagerbehov, osv.
prognosebudsjett
Et budsjett som først og fremst bygger på hva man forventer framover, basert på både tildligere mønstre og vurderinger av utviklingen i for eksempel etterspørselen. Dette er i utgangspunktet et mer passiv budsjetteringsform enn et målbudsjett som i... Les mer
programvare
Programmer, prosedyrer, regler og tilhørende dokumentasjon tilhørende et databehandlingssystem.
progressiv avskrivning
Det er ikke uten videre gitt at man skal belaste hvert års regnskap med samme avskrivningskostnad for et anleggsmiddel. Dersom man planlegger en økt utnyttelse over tid, kan det være rasjonelt å øke avskrivningskostnaden med årene. Dette kalles en... Les mer
progressiv kostnad
En progressiv kostnad er en variabel kostnad som øker forholdsmessig mer enn produksjonen ved en produksjonsøkning, og reduseres forholdsmessig mer enn produksjonen ved en produksjonsminsking.
prokura
Fullmakt til å handle på en annens vegne i driften av dennes forretning og til å tegne firmaet. Denne kan innehas som ene-prokura eller av flere personer i fellesskap. Rettighetene som prokurist tilsvarer rettighet som firmaets signatur, minus salg eller... Les mer
prolongasjon
En forlengelse av en avtale, kontrakt, frist eller lignende, for eksempel en automatisk eller avtalt forlengelse av en tariffavtale.
proporsjonal kostnad
En proporsjonal kostnad er en variabel kostnad som øker i nøyaktig samme takt som produksjonen eller salget. Ved en produksjonsøkning på 10% øker også en proporsjonal kostnad med 10%.
prosedyre
1) Systematisk framgangsmåte for å utføre en aktivitet. Den kan være dokumentert skriftlig eller visualisert, men også bare muntlig. 2) Det å føre en sak for retten, saksbehandling, sakførsel 3) Et avsluttende og oppsummerende innlegg fra aktor,... Les mer
prosess
Metode, serie aktiviteter, endring i tilstand, framgangsmåte. I organisasjonssammenheng gjerne definert som "samvirke av mennesker, metoder, maskiner, utstyr, materialer og miljømessige faktorer for å produsere et resultat". En prosses skaper gjennom en... Les mer
prosesseier
Person som har ansvar for at en prosess presterer det som er målsettingen til enhver tid. Prosesseieren har nødvendig myndighet til å påvirke alle prosessens tilførsler (input).
prosessflytdiagram
Enkel oversikt over delprosessene i en hovedprosess. Symbolene er som regel bare piler og bokser.
prosessfullmektig
Den som representerer en part i sivile saker. Vanligvis en advokat.
prosessindikator
Målbar indikator for prosessen. Minutter, temperatur, mengde og så videre.
prosessindustri
I prosessindustrien produseres like produkter i stor skala. Bedrifter innen den kjemiske bransje, treforedling, tekstil, oljeraffineringsbransjen mv. driver ofte masseproduksjon. Innen prosessindustrien bearbeides produktene i etterfølgende prosesser.... Les mer
prosesskrift
Dokumenter som har en viss form og som sendes til retten som ledd i saksforberedelsen etter at stevning er tatt ut i en sivil sak.
prosessmål
Prestasjonsmål som skal styres mot og kontrolleres av vedkommende som "eier" prosessen (prosesseier (s.d.))
prosessor
Selve "hjernen" i en datamaskin. Består av en silisiumbrikke som er festet til maskinens hovedkort. Intel er den mest kjente produsenten av disse.
prosessutvikling
Aktivitet for å utvikle en måte å produsere egenskaper og kjennetegn ved et produkt eller tjeneste.
prospekt
Informasjonsdokument utarbeidet av låntaker når det inviteres til kjøp av aksjer eller obligasjoner. Gir opplysninger om selskapet og hva pengene skal brukes til.
Prospekt
Informasjonsdokument utarbeidet av utsteder av aksjer eller låntaker når det inviteres til kjøp av aksjer eller obligasjoner. Gir blant annet opplysninger om selskapet og hva pengene skal brukes til.
protokoll
Regelsett som bestemmer hvordan funksjonsenheter kan kommunisere.
protokollfører
Ansatt i lagmannsretten som fører protokollen under forhandlingene i retten (rettsbok).
proveny
Inntekt, utbytte, gevinst. Benyttes her i forbindelse med statens inntekter, for eksempel skatteproveny (avgiftsproveny).
PS
Postskriptum
psykoanalyse
Undersøkelse av en persons uerkjente motiver og tilbøyeligheter, med sikte på å bringe dem til personens bevisste erkjennelse og underlegge dem hans forstandskritikk og -kontroll
publiseringsløsning
En publiseringsløsning er et verktøy og selve rammeverket i en større webside og en portal. Med dette verktøyet kan en nettredaktør administrere hele websiden og gjøre endringer i tekst og artikler.
publiseringsmekanismer
Programmer og funksjoner som gjør det mulig å offentliggjøre informasjon på Internett, intranett eller ekstranett.
push-up
Annonseformat for internettreklame. Størrelse i pixler: 468x400. Push-up er en annonse som starter som et netboard på 468x400, men som ender opp i et banner eller en knapp. Den kjøpes for en bestemt tidsperiode, og prisen varierer fra nettsted til... Les mer
Put Salgsopsjon
(se opsjon) (Opsjon)
put-rettighet
Obligasjonskjøpers mulighet til å innløse et obligasjonlån til fastsatte kurser ved tidspunkt fastsatt i tegningsinnbydelsen. Vanligvis benyttet i forbindelse med renteregulering. Se også: put-salgsopsjon
Put-rettighet
Obligasjonskjøpers mulighet til å innløse et obligasjonslån til fastsatte kurser ved tidspunkt fastsatt i tegningsinnbydelsen. (Vanligvis benyttet i forbindelse med renteregulering.) Jfr Call-rettighet (Call-rettighet)
PV
Present value.
pythagoreerne
Disipler av Pythagoras, en skole av oldtidsfilosofer som var opptatt av tall og tallmessige forhold i naturen
påfyllingsnivå
Begrep benyttet i forbindelse med bestillingssystem for lager. Det defineres et påfyllingsnivå, og ved bestilling avgis det en ordre som er differansen mellom påfyllingsnivået og det lagerførte kvantum. Påfyllingsnivået tilsvarer forventet forbruk i... Les mer
påkostning
Utgift som øker driftmiddelets verdi utover opprinnelig kostpris.
pålitelighet
Evne til å opprettholde funksjon (yteevne) over tid. Pålitelighet måles ofte i form av upålitelighet; for eksempel som sannsynlighet for en uønsket hendelse (svikt) eller som antall uønskede hendelser pr år.Tap av ønsket funksjon kan gi verditap, og... Les mer
Pålydende
Den verdien aksjen lyder på første gang den utstedes. Kalles også pari eller nominell verdi. Hvis du multipliserer denne med antall aksjer kommer du frem til selskapets samlede aksjekapital.
påløpt kostnad
Kostnad som gjelder denne perioden, men som ikker er betalt.
påstand
1) Det som uttrykkes av et deskriptivt utsagn, sant eller usant; 2) (Jus) Saksøkers og saksøktes formulering av det resultat de ønsker retten skal komme til. "Prinsipal påstand" kalles det resultat partene ønsker seg først og fremst. "Subsidiær påstand"... Les mer
påtalemyndigheten
Den offentlige myndighet som etterforsker og påtaler straffbare forhold og fører straffesakene for domstolene. Den øverste påtalemyndighet er Kongen i statsråd, deretter følger Riksadvokaten, statsadvokatene og politiet.