Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
S-S-systemet
Er en type lagerkontrollsystem som betyr at det for hver artikkel fastsettes to grenser "S" og "s". Hvis en vare har en beholdning større enn "s", foretas ingen bestilling. Er derimot beholdningen mindre enn "s", plasseres en ordre tilsvarende "S" minus... Les mer
saklig holdning i diskusjon
En holdning hvor en er opptatt av å fine ut hva som er sant eller riktig når det gjelder saken som diskuteres, og ikke opptatt av faktorer som er saken uvedkommende, for eksempel irrasjonelle fordommer, eller personlige fordeler av ett eller annet... Les mer
saldoavskrivning
Å foreta en avskrivning etter saldometoden.
saldometoden
Avskrivningsmetode for varige driftsmidler. Avskrivningene beregnes av saldoen ved årets slutt og med samme prosentsats. Skiller seg fra den lineære metoden der avskrivningen gjøres med samme beløp hvert år. Skattemessige avskrivninger bygger på... Les mer
salgsinntekt
Godtgjørelse for levering av varer og tjenester til kunder.
salgskostnad
Kostnader knyttet til det å selge et produkt. Som salgskostnader regnes ofte reklamekostnader, selgerlønn, salgsadministrasjonskostnader, agentprovisjon, emballasjekostnader, faktureringskostnader, kostnader ved ferdigvarelageret mv. De fleste av disse... Les mer
samfunnsøkonomisk overskudd
Summen av konsumentoverskudd og produsentoverskudd. I markedet lik arealet mellom tilbuds- og etterspørselskurvene opp til likevektskvantum.
samfunnsøkonomiske kostnader
De bedriftsøkonomiske kostnadene, korrigert for verdien av produksjonens positive eller negative (eksterne) effekter på forhold som bedriftene ikke tar hensyn til i sine kostnadsvurderinger. Tilsvarende gjelder også for en persons konsumbeslutninger.
sammensatt kostnad
En kostnad som inneholder både faste og variable elementært.
sammenstillingsprinsippet
Grunnleggende regnskapsprinsipp, jf. Regnskapsloven § 4-1. Prinsipp for periodisering av kostnader. Utgifter skal kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt.
samordnet oppgjør
Tarifforhandlinger som foregår ved at en hovedsammenslutning forhandler samlet for alle tilsluttede forbund om generelle krav, eventuelt ved at forbundene forhandler om spesielle saker i sine avtaler. Avstemning om resultatet er som regel felles, men kan... Les mer
sannhetsfunksjon
At et utsagn eller utsagnsskjema T er en sannhetsfunksjon av ett eller flere utsagn eller skjemaer A, B, ... vil si at T's sannhetsverdi er bestemt, etter en viss regel, når sannhetsverdiene for A, B, ... er gitt.
sannhetsfunksjonell operator
Uttrykk som av ett eller flere utsagn eller skjemaer A, B, ... danner et nytt som er en sannhetsfunksjon av A, B, ... Se: bikondisjonal
sannhetstabell
Oversikt som viser hvordan sannhetsverdiene for ett eller flere molekylære utsagn eller utsagnsskjemaer avhenger av sannhetsverdiene for de atomære utsagn eller skjemaer de består av
sannsynlig resonnement
Et resonnement som ikker er gyldig (s.d.), men der premissene gir en viss støtte for å anta at konklusjonen er sann
sannsynlig slutning
Slutning som ikke er gyldig (s.d.) men hvor premissene, hvis de er sanne, sannsynliggjør konklusjonen i større eller mindre grad.
sanntid lyd og video
Avspilling av lyd- og bildefiler etterhvert som de lastes ned.
Sarbanes-Oxley Act
På bakgrunn av erfaringene fra Enron og andre skandaler vedtok USA en ny lov om revisjon, Sarbanes Oxley Act av 2002 (SOX). Denne skal i hovedsak regulere og sikre at revisjonsarbeid også omfatter underliggende dokumentasjon, som under seksjon 404 blir... Les mer
satisfisering
Utledet av det engelske ordet satisfy = tilfredsstille. Begrep bruk om beslutninger. Man slår seg til ro når man har kommet fram til et tiltak som gir et tilfredsstillende resultat, i motsetning til ved optimalisering.
scientisme
Det syn at ethvert ekte spørsmål prinsipielt kan behandles vitenskapelig ved de metoder som brukes i de eksakte (matematisk-naturvitenskapelige) forskningsgrener; og at spørsmål som ikke kan behandles slik ikke er ekte spørsmål, men bare... Les mer
SCM
Supply Chain Management. System som styrer vareflyt.
script
Et sett med instruksjoner som kan utføres av et dataprogram.
scrollingboard
Annonseformat for internettreklame. Størrelse i pixler: 180x250. Annonsen ligger i høyre marg, og følger med etter som en scroller nedover på siden. Scrolling board kan kjøpes per eksponering så vel som på dagsbasis. Andre navn: slide board, scrolling... Les mer
SCSI
Small computer systems interface
selektivt lagerhold
Innebærer at kun visse lagre holder fullt varesortiment.
selger av virksomhet
 ... Les mer
selgerkurs
Benyttes i forbindelse med omsetning av aksjer på børs. Den laveste pris en selger er villig til å selge en aksje for. Dagens laveste tilbud som ikke tiltrekker seg kjøpere, noteres som selgerkurs, mens høyeste kjøperkurs som ikke lokker fram selgere,... Les mer
Selgerkurs
Den laveste pris en selger er villig til å selge en aksje for.
selgers due diligence
Selgers due diligence dreier seg om at en selger av en virksomhet for eksempel utarbeider et omfattende prospekt og avgir garantier for riktigheten i innholdet. Det er for så vidt ikke vanlig å omtale dette som due diligence, men de samme teknikkene... Les mer
selskap
Fellesbetegnelse på foretak som er organisert som et selskap.
selskapsregnskap
Årsregnskap for hver enkelt juridisk enhet i et konsern.
selskapsrett
Selskapsrett er rettsregler som kommer til anvendelse blant annet på aksjeselskap, allmennaksjeselskap og ansvarlige selskap. Sentrale problemstillinger er selskapslovgivningens bakgrunn og rekkevidde, selskapets rettsstilling, regler om selskapets... Les mer
selvbetjeningsløsninger
IKT: Et system hvor kunden selv logger seg på og kan administrere sitt kundeforhold og produkter hos bedriften. Nettbank er et veldig godt eksempel på dette. Du har kontrollen og bedriften kan fokusere kundeservicen til å hjelpe deg med andre ting enn de... Les mer
selvfinansiering
Selskapet eget bidrag til finansiering av investeringer. Kan vises ved en kontantstrømanalyse.
selvfinansieringsgrad
Selvfinansiering i forhold til investeringer.
selvkost
Summen av variable og faste kostnader knyttet til framstilling av et produkt eller annen tilsvarende aktivitet.
semantikk
En gren av semiotikk. Studiet av tegnsystemer som meningsfylte (betydningsbærende) systemer
semiotikk
Den generelle teori om tegn. Den deles gjerne i syntaks, semantikk og pragmatikk
sensitivitetsanalyse
Analyser der man undersøker hvor følsom resultatvariabelen er for endringer i de faktorer som inngår i en kalkyle.
Sentral motpart
Se også CCP (Central Counterparty). En Sentral motpart trer inn som juridisk motpart for opprinnelig kjøper og selger fra og med det tidspunktet deres ordre gjennomføres på børs. Oslo Clearing er en slik Sentral motpart/CCP.
sentraliseringsgrad
MA-systemet inneholder en rekke "knutepunkter" der produksjon, lagring eller omlasting skjer. MA-systemets struktur bestemmes ut ifra den geografiske fordeling av disse punktene. Hvis antall knutepunkter reduseres på et eller flere nivåer, økes... Les mer
sentrallager
Dette er et felles lager for et større geografisk område. Det motsatte er lokallager
SEO
Search engine optimization
serielån
En serielån er en lånetype der det betales avdragsdelen av betalingen er fast gjennom lånets avdragstid. Terminbeløpet (sum av renter og avdrag) vil dermed være størst i starten av avdragstiden, for dermed å gå gradvis nedover etter hvert som restlånet... Les mer
serieproduksjon
Metode for produksjon av et sortiment med felles produksjonsutstyr. Ved satsvis produksjon kan omstillingskostnadene i produksjonen reduseres.
sertifikater
Lån med løpetid kortere enn 12 måneder. Fungerer i praksis på mange måter som en obligasjon, men er underlagt et noe annet regelverk.
Sertifikater
Lån med løpetid kortere enn 12 måneder. Fungerer i praksis på mange måter som en obligasjon, men er underlagt et noe annet regelverk. Les mer om notering av renteprodukter.
sertifisering
Godkjenning av en organisasjon, produkt eller person etter fastlagte kriterier (standarder) utført av en ekstern myndighet eller et eksternt organ.
server
Eng. ord for "tjener"
servicedifferensiering
Innebærer at det opprettes ulike servicenivåer, produkter, markeder etc basert på prioritering
serviceelastisitet
Forholdet mellom servicenivå og etterspørsel. Jo større leveringsservicens effekt er på etterspørselen, desto høyere verdi får serviceelastisiteten.
serviceelement
Inngår som en del av leveringsservicebegrepet, som for eksempel leveringstid, ordrestatus-informasjon, lagertilgjengelighet etc.
servicegrad
Dette kan defineres som kundens totale opplevelse av den service som en bedrift tilbyr. I daglig tale begrenses begrepet i noen sammenhenger til å gjelde antall prosent varer (ordrer) som blir levert i riktig mengde, til rett sted og til rett tidspunkt.... Les mer
servicekostnad
Omfatter de kostnader som oppstår som en følge av mangelfull leveringsservice, og er altså synonymt begrep med tomgangskostnad
servicenivå
I varehandel brukt som begrep om den andelen av etterspørselen som skal tilfredsstilles direkte fra lager.
sesonglager
En del av et omsetningslager, men som vanligvis benyttes for å oppnå en jevn produksjonstakt. Innebærer en lageroppbygging i lavsesong for salg/forbruk i høysesong.
sesongvariasjoner
Endring i etterspørselen av varer eller tjenester i forbindelse med ulike sesonger; eksempelvis stor etterspørsel etter ski i vinterhalvåret.
setteverge
Person som blir oppnevnt til å fungere som verge for en umyndig, når den verge som egentlig skulle ha fungert er forhindret eller utelukket, for eksempel på grunn av inhabilitet.
shakedown
Prosess som må gjennomføres før standardisering av en prosess. Alle årsaker som prosesseier ikke kan påvirke, må være definert og under styring før en prosess er forutsigbar og kan standardiseres.
shareware
Programvare som er beskyttet av opphavsrett, men som en bruker fritt kan benytte i en periode. Dersom brukeren bestemmer seg for å ta den i bruk, oppmuntres det til å betale en mindre lisensavgift til rettighetshaveren. 
short salg
Salg av lånte aksjer, dvs. Såkalte borrowing and lending. Låneren forplikter seg til å levere tilbake aksjene til utlåneren innen et visst tidsrom.
Short-salg
Salg av lånte aksjer. Den som låner forplikter seg til å levere tilbake aksjene til utlåneren innen et visst tidsrom. Kan låneren kjøpe tilbake aksjene for en billigere penge enn han solgte de for, har han tjent penger.
sidegjøremål
Alle dommeres sidegjøremål skal registreres. Hensikten med registeret er å sikre full åpenhet og at ingen skal behøve være i tvil om dommerens uavhengighet. Reglene om registrering av sidegjøremål gjelder for dommere i alle instanser inkludert... Les mer
signatur
Selskapets underskrift (samlet styre hvis vedtektene ikke sier noe annet). Står på firmaattesten.
sikkerhet
1) Evne til å unngå skade på eller tap av mennesker, ytre miljø og materiell på grunn av akutte, utilsiktede hendelser (ulykker, uhell) eller kriminelle handlinger; 2) Banken krever sikkerhet for å låne deg penger. Greier du ikke å betale det du skylder,... Les mer
sikkerhetskopiering
Kopiering av data slik at de skal kunne gjenskapes dersom de data man arbeider med av noen grunn skulle gå tapt eller bli helt eller delvis ødelagt. Legges normalt opp som en fortløpende (daglig) sikkerhetskopiering av endringer kombinert med en "full... Les mer
sikkerhetskrav
Opsjonssentralens krav til sikkerhetsstillelse ved salg (utstedelse) av opsjoner, samt kjøp og salg av forwards og futures. Sikkerhetskravet kan oppfylles i form av aksjer, statsobligasjoner og kontanter. Kravet beregnes ved bruk av... Les mer
Sikkerhetskrav
Opsjonssentralens krav til sikkerhetsstillelse ved salg (utstedelse) av opsjoner, samt kjøp og salg av forwards og futures. Sikkerhetskravet kan oppfylles i form av aksjer, statsobligasjoner og kontanter. Kravet bergnes ved bruk av
sikkerhetslager
Begrepet innebærer et ekstra lager i tillegg til det ordinære salgs- eller omsetningslager. Sikkerhetslager har til oppgave å sikre bedriften mot å gå tom for en vare som følge av uforutsette hendelser i inngående og utgående varestrøm. Det kan være... Les mer
sikkerhetsmargin
Sikkerhetsmarginen sier oss hvor meget vi har å gå på i form av omsetningssvikt før bedriften går med underskudd. Viser regnskapet underskudd ("røde tall"), sier sikkerhetsmarginen oss hvor meget omsetningen må øke dersom vi skal nå balanse eller... Les mer
sikring
Tiltak mot kriminelle handlinger som kan føre til skade på eller tap av verdier
sikringsprinsippet
Grunnleggende regnskapsprinsipp, jf. Regnskapsloven § 4-1. Ved sikring skal gevinst og tap føres i samme periode.
simplifikasjon
Slutningsform som innebærer at en slutter fra en konjunksjon (s.d.) til ett av dens ledd (konjunkter)
simuleringsmodell
Bergningsmodell for konsekvensvurdering av alternative løsninger. Slike modeller anvendes for følsomhetsanalyser før man gjennomfører en systemendring.
simulert virkelighet
Kunstig, tenkt virkelighet av tid og rom. En virkelighet skapt av mennesker og ikke natur. Begrepet brukes gjerne i forbindelse med begrepet kyberrom.
singulær term
Uttrykk som grammatisk opptrer som betegnelse på én og bare én enkelt ting. Egennavn og bestemte beskrivelser (s.d.) er singulære termer.
sirkelbegrunnelse
Begrunnelse der det som skal begrunnes tas for gitt som en grunn. En sirkelbegrunnelse medfører en ondartet uendelig regress (s.d.), og er ikke en akseptabel begrunnelse
sirkeldefinisjon
Definisjon (s.d.) der definiendum (s.d.) brukes eller forutsettes i definiens. En sirkeldefinisjon er ikke en akseptabel definisjon
situasjonsbestemt ledelse
er en av verdens mest anvendte teorier for ledelse. Den handler om at lederstilen må korrespondere med medarbeiderens kompetansenivå for den gitte oppgaven og at ingen enkelt lederstil er den beste. Denne ble introdusert av Paul Hersey og Kenneth
sivilombudsmannen
Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Valgt av Stortinget for 4 år om gangen, med den oppgave å sikre at det i den offentlige forvaltning ikke øves urett mot den enkelte borger.
sivilprosess
 ... Les mer
skadeforsikringsselskap
Skadeforsikringsselskaper overtar risikoen for tap som forsikringstakeren kan bli påført på grunn av tilfeldige skadebringende hendinger. Forsikringstakeren må på sin side betale en periodisk forsikringssum til selskapet. Den risiko man forsikrer mot kan... Les mer
skadeprosent
Nøkkeltall for skadeforsikringsselskap. Formel brutto: Totalt inntrufne forsikringserstatninger x 100 / Opptjent premie totalt. Formel for reassurandør: Totalt inntrufne forsikringserstatninger på reassurandører x 100 / Opptjent premie for... Les mer
skalafordel
Endringen i gjennomsnittskostnadene som følge av at produksjonen øker. Tre muligheter: Stordriftsfordeler vil si at gjennomsnittskostnadene faller, driftsnøytralitet vil si at gjennomsnittskostnadene er konstante, og smådriftsfordeler eller... Les mer
skalautbytte
Økningen i produktmengde som følge av at bruken av alle innsatsfaktorer økes med samme prosent. Tre muligheter: Avtagende skalautbytte vil si at produksjonen øker prosentvis mindre enn økningen i innsatsfaktorene, konstant skalautbytte vil si at... Les mer
skatt
Penger som privatpersoner og bedrifter betaler til det offentlige til finansiering av fellesgoder, omfordelinger og andre offentlige formål. Det skjelnes mellom direkte skatter og indirekte skatter. Direkte skatter betales direkte av en fysisk eller... Les mer
skattedirektoratet
Skattedirektoratet er underlagt Finansdepartementet, og er faglig og administrativt overordnet skattefogdkontorene.
skatteklasser
Det er to skatteklasser. Enslige liknes i klasse 1. Ektefeller liknes i klasse 2 når bare én ektefelle har inntekt. De liknes også i klasse 2 hvis begge har inntekt og den samlede inntekt er så lav at felles likning gir lavest skatt. Ektefeller blir... Les mer
skattekostnad
Skatt beregnet på grunnlag av årets regnskapsmessige resultat. Består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel.
skattemessige avskrivninger
I det bedriftsøkonomiske regnskapet (som sendes til Brønnøysund) opereres med bedriftsøkonomiske avskrivninger som fremkommer ut fra reglene i regnskapsloven og god regnskapsskikk. Skatteregnskapet (som danner grunnlaget for selvangivelsen) bygger på... Les mer
skatteoppgjør
Skatteoppgjøret viser hvor mye skatt du skal betale, hvor mye skatt du er blitt trukket for eller har betalt inn, og tilgodebeløp eller restskatt. Skatteoppgjøret viser også hvilken inntekt og formue du er liknet for, skatteklasse og opptjente... Les mer
skatteoverveltning
Skjer når skatter, avgifter og subsidier påvirker prisene i økonomien. For eksempel kan en skatt som pålegges en produsent, i større eller mindre grad føre til prisøkning (overveltes i prisen) på produktet.
skatteproveny
Benyttes ofte om statens skatteinntekter.
skifte
Oppgjør av et bo med fordeling av bomidlene mellom de andelsberettigede etter at gjelden er betalt eller overtatt av disse. Begrepet omfatter skifte av dødsbo, ektefelles fellesbo og konkursbo. Offentlig skifte hører under tingretten (skifteretten).
skifteattest
Attest fra tingretten om visse forhold vedrørende skiftet, blant annet om hvem som etter arvelaters død rår over boets midler.
skifterett
Tidligere betegnelse på tingretten når den behandler skiftesaker. I dag benyttes tingrett bortsett fra enkelte steder i landet. Foretar offentlig skifte, og fastsetter i disse tilfellene arveavgiften. Utsteder skifteattest om hvem som etter arvelaters... Les mer
skiftetakst
Rettslig takst som holdes i anledning utlegging av et bos eiendeler på skifte.
skimming price
Mange bedrifter er tilbøyelig til å sette en høy pris ved introduksjon av et nytt produkt, mens de senere justerer prisen ned ("skimming price", skim=skumme). Forhold som taler for en slik prisstrategi kan f.eks. være at man vil starte med å dekke... Les mer
skinnproblem
Spørsmålsformulering som ikke uttrykker noe virkelig problem, fordi den forutsetter noe som ikke er tilfellet
skipningssærkostnad
Merkostnad for ytterligere en godsforsendelse.
skjermingsmetoden
Grunnprinsippet i skattereformen (2006). Innebærer at risikofri avkastning av investert kapital skjermes mot ekstrabeskatning. Prinsippet er lagt til grunn ved skattlegging av aksjonærer, deltakere i deltakerlignede selskaper og selvstendig... Les mer
skjev finansieringsstruktur
For meget av eiendelene finansieres med kortsiktig gjeld.
skjøte
Dokument som går på overdragelsen av eiendomsretten til en bestemt fast eiendom eller del av denne. Overdragelsen får rettsvern ved tinglysing.
skrifttype
Et sett med tegn som hører sammen pga. utseende.
skulte reserver
Differanse mellom virkelig verdi og bokført verdi. Fremkommer når eiendelene kan selges til en høyere pris enn bokført verdi.
skyskraper
IKT: Annonseformat for internettreklame. Størrelse i pixler: 150x500. Avhengig av nettsted kjøpes skyskraper enten som fast plassering i en tidsperiode (oftes per dag), eller per eksponering/ unike bruker. Andre navn: sidebanner, skyscraper, webplakat
SLA
Service Level Agreements
slash
Spesialtegnet "/"
slutning
Avledning av et utsagn (en konklusjon) fra ett eller flere andre utsagn (premisser).
Slutskys lov
Virkningen på etterspørselen etter et gode av en økning i prisen på godet kan deles i en substitusjonseffekt og en inntektseffekt. Substitusjonseffekten er alltid negativ, mens inntektseffekten enten kan være negativ (normalt gode) eller positiv... Les mer
Sluttavtale
Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker inngår en sluttavtale for å avslutte arbeidsforholdet, står partene fritt til å avtale forholdene rundt arbeidsforholdets opphør uavhengig av arbeidsmiljølovens regler.
sluttseddel
1) En faktura fra en bank eller et meglerfirma med beskjed om kjøp/salg av verdipapirer og når oppgjøret skal finne sted. 2) Brukes også om dokumenter for registrering av visse transaksjoner, for eksempel av fisk som et fiskefartøy leverer ved ankomst... Les mer
Sluttseddel
Faktura som sendes fra megleren til den som har kjøpt eller solgt aksjer.
sluttverdi
En sluttverdi er verdien for en pengeplassering etter et gitt antall år, tillagt påløpte renter.
SMB
Små og mellomstore bedrifter.
SMB-listen
Liste for små og mellomstore bedrifter notert på Oslo Børs. Kravene for å bli tatt opp på SMB-listen er mindre strenge enn de som gjelder for opptak på Hovedlisten.
SME
Small and Medium Enterprises. Små og mellomstore bedrifter (SMB).
SMED
"Single Minute Exchange of Dies". Generell benevnelse for en filosofi som forsøker å minimere tiden for bytte av maskinverktøy ved for eksempel å forberede en slik operasjon så godt som mulig uten å stanse maskinene, og ved å ha tilgjengelig verktøy for... Les mer
SND
Forkortelse for "Statens nærings- og distriktsutviklingsfond"
SOFT
Strengths, opportunities, faults, threats. Alternativ betegnelse for SWOT.
solgte varers inntaktskost
(SVI) Varebeholdning 01.01 + Varekjøp -  Varebeholdning 31.12
solidarisk ansvar
Flere juridiske personer er ansvarlig for den samme gjelden, slik at hver enkelt plikter å betale kreditor fullt ut, hvis de øvrige skyldnere (debitorene) ikke betaler. Ved prinsipal solidaritet kan kreditor kreve beløpet fra hvem som helst av... Les mer
solidarisk ansvar
Flere personer (debitorer) hefter for samme gjeld, slik at hver enkelt av dem må erlegge hele ytelsen (innfri/betale gjelden) dersom ikke de andre betaler.
soliditet
Bedriftens evne til å motstå fremtidige tap. Måles i en regnskapsanalyse ved bruk av ulike nøkkeltall, i første rekke knyttet til egenkapitalandelen.
solvensgrad
Forsikringsnøkkeltall for konsern. Formel: Solvenskapital/Forvaltningskapital
solvenskapital
Forsikringsnøkkeltall for konsern. Formel: Bokført egenkapital (inkl netto pensjonspremiefond) + avsetning til sikkerhetsreserve + adm. avsetning + reassuranse avsetning + ansvarlig lån + garantifond + kursreserve
solvensmargin
Forsikringsnøkkeltall. Formel for skadeforsikringsselskap: Solvenskapital skadeforsikringsselskapet/Forfalt premie for egen regning. Formel for livselskap: Solvenskapital livselskapet/Kundens fond
sorenskriver
Dommer som er øverste administrative leder av en domstol i første instans, det vil si tingrettene.
sortiment
De fleste bedrifter har flere produkter og gjerne også i ulike varianter. Produktvarianter vil være spesielle utgaver av et produkt (f.eks. et spesifikt kjøleskapsmerke med og uten fryseboks, - og gjerne også i flere farger). Produktgrupper vil være... Les mer
sortimentsstruktur
Beskriver bedriftens produktsortiment og omfatter sortimentsbredde og -dybde, dvs antall produktslag respektive ulike sorter innenfor hvert produktslag.
sosial grensenytte
Samfunnets grensenytte, lik summen av privat grensenytte og ekstern grensenytte.
sosiale grensekostnader
Samfunnets grensekostnader, lik summen av private grensekostnader og eksterne grensekostnader.
sosialisme
Et økonomisk system hvor staten eier kapital og land og incentivene er basert på lover og reguleringer.
SOX
Forkortelse for "Sarbanes-Oxley Act".
sparebank
Forretnings- og sparebankene får sine utlånsmidler primært gjennom kontoinnskudd fra personlige kunder, bedrifter og institusjoner. Andre virksomhetsområder vil kunne være: Utlånsvirksomhet, garantistillelse, betalingsformidling, verdipapiromsetning,... Les mer
spedisjon
Virksomhet som innebærer at man for en annen bedrifts regning mottar og sender gods, samt i visse tilfeller foretar samlasting, omlasting, fortolling, forsikring, lagring etc.
spekulasjonslager
Lagring av varer som er kjøpt inn eller produsert på et økonomisk gunstig tidspunkt
spesifikasjon
Formell beskrivelse av et produkt eller en tjeneste, for eksempel i en kontrakt mellom leverandør og kunde. Kan også inkludere planlagt måte å frembringe spesifikasjonen på.
spilleregler i et møte
Regler gruppen kan enes om for å fungere effektivt sammen. Nedskrevet på flippark.
spissformulering for en argumentasjon
Formulering av det standpunkt som skal diskuteres
Splitt
En oppdeling slik at én aksje gjøres om til flere nye aksjer. Summen av de nye aksjenes pålydende (nominelle) verdi blir lik den "gamle" aksjens pålydende. Selskapets aksjekapital blir derfor den samme. En splitt av aksjer medfører at kroneverdien synker
sponsorat
Annonseformat for internettreklame. En fast plass eller sponsing av for eksempel en "event" på et nettsted, der hele siden eller en utvalgt seksjon avspeiler annonsørens brand. Sponsoratet gir eksklusivitet, og mulighet til å integrere egen profil på et... Les mer
sprangvis fast kostnad
Kostnader som er faste innom visse grenser av volumendringer. For mange kostnadsarter er kostnaden bare konstant innen relativt små produksjonsintervall. Øker produksjonen eller salget ut over en viss grense, gjør kostnadene ofte et sprang for så å... Les mer
spread
Differansen mellom kjøper- og selgerkurs. Jo hyppigere en aksje omsettes, jo mindre vil spreaden normalt være.
Spread
Differansen mellom kjøper- og selgerkurs.
spredningsdiagram
Teknikk for å visualisere den statiske sammenhengen mellom to størrelser i et diagram, for eksempel forholdet mellom soldaters høyde og vekt. Kalles også samvariasjonsdiagram.
SSB
Statistisk sentralbyrå
SSL
Secure Socket Layer.
SSL – sikkerhet
Dette er betegnelsen på sikkerhet og trygg handel på internett, hvor SSL står for Secure Socket Layer. Alle nettsteder som har https foran www er et såkalt sikkert nettsted. Et SSL sertifikat installeres på serveren basert på serverens oppsett og... Les mer
Stab
 ... Les mer
Stackelberg-modellen
Prisledermodellen. En modell for et oligopol med ett dominerende foretak og et fåtall mindre foretak som hver for seg ikke har markedsmakt nok til å påvirke prisen, og derfor følger prissettingen til det dominerende foretaket.
stamaksjer
Ofte skiller vi mellom ordinære aksjer (stamaksjer) og preferanseaksjer. Preferanseaksjer kan være aksjer som gir rett til et minimumsutbytte før andre aksjer mottar utbytte. Til gjengjeld kan det være begrensninger i preferanseaksje-eiernes mulighet for... Les mer
stand alone verdi
Dette er verdien av virksomheten med dagens eierstruktur og rammevilkår. Det er mao. verdien for dagens eiere gitt den posisjon virksomheten har bygget opp (produkter, kunder, organisasjon osv.), fremtidsmuligheter og risiko. Verdien av dette kan
standarder
Myndighetene har bestemt mange standarder for samfunnets virksomhet, og det er en rekke tekniske standarder som gjelder produkter som omgir oss. Eks: Standarder for kvalitetssystemer (ISO) og HMS. Oversikt over ulike standarder finner du hos Norsk... Les mer
standardisering
Det å fastsette standarder, ensretting
standardregnskap
En regnskapsvariant der alle kostnader, inkl. direkte kostnader, fordeles på kostnadsstedene (tilsvarende de ulike ansvarsområdene i bedriften). På disse kostnadsstedene blir de påløpne kostnadene sammenlignet med en norm (=regel) eller standard for hva... Les mer
standardvare
Standardvarer er varer som tilbys av flere produsenter og som av kjøperen anses for å være ensartet, i motsetning til differensierte varer. Eksempler på standardvarer er korn av en bestemt kvalitet, potet av en bestemt kvalitet osv.
Startfase
Fasen som følger umiddelbart etter etableringen av en bedrift. Startfasen avsluttes ofte med at bedriften børsnoteres eller selges.
Statens pensjonsfond
Statens pensjonsfond ble etablert 1. Januar 2006 med utgangspunkt i Statens petroleumsfond og Folketrygdfondet. Fondet består av to deler: "Statens pensjonsfond - Utland" og "Statens pensjonsfond - Norge".
Statens pensjonsfond - Norge
Se Folketrygdfondet.
States nærings- og distriktsutviklingsfond
(SND) Statsbank. SND disponerer en rekke virkemidler: lån, tilskudd, garantier og egenkapital. Noen av virkemidlene er landsdekkende mens andre er distriktsrettet. Såkalte lavrisikolån benyttes til å finansiere nyskapings, omstillings- og... Les mer
statisk analyse
En analyse hvor man ser bort i fra eventuelle tidssammenhenger. I prisproblematikk går man ved statisk analyse f.eks. ut i fra at etterspørselsforholdene ikke endrer seg over tid, eller at tilpasningen i dag ikke har konsekvenser for etterspørselen... Les mer
statistikk
Matematikk som anvendes på registrerte data for å avdekke lovmessigheter. Man anvender for eksempel statistikk for å filtrere vekk støy fra signaler.
Statistisk sentralbyrå
(SSB) Lager offisiell statistikk og analyser om det norske samfunnet, informasjon som er vesentlig for demokratiet og markedssystemet.
statsbanker
Statsbanker er banker som helt eller hovedsakelig eies av det offentlige. Bankene får sine innlånsmidler primært gjennom lån fra staten og ved salg av obligasjoner. Utlånene består i stor utstrekning av mellomlange og langsiktige investeringslån. Bankene... Les mer
statsbudsjettet
Stortingsproposisjonen om statsbudsjettet ("Gul bok") gir en nærmere omtale av Regjeringens forslag til inntekter og utgifter for kommende budsjettår. Statsbudsjettet og nasjonalbudsjettet legges fram for Stortinget i oktober hvert år.... Les mer
statsobligasjonsrente
Effektiv rente på statsobligasjoner med 3, 5 eller 10 års løpetid. Benyttes gjerne som referanse i forbindelse med verdivurderinger. Noteres løpende og offentliggjøres bl.a i Dagens Næringsliv og Finansavisen.
stengning
En stengningshandel foretas ved at man kjøper tilbake en opsjon eller future hvis man har solgt, eller ved at man selger en opsjon eller future hvis man har kjøpt. Den opprinnelige posisjonen vil dermed oppveies. Også kalt lukking og utligning.
Stengning
En stengningshandel foretas ved at man kjøper tilbake en opsjon eller future hvis man har solgt, eller ved at man selger en opsjon eller future hvis man har kjøpt. Den opprinnelige posisjonen vil dermed oppveies. Også kalt lukking og utligning.
sterk logisk operator
Utsagnsoperator  L slik at Lp og L-p er kontrære.
stevnevitne
Tjenestemann som forestår forkynnelse av rettslige dokumenter. I hvert lensmannsdistrikt og i hver kommune eller del av kommune som ikke hører til et lensmannsdistrikt, skal det være et hovedstenevitne og så mange hjelpestevnevitner som tingretten... Les mer
stevning
I sivile saker er dette betegnelsen på at saksøkerne henvender seg til retten med en anmodning om at saksøkte må bli innkalt til et rettsmøte. I straffesaker er dette betegnelsen på det offentliges innkalling av en siktet til eller tiltalt til et... Les mer
stiftelsesdokument
Ved dannelse av et aksjeselskap skal det i henhold til aksjeloven utstedes et dokument som undertegnes av stifterne. Stiftelsesdokumentet skal bl.a inneholde selskapets vedtekter. Kravene til stiftelsesdokumentet er gitt av aksjelovens kapittel 2.
stiftelsesomkostninger
Omkostninger forbundet med stiftelse av et selskap. Dersom stifterne av et aksjeselskapet ønsker at selskapet selv skal bære omkostningene ved stiftelsen, må dette framgå av stiftelsesdokumentet. Her må blant annet framgå 1) Hvilke utgifter som omfattes... Les mer
stikkprøve
Valg av artikler eller andre enheter ut av det totale kvantum for å foreta analyser. Det finnes flere ulike prøvemetoder.
stipulativ definisjon
Normativ, regelgivende definisjon. En bestemmelse om at et visst uttrykk (definiendum) skal bety det samme som et visst annet uttrykk (definiens) innen en viss sammenheng (for eksempel en diskusjon, en artikkel, en bok, en lov osv.) eller generelt
stop-loss
Strategi som går ut på å fastsette en kurs man vil selge en aksje på hvis aksjen har en fallende trend.
stortingsmeldinger
(St.meld.) Regjeringen henvender seg til Stortinget gjennom ulike dokumenter. Stortingsmeldinger brukes når Regjeringen vil presentere saker til Stortinget uten at de er knyttet til for eksempel konkrete lovforslag. Stortingsmeldinger vil ofte ha... Les mer
stortingsproposisjoner
(St.prp.) Regjeringen henvender seg til Stortinget gjennom ulike dokumenter. Stortingsproposisjon brukes når Regjeringen ber Stortinget om å fatte vedtak som ikke er lovvedtak. Det kan gjelde forslag til statsbudsjettet eller andre forslag til vedtak.... Les mer
strategi
Angrepsplan, fremgangsmåte for å løse et problem el. lign., handlemåte. Hvordan å omgjøre misjoner og visjoner til virkelighet (på alle nivå). Følges opp av konkrete målsettinger og handlingsplaner. Begrepet stammer opprinnelig fra det militære som en... Les mer
strategigjennomføring
Metode for å gjennomføre toppledelsens strategier.
strategisk planlegging
En formalisert prosess for å utarbeide strategier og gjøre dem operative. Strategisk planlegging skal understøtte den strategiske tenkningen i en bedrift, og bidra med elementer som: analyse av harde data som underlag, programmering av vedtatte... Les mer
strategisk programmering
Det å oversette visjoner og uttrykte retninger til et operativt bedriftsspråk: Spesifisere serien av steg som er nødvendig for å oppfylle visjonen. Formalisere konsekvensene av utarbeidede strategier: 1) Systematisere/klargjøre/konkretisere 2) Bryte ned... Les mer
strategisk tenkning
Evnen til og arbeidet med å fange lærdom og erfaringer fra mange kilder (egne, andre, "myke" og "harde" data) og sammenfatte dette i en visjon for retningen for bedriftens videre anstrengelser (innarbeide - forstå - sette sammen (syntese)). Involverer... Les mer
strategiske verdier
Strategiske verdier er gjerne knyttet til nye muligheter en kjøper får gjennom kjøp av en virksomhet som går utover forhold knyttet til stand alone verdien av virksomheten som kjøpes. Dette kan typisk være knyttet til tilgang til nye markeder, redusert
streik
Arbeidsnedleggelse. Streik er arbeidstakernes kampmiddel. Arbeidstakere stanser i fellesskap arbeidet helt eller delvis. Her gjelder de samme regler og frister som adgang til lockout. En streik kan iverksettes ved kollektiv varsel fra... Les mer
streikerett
Den rett som ansatte har til hel eller delvis arbeidsnedleggelse hvis de ikke er blitt enig med arbeidsgiveren om nye lønns- og arbeidsvilkår. Streik som legitimt virkemiddel fremgår blant annet av Arbeidstvistloven og Tjenestetvistloven samt av... Les mer
strekkode
Informasjonsbærer i form av streker; for eksempel EAN-kode som registreres ved å ha lyspenner og lignende for å overføre informasjonen til datamaskiner.
struktur
Består av et stabilt mønster av fysiske forhold eller forløp i en prosess. I MA-sammenheng brukes begrepet for eksempel ved beskrivelse av et foretaks kunde- eller leverandørstruktur, artikkel- eller ordrestruktur, innkjøps- eller forsyningsstruktur,... Les mer
strukturell flertydighet
Flertydighet som skyldes at en setning eller lengre tekst kan struktureres på flere ulike måter. Eks: "Han så dem hoppe fra broen". (Han så fra broen at de hoppet; eller: Han så at de hoppet ned fra broen.)
stykkavgift
Et fast beløp i avgift per enhet kjøpt.
stykkproduksjon
Produksjonsplanlegging som baserer seg på kundeordreproduksjon. Stykkproduksjon brukes som oftest ved kundeordrestyring.
Styre
 ... Les mer
styre
Påbudt ledelsesorgan i aksjeselskaper. Styret velges av generalforsamlingen, og styreleder av styret.
styreformann
Begrep tidligere benyttet om lederen av et styret. Dette er i dag byttet ut med det med kjønnsnøytrale styreleder.
styreinstruks
ASL. § 6-23 krever at det utarbeides en instruks for styret når det er representanter for de ansatte i styret. Hensikten med denne er å gi nærmere retningslinjer for styrets arbeid og saksbehandling og den vil være en god rettesnor for så vel det enkelte
styringsrett
Arbeidsgivers rett til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, samt retten til å ansette og si opp ansatte. Styringsretten begrenses av blant annet lover og avtaler.
subcontracting
Underleverandørforhold.
subkontrære utsagn
At to utsagn A og B er subkontrære, A U B, vil si at de ikke begge kan være usanne på én gang, men de kan være sanne på én gang. Det vil si at minst ett av dem må være sant, og kanskje begge er det.
suboptimering
Optimering av løsningen av et problem ved å optimere problemets elementer. Ofte brukes begrepet om betydningen av feilaktig suboptimering, hvilket innebærer optimering som gir negative effekter for andre deler av problemkomplekset, og som derfor betyr at... Les mer
subsidie
Finansiell støtte. Overføring fra det offentlige til bedriftene, det vil si en utbetaling, uten krav om direkte motytelse (det motsatte av avgift).
substansverdi
Et uttrykk for virkelig verdi av en bedrift eller et verdipapir, dvs. markedsverdien av eiendelene minus markedsverdien av gjelden, inkl. latent skattegjeld når dette er relevant. I mange tilfeller eksisterer det ikke et aktivt marked for foretakets... Les mer
substituere
Erstatte, sette i stedet for
substitusjonseffekten
Endringen i forbruk som følger av at en prisendring på det ene gode flytter konsumenten langs en gitt indifferenskurve til et punkt med en ny marginal substitusjonsbrøk. Substitusjonseffekten virker alltid slik at det blir etterspurt mindre av det godet... Les mer
substitutt
Dersom en etterspørsel etter en vare stiger som følge av en prisforhøyelse på en annen vare eller faller når prisen på den andre varen reduseres, taler man om konkurrerende varer eller substitutter. Eksempler er kjøtt og fisk, smør og margarin,... Les mer
suggesjon
"Planting" av en idé eller overbevisning i en person, uten at personen selv har noe bevisst kontroll med det som skjer, eller mulighet for kritisk holdning til det
superprofitt
Superprofit innebærer å anslå hvor stort resultat selskapet har, og forventes å skape framover, utover en nærmere definert avkastning på den kapital som er bundet i selskapet. Du fokuserer med andre ord på den meravkastningen du får i forhold til hva du... Les mer
supply chain
Sekvensen av prosesser som er involvert i produksjon og distribusjon av en vare
surfe
Planløs eller målrettet informasjonssøking på Internett.
Suspensjon
Hvis arbeidsgiver har grunn til å tro at arbeidstaker har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed og virksomhetens behov tilsier det, kan arbeidstaker pålegges å fratre mens saken undersøkes. I suspensjonstiden beholder arbeidstakeren vanlig
sustaining teknologier
Sustaining: Revolutonary: An innovation that creates a new market by allowing customers to solve a problem in a radically new way. (E.g., the automobile ) Evolutionary: An innovation that improves a product in an existing market in ways that customers
svak logisk operator
Utsagnsoperator M slik at Mp og M-p er subkontrære
SVGA
Super video graphics array
SVI
Forkortelse for "Solgte varers inntaktskost".
SW
Software. Programvare
Sweezy-modellen
Den knekkede etterspørselskurve. En modell hvor etterspørselskurven rettet mot hver enkelt foretak, er knekket. Knekket følger av forutsetningen om at konkurrenten følger etter dersom et enkelt foretak kutter prisen, men ikke dersom det hever prisen.
SWOT
Strengths, weaknesses, opportunities, threats.
SWOT-analyse
Analyse av "strengths, weaknesses, opportunities & threats" (= styrker, svakheter, muligheter og trusler). Styrker og svakheter vedrører interne faktorer, mens muligheter og trusler vedrører eksterne faktorer.
syklisk planlegging
Planleggingsunderlag som kan brukes gjentatte ganger for produksjonsforløp, som repeteres på eksakt samme måte.
syklisk produksjon
Innebærer at produksjonen gjentas etter en fastsatt tidstabell.
syklisk tid
Dette er definert som tilgjengelig arbeidstid dividert med antall enheter som etterspørres
symbol
Noe som representerer eller står for noe annet. 1) Materielle objekter som som representerer noe abstrakt. Eks: Limosinen var et symbol på hans makt og autoritet. 2) Et tegn som representerer noe som følge av en konvenson, regel, tradisjon. Eks: Tegn i... Les mer
symbolisere
1) Være symbol på, forestille; 2) Uttrykke gjennom symboler. Oversette utrykk i vanlig språk til et logisk tegnsystem, for eksempel utsagnslogikkens eller predikatlogikkens tegnsystem
symptom
Observert fenomen som er en følge av en feil eller et avvik, som kan gi holdepunkter for å påvirke, beskrive og lokalisere en feil.
syndikat
Sammenslutning av foretak eller finansfolk i den hensikt å beherske markedet. Brukes om mange ulike samarbeidskonstellasjoner, blant annet om at finansforetak samarbeider ved offentlige aksjeemisjoner eller deler på å gi lån.
synergier
Synergier kan oppstå når to eller flere aktører/enheter slår seg sammen. Det innebærer i praksis at en kan drive mer effektivt eller oppnå mer ved å være én enhet i stedet for flere. Synergier kan være relatert til reduerte kostnader, økte inntekter
synonym
Ensbetydende
syntaks
En gren av semiotikk (s.d.) som bare behandler formale trekk ved tegnsystemer, d.e. De tegnenes form og orden i velformede uttrykk i slike systemer. En rent syntaktisk undersøkelse av et tegnsystem tar ikke i betraktning hva tegnene betyr eller står for.
syntese
1) sammenstilling, forbindelse av enkeltheter til en helhet, det å "sette ting sammen". Motsatt av analyse (s.d.) 2) (kjem.) oppbygging av kjemiske forbindelser av grunnstoffene el. av enklere forbindelser
syntetisk utsagn
Deskriptivt utsagn hvis sannhetsverdi (om det er sant eller usant) avhenger av noe mer enn betydningene til uttrykkene i utsagnet, nemlig faktisk forhold i verden.
sysselsatt kapital
Formel: Totalkapital - Ikke rentebærende gjeld - Andre ikke driftsrelaterte aktiva
sysselsatt kapital
[Eng. Enterprice value = EV]   Formel: Totalkapital - Ikke rentebærende gjeld - Andre ikke driftsrelaterte aktiva   Begrepet benyttes mye ved verdivurdering av selskaper. Det er kritisk å skille mellom markedsverdien av egenkapitalen og markedsverdien av
sysselsetting
Sysselsetting måles vanligvis i antall personer eller antall utførte timeverk. Antall sysselsatte personer er i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU) definert som antall personer i alderen 16-74 år som utførte inntektsgivende arbeid av... Les mer
system
Samlebegrep for et antall komponenter som utgjør en helhet. Her inngår også relasjoner mellom komponentene, ressurser, organisasjon/ledelse og målsettinger.
systematisk feil
Feil som kan føres tilbake til bestemte årsaker som kan isoleres og fjernes. Statistikk gir et rasjonelt grunnlag for å søke etter og elliminere denne type årsaker.
systematisk risiko i aksjemarkedet
 
Såkornfase
Den første utviklingsfasen for en bedrift, vanligvis før selskapet etableres, da forretningsideen utvikles.
sårbarhet
Manglende evne til å tåle påkjenninger og avvik som kan føre til stor skade eller stort verditap.
særeie
Formue som tilhører en ektefelle uten å gå inn i formuesfellesskap med den annen ektefelle.
særinntekt
Inntekt som mottas for en bestemt aktivitet, og som vil falle bort hvis aktiviteten ikke ble utført.
særkostnad
Kostnader for en ressurs som forbrukes eller anskaffes ved en bestemt aktivitet og som vil falle bort hvis aktiviteten ikke ble utført.
særkullsbarn
Barn som den ene ektefelle har med en annen enn den aktuelle ektefelle.