Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å

substansverdi

[Synonymer: verdijustert egenkapital, verdikorrigert egenkapital]
Et uttrykk for virkelig verdi av en bedrift eller et verdipapir, dvs. markedsverdien av eiendelene minus markedsverdien av gjelden, inkl. latent skattegjeld når dette er relevant. I mange tilfeller eksisterer det ikke et aktivt marked for foretakets eiendeler. Markedsverdien erstattes i slike tilfeller ofte med gjenanskaffelsesverdier for eiendelene justert for elde og annen verdiforringelse.De situasjonene hvor metoden med fordel kan brukes, er når· 1) det eksisterer et marked der eiendelene kan selges uavhengig av virksomheten 2) eiendelenes verdi er uavhengig av den virksomhet som drives i selskapet 3) kjøp av bedriften er alternativ til kjøp av eget anlegg. Basis for verdivurderingn er siste tilgjengelige balanse, som igjen blir korrigert for mer-/mindreverdier ut i fra markedsvurderinger. Verdivurderingn tar utgangspunkt i at virksomheten drives videre (ofte betegnet som going concern-verdier).

Relatert innhold

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.