Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
T-konto
Begrep brukt i bokføring for postering av forretningstilfeller. Kontoen har visuell form som en T, med en debetside (venstre) og en kreditside (høyre).
taktendringskostnad
Kostnader som oppstår i forbindelse med endringer i produksjonstakten; for eksempel ved sesongvariasjoner.
taktisk prissetting
Prissetning i et oversiktelig marked hvor en aktør vet at de disposisjoner en treffer vil få merkbare konsekvenser for de øvrige tilbydere av varen (f.eks. ved få store tilbydere av samme vare). Aktørene vet at aksjoner vil bli møtt av motaksjoner og vil... Les mer
tally
Fire streker og den femte på skrå over. Brukes ofte i forbindelse med registreringer av data for å få en visualiseringen av registreringenes innbyrdes størrelse.
tap
Verdifall, realisert eller ikke realisert. Et tap gir opphav til kostnader. Tap er en nettostørrelse og oppstår når virkelig verdi er mindre enn balanseverdien.
tap på fordringer
Driftskostnader som skal vises særskilt i et resultatregnskap (under annen driftskostnad). Består av konstatert tap, endring i forventede tap og inngått på tidligere nedskrevne fordringer.
tapsprosent
Formel: Tap på utlån og garantier x 100/Gjennomsnittlig brutto utlån
tariffavtale
Avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold. Del I består som regel av hovedavtalen, mens del II består av overenskomsten og de særavtaler som er knyttet til denne.... Les mer
tarifflønn
Den lønn og tilhørende arbeidsvilkår som er fastsatt i en tariffavtale.
tariffmessig lønnsøkning
Lønnsøkning fastsatt i tariffavtaler som følge av sentrale eller forbundsvise forhandlinger mellom arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner. Tariffmessig lønnsøkning kan være generelle tillegg, løvlønnstillegg, garantitillegg, tillegg på... Les mer
tariffoppgjør
Arbeidet med å oppnå enighet om en ny tariffavtale.
tautologi
Utsagnslogisk sant utsagn eller utsagnsskjema.
TB
Terrabyte. Måleenhet for datastørrelse. 1.000 gigabytes.
TCO
Total cost of ownership.
TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Gjennom et TCP/IP-basert nettverk som Internett, kan maskiner med unike adresser (IP-adresser) kommunisere med hverandre, uavhengig av maskinplattform.
team
Sammensetning av mennesker med komplementære ferdigheter som er ansvarlig for en eller flere prestasjoner. Katzenbach har definert et virkelig team som en liten gruppe personer med komplementære ferdigheter, som er engasjert av og omforent om gruppens... Les mer
Teamleder
 ... Les mer
tegner
 ... Les mer
tegningsfrist
Siste frist for bestilling av aksjer i en tegningsperiode.
tegningsinnbydelse
En oversikt over den viktigste informasjon knyttet til verdipapirer som legges ut for salg i førstehåndsmarkedet.
Tegningsinnbydelse
En oversikt over den viktigste informasjon knyttet til verdipapirer som legges ut for salg i førstehåndsmarkedet. Jf. prospekt.
tegningskurs
Den kursen aksjene har ved aksjetegningen, det vil si ved opprettelsen av et aksjeselskap eller ved utvidelse av aksjekapitalen.
tegningsperiode
Definert periode for bestilling av aksjer i forbindelse med en emisjon, angitt i prospektet.
tegningsrett
Rett til å tegne nye aksjer. Gjerne brukt som fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer til å kjøpe en eller flere nye aksjer ved en emisjon. Tegningsretter kan ha en økonomisk verdi som kan være gjenstand for kjøp og salg i markedet da de ofte innebærer... Les mer
Tegningsrett
Fortrinnsrett for en aksjonær til å kjøpe en eller flere nye aksjer ved en emisjon. Mens tegningsperioden pågår, er tegningsrettet et verdipapir i seg selv, som ofte er børsnotert.
tekst-telefoni
Tekstbasert sanntidskommunikasjon mellom to eller flere brukere på et datanett.
telefonavhør
Vitner som ikke er av vesentlig betydning for saken, kan avhøres under hovedforhandlingen over telefon. Kalles også fjernavhør.
telefonkontroll
Kontroll av telefonkommunikasjon ved avlytting av et konkret telefonnummer eller utskrift av lister over hvilke telefoner det aktuelle telefonnummer har vært i kontakt med.
teleologisk forklaring
Formålsforklaring. Noe forklares som et middel til, eller redskap for, et formål.
tendenslov
Visse «naturgitte» regler, som riktignok av og til brytes, men som stort sett gjelder som tendens. Økonomiske «lover» og sammenhenger er tendenslover (det vil si de gjelder bare i «gjennomsnitt», det kan være store avvik, men tendensen er sannsynlig).... Les mer
teorem i deduktivt system
Uttrykk (utsagn, utsagnsskjema, formel osv.) som kan avledes (deduseres) i systemet
teoretisk problem
1) I videre forstand: spørsmål om holdbarheten av et utsagn (motsatte av praktisk problem (s.d.); 2) I snevrere forstand: spørsmål om sannheten av et deskriptivt utsagn (motsatt av normativt problem (s.d.)).
teori
Et utsagn, eller et sett med sammenhengende utsagn, om årsak og virkning, aksjon og reaksjon. Teori er derfor forenkling og abstrahering. Teori kommer av det greske ordet theoria, som betyr «betraktning».
term
Uttrykk, betegnelse.
terminal
1) Endestasjon 2) Hovedstasjon som en samferdselsrute går ut fra og kommer tilbake til 3) Samlestasjon for godstransport (godsterminal) 3) Maskin som er tilknyttet en sentral datamaskin og kan legge inn i eller ta informasjon ut fra denne.
terminbeløp
Det du samlet betaler av avdrag og renter i en avtalt termin, vanligvis hver måned eller per kvartal.
tertium non datur
Noe tredje finnes ikke, spesielt om sannhetsverdier: Det finnes ikke noen tredje sannhetsverdi utenom sannhet og usannhet. En påstand må enten være sann eller usann, tertium non datur
tese
Setning, læresetning. Påstand som skal bevises eller forsvares
testament
Siste viljeserklæring som går ut på at en arvelater (testator) i visse former treffer bestemmelser om hvorledes det skal forholdes med hans eiendeler etter hans død. Det skal normalt opprettes skriftlig og i nærvær av to vitner. Har testator livsarvinger... Les mer
testator
Den som oppretter testament. Tidligere ble testator brukt om menn og testatrix om kvinner.
testimplikasjon av hypotese
Kontrollerbar forutsigelse som er avledet fra hypotesen
The 5 C"S
Amerikansk betegnelse for de viktigste faktorene å kartlegge ved en kredittverdighetsanalyse: Character (debitors karakteregenskaper, moral), Capacity (debitors dyktighet), Capital (kapitalforhold slik de kartlegges gjennom en regnskapsanalyse mv.),... Les mer
the administrative man
Begrep for å betegne en beslutningstaker som kan karakteriserer med følgende: Bare et utvalg av aktuelle alternativer undersøkes. Bare et utvalg av de faktorer som har innvirkning på resultatet gjøres til gjenstand for vurdering, og det foretas gjerne... Les mer
the economic man
Begrep for å betegne en beslutningstaker som har profittmaksimering som mål, har fullstendig informasjon og handler rasjonelt.
tid- og plassutnyttelse
Innebærer at en vare tilfredsstiller kravet for tilstedeværelse når den behøves. Et lager vil kunne erstatte denne funksjonen.
tidssammenligning
En sammenligning av (regnskaps)tall med tilsvarende tall for tidligere perioder.
tilbakelevering
Dette er en særlig form for tvangsfullbyrdelse hvor saksøkers krav er sikret med salgspant i gjenstanden. Istedenfor for å selge gjenstanden, takserer namsmannen tingen, og salgspanthaver får dekket sitt krav ved å overta gjenstanden til den takserte... Les mer
tilbud
Tilgjengeligheten av en gitt vare i et marked. Sammenhengen mellom den mengden av et gode produsentene planlegger å selge, og prisen på godet, cet. par.
tilbudskurven
En graf som viser sammenhengen mellom prisen på et gode og tilbudet av godet.
tilbudsoverskudd
 En situasjon hvor tilbudt mengde er større enn etterspurt mengde.
tilfeldig feil
Målinger av enhver arbeidsprosess vil vise variasjoner. Slike variasjoner vil alltid eksistere og kan føres tilbake til et helt kompleks av mer eller mindre uavhengige og tilfeldige årsaker
tilknytningspunkt
Node. Et punkt i et datanett der enheter forbindes med linjer. På en oppringt linje fra et modem til en server, går trafikken over en node. En server kan ha mange noder.
tilknytningstid
Den tid en datamaskin er i forbindelse med en annen datamaskin.
tilknyttet selskap
Selskap hvor investor har betydelig innflytelse, vanligvis med eierandel mellom 20 % og 50 %.
tilleggsavgift
Avgift som beregnes hvis lovene om merverdiavgift eller investeringsavgift er overtrådt og avgift enten har blitt, eller kunne ha blitt unndratt. Det kan også ilegges tilleggsavgift hvis reglene for arbeidsgiveravgift er overtrådt.
tilleggskalkulasjon
Ved kostnadsfordeling i ordreproduksjon: Fordeling av de indirekte kostnadene pr. produkt, fordelt ut i fra forbruket av direkte kostnader e.l.
tilleggsskatt
Skatt som blir ilagt dersom selvangivelsen ikke blir levert, eller dersom skatt er unndratt eller kunne ha blitt unndratt.
tilleggsstraff
Straff som kommer i tillegg til den hovedstraff som ligger til overtredelse av en bestemmelse i straffeloven. Typisk eksemple på tilleggsstraff er tap av visse rettigheter til å inneha stillinger osv.
tillitsmann i et obligasjonslån
Fellesrepresentant for obligasjonseierne hvis hovedoppgave er å ivareta disses interesser og rettigheter overfor lånetaker. Underliggende låneavtale angir mer spesifikt hvilke funksjoner og oppgaver som er tillagt tillitsmannen i hvert enkelt lån.
Tillitsmann i et obligasjonslån
Fellesrepresentant for obligasjonseierne hvis hovedoppgave er å ivareta disses interesser og rettigheter overfor låntaker. Underliggende låneavtale angir mer spesifikt hvilke funksjoner og oppgaver som er tillagt tillitsmannen i hvert enkelt lån.
tilordningsprinsipp
Prinsipp som legges til grunn ved fordeling av anskaffelseskost. Hovedregelen er at anskaffelses skal tilordnes spesifikt, jf. Regnskapsloven § 5-5. Dersom dette ikke er praktisk mulig eller hensiktsmessig, kan anskaffelseskost tilordnes ved bruk av... Les mer
Tilrettelegger
 ... Les mer
tilrettelegger
Funksjon for å veilede grupper i forhold til prosessen i gruppen, anvendelse av metodikk, teknikker og verktøy. Tilretteleggeren trenger ikke å kjenne problemet som gruppen skal løse. Også kalt veileder, coach, fasilitator eller los.
tilrettelegger for møte
Tilrettelegger for et møte har hovedansvaret for prosessen. Det vil si at han eller hun hjelper gruppen til å være kreative og effektive i sitt møte. En ren tilrettelegger deltar derfor ikke i arbeidet med møtets innhold, men er nøytral. Tilrettelegger
tilståelsesdom
Tilståelsesdom er en sterkt forenklet fremgangsmåte som bare kan brukes når bestemte vilkår er oppfylt, blant annet må siktede gi en uforbeholden tilståelse og samtykke i behandlingsposten. Dom i forhørsrett ble tidigere benyttet som betegnelse når... Les mer
tilsynsutvalget for dommere
Klage- og disiplinærorning for dommere. Se mer under menypunktet Ærend i domstolene.
tiltak
Aktivitet som iverksettes for å oppnå en bestemt virkning.
tiltale
Innebærer at det reises straffesak for domstolene. Politi og påtalemyndighet mener at det kan føres bevis for at en person utenfor enhver rimelig tvil er skyldig.Ulikt under etterforskningsstadiet har tiltalte uansett krav på forsvarer.
tiltalte
Betegnelse på en person når påtalemyndigheten har tatt ut en tiltalebeslutning mot ham.
tilvirkningskost
Hva det koster å produsere en vare eller tjeneste, det vil si materialkostnader pluss foredlingskostnader. Tilvirkningskost inkluderer både faste og variable, direkte og indirekte kostnader ved produksjonen. Ved å legge til andel av salgs- og... Les mer
tinglysning
Særlig form for registrering av visse privat- eller offentligrettslige disposisjoner, for eksempel rettsstiftelser i fast eiendom, utlegg, ektepakt osv. Rettsstiftelsen får på denne måten rettsvern.
tingrett
Domstol som er førsteinstans for straffesaker, og for sivile saker hvis de ikke skal behandles i forliksrådet.Tingretten er også ankeinstans for dommer og forlik i forliksrådet, og kjæremålsinstans for kjennelser og beslutninger i forliksrådet.... Les mer
tingrettslig sameie
Det at noen eier en gjenstand sammen på en slik måte at de har den samme kvalitative retten til å råde faktisk og juridisk over den.
tingsinnskudd
Kapitalinnskudd med andre formuesgoder enn penger. Dette kan f.eks være produksjonsutstyr eller annet av reell verdi for bedriften.
tjenermaskin
Datamaskin tilknyttet nettverket som er en felles ressurs. Støtter flere brukere, i motsetning til en klientmaskin.
tjenesteytende bedrift
Tjenesteytende bedrifter (servicebedrifter) leverer ikke et materielt produkt, men selger tjenester. Produktet kan være ekspertise, transportytelse, underholdning mv., og bedriftene kan være så ulike som banker, forsikringsselskap, vare- og... Les mer
to-instans sak
Betegnelse på de alvorlige straffesaker som tidligere begynte direkte i lagmannsretten, men som etter endringer i straffeprosessloven nå begynner i tingretten. Dette innebærer at sakene kan behandles i to instanser før de eventuelt behandles i... Les mer
todelt tariff
En prissetting hvor konsumenten både betaler en inngangsavgift og en brukeravgift.
toleransegrense
Fastsatte grenser for tillatt avvik fra mål.
tolke en tekst
Klarlegge en eller flere betydninger (ett eller flere innhold) som kan være uttrykt av teksten
tolkning av en setning
En tolkning av en setning T er en setning som kan bety det samme som T i visse sammenhenger.
toll
En avgift knyttet til innførsel (import) av bestemte varer. Av industrivarer gjenstår det i Norge kun toll på klær og enkelte ferdige tekstilvarer. For landbruksvarer er det en omfattende tollbeskyttelse. Denne tollbeskyttelsen er en viktig del av den... Les mer
tomgangskostnad
Oppstår når etterspørselen etter en vare ikke kan imøtekommes. I prinsippet er kostnaden fiktiv, fordi man for eksempel beregner at kundens etterspørsel vil medøre at bedriften kan miste han som kunde, og dermed også tap av fremtidige inntekter.
top-down-metoden
I budsjetteringssammenheng brukt om en planprosess som går ovenfra og nedad. Man tar tak i overordnede trender og målsettinger og bryter dette ned til man ser hva den enkelte enhet må prestere. Motstykket til "build-up-metoden".
toppbanner
Annonseformat for internettreklame. Størrelse i pixler: 768x150. Andre formater: 760x120, 744x95. Toppbanner kjøpes som faste plasser i en tidsperiode (per dag, uke). De kan også kjøpes per eksponering/unike bruker, men da stort sett på seksjoner,... Les mer
toppskatt
Inntektsskatt til staten. Beregnes av personinntekt over et visst beløp.
total kvalitetsledelse
Ledelsesform som har definert kvalitet i fem dimensjoner (kvalitetsdimensjonene (s.d.)), anvender standardisering (s.d.) for å styre daglig drift, hoshin kanri (s.d.) for å oppnå organisasjonens målsetting og tverrfunksjonelle grupper for å løse... Les mer
Total Productive Management
(TPM) En produksjonsfilosofi som oppstod allerede på 1970-tallet med utgangspunkt i Toyotas produksjonssystem (Se Toyota Production System). TPM er en arbeidsprosess for å fjerne alle tap i en produksjonsbedrift. De fire elementene materialflyt, maskin,... Les mer
totale kostnader
Verdien av de innsatsfaktorer bedriften bruker i produksjonen. Er lik summen av variable kostnader og faste kostnader.
totalindeks
En indeks som skal gi uttrykk for kursbevegelsene for en børs som helhet. Det utvalget aksjer som indeksen settes sammen av, kan være en utvalgt representativ gruppe, eller i ytterste fall, som i Norge, alle aksjene på børsen.
Totalindeksen
Denne indeksen ble erstattet av Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX), også kalt hovedindeksen, i 2001. Den gamle totalindeksen er fra 1983-2001.
totalkapital
Den totale kapital som er plassert i bedriften: Summen av egenkapital og gjeld (fremmedkapital).
totalkapitalens rentabilitet
Avkastningen av den totale kapital som er/vil bli investert i bedriften. 
totalkostadsanalyse
Innebærer en avveielse mellom delkostnadene for å redusere de totale kostnader. Denne analyse forutsetter at et tiltak som øker en bestemt delkostnad kan være lønnsomt dersom de totale kostnader reduseres.
totaloptimering
Optimering av et problem gjennom en avveielse av problemets elementer. Innebærer at et tiltak som ikke fører til optimering av et delproblem kan være økonomisk lønnsomt.
Toyota Production System
(TPS). Utviklet i Japan på 1930- og 40-tallet. På grunn av begrensede ressurser unngås sløsing og defekter, og jevn produksjonsflyt tilstrebes. Taiichi Ohno er sentral, inspirert av Henry Ford. Istedenfor masseproduksjon satser Toyota på mindre serier og... Les mer
TPM
Forkortelse for "Total productive management"
TPS
Forkortelse for "Toyota production system".
TQM
Total quality management. Begrepet har vært den internasjonale betegnelsen på moderne kvalitetsledelse. Japan byttet navn fra TQC til TQM midt på 90-tallet. I de senere årene har også begrepet "TQ of M" blitt benyttet for å dreie total kvalitetsledels... Les mer
trade-off analyse
Optimering av et problem gjennom en avveielse av problemets elementer. Innebærer at et tiltak som ikke fører til optimering av det delproblem kan være økonomisk lønnsomt.
trader
En investor som søker avkastning ved hyppige kjøp og salg, isteden for å sitte lenge med samme aksjer.
transaksjon
Økonomisk hendelse som registreres i et regnskap. En økonomisk transaksjon omfatter blant annet kjøp og salg av varer og utbetaling av lån.
transaksjonskostnader
Kostnader som partene pådrar seg mens de forsøker å bli enige om en avtale (handel), og mens de følger den opp.
transaksjonsprinsippet
Grunnleggende regnskapsprinsipp, jf. regnskapsloven § 4-1. Prinsipp for måling av transaksjoner. Transaksjoner skal regnskapsføres til verdien av vederlaget (virkelig verdi) på transaksjonstidspunktet. En transaksjon anses normalt gjennomført ved... Les mer
transintensjonal
Ligger utenfor det som er tatt i betraktning
transitivitetsaksiomet
Aksiomet som sier at hvis konsumenten er stilt overfor tre godekombinasjoner, A, B og F, og hun foretrekker A fremfor B og B fremfor F, så må hun også foretrekke A fremfor F.
transittid
Den totale tid som løper fra det tidspunkt når leverandøren gjør varen tilgjengelig for levering, til det tidspunkt samme vare ankommer mottakeren.
transportlager
Lager under transport som er nødvendig, da det tar tid å transportere varer.
transportsystem
Felles benevnelse på samtlige aktiviteter, relasjoner på de ulike aktiviteter, ressurser, ledelse og målsettinger satt i system for interne og eksterne transporter.
tredjepartslogistikk
Betyr at et større antall eller alle de typiske logistikkaktivitetene i en bedrift utføres av en tjenestetilbyder.
treff
1) De dataene som samsvarte med det som ble forespurt i et søk i en datamengde. 2) Antall besøk på en Internett-side. Målinger som ike nødvendigvis er direkte sammenlignbare mellom ulike nettsted, og derfor også omstridt som sammenligningsgrunnlag.
tregenerasjonsrapport
Rapport som bare handler om et problem/mål og som leveres regelmessig. Den har to nivåer: planlagt og gjennomført. Planlagt beskriver hva som er planlagt aktivitet i perioden. Gjennomført beskriver hva som er gjennomført, hvillke resultater som er... Les mer
trendberegning
Brukt i regnskapsanalyse om beregninger der man kartlegger den historiske utvikling i resultat- og balanseposter.
TRIPs
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
tro
1) Det å holde noe for sant, bevisst eller ubevisst; 2) Noe som tros
trygdeavgift
Avgift som er med på å finansiere folketrygden. Trygdeavgiften beregnes av personinntekten. Det er ulike satser for lønn, pensjon eller personinntekt av næring.
tusjtavle
Whiteboard. Tavle for bruk av tusjpenn
tvangsbruk
En særlig form for tvangsdekning av fast eiendom. Namsretten oppnevner en bestyrer som foretar driften, mens overskuddet fordeles på pantekreditorene etter prioritet.
tvangsdekning
Å omgjøre en panterett til penger ved tvangssalg eller tvangsbruk. Pantet kan være utleggspant eller avtalepant.
tvangsfullbyrdelse
Når avtaler og krav ikke oppfylles frivillig kan man etter regler angitt i tvangsfullbyrdelsesloven begjære at namsmyndighetene tvangsfullbyrder kravet.
tvangsgrunnlag
Før tvangsfullbyrdelse kan kreves må man ha tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlagene deles i tre hovedgrupper: 1. Lovbestemte krav som for eksempel arveavgift, kommunale avgifter osv. 2. Krav fastsatt av en domstol. 3. Krav som bygger på avtale eller... Les mer
tvangskraft
Når et krav enten direkte eller etter utløp av frist gitt i et eget varsel kan bringes inn for namsmyndighetene til fullbyrdelse. Kravet må som hovedregel være forfalt og misligholdt.
tvungen lønnsnemnd
I forbindels med tariffoppgjør hvor meklingsmannen ikke finner å kunne fremsette et forslag, eller et fremsatt forslag blir forkastet, kan Stortinget ved lov, eller Regjeringen ved provisorisk anordning, bestemme at tariffoppgjøret skal avgjøres ved... Les mer