Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
uavhengige goder
To goder som er slik at en økning i prisen på det ene ikke påvirker etterspørselen etter det andre. (Krysspriselastisiteten er null.)
UB
Utgående balanse
ubetinget dom
En dom hvor straffen fullbyrdes, f.eks. ubetinget fengsel innebærer at man skal inn til soning.
uelastisk etterspørsel
... Les mer
uendelig regress
En rekke av en slik art at hvis ledd nr. n er gitt, så kan man ved en gitt regel danne ledd n+1, uansett hvor stort tall n er. En uendelig regress kan være godartet eller ondartet. Tiden, tenkt som "distinkt" (d.e. som en serie av adskilte tidspunkter)... Les mer
uforbeholden tilståelse
Den mistenkte tilstår fullt og helt det straffbare forhold han er mistenkt for, dvs. de faktiske omstendigheter slik de er beskrevet i en siktelse eller tiltale og at han har begått handlingen med den grad av skyld som kreves.
uforenlige utsagn
At et sett av utsagn er uforenlige vil si at de ikke alle kan være sanne samtidig. Minst ett av dem må være usannt.
ufullkommen konkurranse
Enhver markedsform som ikke er fullkommen, det vil si som ikke er frikonkurranse.
ukurans
Produkt, som av ulike årsaker, ikke kan selges eller anvendes til sitt opprinnelige formål. Varen kan være uaktuell, i stykker etc.
ukurant lager
Lagrede artikler som ikke lengre etterspørres.
ulykkesforsikring
Skadeforsikring der forsikringstilfellet vil være en personulykke.
umodererte diskusjonsgrupper
Diskusjonsgrupper uten ansvarlig redaktør.
UMTS
Universal Mobile Telecommunications System. Blir også omtalt som tredjegenerasjon mobilsystem, 3G.
underbalanse
Balansesituasjon der gjelden er større enn eiendelene (negativ egenkapital).
underdekning
Brukt bl.a. ved innkalkulering av faste kostnader ved selvkostmetoden. Dersom reell kapasitetsutnyttelse er lavere enn det som er lagt til grunn (budsjettert) ved innkalkulering av faste kostnader, har vi en underdekning.
underhåndssalg
Når gjenstander selges direkte til kjøper uten at det holdes auksjon eller foretas salg av fast eiendom eller adkomstdokumenter ved bruk av medhjelper.
underleverandør
Selvstendig foretak som har påtatt seg for en annen bedrifts regning å produsere eller anskaffe produkter som skal brukes til denne bedriftens varesortiment eller produksjon.
underliggende instrument
Verdipapir eller en gruppe av verdipapir (indeks) som en opsjon eller future omfatter. Den underliggende verdien kan være renter, aksjer, indekser, kornpriser, oljepriser og ellers alt som er mulig å kvantifisere. Det underliggende instrument for en... Les mer
Underliggende instrument
Verdipapir eller gruppe av verdipapir (indeks) som opsjonen eller futuren omfatter. Den underliggende verdien kan være renter, aksjer, indekser, kornpriser, oljepriser og ellers alt som er mulig å kvantifisere. Det under-liggende instrument for en opsjon
underskudd
Når differansen mellom inntekter og kostnader er negativ.
UNIX
Varemerket for et operativsystem som er mer utbredt på servere enn klientmaskiner. Det mest brukte operativsystemet blant Internett-tilbyderene i dag. Microsofts Windows NT er en konkurrent til UNIX.
unotert selskap
Selskap som ikke er registrert på børsen.
unoterte aksjer
Aksjer som ikke er notert på børs og som omsettes utenfor børs.
uravstemning
Avstemning som alle medlemmene i en arbeidstakerorganisasjon inviteres til å delta i over et anbefalt eller ikke-anbefalt forhandlings- eller meklingsresultat.
URL
Uniform Resource Locator. Den engelske betegnelsen på en nettadresse, Eks: www.lederkilden.no
uskiftebo
Fellesbo som gjenlevende ektefelle har beholdt i uskifte etter arveloven kap.3, etter samtykke fra førsteavdødes arvinger, etter gjensidig testament der det er bestemt at arven etter førsteavdøde skal gå til førsteavdødes arvinger ved lengstlevendes død... Les mer
usystematisk risiko i markedet
Risikoen for at verdien av det aktuelle investeringsobjekt en investerer i, vil stige eller falle i forhold til det aktuelle markedet – både på kort og lang sikt. Det kan være aksjer i et spesifikt selskap, investering i en gitt eiendom eller... Les mer
utbetaling
Overføring av penger til andre.
Utbytte
Det beløpet selskapet utbetaler som aksjonærenes andel av disponibelt overskudd.
utbytteinntekter per aksje
Formel: Mottatt utbytte/Totalt antall aksjer i investeringsselskapet
utdelingsforhold
Andelen overskuddet som går til utbytte. Formel: Utbytte pr aksje/Fortjeneste pr aksje
utenlandsk selskap
Et selskap som er hjemhørende i utlandet. I vurderingen vektlegges blant annet om selskapet er stiftet i henhold til utenlandsk lov, om selskapet er registrert i utlandet og om den faktiske ledelsen, særlig på styrenivå, utøves i utlandet.
utestående fordringer
Det en bedrift har til gode fra kunder (kundefordringer eller debitorer) eller andre som skylder bedriften penger.
utgift
Anskaffelse av varer og tjenester som medfører en betalingsforpliktelse.
utgående avgift
Merverdiavgift som beregnes og betales med omsetning og uttak.
utgående balanse
(UB) Status for en konto ved utgangen av en planleggings-/beregningsperiode.
utilitarisme
Et moralfilosofisk standpunkt som går ut på at en bør handle slik at en fremmer størst mulig gode (lykke, velferd, nytte) for flest mulig
utlegg
(Jus) Sikring av et krav ved utleggspant eller dekning av et krav ved lønnstrekk
utleiegrad
Formel 1 (fysisk): Utleide kvm./Totalt antall kvm. Formel 2 (økonomisk): Faktiske leieinntekter/Potensielle leieinntekter
utligningsmetoden
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller ses under ett ved beregning av utsatt skatt eller utsatt skattefordel.
utnyttelsesgrad
Produktivitetsmål som defineres som forbrukt input dividert på tilgjengelig input.
utrangering
Avhending av et anleggsmiddel, f.eks. ved opphugging. I en investeringskalkyle medtas ofte en beregnet utrangeringsverdi som en siste innbetalingspost.
utsagnslogikk
Den grunnleggende del av formal logikk, studiet av sannhetsfunksjoner
utsagnslogisk konstant
... Les mer
utsagnsoperator
Uttrykk som danner utsagn av ett eller flere andre utsagn, for eksempel "ikke", "og", "fordi", "før".
utsagnsvariabel
En bokstav, for eksempel p, q eller r, som står som stedfortreder for et hvilket som helst deskriptivt utsagn
utsatt rådighet
Der giver forbeholder seg eller andre en omfattende bruksrett til de overførte midler, anses ikke rådigheten i arveavgiftsmessig forstand å gå over på gavetidspunktet. Avgiftsmyndighetene beslutter da utsatt rådighet (bruksrettsvedtak) hvoretter... Les mer
utsatt skatt
Langsiktig gjeldspost som fanger opp midlertidige tidsdifferanser pga. ulik beregning av regnskapsmessig og skattepliktig resultat.
utsatt skatt-modellen
Modell hvor årsregnskap (finansregnskap) og skatteregnskap er knyttet sammen gjennom regnskapsføring av utsatt skatt. Se også: skatteregnskap
utsatt skattefordel
Reduksjon i fremtidig skatt pga. større skattemessige enn regnskapsmessige fradrag i fremtiden.
utskiftning
Brukt om erstatning av et anleggsmiddel. For å vurdere om et det lønner seg å skifte ut et anleggsmiddel kan vi sammenligne de årlige kostnadene for nytt og gammelt anleggsmiddel. Årlig gjennomsnittskostnad for ny maskin sammenlignes med grensekostnad... Les mer
utsolgtkostnad
Problemstilling knyttet til optimalisering av varelager. Dersom lageret er tomt når man får en ordre eller skal sette i gang produksjon av et produkt der varen inngår, kan dette resultere i store tap ved at kunden henvender seg til en annen leverandør... Les mer
uttrekning
Nedbetaling av obligasjonslån skjer ofte ved uttrekning av et bestemt antall av lånets utestående obligasjoner. Uttrukne obligasjoner innfris til den kurs som er fastsatt i lånebetingelsene.
Uttrekning
Nedbetaling av obligasjonslån skjer ofte ved uttrekning av et bestemt antall av lånets utestående obligasjoner. Uttrukne obligasjoner innfris til den kurs som er fastsatt i lånebetingelsene.
utvanning
Når markedsverdien av hver aksje reduseres som følge av at det blir flere aksjer.
Utvelgelseskrets
Benyttes bla. om hvem som inngår i grunnlaget for utvelgelse / oppsigelse ifm. nedbemanningsprosesser. Utvelgelseskretsen er normalt hele virksomheten. Det kan imidlertid oppstå tilfeller hvor det både er mulig og hensiktsmessig at deler av virksomheten
Utvelgelseskriterier
Benyttes bla. om hvilke kriterier som skal danne grunnlag for utvelgelsen av hvem som skal sies opp ifm. nedbemanningsprosesser. Faglige kvalifikasjoner, ansiennitet og personlig egnethet er eksempler på vanlige utvelgelseskriterier.