DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Årsberetning

Årsberetningen er ledelsens egen orientering til aksjonærene og øvrige regnskapsbrukere om virksomheten i regnskapsåret. Informasjon om både regnskapet og den regnskapspliktige skal fremgå. Formålet er å få frem de underliggende forhold som har påvirket det avlagte årsregnskapet.
Ajourført i henhold til kravene for 2018-regnskapet

Årsberetningen er ikke en del av årsregnskapet, men utgjør en obligatorisk del av de dokumentene som skal sendes inn til Regnskapsregisteret sammen med innsending av årsregnskapet.

Kravene for innholdet i årsberetningen framgår av regnskapslovens § 3-3. For små foretak er det ikke lengre pliktig å utarbeide årsberetning (fra 2017). Dersom dette leveres kan denne deles inn i følgende hovedelement:

  • Opplysninger om arten av virksomheten og hvor den drives
  • En rettvisende oversikt over utvikling og resultat av foretakets virksomhet og av dets stilling
  • Opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter
  • Redegjørelse for fortsatt drift
  • Redegjørelse for arbeidsmiljøet
  • Redegjørelse for likestilling mellom kjønnene (faktisk tilstand og tiltak)
  • Redegjørelse for diskriminering
  • Opplysninger om forhold som kan påvirke det ytre miljø
  • Resultatdisponering, dersom det ikke fremgår av årsregnskapet

Fakta

Regnskapspliktige i henhold til regnskapsloven er gitt av regnskapslovens § 1-2.
Årsregnskapene skal utarbeides i henhold til grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk, ref. regnskapslovens kap. 4.
Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen er offentlige. Regler for offentlighet og innsending av regnskap er gitt av regnskapslovens kap. 8.
Definisjonen av "små foretak" er gitt av regnskapslovens § 1-6.
Kravene til selskap som ikke er små er noe mer omfattende, og de er gitt av Regnskapsloven § 3-3a. Etter ny § 3-3c, skal store foretak (Allmennaksjeselskap og børsnoterte foretak) årlig gi en redegjørelse om samfunnsansvar , enten i årsberetningen eller i annet offentlig tilgjengelig dokument som det henvises til i årsberetningen.  Redegjørelsen skal dekke følgende temaer:  Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, sosiale forhold, miljø og korrupsjonsbekjempelse.

Årsberetningen må sammen med årsregnskapet behandles av styret i fysisk møte. Det må foreligge skriftlig styremøteprotokoll fra dette møtet. Protokollen dateres den dag møtet finner sted.

Årsberetningen skal underskrives av samtlige styremedlemmer og daglig leder og legges fram for generalforsamlingen sammen med årsregnskapet. Det er det styret som er registrert i Foretaksregisteret på tidspunktet for fastsettelse av årsregnskapet som underskriver på årsberetningen. Årsberetningen dateres den dag behandlingen i styremøtet finner sted. 

Støtte