Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Runar Sørensen
Partner i DHT Corporate Services AS
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Beregning av netto rentebærende gjeld

Hva er netto rentebærende gjeld? Hvordan beregnes denne i forbindelse med verdivurdering av selskap, og hvilke elementer skal taes med?
Netto rentebærende gjeld viser nettoen av den rentebærende fremmedkapitalen som benyttes for å finansiere en virksomhet. Den fremkommer enkelt fortalt ved å ta kortsiktig og langsiktig gjeld som det løper rente på og trekke fra de eiendelene som det løper rente på. Dersom du eksempelvis har et huslån på 1,5 millioner, og samtidig har 200.000 i banken, har du med andre ord en netto rentebærende gjeld på 1,3 million.

Vi har her utarbeidet en sjekkliste som vi benytter ved beregning av netto rentebærende gjeld i forbindelse med verdivurdering av selskap.

Netto rentebærende gjeld benyttes for ulike formål, blant annet i ulike beregninger av avkastning og for å belyse et selskaps evne til å påta seg mer gjeld. Netto rentebærende gjeld benyttes også ikke minst i forbindelse med verdivurdering, blant annet i følgende beregninger:

 1. sysselsatt kapital = egenkapital + netto rentebærende gjeld
 2. avkastningsverdi av egenkapital = avkastningsverdi av sysselsatt kapital - netto rentebærende gjeld.

Vi tar utgangspunkt i følgende definisjon:

Netto rentebærende gjeld = rentebærende gjeld - finansielle eiendeler

En del av de ulike elementene som skal inngå i denne beregningen er ganske åpenbare, mens andre krever en dypere innsikt og vurdering. Det er blant annet verdt å merke seg følgende:

 • Poster som det ikke løper renter på, men som det burde løpe renter på ut fra en bedriftsøkonomisk betraktning inkluderes
 • Ikke driftsrelaterte eiendeler tas ikke hensyn til i den kontantstrøm som danner grunnlaget for selskapets/eiendelenes avkastningsverdi. Disse må derfor verdsettes separat, og de tas derfor her heller ikke med i beregningen av netto rentebærende gjeld.

Sjekkliste over poster inkludert i rentebærende gjeld

Komplett balanseoversikt finner du i RL § 6.2

I denne sammenheng er følgende poster inkludert:

Annen langsiktig gjeld

 • Konvertible lån
 • Obligasjonslån
 • Gjeld til kredittinstitusjoner
 • Øvrig langsiktig gjeld 1)
Kortsiktig gjeld

 • Konvertible lån
 • Sertifikatlån
 • Gjeld til kredittinstitusjoner
 • Utbytte
 • Annen kortsiktig gjeld (kun deler!) 2)

Noter til rentebærende gjeld

1) For rentefrie aksjonærlån må rentefordel nåverdiberegnes og legges til denne posten

2) For hver post innenfor annen kortsiktig gjeld må det vurderes om denne er rentebærende eller ikke. Store deler av denne posten bør ofte ikke behandles som rentebærende, eksempelvis påløpt lønn og feriepenger. Avgitt konsernbidrag kan i motsetning være et eksempel på gjeld som bør behandles som rentebærende, siden denne typisk vil bli gjort opp eller gjort om til rentebærende innen rimelig tid

Poster inkludert i finansielle eiendeler

Normalt er finansielle eiendeler definert som eierandeler i andre foretak eller fordringer. Eksempler på finansielle eiendeler er kontanter, utlån og verdipapirer som aksjer og obligasjoner.

I denne sammenheng ser vi bort fra de ikke driftsrelaterte eiendelene, og vi sitter dermed igjen med følgende elementer ved beregning av leddet finansielle eiendeler:

Finansielle anleggsmidler 3)

 • Lån til foretak i samme konsern
 • Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet
 • Obligasjoner og andre fordringer
Fordringer

 • Andre fordringer (kun deler!) 4)
 • Krav på innbetaling av selskapskapital
Investeringer

 • Markedsbaserte obligasjoner 5)
Bankinnskudd, kontanter og lignende

 • Bankinnskudd 6)
 • Kontanter og lignende

Noter til finansielle eiendeler

3) Ved beregning av avkastningsverdi til sysselsatt kapital inngår ikke avkastning på finansielle eiendeler (verken omløps- eller anleggsmidler). De finansielle eiendelene som ikke skilles ut som ikke driftsrelaterte eiendeler inngår derfor i definisjonen av netto rentebærende gjeld. Kvaliteten/godheten av finansielle anleggsmidler må vurderes. Hvis ikke renter er beregnet, må denne ulempen nåverdiberegnes og legges til denne posten

4) Store deler av andre fordringer bør ofte ikke behandles som rentebærende. For hver post innenfor andre fordringer må det vurderes om denne er rentebærende eller ikke. Lån til ansatte er et eksempel på en post som bør behandles som rentebærende

5) Verdiene bør korrigeres slik at de gir uttrykk for markedsverdi på verditidspunktet, og denne verdien benyttes i beregningen

6) Midler avsatt til skattetrekk/bundne midler er en del av den driftsoperative kontantstrømmen, men er ikke rentebærende, og må trekkes ut fra denne posten