IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Thoresen
Partner i DHT Corporate Services AS
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Fastsette risikopåslag

Når du skal sette et avkastningskrav basert på intuitiv metode, dreier det seg i realiteten om å fastsette et forretningsmessig og et finansielt risikopåslag. Her har jeg satt opp en liste med momenter som du bør vurdere.

Last ned

Hvordan fastsette det forretningsmessige og finansielle risikopåslaget i et avkastningskrav?

Det er ingen fasit for dette. Metoden vil variere fra bransje til bransje og selskap til selskap. Det vil alltid være til hjelp å ha kjennskap til hva som har blitt benyttet ved verdsettelse av sammenlignbare selskaper.

Den intuitive metoden benyttes primært for vurdering av små og mellomstore selskaper der tilgang på informasjon om hva som kan være et fornuftig avkastningskrav ikke er lett tilgjengelig.

Nedenfor finner du naturlige spørsmål å ta stilling til for å anslå henholdsvis det forretningsmessige og det finansielle risikopåslaget. Etter å ha summert de ulike risikopåslagene, bør du gjøre en kalibrering for å påse at det forretningsmessige og finansielle risikopåslaget gir mening hver for seg, og at det totale avkastningskravet synes fornuftig.

Et utgangspunkt for vurderingen kan være:

Tips

For små og mellomstore bedrifter er det ikke uvanlig at det forretningsmessige og finansielle risikopåslaget henholdsvis er i størrelsesorden 7-8 og 3-4 prosentpoeng
 Forretningsmessig risikopåslagFinansielt risikopåslag
Liten risiko0 - 3 %0 - 1 %
Moderat risiko3 - 6 %1 - 3 %
Middels risiko6 - 9 %3 - 5 %
Noe høy risiko9 - 13 %5 - 6 %
Høy risiko13 - 18 %6 - 7 %
Meget høy risiko> 18 %> 7 %

Fastsettelse av avkastningskrav krever erfaring. Listen nedenunder er ment som en støtte for å strukturere arbeidet, og er ikke utfyllende.

Forretningsmessige risikoelementerRisikopåslag (%)
Selskapsdata

 • Hvor mange ansatte er det? Få ansatte eller lite selskap kan bidra til å øke risikoen.
 • Hvor gammelt er selskapet? Et nyetablert selskap vil typisk ha høyere risiko enn et sammenlignbart etablert selskap.
 • Finnes det noen betalingsanmerkninger?
0,0 - 2,0
Markeder og produkter

 • Hvordan vurderer du fremtidig utvikling for bransjen?
 • Hvor sterk er selskapets konkurranseposisjon i sine hovedmarkeder?
 • I hvilken grad er selskapet avhengig av kun et fåtall kunder?
 • Hvor store variasjoner forventes i det fremtidige salget?
 • Hvor sensitiv er selskapets produkter til
  • Forretningssykluser
  • Teknologiske endringer
  • Endringer i forbrukerpreferanser og mønster
  • Regulatoriske endringer
  • Klimaendringer
 • Er selskapets historiske og fremtidige utsikter for lønnsomhet tilfredsstillende?
0,0 - 10,0
Produksjon, leverandører og samarbeidspartnere

 • Er bygninger og produksjonsutstyr i god stand?
 • Er selskapet fleksibelt nok for å tilpasse seg potensielle markedsendringer?
 • I hvilken grad er selskapets teknologi konkurransedyktig, oppgradert og driftssikker?
 • I hvilken grad er selskapet avhengig av et fåtall leverandører?
 • I hvilken grad er selskapet avhengig av eksisterende samarbeidspartnere?
0,0 - 5,0
Ledelse, organisasjon og kompetanse

 • I hvilken grad er selskapet avhengig av konkrete nøkkelpersoner?
 • I hvilken grad har ledelsen evne til å være innovative og tilpasse selskapet til nye rammebetingelser?
 • I hvilken grad har selskapet den kritiske kompetansen som kreves på ulike områder?
 • Hvor gode er selskapet til å tiltrekke seg, utvikle og beholde dyktige mennesker?
 • Har det vært hyppige skifter av ledelse og andre nøkkelpersoner?
 • Har selskapet tilfredsstillende systemer og rutiner for HMS (helse, miljø og sikkerhet)?
0,0 - 6,0
Forpliktelser og forsikringer

 • Er det sannsynlig at det dukker opp økonomiske forpliktelser/krav basert på "gamle synder" som ikke er kjent i dag? Miljøopprydding, miljøskader, pensjonsforpliktelser etc.
 • Er selskapet tilstrekkelig forsikret? Mot brann, tyveri, innbrudd, produktansvar, pensjoner etc.
0,0 - 2,0
Totalt forretningsmessig risikopåslag
0,0 - 25,0

 

Finansielle risikoelementerRisikopåslag (%)
 • I hvilken grad er den finansielle strukturen tilfredsstillende?
  • I hvilken grad er selskapets egenkapital forsvarlig?
  • Tilsvarer den balanseførte verdien av immaterielle eiendeler den reelle verdien?
  • I hvilken grad er forholdet mellom egenkapital, langsiktig og kortsiktig gjeld tilfredsstillende?
  • I hvilken grad er forholdet mellom egenkapital, rentebærende gjeld og ikke rentebærende gjeld tilfredsstillende?
  • Er selskapets utvikling i arbeidskapital positiv?
  • Er noen av anleggsmidlene finansiert med kortsiktige midler?
 • I hvilken grad er likviditetsreserven tilstrekkelig for å dekke selskapets løpende forpliktelser?
  • Er deler av den kortsiktige gjelden forfalt til betaling?
  • Er det planlagt vesentlige nyinvesteringer på kort sikt som overstiger ordinære avskrivninger og samtidig krever finansiering med egne midler?
  • Hvordan har selskapets endring i likviditetsreserve vært eller forventes å bli i forbindelse med planlagte investeringer og ekspansjoner?
 • Hvordan er selskapets belåningsreserve/lånekapasitet?
0,0 - 10,0