SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Dybdesjekk av balansen i regnskapet

For å finne godt nok datagrunnlag til finansielle analyser må du stille en del tilleggspørsmål vedrørende vurderinger og spesifikasjoner i balansen.
Nedenfor følger vesentlige spørsmål som bør stilles, fordelt på de viktigste balansepostene.

Last ned sjekklisten og bruk denne som utgangspunkt for å lage en liste tilpasset ditt firma og din arbeidssituasjon:

Svarene du finner gjennom analysen skrives ikke inn i sjekklisten, men utformes som en del av en due diligence rapport eller tilsvarende. Du kan eventuelt bruke sjekklisten med avkrysninger og henvisninger/kommentarer som et vedlegg til en mer formell rapport. Da får du vist hvilke punkter som er gjennomgått og som danner grunnlaget for konklusjonene i rapporten.

Sjekklisten kan også benyttes uten det formelle rammeverket, som et verktøy for å strukturere eget arbeid.

I eksempelet under er sjekklisten brukt formelt.

Eksempel: Vurdering av IT-bedriften AS

Firma: IT-bedriften AS
Sted: Oslo
Dato: 24.2.20xx
Utført av: Due diligence team for oppkjøpsbedriften Firmainvest AS:
Petra Pettersen, Økonomiansvarlig Firmainvest AS
Linn Lindholdt, Rådgiver Konsulentene AS
Jørgen Jørgensen, Statsaut. revisor Revisjonsselskapet AS
 
Input: Revidert årsregnskap for 20ww, samt supplerende informasjon overlevert av ledelsen i IT-bedriften.
Resultat-
koder:
 OK: Utført/gjennomgått/sjekket
IR: Ikke relevant, eventuelt ikke gjennomgått
Kommentar: Eventuell beskrivelse av/henvisning til funn som påvirker transaksjonen i særlig grad, eller punkt som bør følges opp med ytterligere analyse.

A: Kontanter, bank og postgiro

SjekkpunktOKIRKommentar
Hvor mye utgjør bundne midler, og er disse tilstrekkelig til å dekke tilsvarende forpliktelser? ( Dette gjelder primært skattetrekksmidler)X  
Består denne posten av utenlandsk valuta? Hvor mye er i så tilfelle fordelt på ulike valutaer?X  

B: Obligasjoner og andre verdipapirer

Foreta en spesifikasjon av obligasjoner og andre verdipapirer på:

SjekkpunktOKIRKommentar
NavnX  
PålydendeX  
AnskaffelseskostX  
KursverdiX  
RentebetingelserX  
LøpetidX  

C: Andre fordringer

SjekkpunktOKIRKommentar
Spesifiser alle kundefordringer med tilhørende delkredereavsetning, kortsiktige lånefordringer, tidsavgrensningsposter og andre fordringer.X  
Hvor mye av kundefordringene er forfalt og ikke betalt?X NB! Merk at det er knyttet til dels betydelige beløp til over to år gamle poster.
Hvordan har aldersfordelingen utviklet seg de siste årene?X  

D: Varelager

I utgangspunktet skal vurderingsprinsippene for varelageret klart fremgå av noter til regnskapet. Det skal opplyses om disse regnskapsprinsippene, jf § 7-2. Vurderingsreglene følger av § 5-2. Da disse notene ofte kan tendere til å være litt vel runde i formuleringene, bør du som analytiker stille deg følgende tilleggspørsmål:

SjekkpunktOKIRKommentar
Hvordan er fordelingen av varelageret på de ulike hovedproduktområdene?X Besitter ikke fysisk varelager (produktene består av programvare)
Hvilke kostnadsarter inngår i påslaget på variable direkte tilvirkningskostnader når varenes tilvirkningskost skal beregnes?X  
Hvor stor er forskjellen mellom balanseført verdi på varelageret og antatt utsalgspris i en going-concern situasjon?X  
Hvordan beregnes ferdigstillelsesgraden på varer i arbeid?X  
Hvor stor andel av varelageret har en omløpshastighet på mer enn 1 år?X  
Hva er kriteriet for å skille mellom kurante og ukurante varer, og har det vært endringer i dette kriteriet?X  
Hvor mye er lageret nedskrevet med for ukurans siste år, og hvor mye var nedskrivningen ved årets begynnelse?X  
Hvorledes prissettes ukurante varer? Har det vært endringer i prinsippene for prissetting av ukurante varer?X  
Hvor mye utgjør ukurante varer av brutto opptalt verdi?X  
Er alle ukurante varer med i vareopptellingen?X  
Hva er kriteriene for innregning av opparbeidet fortjeneste i ordreproduserende virksomhet i henhold til NRS nr 2, langsiktige tilvirkningskostnader?X  
Har revisoren deltatt i den fysiske lagerkontrollen?X  
Har revisor påpekt behov for korreksjoner av bedriftens varelagervurdering?X  

E: Forskudd til leverandører

SjekkpunktOKIRKommentar
Har leverandøren stilt noen sikkerhet for forskuddet?X  

F: Immaterielle eiendeler

SjekkpunktOKIRKommentar
Har selskapet finansielle ressurser til å fullføre og kommersialisere de aktiverte utviklingsprosjektene, eller kan de selges til en pris minst lik bokført verdi?X Utvikling av SW, belastet driften fortløpende.
Hvilken avskrivningsplan følger aktiverte rettigheter, patenter og aktiverte kostnader?X Aktivert rettigheter til programvare som i realiteten er nedlag som selvstendig produkt.
Hva utgjør utgiftsførte/aktiverte FoU-kostnader, jf regnskapsloven § 7-13?X  
Hva er vurderingene som ligger bak aktivert goodwill? Hvorledes er den økonomiske levetiden på goodwill anslått? Er bokført goodwill realiserbar i dag?X  

G: Driftsmidler og bygninger

SjekkpunktOKIRKommentar
Står bygningene på eiendomstomt? Hvor stor er tomten, hvor mye er påbygd og hva er tomten bokført til?X  
Hvis tomten er bygslet: Hvor mye er årlig leie og hvor lang løpetid har leieavtalen?X  
Har driftsmidlene vært oppskrevet? I så tilfelle bør du som analytiker finne ut når, på hvilket grunnlag, med hvor mye og hvor mye avskrivninger utgjør på de oppskrevne verdiene.X  
Hva er dagens omsetningsverdi på driftsmidler og bygninger? Hvorfor anses en eventuell virkelig mindreverdi for å være av forbigående art?X  
Når er siste takst gjort av driftsmidlene og bygningene?
Takstene skal vedlegges!
X  

H: Kassekredittgjeld

SjekkpunktOKIRKommentar
Hvor store er innvilgede trekkrettigheter (limit kassekreditt), og hvor store er eventuelle sesongkredittrammer?X  
Hvorledes fluktuerer trekket på kassekreditten gjennom året? Hva er gjennomsnittlig utnyttelsesgrad?X  

I: Offentlig gjeld

Hvor mye av følgende skyldige poster er forfalt til betaling, men ennå ikke betalt (spesifisert per art og termin)?

SjekkpunktOKIRKommentar
MerverdiavgiftX  
SkattetrekkX  
FolketrygdavgiftX  
Utlignet skattX  

J: Annen kortsiktig gjeld

Dette er en sekkepost som inneholder en rekke poster av vesentlig betydning ved regnskapsanalysen. For deg som analytiker, er følgende spørsmål vitale:

SjekkpunktOKIRKommentar
Hvor mye utgjør leverandørgjelden? Er det risiko for innstramming av kredittiden hos leverandørene?X  
Spesifiser forfalt, men ikke betalt leverandørgjeld per leverandør.X  
Innhent aldersfordelt saldoliste for leverandører.X  
Hvor store er tidsavgrensningene og hvilke hovedposter består disse av?X  
Hvor mye utgjør avsetning til dekning av fremtidige service- og garantiforpliktelser? Er dette tilstrekkelig?X  
Hvor mye er neste års avdrag på langsiktig gjeld?X  
Hvor mye utgjør kortsiktig lånegjeld? Spesifiser på långivere.X  

K: Annen langsiktig gjeld og ansvarlig lånekapital

SjekkpunktOKIRKommentar
Hvor store er avdragsforpliktelsene per år i de nærmeste 3-5 årene?X  
Hvilke vilkår gjelder for ansvarlig lånekapital? (Her tenkes det på renter, avdragstid, forfall og lånegivers navn)X  
Hvilke vilkår gjelder for ansvarlig lånekapital? (Her tenkes det på renter, avdragstid, forfall og lånegivers navn)X  

L: Garantiansvar og kausjonsansvar

Idet deltakelser i ANS/DA/KS i uheldige tilfeller kan medføre katastrofale konsekvenser som følge av solidaransvar, krav om innbetalinger til dekning av forpliktelser eller innbetaling av tegnet, tidligere ikke innbetalt kapital, bør du som analytiker stille følgende spørsmål:

SjekkpunktOKIRKommentar
Hvilken risiko er det for innkalling av kapital i løpet av det nærmeste året, og hvor stor antas en slik innbetaling å bli?X  
Har selskapet garantert for riktig betaling av husleie og varegjeld for andre bedrifter?X  
Har man stilt noen garantier overfor finansinstitusjoner for andre bedrifters betalingsdyktighet? Hva utgjør i så tilfelle garantirammen i kroner?X  
Har selskapet inngått husleieavtaler til en leie som overstiger dagens markedsleie? Hva utgjør differansen, og hvor lang restløpetid har avtalen?X  

Andre vesentlige forhold kan være:

SjekkpunktOKIRKommentar
Oppgaver over eventuelle pålegg om utbedring av driftslokale, kontorer, maskiner m.v.X  
Oppgaver over eventuelle samarbeidsavtaler med andre selskaperX  
Oversikt over fordringer og gjeld (spesifisert etter sin art), og kjøp og salg mellom konsernselskaper og samarbeidsselskaper.X  
Finnes det noen øvrige forpliktelser som ikke fremgår av balansen? (Kausjonsforpliktelser, leveringsforpliktelser, pensjonsforpliktelser, service- og garantiforpliktelser, miljøforpliktelser etc.)X  

Evaluering 
Det kan stilles til dels store spørsmålstegn til den balanseførte verdien av utestående fordringer. Tilsvarende for de aktiverte rettighetene til programvare.For analyser og ytterligere detaljer vises til due diligence rapporten.

Oppfølging
De eldste utestående fordringene utgjør et så forholdsmessig stort beløp at de bør følges opp av oppdragsgiver både med evaluering av de aktuelle leveranseprosjektene og en korreksjon av balansen.

 

SignaturFunksjon

Rådgiver
Konsulentene AS

Statsaut. revisor
Revisjonsselskapet AS

Økonomiansvarlig
Firmainvest AS