SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

Kommersiell analyse

Sjekk i hvilken grad virksomheten er velfungerende og i stand til å skape verdier i framtiden.
Sjekklisten kan benyttes slik den er, eller som et utgangspunkt for å tilpasses det aktuelle kjøpsobjektet. Last den ned og bruk denne som utgangspunkt for å lage en liste tilpasset ditt firma og din arbeidssituasjon.

Svarene du finner gjennom analysen skrives ikke inn i sjekklisten, men utformes som en del av due diligence rapporten. Du kan eventuelt bruke sjekklisten med avkrysninger og henvisninger/kommentarer som et vedlegg til rapporten. Da får du vist hvilke punkter som er gjennomgått og som danner grunnlaget for konklusjonene i rapporten.

Sjekklisten kan også benyttes uten det formelle rammeverket, som et verktøy for å strukturere eget arbeid.

I eksempelet under er sjekklisten brukt formelt:  

Eksempel: Vurdering av IT-bedriften AS

Firma:   IT-bedriften AS
Sted: Bergen
Dato: 24.2.20xx
Utført av: Oppkjøpsbedrift Firmainvest AS, representert med
John Johnsen, Daglig leder Firmainvest AS
Linn Lindholdt, Rådgiver Konsulentene AS
Input: Basert på opplysninger gitt av ledelsen i IT-bedriften AS pr 10.2.20xx, samt eksterne kilder.
Resultat-
koder:
 OK: Utført/gjennomgått/sjekket
IR: Ikke relevant, eventuelt ikke gjennomgått
Kommentar: Eventuell beskrivelse av/henvisning til funn som påvirker transaksjonen i særlig grad, eller punkt som bør følges opp med ytterligere analyse.

Eierstruktur

Hvordan er eierstrukturen bygget opp?

SjekkpunktOKIRKommentar
Når og hvem startet virksomheten?X  
Hvilke eierforandringer har skjedd siden starten?X  
Hvilke priser har blitt brukt ved tidligere emisjoner eller overdragelser?X Sjekk nærmere om bakgrunn for prisendring ved emisjon i mai 20vv
Hvordan er nåværende kapitalstruktur, aksjeklasser og stemmerettsregler?X  
Eksisterer det spesielle aksjonæravtaler?X  
Er det spesielle bestemmelser utover standard vedtekter?X  
Foreligger det familieforhold, personlige relasjoner mellom eierne eller andre tilsvarende forhold som kan være av betydning for fremtidig drift?X Merk at samboer til hovedeier er medeier i selskapet som leier ut lokaler til virksomheten.

Avklar juridiske forhold rundt husleiekontrakt.
Foreligger det eventuelle opsjonsavtaler eller konvertible lån?X  
Foreligger det noe avhengighetsforhold til bank eller andre finansieringsselskaper?X  
Hvordan er eierholdningene til kapitalutvidelse og eierandeler? Avhenger dette av enkeltpersoner som er involvert?X  

Ledelse, personal og organisasjon

SjekkpunktOKIRKommentar
Få oversikt over organisasjonskart og stillingsbeskrivelser for alle ansettelseskategorierX Det mangler formelle stillingsbeskrivelser, både for daglig leder og de øvrige ansatte.
Hent frem opplysninger om eventuelle nøkkelpersoner med hensyn til navn, stilling, utdannelse, erfaring, økonomiske betingelser, pensjonsavtaler og sluttvederlagsordninger, og hvilket lønnsnivå vedkommende har i forhold til bransjen for øvrigX Nøkkelpersoner i selskapet har et vesentlig insitament gjennom omfattende opsjonsavtaler og framtidsutsikter som medeiere i en vekstbedrift. Vil kunne endres vesentlig gjennom en ny situasjon.
Finn ut hva slags ansettelsesavtaler som foreligger i toppledelsen per i dagX Standard, med 6 mndr. oppsigelse for daglig leder og 3 for de øvrige.
Få oversikt over pensjonsavtaler som ikke er dekket av et forsikringsselskapX  
Få oversikt over eventuelle kollektive forsikringsavtaler som kan foreligge, for eksempel: forpliktelser, pensjonsfond og premiefondX  
Hva er organisasjonens sammensetning med hensyn til alder, kjønn og kompetanse?X  
Finn ut hva slags ansettelsesavtaler som foreligger i toppledelsen per i dagX Vær oppmerksom på knytningene til opsjonsprogrammet.
Hvilke fagforeninger er representert og hvilke relasjoner har ledelsen til disse?X  
Hvilke nøkkelpersoner vil fortsette etter et salg av virksomhetenX  

Salg, markedsposisjon og konkurranseforhold

Hvordan er selskapets slagkraft utad?

SjekkpunktOKIRKommentar
Få oversikt over de siste tre års salg, og hvordan dette er fordelt på ulike markeder bedriften henvender seg til og basert på de ulike produktgruppeneX Merk at veksten i realiteten er gradvis mer sentrert rundt få kunder og bruk av et hovedprodukt som i dag står foran en større utvikling.

De øvrige marked viser nedgang.
Hvilke salgs- og kredittbetingelser benytter selskapet seg av?X  
Hva har den historiske utviklingen vært, og hvilke prognoser foreligger med hensyn til utviklingen i totalmarked, delmarked, samt selskapets og konkurrentenes markedsandeler. Foreligger det markedsanalyser?X  
Foreta en beskrivelse og vurdering av politisk risiko som er forbundet med virksomhetenX  
Lag en spesifikasjonsliste over vesentlige kunder og langsiktige salgskontrakter med hensyn til

  • Kundenavn
  • Varighet
  • Omsetning pr år
  • Hovedprodukter
  • Pris
  • Kredittbetingelser
  • Rabattbetingelser
X  
Lag en spesifikasjonsliste over kunder hvor det er foretatt salg med over 10 % av totalsalgetX  
Foreta en beskrivelse av effektivitetsnivå og omfanget av distribusjons- og leveransesystemer i selskapetX  
Hva slags servicenivå og markedsrenommé er selskapet kjent for å haX Det er ikke gjennomført noen kundeundersøkelse ut over det de interne tall og statstikker viser.
Hvor god er kundestabiliteten/lojaliteten? Lag en liste over bedrifter som har vært kunde i mer enn tre årX  
Hvordan er utviklingen i ordrereserven, sammenlignet med samme periode tidligere år og med hensyn til budsjettX  
Hvilke styrker og svakheter representerer virksomheten i forhold til de fem viktigste konkurrentene?X  
Foreta en beskrivelse av markedsførings- og reklamekonseptet, samt kostnader knyttet til dette de siste tre åreneX  
Hva er produktenes særpreg, og hvor stor er faren for kopiering eller substituerbarhet med hensyn til konkurrenterX  
Har bedriften egne varemerker som anses for å være av verdi, og er disse varemerkene patentert?X  
Baseres salget på produkter der andre har patent eller varemerkerettighet? Hva er vilkårene og tidsaspektet eventuelt?X  
Har bedriften agenturer? Hvilke vilkår og løpetider gjelder for disse avtalene?X  

Innkjøp og produksjon

Hvordan lages og leveres produktene?

SjekkpunktOKIRKommentar
Lag en oversikt over de viktigste leverandørene med opplysninger om navn, hovedprodukt, volum pr år, kredittbetingelser, og avtalens varighetX  
Få oversikt over alder på maskinelt utstyr, produktivitet, kapasitet, utnyttelsesgrad og feilkjøring/vrakprosenterX  
Vurder flaskehalser i produksjonen og behovet for nyinvesteringerX  
Vurder hvilke behov virksomheten har for å reinvestere de neste tre til fem årene, og hvilke behov som foreligger i forhold til årlig vedlikeholdX NB! Hovedproduktet som representerer veksten i dag må omstruktureres vesentlig p.g.a endringer i basisteknologi.
Finn ut hvilke eventuelle miljøverninvesteringer som er pålagt virksomheten, og slike potensielle investeringer i fremtidenX  
Få oversikt over tilgjengeligheten på råvarer historisk, men også med tanke på fremtidenX  
Hvor stor er risikoen for at det offentlige skal kunne gripe inn med hensyn til toll, avgifter, pålegg, forbud etc.?X Se nærmere på hvordan nye EU-regler vil påvirke innteksfordelingen mellom utenlandske salgskontor og utviklingskontoret ved salg av programvare
Hvilke produktutviklingskostnader er nedlagt de siste fem årene i virksomheten?X Grunn til å påpeke av denne gradvis er redusert vesentlig og at investeringsbehovet er skjøvet framover.
Hvor lang er produktenes gjennomsnittlige livssyklus/levetid?X  
Foreta en beskrivelse over selskapets logistikkfunksjonX  
Foreta en beskrivelse over selskapets kvalitetssikringsprosedyrerX  
Gjør en vurdering av selskapets reklamasjonshyppighet. Det vil si antall reklamasjoner i forhold til antall salg, og hvilken utvikling det har vært i reklamasjonskostnadene de siste tre åreneX  
Vurder selskapets teknologiske nivå, sett i forhold til konkurrenteneX  

Bygninger og inventar

Få oversikt over alle eiendommer og panteforhold tilknyttet virksomheten:

SjekkpunktOKIRKommentar
Tomtestørrelser, selveier eller bygsletX  
Foreliggende takster på bygningsmassenX  
Beskrivelse av arealfordeling på kontor, produksjonslokale, lager butikk- og salgsarealX  
Kvalitativ beskrivelse av bygningsmassenX  
Fremleieavtaler, vilkår og oppsigelsesfristerX Gjeldende avtale utløper 20.10.yy. (NB!Huseier har tette relasjoner til dagens eiere av virksomheten.)
ForsikringsoversiktX  
Årlig vedlikeholdskostnader de siste fem åreneX  
Reinvesterings- og utvidelsesbehovX  

Få oversikt over vesentlig inventar, kontormaskiner og biler:

SjekkpunktOKIRKommentar
Foreta tilstandsbeskrivelse og kvalitetX  
Reinvesterings-/ekspansjonsinvesteringerX  
Få en oversikt over alle leasingavtaler med løpetid og årlig leie, samt mulige opsjoner på å overta objektet ved leieperiodens sluttX  

Evaluering
Nødvendig dokumentasjon er gjort tilgjengelig på forespørsel. For analyser og evaluering av informasjonen, vises til rapporten for due diligence.

Oppfølging
De juridiske forholdene rundt husleieforholdet bør følges nærmere opp i den juridiske analysen, basert på de tette relasjoner mellom dagens eiere og huseier.

SignaturFunksjon

Daglig Leder
FirmaInvest As

Rådgiver
Konsulentene AS