IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Skoe
Eget konsulentfirma, ICS, Sveits

Finn forretningsmuligheter

Hvilke typiske områder eller situasjoner kan innebære forretningsmuligheter for virksomheter? Hvor ser du etter behov i markedet som helt eller delvis ikker er tilfredsstilt? Bruk vår liste som en inspirasjon i strategiarbeidet.

Last ned

Med forretningsmuligheter menes her behov i markedet som helt eller delvis ikke er tilfredsstilt, eller måter å tilfredsstille dette behovet på som helt eller delvis ikke er utnyttet. Jeg kan definere det som uutnyttede behov eller potensiale i markedet.

Forretningsmuligheten i form av et uutnyttet behov eller potensiale må ikke forveksles med

 • den trenden eller begivenheten som skaper behovet eller potensialet, eller
 • de mulige måtene å dekke dette behovet eller dra nytte av dette potensialet på
Nedenunder er det satt opp en liste med typiske områder eller situasjoner som kan innebære forretningsmuligheter for bedrifter. Bruk denne som en inspirasjon til å sette navn på det som er relevant for den bedriften du arbeider med.

Forretningsmuligheter vil du typisk finne innen områder som:

Endringer hos konkrete aktører

Det kan være endringer eller nyoppdagelser hos kunder, konkurrenter, leverandører, markedssegment eller andre endringer i dine omgivelser:

 • Nye krav eller ønsker hos eksisterende kunder
 • Endringer i nøkkelpersoner hos kunder eller aktører i markedet som gir nye åpninger i forhold til tidligere
 • Strategiendringer hos kunder aller andre aktører som skaper nye leveransemuligheter
 • Nøkkelkunder som har fått økt ressurstilgang - og tilhørende investeringslyst
 • Svekkelse i en konkurrents ytelse i markedet
 • Strategiendring hos en konkurrent som etterlater seg et uutnyttet behov
 • Insolvens eller andre økonomiske problemer hos en konkurrent
 • Bedrede muligheter for tilgang til nye markeder (for eksempel nye segment eller nye geografiske områder)
 • Økt tilgang til mulige kunder via eksisterende kunder
 • Tilgang til nye distribusjonskanaler (for eksempel internett)
 • Tilgang til nye produkter eller komponenter som kan supplere og styrke eget produkttilbud i markedet
 • Forbedrede leveransemuligheter, for eksempel ved "just-in-time" leveranser fra underleverandører
 • Nye muligheter for outsourcing av ikke-kjerneområder
 • Mulighet for å rekruttere en nøkkelmedarbeider fra en konkurrent
 • Introduksjon av nye kapitalsterke kontakter som er positive til å finansiere en eventuell ekspansjon på et attraktivt område
 • Nye alliansemuligheter
 • Utfasing av et substitutt for egne produkter

Endringer i det generelle markedet

Forretningsmuligheter finner du også i positive (sett fra ditt ståsted) endringer i den generelle markedssituasjonen knyttet til din bransje:

 • Prisøkninger i markedet på bedriftens produkter
 • Moteendringer
 • Ulike trender i kundeadferd knyttet til din bransje
 • Gunstige lønnsoppgjør
 • Offentlige reguleringer som øker markedets størrelse
 • Endringer i kronekurs og renteutvikling
 • Prisreduksjoner på råvarer/innsatsfaktorer som kan skape bedre marginer på salg av bedriftens produkter
 • Opphevelse av importrestriksjoner i attraktive land for bedriftens produkter
 • Stabilisering i tidligere krigsrammede områder som er aktuelle marked for bedriften produkter
 • Endringer i tollsatser
 • Opphevelse av offentlige påbud/restriksjoner som direkte vil gjøre bedriftens produkter mer konkurransedyktig

Samfunnets utvikling

Du vil også typisk kunne finne forretningsmuligheter fra den overordnede utviklingen i samfunnet. Denne utviklingen vil innebære både trusler og forretningsmuligheter, avhengig av din bedrifts ståsted og hvilke deler av utviklingen du ser på. De overordnede trendene og begivenhetene vil typisk være relatert til

 • Politiske forhold, lovendringer eller andre reguleringer fra myndigheter, for eksempel
  • Antimonopollovgiving innen telecom, flybransjen, energiforsyning mv.
  • Ulike former for EU-tilpasning
  • Nye retningslinjer som reduserer dine kostnader
 • Økonomiske trender, for eksempel
  • endringer i valutakurser
  • renteutvikling
  • børsutvikling
  • tilgang på risikovillige kapitalkilder
 • Sosiale trender, for eksempel
  • Kundekrav til miljøvennlige produkter
  • Urbanisering
  • Flerkulturelle arbeidsplasser
  • Folk reiser mer og lengre
  • Flere kvinner inn i arbeidslivet, og i ledende stillinger
 • Ny teknologi, for eksempel
  • Mikroprosessorer: mindre, raskere, billigere
  • Internett og andre teknologier som muliggjør nye former for produksjon, distribusjon og konsum av ulike produkter og tjenester
Ofte oppstår en forretningsmulighet ved å se uutnyttede behov og uutnyttede potensial i sammenheng. Eksempel: Det uutnyttede behovet for å ha musikk i ørene på joggetur ble relevant å oppdage når teknologiutviklingen skapte et uutnyttet potensiale for å lage komplisert elektronikk så smått og støtsikkert at den kunne bæres med seg.