Generalforsamling

Alle aksjeselskap må, senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt, avholde en årlig ordinær generalforsamling. Der skal årsberetningen, årsregnskapet og andre saker som faller inn under generalforsamlingen behandles (for eksempel valg av nytt styre og vedtektsendringer).

Les mer
Ekspertene

Alle aksjeselskap må, senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt, avholde en årlig ordinær generalforsamling. Der skal årsberetningen, årsregnskapet og andre saker som faller inn under generalforsamlingen behandles (for eksempel valg av nytt styre og vedtektsendringer).

Det kan i tillegg når som helst innkalles til ekstraordinær generalforsamling, enten av styret, eller av aksjonærer som representerer minst 10 % av aksjene i selskapet.

Generalforsamlingen er et selskaps øverste beslutningsmyndighet og eiernes beslutningsorgan

Generalforsamlingen gir styret den utøvende fullmakt. Styret i bedriften er ansvarlig for driften i selskapet, men det er eierne, gjennom generalforsamlingen, som bestemmer hvem som skal sitte i styret og ivareta eiernes interesser.

Generalforsamlingen kan kun utøve sin makt gjennom formaliserte møter som er innkalt i henhold til de regler loven beskriver. De ulike eierne stemmer i henhold til det antall aksjer de besitter.

Når pressen av og til følger generalforsamlinger med argusøyne, er det gjerne i tilfeller hvor eierne i profilerte selskap har ulike syn på selskapets videre utvikling. Det er i disse tilfellene av vital interesse for de ulike eiergrupperingene å få "sine" representanter valgt inn i styret. Der harmonien blant eierne råder, kan generelforsamlingen i større grad oppleves mer som et lovpålagt ritual med papirarbeid.
 

Ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Når vi snakker om møter i generalforsamlingen, tenker vi oftest på den ordinære generalforsamlingen som skal gjennomføres hvert år for samtlige AS og ASA. Generalforsamlingen kan imidlertid også innkalles ut over dette. Den kan for eksempel behandle styreendringer eller kapitalutvidelser. Vi snakker da om ekstraordinære generalforsamlinger

 • Det kan innkalles til ekstraordinær generalforsamling når som helst når eierne må treffe beslutninger underveis i forretningsåret
 • For selskap med under 20 aksjonærer kan noen beslutninger av eierne tas med forenklet saksbehandling, uten møte
Ordinær generalforsamling skal avholdes innen 6 måneder etter utgangen av regnskapsåret. Følgende saker skal behandles:

 • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte
 • Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen, eksempelvis eventuelle valg, fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av revisors godtgjørelse. Legg merke til at styremedlemmene velges for 2 år om gangen.
 

Ekspertene

Ekspertene - Generalforsamling

Olav Fr. Perland

Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Per Thoresen

Selvstendig rådgiver og styreleder

Sist publisert

 • IdébankOrdinær generalforsamling – Oversiktskart - Få oversikt over innkalling, møtegjennomføring, protokoller og innsendelse. (25.04.2013)
 • DokumentmalerElektronisk kommunikasjon mellom selskap og aksjeeiere - Mal til brev fra selskapet til aksjonærene samt aksjonærenes skriftlige aksept for å kunne benytte e-post til å sende ut innkallinger, møteprotokoller og annen relevant aksjonærinformasjon. (04.11.2008)
 • DokumentmalerVedtekter for aksjeselskap - Hvordan utformer man vedtektene til et aksjeselskap? ASL. §2-2 inneholder visse minimumskrav som vedtektene alltid må inneholde. (26.06.2008)
 • DokumentmalerMøtefullmakt til generalforsamlingen - En fullmakt er et dokument der du gir din møte- og stemmerett til en stedfortreder. Dette eksempelet viser en fullmakt for en aksjonær på ordinær generalforsamling. (26.06.2008)
 • DokumentmalerProtokoll fra generalforsamling - Kravene til protokoll fra generalforsamling fremgår av aksjeloven § 5-16. Kravene er de samme for ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, men sakene som behandles vil ofte være ulike. (26.06.2008)

Mest brukt siste 30 dager

 • DokumentmalerVedtekter for aksjeselskap - Hvordan utformer man vedtektene til et aksjeselskap? ASL. §2-2 inneholder visse minimumskrav som vedtektene alltid må inneholde.
 • DokumentmalerMøtefullmakt til generalforsamlingen - En fullmakt er et dokument der du gir din møte- og stemmerett til en stedfortreder. Dette eksempelet viser en fullmakt for en aksjonær på ordinær generalforsamling.
 • DokumentmalerProtokoll fra generalforsamling - Kravene til protokoll fra generalforsamling fremgår av aksjeloven § 5-16. Kravene er de samme for ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, men sakene som behandles vil ofte være ulike.
 • DokumentmalerInnkalling til ordinær generalforsamling - Mal for ordinær generalforsamling utfra kravene i aksjelovens § 5-10. Med eksempel på norsk og engelsk.
 • DokumentmalerAksjeeierbok - Aksjelovens § 4-5 sier at "når et aksjeselskap er stiftet, skal styret uten opphold sørge for at det oppsettes en aksjeeierbok for selskapet"..

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis