Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Espen Lysholm
Markedssjef i Danica Pensjon

Obligatorisk tjenestepensjon - hva sier loven?

Loven om obligatorisk tjenestepensjon pålegger bedrifter å ha en pensjonsordning for sine ansatte. Den stiller også krav til hvordan ordningen må være. Her er oversikt over de viktigste punktene.

Last ned

Lov om obligatorisk tjenestepensjon trådde i kraft 1.1.2006. 
Under følger en oppsummering av de viktigste punktene i loven.

Hvilke bedrifter omfattes?

Kravet om å ha en tjenestepensjonsordning gjelder for foretak som har:

  1. Minst to ansatte som har 75 % stilling eller mer
  2. Minst én ansatt uten eierinteresser i foretaket, med 75 % stilling eller mer
  3. Et antall ansatte som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk, og som hver har minst 20 prosent stilling

Enkeltpersonforetak/selvstendig næringsdrivende omfattes ikke av kravet, men har likevel mulighet til å opprette en pensjonsordning dersom man ønsker det. 

Eksempel

En bedrift har tre ansatte; Ola, Kari og Per. Ola jobber 100 %, Kari jobber 50 % og Per jobber 50 %. Bedriften omfattes av punkt 3, og må derfor etablere en pensjonsordning.
Hvis Per slutter, og Kari fortsatt bare jobber 50 %, er ikke bedriften lenger pålagt å ha en pensjonsordning. Hvis Kari derimot oppjusterer stillingsandelen sin til 75 % etter at Per har sluttet, vil bedriften komme inn under punkt 1, og derfor fortsatt være omfattet av loven. 

Fakta

Ytelsespensjon følger lov om foretakspensjon.
Innskuddspensjon følger lov om innskuddspensjon

To ulike typer pensjonsordninger

Pensjonsordningen skal følge en av følgende ordninger:

Ytelsespensjon følger lov om foretakspensjon. Her bestemmer du hvor høy pensjon de ansatte skal få, som regel fastsatt som en prosentsats av den ansattes lønn (for eksempel 66 % av lønn, inkludert pensjon fra folketrygden). Bedriften betaler deretter en forsikringspremie som skal dekke fremtidens pensjonsutbetalinger.

Innskuddspensjon følger lov om innskuddspensjon. Her fastsetter du isteden hvor mye bedriften skal betale inn. Pensjonen til de ansatte avhenger av hvor mye som er betalt inn, hvor mange år sparingen foregår over, og hvor høy avkastning som oppnås.

Begge ordningene gir bedriften rett til skattefradrag for innbetalingene. For de ansatte vil pensjonen først beskattes ved utbetaling.

De fleste velger nå innskuddspensjon, fordi dette gir bedriften økt kontroll over pensjonsutgiftene til bedriften.

Minstekrav

Ansatte som omfattes

Ansatte som har fylt 20 år og jobber minst 20 % stilling, skal være med i ordningen fra den dagen de oppfyller disse betingelsene.

Det kan også fastsettes at ansatte under 20 år, og/eller med lavere stillingsandel, skal tas med, men dette er ikke pålagt. 

Fakta

Folketrygdens grunnbeløp (G) justeres årlig, og er per 1.5.2009 lik kr 72.881. 

Tips

Når du oppgir lønnsgrunnlaget til din leverandør av tjenestepensjon, kan du benytte lønn fra siste års lønns- og trekkoppgave (post 111 A). 

Innskudd

Bedriften skal minimum betale et innskudd til de ansattes alderspensjon som tilsvarer 2 % av den ansattes lønn mellom 1 G og 12 G:

(Min(Lønn, 12 G) - 1 G) * 2 % = Minimum innskuddsbeløp

Det kan fastsettes at man i lønnsgrunnlaget skal se bort fra variable tillegg som for eksempel overtidsbetaling, skattepliktige naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser.

Innskuddet til deltidsansatte skal utgjøre en forholdsmessig del av innskuddet dersom medlemmet hadde fulltidsstilling.

I ytelsespensjon er kravet at nivået på alderspensjonen minst skal være det en innskuddsordning basert på minstekravet antas å gi. 

Eksempel

Ola mottar en lønn på kr 900.000, og jobber 100 %. Kari har en lønn på kr 175.000, og jobber 50 %. De har innskuddspensjon med 2 % innskuddssats.
Med et grunnbeløp (G) på 72.881,- (Tall pr 01.05.2009) vil lønn mellom 72.881,- (1 G) og 874.572,- (12 G) regnes med i innskuddsberegningen.
Innskuddet for Ola
Lønnen hans overstiger 12 G, og det er derfor 12 G som legges til grunn som lønn:
(874.572 - 72.881) * 2 % = 16034,-
Innskuddet for Kari
Innskudd hvis Kari jobbet 100 %: (350.000 - 72.881) *2 % = 5.542,-
Innskudd i 50 % stilling: 5.542 * 50 % = 2.771,-
Innskudd ved ulikt lønnsnivå i full stilling
Her har du en oversikt over hvordan innskuddene blir ved ulike lønnsnivå dersom du benytter minimumssatsen på 2 % og med samme grunnbeløp som i eksempelet over:
Lønn 
Årlig innskudd 
150.000
1.542
250.000
3.542
350.000
5.542
450.000
7.542
550.000
 9.542
650.000
11.542
750.000
13.542
850.000
15.542
950.000
16.034


Fakta

Pensjonsinnbetalingene gir bedriften skattefradrag. Merk imidlertid at de også skal inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. 

Innskuddsfritak

Bedriften er også pålagt å ha en forsikring som kalles innskuddsfritak ved uførhet. Forsikringen innebærer at bedriften slipper å betale innskudd for ansatte som blir uføre. Innskuddet vil isteden dekkes av forsikringsselskapet, i samsvar med uføregraden.

Administrasjonskostnader

I tillegg til å betale innskuddet samt forsikringspremie for innskuddsfritaket, må bedriften også dekke de administrasjonskostnadene som leverandøren av ordningen tar. 

Innkjøpsordning

Loven åpner for at bedrifter kan slå seg sammen med flere for å fremforhandle et felles tilbud på pensjonsordning fra leverandørene. 

Tidsfrister

Loven gjelder fra 1.1.2006, og bedriftene må ha etablert pensjonsordning i løpet av 2006. Innbetalingene skal senest gjelde fra 1.7.2006, slik at eventuell opprettelse etter juli innebærer at man må betale også for månedene fra juli til opprettelsestidspunktet.

Forsikringen for innskuddsfritak er ikke obligatorisk før fra 01.01.2007, men de fleste velger å opprette også denne forsikringen fra ordningens etableringstidspunkt. 

Hva skjer dersom bedriften ikke oppfyller lovens krav?

Kredittilsynet skal føre tilsyn med at bedrifter oppfyller lovens krav, og vil kunne gi bøter til bedrifter som ikke etterkommer kravet.

Regnskapspliktig foretak skal i note til årsregnskapet opplyse om foretaket har plikt til å ha pensjonsordning, og om ordningen i så fall er i samsvar med kravene. Øvrige skal gi tilsvarende opplysninger i næringsoppgaven.

Ansatte har krav på tilskudd i samsvar med minstekravene i loven, regnet fra det tidspunkt plikten til å opprette tjenestepensjonsordning inntrådte. Ansatte vil derfor kunne gå til sak mot sin arbeidsgiver dersom bedriften har forsømt kravet. 

Støtte