IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Skoe
Eget konsulentfirma, ICS, Sveits

Interne faresignaler i bedrifter og mulige kilder

Svakheter i en bedrift er ofte kjent, men kan være vanskelige å få frem i dagslyset. Det er også utfordrende å skille symptomene, eller faresignalene, fra de underliggende og egentlige svakhetene.

Last ned

Svakheter er det du ikke er god nok på, i forhold til konkurrentene dine, trender i markedet, eller i forhold til dine egne vurderinger.

Svakheter i en bedrift er ofte kjent, men kan være vanskelige å få frem i dagslyset. Det er også utfordrende å skille symptomene, eller faresignalene, fra de underliggende og egentlige svakhetene.

De underliggende svakhetene kommer du frem til ved å stille spørsmålet "hvorfor...?" mange nok ganger. Til hvert spørsmål får du kanskje flere svar. Du bestemmer deg for det riktige, og spør igjen helt til du finner den underliggende svakheten. Symptomer på en svakhet som er kritisk for bedriftens framtid kalles gjerne krisetegn.

Nedenunder er det satt opp en liste med typiske svakheter og faresignaler for bedrifter. Bruk dette som inspirasjon til å sette navn på det som er relevant for den bedriften du arbeider med.

Markedsføring og markedsrelasjon

Tips

Husk at styrker også kan indikere en svakhet eller trussel. Markedsledere kan f.eks. fort bli selvtilfredse og byråkratiske. Tilsvarende vil dyktige nøkkelmedarbeidere kunne være en styrke, men også en trussel i forhold til at du kan bli for avhengig av enkeltpersoner.
Eksempler på svakheter og faresignaler i bedriftens markedsrelasjon er

 • Lite attraktiv plassering i forhold til markedet
 • Passiv holdning til krav og ønsker fra kunder
 • Begrenset eller utdatert produktspekter
 • Utdatert profil og image
 • Uklar profil og posisjonering i markedet
 • Uklart budskap ovenfor kundene
 • Produkter som i større grad er basert på tekniske muligheter enn kunders opplevde behov
 • Selvtilfredshet og mangel på innovasjon
 • Avhengighet av et fåtall nøkkelkunder
 • Avhengighet av bidraget fra et begrenset/synkende marked
 • Fallende markedsandel og totalmarked
 • Sviktende omsetning på hele eller deler av produktspekteret
 • Prisfall på bedriftens produkter
 • Manglende evne til å synliggjøre verdi ovenfor kundene
 • Lave byttebarrierer hos kundene
 • Manglende mekanismer for å skape kundebinding/lojalitet
 • Stadig innføring av nye og høyere rabatter. Hyppige utsalg med store prisnedsettelser
 • Dårlig service og dårlig renommé hos kundene
 • Tunge rutiner for kjøp, leveranser, service og andre kontaktpunkter mot kundene
 • Lav evne til å utnytte nye muligheter (for eksempel teknologi) for å styrke leveringsevne og kommunikasjon med kundene
 • Manglende lønnsomhetsmargin i salget
 • Marginal økning i salget til tross for stor økning i markedsføringskostnader

Ledelse, eierforhold og organisasjon

Dette er et område hvor det er utfordrende både å identifisere og erkjenne svakheter i tide. Typiske eksempler kan være

 • Mangel på delegering og på å trene opp etterfølgere
 • Kritisk kompetanse knyttet til et fåtall nøkkelpersoner
 • Manglende evne til å ta i mot råd utenfra
 • Lav beslutningsevne og tunge beslutningsprosesser
 • Liten strategisk tenkning i organisasjonen
 • Dårlig formidlet bedriftsidentitet
 • Lite engasjement hos medarbeidere
 • Vinglete ledelse med uklar retning for organisasjonen
 • Ledere som ikke fronter ubehagelige situasjoner men skyver medarbeidere foran
 • Ledere som setter egen komfort og egne interessert foran å bidra til bedriftens prestasjoner
 • Høy utskifting blant medarbeiderne
 • Dårlig relasjon til fagorganisasjon
 • Forgubbing på ledernivå som hindrer utviklingsmuligheter for nye lovende lederkandidater
 • Belønningssystemer som gir feil fokus for ledere og/eller medarbeidere
 • Høyt sykefravær
 • Stor og tung organisasjon
 • Mange ansatte innen områder med liten vekst eller tilbakegang
 • Tradisjonsbundet kultur med lite evne til nytenkning og/eller evne til å se endringer i rammevilkår
 • Innarbeidede rutiner og prosesser som ikke møter dagens behov
 • Ansatte med lav omstillingsevne
 • Uheldig eiersammensetning (f.eks. lite kapital blant eierne - liten vilje til å gi slipp på kontrollen)
 • Dårlige relasjoner mellom eiere, styre og selskap
 • Handlingslammet organisasjon
 • Ugunstig alders- og kompetansesammensetning
 • Etablerte og langsiktige avtaler som hindrer omstilling
 • Inneffektiv administrasjon
 • Styringssystemer som gir detaljfokus og uklarhet om viktige suksessfaktorer for bedriften
 • Rigide og lite målrettede rapporteringssystemer
 • Prosesser preget mer av ritual enn av mål og hensikt
 • Strategiprosesser med lite evne til å se endringer i rammevilkår
 • Kultur preget av gamle sannheter og dogmer som ikke er tilpasset dagens virkelighet
 • Etablerte relasjoner som hindrer nytenkning og omstilling

Produksjon

Selv med topp motivasjon og hardt arbeid i alle ledd, vil du få problemer dersom du har inneffektive produksjonsrutiner eller uegnede lokaler eller produksjonsanlegg. Typiske faresignaler og kilder til problem kan være

 • Uegnet sted og "shabby" lokaler
 • Utdatert utstyr, dyr produksjon og lav produktivitet
 • Langsiktige leieavtaler som binder bedriften til uegnede lokaler eller utstyr
 • Inneffektive prosesser
 • Dyre og hyppige reklamasjoner som følge av ujevn kvalitet i produksjonen
 • Lav egenutvikling av nye produkter
 • Lav produktutviklingsinnsats siste fem år
 • Høy vrakprosent i produksjonen
 • Hyppig driftsstans
 • Høy marginalkost ved økt volum
 • Lav evne til å implementere kundetilpasninger
 • Manglende evne til å omstille produksjonen ved endringer i produksjonen
 • Lav tilgang på tilleggskapasitet ved økt etterspørsel
 • Lav utnyttelsesgrad på kostnadskrevende utstyr
 • Liten systematikk i produksjonen med liten grad av gjenbruk og flerbruk av ulike komponenter og innsatsfaktorer

Økonomi/økonomisk styring

 • Store, etablerte overheadkostnader
 • Et etablert høy lønnsnivå fra "gode tider"
 • Generelt høyt kostnadsnivå
 • Manglende midler til å investere i for eksempel nye produksjonsanlegg eller nødvendig produktutvikling
 • All tilgjengelig sikkerhetsstillelse, inkludert personlige eiendeler og garantier, bundet opp i eksisterende låneforhold
 • Dårlig kredittstyring med uforutsigbar og usikker kontantstrøm som følge
 • Regnskap som ikke er à jour, med manglende oversikt og Manglende grunnlag for avviksoppfølging som følge
 • Manglende oppfølgingsmuligheter av resultatansvar på grunn av manglende driftsregnskap for ulike resultatenheter
 • Overdreven kostnadsfordeling og internfakturering
 • Manglende eller lite gjennomarbeidede budsjetter
 • Manglende budsjettoppfølging og budsjettrevisjon
 • Ingen balanse- og likviditetsbudsjettering og oppfølging
 • Ingen bevisst finansiell strategi
 • Lav finansiell soliditet og dermed liten evne til å motstå lavkonjunktur eller priskrig
 • Lite likvide midler til å gjennomføre nødvendige tiltak
 • Dårlig samsvar mellom ansvarsdelegering og budsjettoppfølgingssystem
 • Manglende tidsavgrensninger og lagervurderinger i kortperiodiske resultatoversikter
 • Dårlig underlag for produktkalkyle og manglende etterkalkyle
 • Manglende egenkapital
 • Finansielt svake eiere