IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Skoe
Eget konsulentfirma, ICS, Sveits

Konkurransefortrinn for en bedrift

I en konkurransesammenheng er det avgjørende å spille på og utnytte sine styrker, også kalt konkurransefortrinn. Disse må danne grunnlaget for bedriftens identitet (visjon, misjon, forretningsidé og organisasjonsidé), mål og strategier, og bevisstgjøres i alle ledd.

Last ned

Sett fokus på styrker som

 • Ikke alle andre har
 • Er vanskelige å kopiere og dermed har en høy varighet
 • Er helt eller delvis uutnyttede
 • Er viktige for å utnytte forretningsmuligheter eller redusere trusler
Nedenunder er det satt opp en liste med typiske styrker for bedrifter, som en hjelp for å sette navn på det som er relevant for den bedriften du analyserer. Eksemplene nedenfor må gjøres mye mer spesifikke for din bedrift, for å kunne benyttes til å inspirere spesifikke mål, strategier, handlingsplaner eller budsjetter.

Markedsføring og markedsrelasjon

Dette området vil kunne være en nøkkel til suksess. Eksempler på styrker her:

 • Markedsleder innen et lønnsomt segment
 • Godt rykte og et sterkt merkenavn
 • Attraktiv plassering i forhold til primærmarkedet
 • Gode allianser i markedet
 • En etablert kundebase
 • En klar og verdsatt profil i markedet
 • Et sterkt produktspekter
 • Effektiv forskning og utvikling
 • God bruk av design og innovasjon
 • Kundenærhet og evne til rask respons og fleksibilitet ovenfor kundene
 • Operativ overlegenhet ved kjøp, leveranser, service og andre kontaktpunkt mot kundene
 • Gode kvalitets- og sikkerhetsrutiner ved leveranser
 • Et klart budskap i forhold til reelt opplevde kundebehov
 • Evne til å skape opplevd verdi for kundene
 • Produkt-/tjenestespekter og markedsposisjon som gir høye byttebarrierer for kundene
 • Gode fordelsprogram og andre mekanismer som skaper kundebindinger
 • Kompetent og effektiv salgsorganisasjon
 • Sterkt nettverk mot kunder, nøkkelpersoner i markedet og/eller attraktive distribusjonskanaler
 • Systematisk og effektivt ettersalg/mersalg
 • Beskyttet intellektuell kapital (registrerte design, patenterte produkt mv.)

Tips

Styrkene dine er ofte relativt lette å identifisere. Ta utgangspunkt i en kontinuerlig dialog med kunder og leverandører og kombiner dette med salgsstatistikk (for eksempel økende salg for et gitt produkt)

Ledelse og personell

Dyktige medarbeidere og en kompetent ledelse, samt prosesser for å opprettholde og utvikle dette, vil tilsvarende kunne være et kjerneområde for suksess.

Relevante faktorer her kan være

 • God dybdekompetanse hos ledelsen
 • Effektive beslutningsprosesser
 • Et sterkt og velfungerende lederteam
 • Gode relasjoner mellom eiere, styre og selskap
 • Dyktige medarbeidere, suksessrik rekruttering, samt effektiv trening og utvikling av medarbeidere
 • God motivasjon og moral i organisasjonen - forpliktende engasjement
 • En god kultur med omforente spilleregler, samt innarbeide og effektive arbeidsmetoder
 • Lavt sykefravær
 • Gode relasjoner til fagorganisasjoner
 • Organisasjon med god evne til omstilling og endringer
 • Effektiv administrasjon
 • Gode styringssystemer som bidrar til å holde bedriftens identitet og suksessfaktorer i fokus
 • Etablerte relasjoner til myndigheter og andre premissgivere

Tips

Husk at styrker også kan indikere en svakhet eller trussel. Markedsledere kan f.eks. fort bli selvtilfredse og byråkratiske. Tilsvarende vil dyktige nøkkelmedarbeidere kunne være en styrke, men også en trussel i forhold til at du kan bli for avhengig av enkeltpersoner.

Produksjon

Dette omfatter gode lokaler og fabrikkanlegg, samt god tilgang på råvarer og underleveranser. Du kan dra nytte av forhold som

 • Moderne og kostnadseffektive produksjonsanlegg
 • Ledig produksjonskapasitet
 • Fleksibel tilgang på tilleggskapasitet ved behov
 • Lave marginalkostnader ved økt volum
 • God systematikk for gjenbruk og flerbruk av ulike komponenter og innsatsfaktorer
 • God fleksibilitet ved endringer i produktspekter eller ulike kundetilpasninger
 • Produksjon som muliggjør lavt lagerhold
 • God beliggenhet
 • Effektive innkjøp og gode relasjoner til underleverandører
 • Gode kvalitets- og sikkerhetsrutiner

Økonomi

En sunn finansiell stilling vil kunne gi relative fortrinn i forhold til dine konkurrenter. Viktige elementer kan være

 • Positiv kontantstrøm
 • Lavt kostnadsnivå på faste kostnader
 • Finansiell soliditet som gir evne til å motstå en lavkonjunktur eller priskonkurranse
 • Vekst i omsetning og/eller lønnsomhet
 • Dyktighet i finansiell styring, god kredittstyring og få utestående fordringer
 • Likviditetsbeholdning som gir handlefrihet
 • En sunn balanse
 • Tilgang til utstrakt kreditt, god kredittrating, gode bankrelasjoner og andre gode finansieringskilder
 • Eiere med sterk finansiell stilling