DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Mal oppsigelse

Få en redigerbar mal for oppsigelsesbrev i tråd med gjeldende lovverk.
[Arbeidstakers navn og adresse]

[Oppsigelsen må overleveres personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers oppgitte adresse.]

 

[Sted, dato]

 

OPPSIGELSE

Vi viser til drøftelsesmøte med deg den [dato] vedrørende ditt ansettelsesforhold i [arbeidsgiver].

Du sies herved opp fra din stilling som [stilling i bedriften] med fratreden [dato]. I henhold til din arbeidskontrakt har du [x] måneders oppsigelsestid og oppsigelsestiden din løper fra og med [1. x 201x].

Etter arbeidsmiljøloven plikter vi å opplyse om at dersom du vil gjøre gjeldende at oppsigelsen ikke er saklig begrunnet, har du rett til å kreve forhandlinger og reise søksmål etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 17.

Krav om forhandlinger må eventuelt fremsettes skriftlig innen to uker etter at denne oppsigelsen er mottatt, jfr. arbeidsmiljøloven § 17-3.

Søksmål må eventuelt reises innen åtte uker etter forhandlingenes avslutning. Dersom forhandlinger ikke er avholdt, må søksmål reises innen åtte uker etter at oppsigelsen fant sted. Hvis du bare vil kreve erstatning, må søksmål reises innen seks måneder etter oppsigelsen fant sted eller forhandlingenes avslutning, jfr. arbeidsmiljøloven § 17-4.

Dersom du reiser søksmål innen utløpet av oppsigelsesfristen, og innen åtte uker fra forhandlingenes avslutning eller fra oppsigelsen fant sted, kan du fortsette i stillingen inntil saken er avgjort. Det samme gjelder om du innen utløpet av oppsigelsesfristen skriftlig har underrettet arbeidsgiver om at søksmål vil bli reist innen åtteukersfristen. Etter krav fra arbeidsgiveren kan retten likevel, ved kjennelse, bestemme at du skal fratre stillingen under sakens behandling, dersom retten finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling, jfr. arbeidsmiljøloven § 15-11 og § 17-4.

Dersom oppsigelsen er begrunnet i virksomhetens forhold, har du fortrinnsrett til ny ansettelse i samme virksomhet, med mindre det gjelder en stilling du ikke er kvalifisert for. Dette er betinget av at du har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de to siste år. En eventuell fortrinnsrett gjelder fra oppsigelsestidspunktet og i ett år fra oppsigelsesfristens utløp jfr. arbeidsmiljøloven § 14-2.

Arbeidsgiver og rett saksøkt ved eventuelt søksmål [Arbeidsgiver v/ styrets leder, adresse].

 

Oppsigelse mottatt, dato……………………

 

 

______________________

Arbeidsgiver v/ navn 

Tittel
______________________

Arbeidstaker