Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Odd E. Rustad Nilssen
Partner i DHT Corporate Services AS

Management buy-out (MBO)

En MBO betyr at lederne i selskapet tilegner seg en eierandel i selskapet som er så omfattende at den gir kontrollerende makt. De eksisterende eierne selger mesteparten av, og normalt alle, sine eierinteresser til ledelsen i selskapet og deres eventuelle medinvestorer.
 


 

Typiske grunner for en MBO

Hva er det egentlig som utløser en MBO? Når kan det være relevant at ledelsen tar over for dagens eiere?

 • Endring av strategisk retning (eller en bevisstgjøring) i morselskapet, som fører til at deler av en organisasjon (inkludert oppkjøpsobjektet) ikke lenger anses som en del av kjernevirksomheten
 • Et selskap (morselskapet) er i en finansiell klemme og "trenger penger"
 • Selskapet har vært med "på lasset" i et større oppkjøp, men inngår ikke i de endelige planene for morselskapet
 • Selskapet er et familieselskap hvor eieren ønsker å trekke seg tilbake, og hvor ett av alternativene er at ledelsen driver videre i egen regi
 • Lederteamet i selskapet ruster til kamp for å oppnå større uavhengighet og mer selvstyre i forhold til strategiske valg, og også i forhold til å oppnå en andel av en mulig framtidig gevinst

Tips

Personer som forbereder en MBO har som regel ikke kunnskap og erfaring fra slike prosesser. Ikke minst gjelder dette vurdering av reelle kostnader ved overtakelse og prising av driftsrisiko. Det innebærer at kjøpere i en MBO som ikke søker profesjonell bistand ofte betaler en for høy pris. 

Hvorfor kan en MBO være attraktiv for selger?

Dersom en virksomhet skal selges ut, vil morselskapet normalt ønske å få mest mulig igjen ved salget. Det kan også være andre forhold som gjør MBO attraktivt for selger:

 • Tempo - En MBO kan gjerne gjøres kjappere enn en ordinær salgsprosess i det åpne markedet
 • Strategiske vurderinger - Den selgende part vil for eksempel se på det som mer attraktivt at ledelsen driver videre enn at en konkurrent kommer inn
 • Konfidensialitet - Den selgende part ønsker ikke å la eksterne, kanskje konkurrenter, få tilgang til den type informasjon som nødvendigvis må stilles til rådighet i en salgsprosess
 • Fortrolighet/relasjon - Gjennom en MBO kan den selgende part fortsette å forholde seg til et lederteam som de har etablerte relasjoner med
 • Færre forbehold - Kjøperne (ledelsen) trenger ikke de samme forbehold som eksterne kjøpere som ikke kjenner selskapet fra innsiden
 • Pris - Den selgende part kan i flere tilfeller oppnå en bedre pris gjennom en MBO enn et eksternt salg. En av grunnene til dette kan være at ledelsen lettere enn eksterne ser verdiene og potensialet i selskapet og har engasjement for å utvikle dette videre En annen grunn kan være at ledelsen og nøkkelpersoner flagger at de vil forlate selskapet (og kanskje også starte konkurrerende virksomhet) ved eksternt salg og derfor forringer verdien for en mulig ekstern kjøper
 • Lavere transaksjonskostnad - For selgere av små selskaper kan ofte transaksjonskostnadene bli uforholdsmessig store. Ved en MBO vil kjøper kjenne selskapet. Dermed vil man kunne unngå kostnader til verifisering av kjøpsforutsetningene (juridisk, finansiell og industriell due diligence)

Når er en MBO gjennomførbar?

Det er ikke alltid gitt at en MBO er gjennomførbar, selv om ønsket og viljen skulle være til stede. Her er noen grunnleggende kriterier for å lykkes:

 • Et oppegående og godt sammensatt lederteam
 • Selskapet må være kommersielt drivverdig som en selvstendig enhet
 • Morselskapet må være villig til å selge
 • Realistisk prising av selskapet
 • MBO-gruppen må være i stand til å stable på beina en hensiktsmessig finansiering
 

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte