Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Kontantstrømoppstilling for årsregnskapet

En kontantstrømoppstilling er for øvrige og store foretak en obligatorisk del av de dokumentene som skal sendes inn til Regnskapsregisteret ved innsending av årsregnskapet.
Regnskapspliktige i henhold til regnskapsloven er gitt av regnskapslovens § 1-2.
En kontantstrømoppstilling er øvrige og for store foretak en obligatorisk del av de dokumentene som skal sendes inn til Regnskapsregisteret ved innsending av årsregnskapet.

Årsregnskapene skal utarbeides i henhold til grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk, ref. regnskapslovens kap. 4.

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen er offentlige. Regler for offentlighet og innsending av regnskap er gitt av regnskapslovens kap. 8.

Innsendingsplikten for kontantstrømoppstilling gjelder ikke små foretak. Definisjonen av "små foretak" er gitt av regnskapslovens § 1-6.

Kontantstrømoppstillingen skal, sammen med øvrig regnskapsinformasjon, gi regnskapsbrukerne relevant informasjon for vurdering av foretakets evne til å generere kontantstrømmer og foretakets behov for kontanter.

En kontantstrømoppstilling er for store foretak en obligatorisk del av de dokumentene som skal sendes inn til Regnskapsregisteret ved innsending av årsregnskapet.

Det er ikke beskrevet noen oppstillingsplan for kontantstrømoppstillingen i regnskapsloven. Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) fastsatte i desember 2011 en foreløpig regnskapsstandard om kontantstrømoppstilling.

Det gis i standarden adgang til å bruke to modeller, den direkte og den indirekte modellen:

Ved bruk av den direkte modellen rapporteres kontantstrømmer for operasjonelle-, investerings- og finansieringsaktiviteter brutto. Informasjon om brutto kontantstrømmer kan bare gis av foretaket selv, da den eksterne regnskapsbruker ikke har tilgang til det nødvendige grunnlagsmaterialet.

Ved bruk av den indirekte modellen rapporteres kontantstrømmene brutto fra investerings- og finansieringsaktivitetene, men det regnskapsmessig avstemmes mot netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter.

Etter foreløpig regnskapsstandard om kontantstrømoppstilling anbefales den direkte metode, mens den indirekte metode er tillatt. Det er ikke adgang til å utarbeide såkalt finansieringsanalyse som alternativ.

Nedenunder er vist et eksempel på kontantstrømoppstilling basert på disse retningslinjene.

Eksempelbedriften AS

Kontantstrømoppstilling 01.01. - 31.12.

Fakta

Regnskapspliktige i henhold til regnskapsloven er gitt av regnskapslovens § 1-2.
 
Årsregnskapene skal utarbeides i henhold til grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk, ref. regnskapslovens kap. 4.
 
Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen er offentlige. Regler for offentlighet og innsending av regnskap er gitt av regnskapslovens kap. 8.
 
Innsendingsplikten for kontantstrømoppstilling gjelder ikke små foretak. Definisjonen av "små foretak" er gitt av regnskapslovens § 1-6.
  200y 200x
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter    
Ordinært resultat før skatt 7 409 256 4 440 480
Betalbar skatt -13 524 -5 040
Ordinære avskrivninger 2 409 843 1 819 211
Tap ved avgang anleggsmidler 6 000 -
Endring varelager -717 706 -3 368 300
Endring kundefordringer 129 059 19 631
Endring leverandørgjeld -2 666 133 3 348 881
Endring i andre tidsavgrensningsposter -3 298 031
_________
2 538 096
_________
 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 3 258 764 8 792 959
     
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter    
Investeringer i varige driftsmidler -2 984 317 -3 529 761
Salg av varige driftsmidler (salgssum) 130 000 40 092
Økning aksjekapital i datterselskap -50 000
_________
-
_________
 Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter -2 904 317 -3 489 669
     
Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter    
Skatt utbetaling av konsernbidrag -17 416 -1 204 000
Utbetaling av konsernbidrag -44 784 -3 096 000
Utbytte -
_________
-
_________
 Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -62 200 -4 300 000
     
Netto endring i likvider i året 292 247 1 003 290
Kontanter og bankinnskudd pr. 01.01 4 265 994
_________
3 262 704
_________
 Kontanter og bankinnskudd per 31.12. 4 558 241 4 265 994

Noen begrepsdefinisjoner

Operasjonelle aktiviteter er de aktiviteter som inngår som del av foretakets varekretsløp for det enkelte virksomhetsområde, for eksempel produksjon og kjøp og salg av varer og tjenester, samt øvrige aktiviteter som ikke naturlig lar seg definere som investerings- eller finansieringsaktiviteter.

Investeringsaktiviteter inkluderer kjøp og salg av eiendeler som ikke er å betrakte som kontantekvivalenter, og som ikke inngår som del av foretakets varekretsløp.

Finansieringsaktiviteter inkluderer opptak og nedbetaling av lån, samt innhenting og betjening av egenkapital.

INNHOLD - Årsregnskap

Støtte