Formler og faktaFormler og fakta

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Resultatoppstilling for årsregnskapet

Resultatregnskapet er den delen av bedriftens regnskap som skal vise hvordan resultatet av selve driften er kommet fram.
En resultatoppstilling er en obligatorisk del av de dokumentene som skal sendes inn til Regnskapsregisteret ved innsending av årsregnskapet.

Fakta

Regnskapspliktige i henhold til regnskapsloven er gitt av  rl. § 1-2.
 
Årsregnskapene skal utarbeides i henhold til grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk, ref.  rl. kap. 4.
 
Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen er offentlige. Regler for offentlighet og innsending av regnskap er gitt av  rl. kap. 8.
Kravene for resultatoppstillingen framgår av regnskapslovens § 6-1 og § 6-3.

Resultatregnskapet skal ha følgende oppstillingsplan:

 1. Salgsinntekt
 2. Annen driftsinntekt
 3. Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer
 4. Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler
 5. Varekostnad
 6. Lønnskostnad
 7. Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
 8. Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
 9. Annen driftskostnad
 10. Driftsresultat
 11. Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap
 12. Inntekt på andre investeringer
 13. Renteinntekt fra foretak i samme konsern
 14. Annen finansinntekt
 15. Verdiendring av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi
 16. Nedskrivning av finansielle eiendeler
 17. Rentekostnad til foretak i samme konsern
 18. Annen finanskostnad
 19. Ordinært resultat før skattekostnad
 20. Skattekostnad på ordinært resultat
 21. Ordinært resultat
 22. Ekstraordinære poster (NB! NRS 5 tillater ikke at denne betegnelsen benyttes)
 23. Skattekostnad på ekstraordinært resultat
 24. Årsresultat

Nummereringen kan utelates.

Dersom den regnskapspliktiges forhold tilsier det, skal det i resultatregnskapet foretas en ytterligere oppdeling, eventuelt tilføyelse av poster som ikke framgår av oppstillingsplanen.

Nedenunder er vist et eksempel på regnskapsoppstilling basert på krav og retningslinjer for offentlig rapportering.

Eksempelbedriften AS: Resultatrapport til årsregnskapet 200y

  Note 201y 201x
Driftsinntekter og -kostnader      
Salgsinntekt   147 185 916 133 240 520
Annen driftsinntekt   19 795
___________
27 738
___________
Sum driftsinntekt   147 205 711 133 268 257
       
Varekostnad   79 348 377 75 069 822
Lønnskostnad 11 28 148 240 25 595 426
Avskr. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 2 2 409 843 1 819 211
Annen driftskostnad 3,11 29 680 588
___________
26 261 111
___________
Sum driftskostnad   139 587 048 128 745 570
     
_________
 
_________
Driftsresultat   7 618 663 4 522 688
       
Finansinntekter og -kostnader      
Renteinntekt fra foretak i samme konsern   216 000 216 000
Annen finansinntekt   36 592 76 567
Annen finanskostnad   462 000
_________
374 775
_________
Resultat av finansposter   -209 408 -82 208
       
Ord. resultat før skattekostnad   7 409 256 4 440 480
Skattekostnad på ord. resultat 10 2 079 365
_________
1 270 413
_________
Ordinært resultat   5 329 891 3 170 067
     
_________
 
_________
Årsresultat   5 329 891 3 170 067
       
Overføringer      
Avsatt til utbytte   12 700 000 0
Avsatt konsernbidrag 1 44 784 3 096 000
Avsatt til/fra annen egenkapital   -7 414 893
_________
74 067
_________
Sum overføringer   5 329 891 3 170 067

 

INNHOLD - Årsregnskap

Støtte