SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Per Thoresen
Selvstendig rådgiver og styreleder

Enkel sjekk av budsjettet

Når budsjettet er ferdig utarbeidet, kan denne sjekklisten benyttes til å gå gjennom og kvalitetssikre viktige forhold for å oppnå et realistisk og teknisk korrekt budsjett.
Wordmalen kan du bruke som utgangspunkt for å lage en sjekkliste som er tilpasset din bedrift.

Eksempel: Kvalitetssikring av budsjettet i Gnist & Liv AS

Firma: Gnist & Liv AS
Sted: Bergen
Dato: 5. august 20XX
Utføres av: Styreleder Hans Hansen og daglig leder Birgit Birkeland
Input:

Resultatbudsjettet

SjekkpunktOKIRKommentar
Er salget for optimistisk?
Begrunnelse for endring i omsetning fra foregående år? Skyldes den volumendring eller prisendring?
X

X
 Prisendring
Hvilken rabattpolitikk er forutsatt i budsjettet? (Jfr. i fjor)XXSe eget notat til styret
Har bruttofortjenesten endret seg fra i fjor? Hva er årsaken? (Endret produkt- eller markedsmix? Leverandørbetingelser? Forventet prisutvikling fra leverandørene? Er alternative leverandører vurdert? Rabatter og bonuser sammenlignet med i fjor?)XXEndret produktmix
Salg i prosjekt-/produksjonsbedrifter

  • Timekapasitet?
  • Pris på timer og materialer, materialandeler, påslagsprosenter m.v.
   
Årsaker til endring i lønnskostnader? (Endring i bemanning/generell lønnsjustering etc.)
Liste over ansatte og lønnsbetingelser
 XGlemte å ta hensyn til to nyansettelser
Er følgende kostnader tilstrekkelig medtatt:

  • vedlikehold
  • produktutvikling
  • markedsføring
  • øvrige driftskostnader? (Jfr. i fjor)X
X
X
X
  
Hvordan er renteinntektene beregnet?X Forventet rentenivå
Hvordan er rentekostnadene beregnet?
Er renter av økt driftskapitalbehov pga inflasjon og ekspansjon medtatt? (Få liste over lån og rentebetingelser)
 X 
Er avskrivninger på nyinvesteringer medtatt?
Hvordan er øvrige avskrivninger i forhold til i fjor?
 X 
Er ekstraordinære inntekter/kostnader medtatt? X 
Er det avsatt tilstrekkelig til tap på krav?X  
Skatteberegning:

  • Hvilken prosentsats er lagt inn i budsjettet?
X 28%

 

Likviditetsbudsjettet

SjekkpunktOKIRKommentar
Er det tatt hensyn til sesongvariasjoner i salg og innkjøp?X  
Hvordan er kredittider på kunder og leverandører beregnet? Hva er kredittbetingelsene? Er spesiell kredittavtale med store kunder/leverandører tatt hensyn til?X 30 dager
Forutsetningene for nye lån og avdragsbetingelser:

  • Er lånetilsagn innhentet?
  • Kan bedriften stille sikkerhet for nye lån?X
X
  
Hvordan er eventuell forfalt ikke betalt gjeld forutsatt nedbetalt? (For eksempel hvis man ligger etter med momsterminer.)X Ikke relevant
Er ekstraordinære inn- og utbetalinger tatt hensyn til og riktig periodisert?X  
Periodisering av planlagte investeringer? (Må ses i sammenheng med tilsagn om utbetalingstidspunkt for nye låneopptak eller innbetalingstidspunkt for ny egenkapital)X  
Betalingstidspunkt for kostnader? (Vær skeptisk dersom kostnadene er fordelt med 1/12 pr. mnd.)X Periodisert
Er det forutsatt at skattetrekk på lønn innsettes på en egen skattetrekkskonto i banken?X  
Hvilke krav har bedriften til sin likviditetsreserve?X 10% avslag
Få liste over lån og avdragsbetingelser. Er disse korrekt behandlet?X  

Balansebudsjettet

Anleggsmidler

SjekkpunktOKIRKommentar
Er de oppførte anleggsmidler realistiske? Hva med immaterielle eiendeler så som utsatt skattefordel, aktiverte f&u-kostnader eller goodwill? Hva med verdi på aksjer eller andre finansielle plasseringer?x  
Er det tatt hensyn til nødvendige erstatningsinvesteringer for å opprettholde dagens nivå på teknologi og kapasitet?X  

Kundefordringer

SjekkpunktOKIRKommentar
Hvilken kredittid er benyttet i budsjettet?X 30 dager
Hva er kredittbetingelsene?X 20 dager
Er det forskjellig kredittid på ulike typer kunder?X Nei
Er sesongvariert salg tatt hensyn til?X  
Er det ved factoring tatt hensyn til remitteringstid fra factoringselskapet, mulige tilbakeføringer av dårlige betalere, margin (finansieringsgrad) og omsetning utenom factoringordningen?X  
Består kundefordringene av annet enn varedebitorer? (Jfr. kredittiden)X Nei
Er fordringer på selskaper i samme konsern skilt ut?X Ja
Hva består andre kortsiktige fordringer av?X Lån ansatte

Varelager

SjekkpunktOKIRKommentar
Beregning av lagertid? (Jfr. i fjor?)XXLavere pga. bedre styring
Lagertid splittet på ulike typer varer? (ABC-analyse)X Nei
Er sesongfordeling av innkjøp og produksjon tatt hensyn til?X  

Kreditorer

SjekkpunktOKIRKommentar
Hvilken kredittid er benyttet i budsjettet?X 30 dager
Hva er kredittbetingelsene?X 30 dager
Er kredittid splittet på ulike typer leverandører? XIkke relevant
Er tilbud om kontantrabatter utnyttet?X Ja
Er sesongfordelinger i varekjøpet tatt hensyn til?X Ja
Består kreditorene av annet enn varekreditorer? (Jfr. beregning av kredittider)X Nei

Gjeld

SjekkpunktOKIRKommentar
Er merverdiavgift, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og annen offentlig gjeld korrekt behandlet?X Ja
Hva inneholder posten kortsiktig gjeld?X 1 års avdrag LG
Er feriepenger beregnet, og er det beregnet arbeidsgiveravgift av disse?X Ja
Er langsiktig gjeld justert med avdrag?X Ja
Foreligger det lånetilsagn fra banken på budsjetterte opptak av ny langsiktig gjeld? Kan de nødvendige sikkerheter stilles?X Ja
Er gjeld til selskaper i samme konsern skilt ut?X Ja
Er budsjettert ny egenkapital realistisk?X Emisjon på plass

Finansielle måltall

SjekkpunktOKIRKommentar
Hvor mye kan salget svikte før nullpunktomsetningen nås?X 2 mill.
Hvilken avkastning er det budsjettert med på den investerte kapital (total-rentabilitet)? Er dette tilfredsstillende? Er den realistisk?X 15%
Hvor stor er rentedekningsgraden? Er den tilfredsstillende?X Ja
Hvor stor likviditetsreserve er det budsjettert med? Er den tilfredsstillende?X 10%
Ja
Er finansieringsstrukturen tilfredsstillende?X Ja
Er soliditeten (egenkapitalandelen)tilfredsstillende?X Ja
Hvordan blir kapitalbehovet gjennom perioden?X Noe stramt i aug.
Er det nødvendig å tilføre ny risikovillig kapital?X Ja

Kontantstrømanalysen

SjekkpunktOKIRKommentar
Greier bedriften selv å generere en tilstrekkelig kontantstrøm til å betale avdrag på langsiktig gjeld og en rimelig andel av de planlagte investeringer uten å tære på likviditetsreserven?X Ja
Hva er årsakene til endring i likviditetsreserven?X Se kontantstrømanalyse
Kan deler av likviditetsreserven benyttes til å bedre inntjeningen uten at vi dermed får en for stram likviditet?X Ja

Evaluering
Stort sett ok.

Oppfølging
Avvik følges opp av daglig leder. Denne sjekklisten brukes som grunnlag for styrevedtak.

 

SignaturFunksjon

Styreleder

Daglig leder

INNHOLD - Likviditetsbudsjett og kapitalplanlegging

Støtte