FagartiklerFagartikler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Olav Hove
Utvikler programvare for økonomiplanlegging og oppfølging

Norske bedrifter mangler likviditetsstyring

Undersøkelse om bruk av verktøy i likviditetsstyring.
Publisert: 1. mars 1999.

Elever ved Handelshøyskolen i Bergen utførte i 1997 en undersøkelse for DI-Systemer AS. Mellomstore og større bedrifter ble spurt om rutiner for likviditetsstyring. Kun bedrifter med egen økonomiadministrasjon, og over en viss størrelse, ble spurt.

Undersøkelsen prøvde å klargjøre hvor mange som benyttet konkrete verktøy til planlegging og oppfølging av likviditet.

Andelen som svarte ja var overraskende: 12 %!

Vi tror ikke man er kommet så mye lengre selv om det er gått noen år siden undersøkelsen. 

Bankutskrifter som likviditetsstyring

Det kom frem flere interessante opplysninger gjennom spørsmålsrunden. Blant annet ga mange uttrykk for at de følte at de hadde god styring med likviditeten ved å følge med kontinuerlig på bankutskriftene.

Et annet vanlig svar var at de hadde så god likviditet, at nærmere vurderinger ikke var nødvendig.

Det er lett å finne argumenter for at disse argumentene ikke holder, og mange bedrifter har vel smertelig erfart at de burde ha tatt tak i likviditetsforhold tidligere, ja før problemene oppstod. En god historisk utvikling av likviditeten gir ingen garanti for samme utvikling fremover. 

Likviditetsstyring nødvendig også ved god likviditet

En bedrift med god likviditet har som oftest like mye å hente ved å frigjøre kapital som en bedrift med god likviditet. Da kan for eksempel den frigjorte kapitalen plasseres til avkastning enten som bankinnskudd eller i aksjer mm.

En bedrift vi var i kontakt med, kjørte full likviditetsbudsjettering med flere ti - talls millioner i ledige penger. Formålet var: Hvor mye kan vi plassere, hvor mye trenger vi til driften? 

Likviditetsbudsjett

En av de viktigste rutinene for styring av likviditet er utarbeidelse av likviditetsbudsjett. Grunnlaget er gjerne et ferdig utarbeidet resultatbudsjett. Dette vil påvirke pengestrømmen som driften genererer, og et profesjonelt budsjettsystem vil kunne avdekke forhold som ellers er vanskelig å se uten slike verktøy. Blant annet vil salgets fordeling ut over månedene ha stor betydning. Et totalt salgsbudsjett fordelt likt på årets 12 måneder har liten verdi i likviditetsbudsjettet dersom bedriften i virkeligheten har et sesongfordelt salg gjennom året. Deretter vil varekjøpets plassering på månedene ha stor betydning, noe som i mange bedrifter påvirker varebeholdningens størrelse og endringer gjennom året. For å sette det på spissen: Man kan ha gode resultater i resultatregnskapet selv om for store varekjøp fører til for stor varebeholdning og dermed nedbygging av likviditetsreserven og i verste fall likviditetsproblemer.

Hvis man samtidig fakturerer salget, og innbetalingene forsinkes av avtalte og "ikke avtalte" kreditter, vil dette føre til ytterligere binding av kapital ved at kundefordringene øker og medfører et press på likviditeten.

Ved å benytte et budsjettverktøy, vil dette forholdet klargjøres før året starter, og man kan forberede seg med tilstrekkelig likviditetsreserve eller eventuelt avtalte driftskreditter i banken.

I tillegg er det mange forhold utenom resultatbudsjettet som påvirker pengestrømmen i vesentlig grad som investeringer, avdrag på lån, virkning av offentlige avgifter og eventuelle andre inn og utbetalinger. Til sammen blir alle disse forholdene nesten umulig å holde oversikt over uten hjelp fra egnede verktøy. 

Avviksrapportering

De fleste bedrifter sammenligner virkelige regnskapstall med budsjett når det gjelder resultatdelen av regnskapet. Ved å vise sammenligning også i balanse og likviditet, bringes en helt ny dimensjon inn i oppfølging i bedriften.

Hvis balanseavvik lages, vil for eksempel avvik på kundefordringer og varelager raskt gi informasjon om at man bør være på vakt.

En avviksrapport på likviditet vil vise tilgang og avgang på penger, hvor virkelig oppnådd settes opp mot budsjett. Dette vil gjøre det svært lett å fokusere på eventuelle problematiske situasjoner som måtte oppstå. 

Prognose

Budsjettet gjelder gjerne for kalenderåret. Et likviditetsbudsjett som er utarbeidet før kalenderåret starter, mister raskt sin verdi som styringsverktøy etter som året går. Det er derfor interessant å ta tak i virkelige balansetall så langt som man er kommet i året og la dem danne utgangspunktet for en balanse- og likviditetsprognose for resten av året. Hvis denne øvelsen gjøres sammen med en vurdering av resultatbudsjettet resten av året, vil man kunne oppnå en likviditetsprognose med høy kvalitet, og som har stor verdi i den løpende oppfølgingen.

Med egnede verktøy reduseres tidsforbruket til denne rutinen vesentlig, og gjør at det fullt ut er gjennomførlig i forbindelse med hver periodeavslutning. Et viktig punkt her vil da være at programverktøyet man bruker er integrert med regnskapssystemet, slik at man slipper å taste inn virkelige regnskapstall etter som året går. 

Bruk av verktøy

Som vi har vært inne på flere ganger i denne artikkelen, bruk av egnede verktøy er helt nødvendig for å kunne håndtere disse rutinene innenfor rimelighetens grenser av tidsforbruk. Man kan regne manuelt, men med dagens tilgang på verktøy vil det være feil bruk av ressurser.

Det fins flere løsninger på markedet. 

INNHOLD - Likviditetsbudsjett og kapitalplanlegging

Støtte