FagartiklerFagartikler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Thoresen
Partner i DHT Corporate Services AS

Finansiering av virksomheter

Altfor mange ledere i små og mellomstore bedrifter har kun fokus på resultat og resultatoppfølging. Finansiell styring er et forsømt område. Her kan revisor spille en sentral rolle.
Artikkelen er tidligere publisert i Revisjon & Regnskap.

De fleste lederne av mindre og mellomstore bedrifter har mest fokus på selskapets resultatutvikling og mindre fokus på balansen. Manglende fokus på balansen og en ukontrollert utvikling av denne, har i mange tilfeller vært hovedårsaken til at bedriften har kommet i likviditetsproblemer, med de katastrofale følger dette kan få. Særlig er det viktig å ha en bevisst holdning til balansen i tider med sterk vekst. Finansiell struktur og likviditet henger i praksis nøye sammen. Idet manglende likviditet kanskje er den hyppigste årsaken til konkurs, er det viktig at ledelsen i små og mellomstore bedrifter er mer bevisst hvilke overordnede hensyn de må ivareta når de skal planlegge bedriftens finansiering.

Hovedkilder til finansiering

En bedrift har følgende hovedkilder til å finansiere sin virksomhet:

 1. Tilførsel av ny egenkapital
 2. Tilførsel av ansvarlig lånekapital
 3. Egenfinansiering fra driften
 4. Ulike former for offentlig støtte og tilskudd
 5. Kortsiktig fremmedkapital
 6. Langsiktig fremmedkapital
 7. Factoring
 8. Leasing

Kriterier for valg av riktig sammensetning av bedriftens finansiering er gjengitt nederst i artikkelen.

Styrke egenkapitalen

Å styrke egenkapitalen gjennom driften er ønskelig både sett fra eiernes og kreditorenes side. Dette er imidlertid ikke alltid tilstrekkelig/mulig. Følgende forhold kan tilsi en utvidelse av egenkapitalen gjennom nytegning:

 • Høy gjeldsandel
 • Kapitalkrevende ekspansjon, og store nyinvesteringer
 • Negativ kontantstrøm (over tid)
 • Økt risiko i markedet
Det er viktig at man planlegger tidspunktet for emisjon i god tid før/når ovennevnte situasjoner oppstår. En emisjon bør gjennomføres når bedriften går godt for å oppnå en god emisjonskurs. Emisjon når bedriften går dårlig, er svært tungt å få til, og dersom man skulle få det til, blir det gjerne til en svært lav emisjonskurs som utvanner eksisterende aksjonærers eierandel betydelig.

 

Fremmedkapitalfinansiering

Idet erfaringene viser at det kan være betydelige forskjeller i betingelsene fra bank til bank, vil jeg understreke betydningen av å:

 1. Innhente flere tilbud
 2. Forhandle vilkårene med den enkelte finansinstitusjon
 3. Velge en sammensetning av finansieringen som utnytter sikkerhetsgrunnlaget optimalt

Oppsummert bør man ta hensyn til følgende:

 • Unngå kortsiktig, kostbar marginalfinansering. (Overtrekk kassekreditt, morarenter leverandører)
 • Utnytt sikkerhetsgrunnlaget optimalt. Unngå om mulig dobbelt og tredobbelt sikkerhetsgrunnlag for samme lån
 • Dimensjonér virksomhetens omfang etter de belåningsmulighetene som foreligger dersom det ikke finnes egenkapitalkilder tilgjengelig. Prioritér den mest lønnsomme del av driften
For mange selskaper kan det være en god løsning å finansiere sine driftsmidler ved leasing, særlig dersom dette gjøres uten forskuddsleie og som en 100 % finansiering. Factoring kan også være en måte å utnytte sikkerhetsgrunnlaget i utestående fordringer bedre enn ved tradisjonell kassekredittfinansiering.

Fordeler og ulemper med egenkapitalfinansiering fremfor fremmedkapitalfinansiering

Oppsummert kan man si at hovedfordelene med egenkapitalfinansiering er følgende:

Fordeler

 • Gunstig likviditetsmessig
 • Bedrer kredittverdigheten
 • Minsker avhengighet av kreditorer
 • Større handlefrihet
 • Kostbart med gjeld i et land med høy realrente etter skatt
 • Gjør det mulig å gjennomføre mer langsiktige strategier og handlingsplaner
 • Reduserer kostbar marginalfinansiering som overtrekk på kassekreditten, morarenter og tilbud om kontantrabatter – som igjen bedrer muligheten for høy avkastning på emittert kapital
Ulemper

 • Kapitalinnskyter krever styringsrett og kontroll med selskapet
 • Kapitalinnskyter krever en avkastning som kompenserer for den risikoen han tar ved å skyte inn risikokapital
 • Egenkapitaltilførsel ved kontantemisjon kan redusere eksisterende aksjonærers eierandel til mindre enn 67 %, 50 % eller 34 % og derved forrykke styringsretten til de opprinnelige aksjonærene

Finansiell styring og likviditet

Med enkle grep kan en oppnå langt bedre finansiell styring av virksomheten enn det man ser i mange små og mellomstore bedrifter. God finansiell styring gir bedre likviditet, og bedre likviditet ivaretar de underliggende verdiene. Hovedbudskapet er derfor at man må innrette sin finansiering slik at man til enhver tid har en forsvarlig likviditet. Dersom likviditeten svikter, smuldrer ofte de underliggende verdiene fort opp. 

Revisors bidrag

Revisor kan spille en sentral rolle i å kartlegge selskapets finansieringssituasjon, og ha en konstruktiv dialog med klienten rundt dette. Det er da viktig å sette fokus på hvor skoen trykker, og hva som kan være konsekvensene av ikke å sørge iverksette tiltak tidlig nok. Videre kan revisor forklare hvilke finansieringskilder som finnes og som er relevante for den konkrete bedriften, samt belyse fordeler og ulemper ved disse. Ved hjelp av enkle beregninger kan en illustrere hvordan f.eks. ny egenkapital vil påvirke sentrale nøkkeltall som både eiere og kreditorer er opptatt av.

Lykke til!

Sentrale forhold for vurdering av hensiktsmessig finansieringsstruktur

 1. Minimalisere selskapets finansielle kostnader.
 2. Krav til avkastning på investert kapital – både totalkapital og egenkapital.
 3. Villighet til å ta risiko – økt gjeldsgrad medfører økt risiko.
 4. Forholdet mellom kortsiktig og langsiktig finansiering. Løpetiden på gjelden selskapet tar opp bør reflekterer den inntjeningstiden som relaterer seg til det finansierte objektet.
 5. Fleksibilitet i finansieringen i forhold til fluktuasjoner i kapitalbehovet. Balansen må bygges opp slik at kapital er tilgjengelig i det øyeblikket man har behov for den. En bør ha igjen noen belåningsreserver i eiendelsmassen, slik at det er mulig å reise lånekapital ved behov.
 6. Handlingsfriheten bindes ved stort gjeldsopptak − tilstreb å ha en egenkapitalandel som «holder kreditorene i ro».

INNHOLD - Likviditetsbudsjett og kapitalplanlegging

Støtte