DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Revisjonsberetning

I forbindelse med årsoppgjøret skal styret i bedriften legge frem årsregnskap og årsberetning for generalforsamlingen. Dersom virksomheten er revisjonspliktig skal revisor uttale seg om disse i en egen beretning stilet til generalforsamlingen.
Ajourført i henhold til kravene for 2018-regnskapet

Hovedoppgaven til revisor er å verifisere at de påstander som daglig leder og styret fremsetter gjennom årsregnskapet og årsberetningen er uten vesentlige feil. Dersom alt etter revisors kontroller er i orden med regnskapet, skriver han/hun en såkalt "ren" revisjonsberetning, som er en standard utarbeidet etter det som anses å være god revisjonsskikk (ISA 700).

Revisjonsberetningen skal også følge årsregnskapet og årsberetningen til Regnskapsregisteret.

Revisjonsberetning og dens innhold følger av revisorlovens § 5-6, jfr ISA 700.

Last ned eksempelet, det kan også brukes som mal for revisor.

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte