SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Thoresen
Partner i DHT Corporate Services AS

Risikofaktorer

Det å analysere en bedrifts risiko handler om å kunne se for seg hva som kan gå galt, hvor sannsynlig det er og hvilke konsekvenser det vil kunne få. Disse mulige negative hendelsene kan kalles risikofaktorer.

Last ned

Risikofaktorene kan være svært individuelle for hver enkelt virksomhet. Sjansen for at det oppstår alvorlige arbeidsulykker krever for eksempel mer oppmerksomhet i en industribedrift enn i en konsulentvirksomhet. For en reiselivsbedrift vil terroraksjoner kunne få større konsekvenser enn for mange andre virksomheter. Tilsvarende vil en bedrift i etableringsfasen gjerne være mer sårbar for forsinkelser i produktlansering og manglende tilgang på ny kapital enn en bedrift som er etablert i markedet.

Selv om risikofaktorene er virksomhetsavhengig, viser det seg også at det er noen typiske hendelser som går igjen. Nedenunder har vi defor laget en sjekkliste med slike typiske hendelser.

Starter du analysen av din virksomhet med å gå igjennom denne, minsker sjansen for at du overser noen hovedområder. Bruk den deretter til å sette i gang tankene innenfor områder hvor særtrekkene til din virksomhet tilsier at det er viktig å gå mer i dybden.

Listen er delt inn i forretningsrisiko, operativ risiko og finansiell risiko.

Forretningsrisiko

Tips

Risikostyring handler mye om forestillingsevne. Start med å se for deg det verste som kan skje.
Risikoen for at rammevilkårene endres slik at de svekker virksomhetens mulighet til å kunne drive lønnsomt.

 • Endringer i prisnivå for og/eller etterspørsel etter virksomhetens produkter og tjenester
 • Oppstår behov/ny mulighet i markedet som endrer konkurransesituasjonen
 • Endring i råvarepriser og/eller råvaretilgang
 • Trussel fra nye (sterke) konkurrenter eller substitutter
 • Frafall av eller endret forhandlingsmakt overfor viktig kunde(gruppe), leverandør, distributør eller partner
 • Endringer i relevante lover eller regler
 • Manglende tilgang på arbeidskraft, nødvendig kompetanse eller kritisk teknologi

Operativ (operasjonell) risiko

Tips

Vær konkret når du beskriver hva som kan gå galt (risikofaktorene) i din virksomhet, f.eks:
 • "Lanseringen av produkt XX blir forsinket i mer enn et halvt år."
 • "Systemarkitekt Ole Olesen slutter og går over til konkurrenten."
 • "Vi klarer ikke å ferdigstille leveransen til Elektrogrosisten AS i tide."
 • "Transportarbeiderne tas ut i streik til våren."
 • "Dollarkursen faller med mer enn 10 øre før vi får betalingen fra General Motors."

Risikoen for at noe kan gå galt innad i bedriften.

 • Produksjonsstans
 • Svikt i kvalitetskontroll/kvalitetsrutiner
 • Hindringer i varetransport/leveranse til kundene
 • Feilslått eller vesentlig forsinket nylansering
 • Makter ikke å oppfylle leveranseforpliktelser til kunde(r)
 • Mister/får ikke tak i egnede lokaler for virksomheten
 • Feil eller opptreden som svekker virksomhetens omdømme
 • Streik, annen arbeidskonflikt eller høyt/kritisk sykefravær
 • Tap av nøkkelperson(er), eller feilslått personvalg/ansettelse i nøkkelrolle
 • Dataproblemer
 • Feil beslutninger p.g.a. feil eller mangelfull informasjon
 • Svindel, underslag, mislighold
 • Arbeidsulykke
 • Pålegg fra myndigheter
 • Skade som følge av brann, naturkatastrofer eller annet
 • Hindring som følge av krig/terror/politisk uro

Finansiell risiko

Tips

Bakgrunnsinformasjon for å kunne si noe om hva som kan gå galt i en virksomhet, henter du gjerne fra flere kilder. Idestorm blant de som kjenner virksomheten er kanskje den viktigste. I tillegg er gjennomgang av utviklingen for relevante indikatorer og ulike sårbarhetsanalyser viktige supplement.
Risikoen for at noe går galt i forbindelse med virksomhetens finansiering og/eller finansielle transaksjoner.

 • Feil i eller mangelfulle budsjetter
 • Kunder eller partnere kan eller vil ikke gjøre opp for seg
 • Antall kredittdager til kundene går opp
 • Endring i betalingsvilkår fra leverandører
 • Eiendeler kan ikke tilstrekkelig raskt gjøres om til likvider
 • Manglende tilgang på ny kapital og/eller innstramming på kreditt
 • Påkrevd nedskrivning av eiendeler som følge av verdifall
 • Endring i lånerenter eller valutakurser
 • Blir forelagt økonomisk krav (erstatning, skattekrav e.l.)
 • Manglende forsikringsdekning for uforutsett hendelse
 • Feil i forbindelse med fakturering
 • Manglende ressurser/evne til å gjennomføre virksomhetens vedtatte finansforvaltning

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte