IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Risikomatrisen (Risk Response Matrix)

Hvor går grensen for hvilken risiko virksomheten din tolererer? Ligger noen potensielle hendelser over denne grensen? Da må du sørge for å redusere risikoeksponeringen slik at de havner innenfor grensen.
Risikomatrisen (Risk Response Matrix) er et verktøy som benyttes for å visualisere og systematisere denne prosessen:
Risikofaktorer

Bruken av matrisen forutsetter at du har identifisert en liste med mulige risikofaktorer for din virksomhet. Risikofaktorer vil si hendelser som kan oppstå og som vil ha negativ innvirkning på virksomhetens evne til å nå sine mål. La meg bruke tre typiske risikofaktorer som gjennomgående eksempel:

Hendelse 1: " Vi mister distributøravtalen for produkt C ved neste forhandling"

Hendelse 2: "Jensen sier opp etter neste lønnsforhandling"

Hendelse 3: "Produkt A går av moten før høstsalget"

For hver hendelse vurderes så hvor sannsynlig det er for at den vil oppstå og konsekvensen dersom den oppstår. Her kan du for eksempel bruke en skala fra 1-5:

  • "På en skala fra 1-5 vurderes sannsynligheten for hendelse 1 til mellom 40-60 %, altså grad 3"
  • "På en skala fra 1-5 vurderes konsekvensen av hendelse 1 for stor, altså grad 4"
På samme måte vurderes de andre hendelsene på listen over risikofaktorer.

Risikoeksponering og risikonivå

Risikoeksponering er i utgangspunktet en enkelt score basert på at du multipliserer risikoens sannsynlighet og konsekvens. Risikoeksponeringen kan du videre dele inn i nivå, f.eks meget lav, lav, moderat, høy og meget høy. Disse kan gjerne også angis med fargekoder.

En ulempe med å bruke bare risikoeksponering, er at en hendelse med lav sannsynlighet og stor konsekvens, får samme score som en hendelse med høy sannsynlighet og liten konsekvens. Dersom du plotter hver av hendelsene inn i risikomatrisen, med f.eks. sannsynlighet langs x-aksen og konsekvenser langs y-aksen, får du også tatt vare på nyansene i denne informasjonen. Dette kan være viktig når du skal finne de egnede tiltakene.

I startfiguren ser du at risikoeksponeringen for hendelse 1 havner innenfor det oransje nivået, hendelse 2 i det grønne og hendelse 3 i det gule. Samtidig ser vi at de plasserer seg ulikt i matrisen i forhold til hvilke utslag sannsynligheten og konsekvensen gir.

Risikotoleranse og risikoapetitt


Det å drive en virksomhet er i seg selv en viss risiko. Å eliminere all mulig risiko er svært kostnadskrevende og i praksis umulig. Det må dessuten være samsvar mellom innsatsen og den gevinsten du oppnår med å redusere risikoen.

Hvilken risikoapetitt har så virksomheten din? Hvilket nivå av risiko tolererer du? Hvilket nivå av risiko du mener er riktig eller nødvendig for at din virksomhet skal kunne gi ønsket avkastning?

Dette er retningsgivende for valg av risikorespons for de ulike risikonivåene. Du kan synliggjøre dette med å tegne en grense for risikotoleranse. Denne går gjerne på skrå over matrisen, langs et visst risikonivå.

Vi ser av startfiguren at risikoeksponeringen for hendelse 1 havner utenfor den angitte grensen, mens hendelse 2 og 3 havner innenfor.

Risikorespons - retningslinjer

Fakta

De fire risikoresponsene:
Unngå - eliminere aktiviteten som forårsaker risikoen
Redusere - redusere sannsynlighet og/eller konsekvens av at en hendelse inntreffer
Dele - overføre hele eller deler av risikoen til andre
Akseptere - ingen tiltak (tolerer)
Du skal nå velge egnet tiltak for å bringe de risikofaktorene som er over grensen for risikotoleranse, under denne. I eksemplet vårt vil det handle om å finne egnede tiltak for hendelse 1.

Ved aktiv bruk av matrisen i en virksomhet, vil du gjerne ha angitt retningslinjer for de ulike risikonivåene. Eks:

Grønn: Innenfor risikoapetitt. Tolerer.

Lysegrønn: Innenfor risikoapetitt. Tolerer, men vurder å overvåke.

Gul: Innenfor risikoapetitt. Tolerer, men overvåk.

Oransje: Utenfor risikoapetitt. Ikke tolerer. Gjennomfør tiltak.

Rød: Utenfor risikoapetitt. Absolutt ikke tolerer. Gjør umiddelbare tiltak. Vurder å stoppe aktivitet.

I tillegg vil du kunne ha mer konkrete retningslinjer for hvert felt i matrisen. Last ned mal for risikomatrisen for å se et mer detaljert eksempel på slike retningslinjer.

Du kan behandle risikoen ved enten å redusere sannsynlighet eller konsekvenser, eller en kombinasjon av disse. I praksis kan du velge mellom konkrete tiltak innenfor responstypene "akseptere (tolerere)", "unngå", "redusere" eller "dele". I tillegg kan du se på ulike beredskapsplaner samt hvilke muligheter som også ligger i risikofaktorene.

For hendelse 1 kan du for eksempel velge en respons som skyver risikoeksponeringen en rute til venstre. Dette gjør du ved å redusere sannsynligheten for å miste distributøravtalen gjennom for eksempel ulike tiltak som forbedrer lønnsomheten til distributøren, legge ekstra vekt på forberedelsene til forhandlingene etc.

Du kan også velge å skyve eksponeringen en rute nedover. Det innebærer å redusere konsekvensen, ved for eksempel å starte arbeidet med å gjøre deg mindre avhengig av produkt C, jobbe fram planer for alternativ distribusjon etc.

Hvilke tiltak du velger vil være en vurdering av hvilket handlingsrom eller spillerom du faktisk har i kombinasjon med kost/nytte-vurderinger. Hva er påvirkbart innenfor en akseptabel kostnad og hva må du anse som et gitt vilkår?

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte