IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis

Risikorespons

All virksomhet innebærer risiko. Risikostyring handler ikke om å fjerne all risiko, men om å bringe den i samsvar med det nivået av risiko som din virksomhet definerer som akseptabel.
Hvordan responderer du på den risikoen virksomheten din er utsatt for? Du kan velge mellom ulike typer tiltak for å kontrollere og redusere den sannsynlighet og konsekvens som er knyttet til risikoen:
 

Fire grunnleggende tilnærminger

Unngå


Noen ganger er det best å unngå hele den aktiviteten som skaper risiko. Det kan for eksempel si at du avslår et oppdrag fordi det virker for risikabelt. Tenk alltid gjennom den muligheten!

Husk at det å kutte ut en aktivitet kan bety at du må gjøre noe annet i stedet. Denne aktiviteten må også risikovurderes. Selv det å ikke gjøre noe som helst innebærer risiko. Du må altså vurdere hva som gir minst risiko for virksomheten: Gjennomføre aktiviteten, gjøre noe annet eller gjøre ingenting.

Redusere


Reduksjon betyr at du starter eller fortsetter aktiviteten, men gjør ulike tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå (innenfor din risikoappetitt). Dette er den vanligste tilnærmingen. Hva som er akseptabelt nivå bestemmes av din definerte grense for risikotoleranse.

Reduksjon kan enten være tiltak for å redusere sannsynligheten, eller tiltak for å redusere konsekvensen. Pass på at omfanget og kostnaden med tiltakene står i rimelige forhold til konsekvensen dersom hendelsen som risikoen beskriver skulle bli virkelighet.

Dele


For noen risikoer kan den beste responsen være å overføre hele eller deler av risikoen til andre. Dette kan for eksempel gjøres ved å betale en tredjepart for å overta risikoen på en eller annen måte. Eksempler på dette kan være ulike forsikringsordninger eller at risikoen fordeles i kontrakter mellom handelspartnere.

Denne tilnærmingen er spesielt egnet for å redusere finansiell risiko eller risiko knyttet til eiendeler.

Vær oppmerksom på at det er noen typer risiko som ikke lar seg overføre, i alle fall ikke helt. Selv om du har hyret inn og betalt et selskap for å foreta leveranse og installasjon av ditt produkt, vil du selv sitte med omdømmerisikoen dersom produktet og leveransen i markedet assosieres med din virksomhet. Ved mangelfull leveranse eller dårlig service er det ditt omdømme som får en knekk.

Akseptere


All virksomhet innebærer en viss grad av risiko. En relevant respons er derfor at risikoeksponeringen aksepteres (tolereres) uten ytterligere tiltak.

Akseptering kan noen ganger være aktuelt selv for en risikoeksponering som overstiger bedriftens toleransegrense. Kanskje er muligheten for å få gjort noe med risikoen begrenset, eller så er kostnaden for å få gjort noe større enn de mulige gevinstene du kan oppnå. Sørg i så fall for å overvåk utviklingen og bygg beredskap.

Merk at noen velger å se på denne separat fra de andre responsene. Dette fordi denne i motsetning til de andre ikke innebærer noen aktiv inngripen eller endring i den planlagte eller pågående operative virksomheten.

Muligheter og beredskap

I tillegg til å velge mellom disse fire tilnærmingene, bør du vurdere hvilke muligheter som oppstår i kjølvannet av valget, og hvilke beredskapsplaner dere trenger om uhellet er ute.

Utnytt mulighetene


Når du velger å akseptere, dele eller redusere en risiko, ligger det også et element av muligheter som bør tas med i vurderinger og planlegging.

For det første kan responsen du valgte gi ny eller økt mulighet for positive virkninger. Ta for eksempel dersom du har investert et betydelig beløp i et prosjekt med en viss risiko. Kan du gjennom ulike risikotiltak forsvare å sette enda større beløp inn i prosjektet med en enda høyere gevinstmulighet?

Det ligger også muligheter i de hendelser og situasjoner som oppstår om risikoelementet slår til. For eksempel kan tap av nøkkelpersoner forløse potensial hos andre; En stopp i en aktivitet frigir ressurser til andre aktiviteter; En feilleveranse kan styrke kunderelasjoner gjennom en feilhåndtering som overstiger forventningene; etc.

Bygg beredskap


Det finnes tilfeller der ingen tiltak kan få eksponeringen ned til et akseptabelt nivå. Du vet at om ulykken først er ute, så får det direkte konsekvenser som du ikke har kontroll over. Da trenger du en beredskapsplan. Den skal sikre kontinuitet i virksomheten og nødvendige berging om det verste skulle skje.

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte