IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Jeanette Bretteville
Daglig leder av Rydd i rot

SMART-kriteriene

SMART er et akronym som står for Specific (spesifikt), Measurable (målbart), Achievable (oppnåelig), Relevant (relevant) og Time Bound (tidsfestet). Dette som krav til mål på alle nivå i en organisasjon, og som er mye brukt i praksis.Tips

En visjon er et spesialtilfelle av et mål, bare at du løfter blikket lengre.
Disse kriteriene er mye brukt i forbindelse med formulering av mål. For å illustrere bruken av dem, vil jeg ta utgangspunkt i en visjon som er kjent for mange:

""Vi skal sende en mann til månen og bringe ham tilbake til jorden i live, før dette årtiendes slutt.""
-
John F. Kennedy, 1961

Hvordan tilfredsstiller Kennedys visjon hver av de ulike SMART-kriteriene?

SMART-modellen

Specific (spesifikt)

Målutformingen må uttrykke eksakt hva du ønsker å oppnå.


Kennedys visjon var veldig klar på at de skal få et menneske til månen og tilbake. Han kunne ha uttrykt noe slikt som "... ta herredømme over verdensrommet..." eller "... forbedre vår evne til å foreta rakettoppskytinger med mennesker ombord...". Det hadde gitt mye større usikkerhet om hva Kennedy egentlig mente. 

Measurable (målbart)

Det må være målbart om målet nås eller ikke - eventuelt i hvilken grad målet er nådd.


Armstrong satte foten på månen i 1969, og han kom levende tilbake. Enten så kom han fram til månen, eller så gjorde han det ikke. Enten kom han tilbake i live, eller så gjorde han det ikke. Dette var lett målbart. I tillegg var tidsangivelsen også konkret og målbar.

Med en formulering som "... ta herredømme over verdensrommet", ville det være veldig vanskelig å definere om og når målet var nådd. Ikke minst ville det være veldig subjektivt. 

Achievable (oppnåelig)

Målet må være realistisk i den sammenheng det er satt og gitt de ressurser virksomheten rår over.


I Kennedys visjon, var målet utfordrende, men oppnåelig. Det var mange tekniske utfordringer som ikke var løst. Samtidig rådde USA over store ressurser. Disse hadde i sum allerede opparbeidet seg solid kompetanse på mange av de områdene som var sentrale forutsetninger for å lykkes med en måneferd.

Det å sende en mann til månen var dermed for USA på dette tidspunktet et utfordrende, men likefullt oppnåelig, neste skritt i arbeidet med å beherske rommet. 

Relevant (relevant)

Målene bør være relevant for de menneskene som er satt til å nå dem.


Kennedys visjon favnet en hel nasjon, med et stort antall mennesker mer eller mindre direkte involvert. Måloppnåelsen var avhengig av bidrag fra en rekke ulike miljøer og enkeltmennesker med i utgangspunktet svært varierende forhold til målsetningen med å sende en mann til månen.

Et sentralt motiv for måneferden, var imidlertid å gi amerikanerne tro på sitt demokratiske system og dets overlegenhet over det sovjetiske system. Dette var den samlende fellesnevneren som gav relevans for både den jevne amerikaner og de ansvarlige i de organisasjonene som på ulike vis var involvert i måneferden. 

Time Bound (tidfestet)

Målet må være knyttet til en gitt tidsramme. Denne tidsrammen må også våre realistisk.

"...within the end of this decade..."

Kennedy satte en veldig tydelig "deadline". Ikke bare var målet knyttet til en gitt dato (31.12.1969), men det var også et tiårsskifte. Slik ble tidfestingen tydelig og lett å forholde seg til for mange. Denne tidsrammen utgjorde også en passe miks av utfordring og realisme som bidro til å gi energi til arbeidet. 

Et kritisk blikk på SMART-modellen

Det finnes mange varianter og tolkninger av SMART-kriteriene, også i oversettelser til norsk.

En vanlig kritikk av SMART-modellen er at den bare krever at målene skal være oppnåelige, mens de i manges øyne også bør være utfordrende. Om de er slik at en må jobbe litt ekstra for å nå dem vil de virke utviklende og dermed attraktive å gå løs på. De bør altså ikke være verken for lett eller for vanskelig å oppnå.

Videre kan man ta med kriterier om at målene skal være

Meningsfylte for de ansatte - ikke bare relevante for bedriften

Kommuniserbare - mulige å "selge inn" til målgruppen

Tydelig formulerte - ikke til å misforstå

 

 

      

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte