DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Olav Fr. Perland
Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Vedtekter for aksjeselskap

Hvordan utformer man vedtektene til et aksjeselskap? ASL. §2-2 inneholder visse minimumskrav som vedtektene alltid må inneholde.
Dette er en oversikt over disse minimumskravene, med et konkret eksempel på vedtekter på slutten. Eksempelet kan du også laste ned på både norsk og engelsk og tilpasse til ditt eget selskap.

Minimumskravene ifølge aksjeloven

Selskapets firma

Dette er selskapets navn. Et aksjeselskap skal dessuten alltid ha betegnelsen "aksjeselskap" eller forkortelsen "AS" som en del av navnet. Firmaloven inneholder nærmere bestemmelser om hva som kan brukes som firmanavn. Firmaet skal ha en viss egenart og skal ikke kunne forveksles med andre selskapers firma (se § 1 i eksempelet under).

Den kommune hvor selskapet skal ha sitt forretningskontor

Dette innebærer at man må angi navnet på kommunen hvor selskapets kontor skal være. Dersom man vil ha kontorer i flere kommuner, må man velge én kommune hvor det formelle hovedkontor skal ligge. Her skal normalt også selskapets generalforsmalinger avholdes. Det er ikke nødvendig å angi forretningsadressen i vedtektene (se § 2 i eksempelet under).

Fakta

Vedtekter er omtalt i aksjelovens § 2-2.

Tips

Merk at det er nye regler for valg av foretaksnavn fra 1. mars 2004, jfr. Foretaksregisteret i Brønnøysund.

Fakta

Det behøver ikke stå noe i vedtektene om forkjøpsrett for aksjonærene. Men, mens taushet om dette for selskaper stiftet før 1. jan 1999 betyr at aksjonærene ikke har forkjøpsrett, så betyr det for selskaper stiftet etter 1. jan 1999 at aksjonærene har forkjøpsrett.

Selskapets virksomhet

Dette kalles gjerne også "formålsangivelsen" for selskapet. Her skal det angis hvilke aktiviteter selskapet kan drive. Selskapet har ikke lov til å drive virksomhet som faller utenfor denne angivelsen i vedtektene, uten først eventuelt å endre vedtektene. Det er derfor viktig at formålsangivelsen er tilstrekkelig vid til å omfatte all slik aktivitet og virksomhet man forventer at selskapet skal drive (se § 3 i eksempelet under).

Aksjekapitalens størrelse

Her skal det angis hvor stor selskapets nominelle aksjekapital skal være. Denne må være minst kr 100.000,- for aksjeselskaper og minst kr 1.000.000,- for allmennaksjeselskaper. Aksjekapitalen må skytes inn i sin helhet i forbindelse med stiftelsen. Man kan altså ikke ha uinnkalt aksjekapital i et aksjeselskap. Det er imidlertid intet i veien for at det skytes inn mer enn aksjekapitalen ved stiftelsen. Differansen mellom innskutt kapital og aksjekapitalen går (eventuelt) med til å dekke stiftelsesomkostninger dersom dette er fastsatt i stiftelsesdokumentet, og/eller tilføres selskapets overkursfond (se § 4 i eksempelet under).

Aksjenes pålydende (nominelle beløp)

Dette er den enkelte aksjes andel av aksjekapitalen. Pålydende skal være likt på alle aksjer i selskapet. Man finner derved frem aksjenes pålydende ved å dividere aksjekapitalen på antall aksjer i selskapet. På samme måte som faktisk innskutt kapital kan være høyere enn aksjekapitalen, kan også tegningskursen pr aksje være høyere enn aksjenes pålydende. Differansen er enten overkurs eller til å dekke stiftelsesomkostninger (se § 4 i eksempelet under).

Eksempel

Tips

Det kan være lurt å presisere om aksjonærene skal ha forkjøpsrett eller ikke, ettersom aksjeloven gjorde helomvending på dette punktet i 1999. Vedtektene kan også fastsette andre forkjøpsrettigheter enn dem loven setter, se asl § 4-19.
§ 1 Selskapets firma er Hans Hansen AS

§ 2 Selskapets forretningskontor skal være i Skogen kommune

§ 3 Selskapet skal drive rådgivning innen hotell- og restaurantdrift samt alt som naturlig står i forbindelse med dette, derunder investeringer og deltagelse i andre selskaper 

§ 4 Selskapet skal ha en aksjekapital på kr 100.000,- fordelt på 100 aksjer á pålydende kr 1.000,-.