IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Merete Lütken
Managing Partner, Pargas DA

Evaluering av styrets arbeid

Få inspirasjon til hva styret bør sette fokus på ved evaluering av sitt eget arbeid.
Spørsmål som kan danne grunnlag for diskusjonen (sammen med utfylt evalueringsskjema):

 1. HELE STYRET

  1. Er styrearbeidets målsetninger diskutert og forstått av styret selv og ledelsen (forventningsavklaring)?
  2. Har styret diskutert samspillsprinsipper/ styrets arbeidsform
  3. Har styret en styreinstruks
  4. Har styret fastsatt et styreprogram?
  5. Har styret et opplæringsprogram for sine medlemmer
  6. Bør det settes av mer tid til innføring i virksomheten?
  7. I hvilken grad bidrar styret til verdiskapingen i bedriften?
  8. Har styret tilstrekkelig innsikt i de ulike deler av virksomheten for å kunne utføre godt styrearbeid?
  9. Kjenner styret kostnads- og verdidrivenere og har innblikk i relevante risikofaktorer?
  10. Har styret fokus på etikk / etiske retningslinjer
  11. Diskuterer styret incentivordninger for ledende ansatte og hvilke kriterier toppleder skal måles på?
  12. Diskuterer styret innovasjon og forretningsutvikling?
  13. Diskuterer styret risikoprofil, risikoappetitt og risikohåndtering?
  14. Hvordan er behovet for forskjellige typer kompetanse i styret dekket? (økonomi, marked, strategi, kjønn, erfaring med styrearbeid m.v.)
  15. Hvordan fungerer styret som team?
  16. I hvilken grad opptrer vi som et kollegium hvor det er fellesfølelsen som er det grunnleggende?
  17. Opptrer vi med integritet, åpenhet, ansvarlighet og tillit overfor hverandre?
  18. Hvordan er kvaliteten på styremøtene?
  19. Er vi effektive i vår måte å jobbe på når det gjelder å løse de hovedoppgaver som er vårt ansvar?
  20. Fokuserer vi på de riktige tingene? (For eksempel historie/detaljer kontra fremtid, strategi, styrker, svakheter, muligheter, trusler)
  21. Er antall møter og varighet tilfredsstillende?
  22. Hvordan er kvaliteten på styrets beslutningsunderlag (styrepapirer og muntlige presentasjoner)?
  23. Er konklusjoner og vedtak i samsvar med det den enkelte mener er riktig?
  24. Er styreprotokollen (referatene) tilfredsstillende?
  25. Har styret et årsmøte med revisor?
  26. Hvordan fungerer oppfølging av vedtak

    

 2. STYRELEDER

  1. Hvordan fungerer styreleder? (Evne til å skape åpenhet, tillit, inspirasjon motivasjon, ryddighet, ikke dominere men få alle med m.v.)
  2. Hvordan fungerer samarbeidet med daglig leder mellom styremøtene? 
  3. Forberedelse til og ledelse av styremøtene?
  4. Kommer synspunktene rundt bordet frem?
  5. Er det er et A- lag og B - lag i styret? (Hvis JA: negativt)

    

 3. DAGLIG LEDER

  1. Hvordan fungerer samarbeidet med styret? (Snakkes det for eksempel åpent om ting og får daglig leder så vel positive som negative tilbakemeldinger fra  styret?
  2. Er det utarbeidet en instruks for daglig leder?
  3. Har styret diskutert ønsket rapporteringsform fra daglig?
  4. Får styret relevant informasjon fra administrasjonen?
  5. Sendes sakspapirer ut i god tid før styremøtene?
  6. Er de riktige personene fra ledelsen til stede på riktige tidspunkt? 

    

 4. MEG SELV SOM STYREMEDLEM / DAGLIG LEDER  

  1. Har jeg innsikt i hva styrets forvaltnings-, tilsyns- og opplysningsplikt innebærer?
  2. Har jeg tilstrekkelig innsikt i virksomhetens økonomi?
  3. Har jeg tilstrekkelig innsikt i virksomheten og hva den driver med?
  4. Får jeg brukt kompetansen min i styret?
  5. Er jeg motivert til å utøve godt styrearbeid?
  6. Hva er mitt viktigste bidrag til styrearbeidet?
  7. Har jeg tid til styrejobben?
  8. Personlige utviklingsområder/behov for kompetanseutvikling?