DokumentmalerDokumentmaler

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Olav Fr. Perland
Partner i advokatfirmaet Wiersholm

Styreprotokoll ved kapitalnedsettelse

Generalforsamlingen kan ikke beslutte en kapitalnedsettelse uten at det er forslått av selskapets styre, jmf aksjelovens § 12-3.
Hvis nedsettelsen skal skje for å dekke tap som ikke kan dekkes på annen måte, kan imidlertid generalforsamlingen beslutte slik nedsettelse uten forslag fra styret. 

Styret fatter sin beslutning om å foreslå kapitalnedsettelse i samsvar med de vanlige regler om styrebehandling. Aksjeloven § 12-3 har imidlertid enkelte bestemmelser om hva styrets forslag minst må inneholde. Disse inkluderer:

  1. utarbeide forslag til generalforsamlingens beslutning om kapitalnedsettelse, inkludert nødvendige vedtektsendringer
  2. en begrunnelse av forslaget, inkludert blant annet ...
  3. ... en redegjørelse for emisjonens konsekvenser

Styrets forslag skal så inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.

Fakta

Aksjelovens krav til styreprotokoll ved kapitalnedsettelse står i Aksjeloven § 12-3.
Last ned eksempel på styreprotokoll for en kapitalnedsettelse for kontant utdeling til selskapets aksjonærer med nedsettelse av aksjenes pålydende. Det kan også brukes som mal for egen protokoll.

Støtte