IdébankIdébank

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Anders Skoe
Eget konsulentfirma, ICS, Sveits

Trusler i omgivelsene for bedrifter

Ved identifisering av trusler, tar du tak i saker som er på gang i form av trender, begivenheter eller liknende. Trusler kan komme fra mange kilder i våre omgivelser, de mest alminnelige er fra dyktige konkurrenter.

Last ned

I tillegg til konkurrenter så finnes det mange flere kilder å være obs på. Det er viktig at de ikke er for hypotetiske. Et eksempel fra listen under: "Trusler grunnet politiske forhold, lovendringer eller andre reguleringer fra myndigheter". Denne trusselen er bare reell dersom det finnes en tydelig indikasjon på at dette kan komme.

Trusler vil du typisk finne innen områder som:

Markedet

Trusler fra markedet vil typisk komme fra endringer eller nyoppdagelser hos kunder, konkurrenter, leverandører, markedssegmentet som sådan eller hos andre konkrete aktører i dine omgivelser:

 • Nye krav eller ønsker hos eksisterende kunder som du vil ha problemer med å møte og som åpner opp for konkurrenter
 • ndringer i nøkkelpersoner hos kunder eller aktører i markedet som bryter opp i en tidligere god relasjon
 • Tap av en betydelig kunde
 • Strategiendringer hos kunder aller andre aktører som lukker for tidligere leveransemuligheter
 • Nøkkelkunder som har fått redusert ressurstilgang - og tilhørende redusert investeringslyst
 • Forbedrede konkurrerende produkter
 • Økt ressurstilgang og mer offensiv markedsaktivitet fra en konkurrent
 • Strategiendring hos en konkurrent som fyller et behov som du tidligere har dratt nytte av
 • Nye konkurrenter
 • Redusert markedstilgang i et attraktivt marked
 • Gryende avhengighet av en eller et fåtall distributører
 • Leverandører som ikke lenger makter å levere, eventuelt ikke med nødvendig kvalitet
 • Prisøkning hos en sentral leverandør
 • En utleier som varsler økning av priser eller manglende vilje til å forlenge et leieforhold
 • Svekket ytelse og/eller markedsposisjon for en sentral alliansepartner
 • Hindringer for å videreføre en tidligere suksessrik allianse
 • Ny aktør som er attraktiv for en eller flere av dine nøkkelmedarbeidere
 • Nøkkelpersonell som slutter, og som eventuelt også kan utgjøre en ny konkurrent eller styrking av en konkurrent
 • Redusert tilgang på nødvendig kompetanse
 • Endrede preferanser eller strategi hos kapitalsterke kontakter som reduserer muligheten til å finansiere en eventuell ekspensjon på et attraktivt område
 • Lånegivere som strammer inn på kreditten eller øker prisen for lån
 • Juridiske krav (for eksempel søksmål fra en kunde)
Trusler som ofte er vanskeligere å oppdage enn de fra direkte konkurrenter, er trusler i form av substitutter for de produktene du tilbyr (joggesko i stedet for spasersko, frossen yoghurt i stedet for iskrem, etc.).

Trusler finner du også i negative endringer i den generelle markedssituasjonen knyttet til din bransje:

 • Sterkt, uventet prisfall på bedriftens produkter
 • Moteendringer
 • Ulike trender i kundeadferd knyttet til din bransje
 • For kostbare lønnsoppgjør. Spesielt utfordrende forbedrifter med stor andel av kostnadsstrukturen knyttet til arbeidskraft
 • Offentlige reguleringer som dramatisk reduserer markedets størrelse
 • Endringer i kronekurs og renteutvikling
 • Plutselige betydelige prisøkninger på råvarer/innsatsfaktorer som ikke kan overveltes på pris på ferdig produkt
 • Importrestriksjoner i de land der man har sine primære marked
 • Krigsutbrudd
 • Endringer i tollsatser
 • Offentlige påbud/restriksjoner som gjør produksjonen urimelig kostbar i forhold til situasjonen i konkurrentland
Du vil også typisk kunne finne trusler fra den overordnede utviklingen i samfunnet. Denne utviklingen vil innebære både trusler og forretningsmuligheter, avhengig av din bedrifts ståsted og hvilke deler av utviklingen du ser på. De overordnede trendene og begivenhetene vil typisk være relatert til

 • Politiske forhold, lovendringer eller andre reguleringer fra myndigheter, for eksempel
  • Antimonopollovgiving innen telecom, flybransjen, energiforsyning mv.
  • Ulike former for EU-tilpasning
  • Nye retningslinjer som øker dine kostnader eller for eksempel stiller krav til redesign av et eller flere produkt
 • Økonomiske trender, for eksempel
  • Endringer i valutakurser som gir lavere inntekter fra utenlandske aktiviteter
  • Børsutvikling
  • Tilgang på risikovillige kapitalkilder
 • Sosiale trender. Eksempel:
  • Kundekrav til miljøvennlige produkter
  • Urbanisering
  • Flerkulturelle arbeidsplasser
  • Folk reiser mer og lengre
  • Flere kvinner inn i arbeidslivet, og i ledende stillinger
 • Ny teknologi. Eksempel:
  • Mikroprosessorer: mindre, raskere, billigere
  • Internett og andre teknologier som muliggjør nye former for produksjon, distribusjon og konsum av ulike produkter og tjenester
  • Digitale multimedia

Generelt om vanskelige tider: De første uformelle signalene i omgivelsene

Generelt dårlige tider er dårlig nytt for mange bedrifter. Verden er uforutsigbar, og vi ser at analytikere har ulike prognoser ofte stikk i strid med hverandre. Det er ikke lett å vite hva man skal tro på.

Noen signaler går imidlertid neste alltid igjen, og disse kan det være verdt å merke seg:

 • Verdien og utleieandel av eiendommer i "randsonen" synker
 • Høy prising ved emisjoner og salg/fusjoner uten dokumentert substans eller kontantstrøm
 • Strengere kredittvurdering hos bankene
 • Salg av biler og båter stagnerer
 • Priser på og omsetning av fritidseiendommer faller
 • Boligpriser faller
 • Aksjekurser faller
 • Rentene stiger/er for høye
 • Reiseaktivitet reduseres
 • Detaljomsetningen faller
 • Resultatvarsel fra "lokomotivene" i næringslivet
Det er nok at 1-2 av disse signalene blir tydelige: Da må du være forberedt på vanskelige tider. Dette vil normalt utgjøre størst trussel for bedrifter med lav finansiell soliditet.

Merk deg at nedgangstider kan være positivt for kvalitetssterke bedrifter. Markedsreguleringen kan bidra til å renske markedet for useriøse og/eller dårlige aktører. Et godt eksempel er IT-bransjen etter at boblen sprakk. De leverandørene som har overlevd den nedturen, har bevist for markedet at de skaper reelle verdier og har livets rett.