Økonomi- og styringsverktøyØkonomi- og styringsverktøy
Johannes Landa
Partner i DHT Corporate Services AS

Verdiberegningsverktøy i excel (se BT360.no)

Excelverktøy for verdivurdering av selskaper og oppsett av underlagsdokumentasjon ved bruk normalresultatmetoden og substansverdimetoden.