Verdivurdering

Få innsikt i hvilke metoder som benyttes og hvordan verdivurderinger gjennomføres. Dette er viktig både for de som utfører verdivurderinger og de som kun skal forholde seg til en verdivurdering.

Les mer
Ekspertene

Hva er en bedrift eller aksjepost verdt?

Dette er et sentralt spørsmål i mange sammenhenger, bl.a. ved kjøp og salg av selskaper, fusjon og fisjon, generasjonsskifte, utløsning av aksjonærer og interne transaksjoner.
Verdivurdering er krevende – enten du selv skal utføre eller bare forholde deg til en verdivurdering. Det er ikke en eksakt vitenskap der en regner seg frem til et svar med to streker under. Samtidig er verdien av en virksomhet av stor betydning for eiere og andre interessenter. Verdien vil avhenge av flere forhold, bl.a. om:

 
 

• Kjøpers eller selgers synspunkt legges til grunn
• En vurderer verdien av enkeltaksjer, strategiske poster eller full overtagelse av selskapet
• En foretar en ”stand alone” vurdering eller også inkluderer synergier og strategiske verdier

Hvis en skal utføre en verdivurdering med troverdighet, er det viktig at en kjenner til de mest brukte metodene og når de ulike bør anvendes. Det er også avgjørende at en forstår og vurderer verdidriverne i virksomheten.

En verdivurdering vil alltid innebære skjønn. Det er imidlertid en rekke metoder som både må velges og benyttes riktig. Hvis ikke blir en lett ”avkledd” av en motpart. Jo mer erfaring du kan basere deg på, jo mer balansert kan verdivurderingen bli.

Verdibegreper

Verdivurdering, verdiberegning, verdsettelse og verdifastsettelse er begreper som gjerne benyttes om hverandre. De to første benyttes kanskje mest når en ikke forventer to streker under svaret, mens de to siste benyttes når det er behov for å fastsette en konkret verdi, f.eks. ved en intern transaksjon.

Formålet med en verdivurdering er normalt å fastsette en antatt omsetningsverdi for en virksomhet eller aksjer, forutsatt omsetning i et fritt og åpent marked. Markedsverdi er den verdi som en villig kjøper og selger avtaler og gjennomfører en transaksjon til.
Ved verdivurdering er det avgjørende å skille mellom markedsverdien av egenkapitalen vs. markedsverdien av sysselsatt kapital (enterprice value = EV).
Det er også en rekke andre begrep det er viktig å ha en god forståelse av, for eksempel: avkastningsverdi, nåverdi, bedriftsøkonomisk verdi, goodwill, innmatssalg, aksjesalg, verditidspunkt, latent skatt, og avkastningskrav.

Metoder for verdivurdering

Grovt sett kan en dele verdivurdering inn i:

Balansebaserte metoder
• Bokført egenkapital (matematisk verdi)
• Substansverdi (verdijustert egenkapital)
• Likvidasjonsverdi (realisasjonsverdi)

Inntjeningsbaserte metoder
• Kontantstrømbaserte modeller (DCF)
• Normalresultatmetoden / Normalisert kontantstrøm
• Multipler / relative metoder (P/E-metoden mv.)
• Dividendemodeller (utbytte)
• EVA (superprofit)

Ved bruk av kontantstrømbaserte modeller, normalresultatmetoden og andre multipler beregnes stort sett det som kalles en avkastningsverdi.

Ulik verdi for ulike kjøpere

Videre er det viktig å være bevisst at en bedrift kan ha, og har stort sett ulik verdi for ulike aktører. Det betyr at en bedrift kan ha ulik verdi for kjøper og selger, og også at bedriften kan ha ulik verdi for ulike kjøpere.

Ved kjøp og salg av selskaper er det avgjørende å forstå sin egen og motpartens posisjon. Derfor er det viktig å skille mellom stand alone verdi, verdi av synergier, strategisk verdi og negativ verdi av restruktureringskostnader.

En god verdivurdering krever faglig korrekte beregninger basert på ulike forutsetninger og estimater. Utarbeidelse av en verdivurdering kan være både tidkrevende og faglig utfordrende.
Under finner du fagstoff som hjelper deg å kalkulere verdier ut fra ulike metoder og innfallsvinkler. Du finner også støtte til å produsere dokumentasjon som kommuniserer konklusjonene og synliggjør de bakenforliggende beregningene og forutsetningene.

Ekspertene

Ekspertene - VERDIVURDERING

Einar Clausen

Partner i DHT Corporate Services AS

Gunnar A. Dahl

Partner i DHT Corporate Services AS

Sverre Dyrnes

Studierektor ved Handelshøyskolen BI

Johannes Landa

Partner i DHT Corporate Services AS

Runar Sørensen

Partner i DHT Corporate Services AS

Anders Thoresen

Partner i DHT Corporate Services AS

Per Thoresen

Selvstendig rådgiver og styreleder

Sist publisert

Mest brukt siste 30 dager

  • FagartiklerVerdsettelse ved bruk av multiplikatorer - Bruk av multiplikatorer ved verdsettelse av selskaper er mye anvendt, og betraktes som en enkel og kostnadseffektiv måte å gjøre verdsettelser på. Det er imidlertid også fare for misbruk av metoden. Dette skjer når verdier beregnes til tross for at grunnleggende forutsetninger for en riktig bruk av metoden ikke er til stede. Jeg vil i denne artikkelen beskrive nærmere noen av de viktigste forutsetningene for en korrekt bruk av metoden. 
  • Hurtigguider - rammeverkVerdivurdering - ulike metoder - Beskrivelse av ulike metoder og når de anvendes
  • Formler og faktaBeregning av netto rentebærende gjeld - Hva er netto rentebærende gjeld? Hvordan beregnes denne i forbindelse med verdivurdering av selskap, og hvilke elementer skal taes med?
  • FagartiklerVirkelig verdi - I et effisient marked vil markedsaktørenes samlede oppfatning om rammebetingelser, forventninger om fremtidig utvikling og foretakets evne til å lykkes danne grunnlaget for prisfastsettelsen i markedet. Denne løpende prisfastsettelsen er det som blir virkelig verdi på et hvert tidspunkt
  • FagartiklerVerdivurdering av virksomheter - Verdivurdering er sentralt enten en skal utføre det selv eller forholde seg til vurderinger andre har utført.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis