SjekklisterSjekklister

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
Gunnar A. Dahl
Partner i DHT Corporate Services AS

De 12 obligatoriske spørsmålene i vanskelige tider

Når tidene er vanskelige og de økonomiske rammene strammer seg til, er det viktig å ta et ekstra blikk på regnskapet. Her er totalt 12 (6+6) spørsmål som jeg anser som obligatoriske i en slik sammenheng.

Balanserelaterte spørsmål

 1. Hvordan er omsetteligheten og antatt salgsverdi av eiendelene i balansen uavhengig av dagens drift?
 2. Hvor stor andel av egenkapitalen utgjøres av immaterielle eiendeler, og hva er gjort for å underbygge den bokførte verdien av disse?
 3. Hvordan er varelager og fordringer vurdert? Er det endringer i vurderingsprinsipper og er det tatt tilstrekkelig hensyn til ukurans og tapsrisiko?
 4. Hvor mye utgjør forfalt ikke betalt leverandørgjeld og offentlig gjeld, og hvor stor andel av balansen er finansiert med kortsiktig gjeld?
 5. Hvor stor er likviditets- og belåningsreserver, og er disse tilstrekkelig til å dekke årets likviditetsbehov?
 6. Har selskapet investeringsbehov neste år, er det driftsmidler som må erstattes, og har det midler til å dekke opp nødvendig selvfinansiering av dette?

Resultatrelaterte spørsmål

 1. Hvordan forventes markedet for bedriften å utvikle seg det nærmeste året? Prosentuell vekst/fall. Risikovurdering av viktige kunder.
 2. Hvordan er ordrereserven og ordreinngangen nå i forhold til samme tidspunkt i fjor, og hvilken usikkerhet hefter det ved ordrereserven?
 3. Hvilke kritiske forutsetninger er resultatbudsjettet avhengig av at oppfylles, og hvilke risiki er det for at forutsetningene, særlig knyttet til omsetning og dekningsgrad/bruttofortjeneste ikke oppfylles?
 4. Hvor fort og i hvilket omfang kan kostnader reduseres dersom omsetnings- og dekningsbidragforutsetningen ikke nås?
 5. På hvilke forutsetninger har man basert estimert binding i driftsrelatert arbeidskapital til neste år?
 6. Hva skal til for at kontantstrømmen fra driften dekker avdrag på lån?

INNHOLD - Regnskapsanalyse

Støtte

www.lederkilden.no - Utgiver: Nettopp Media AS - Tlf: 4000 2886 - E-post: kontakt@lederkilden.no
Om oss