Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
B2B
Business to business. Elektronisk næringsvirksomhet mellom bedrifter.
B2C
Business to consumer. E-handel mellom bedrifter og forbrukere.
B2G
Business to government. E-handel mellom næringsliv og offentlig sektor.
backslash
Spesialtegnet "\".
badwill
Negativ differanse mellom kjøpesum og dagsverdi (minus gjeld) ved oppkjøp av en bedrift, m.a.o. negativ goodwill. Forekommer sjelden i regnskapet, dels fordi badwill i seg selv er sjeldent, men også fordi en i regnskapet heller reduserer eiendeler... Les mer
baisse
Børsuttrykk for markert kursnedgang. Det motsatt av hausse.
Baisse
Børsuttrykk for markert kursnedgang. Det motsatte av hausse.
balanse
Oppstilling av en bedrifts eiendeler og hvordan disse er finansiert (gjeld og egenkapital). Eiendelene deles i omløpsmidler og anleggsmidler. Gjelden deles i kortsiktig og langsiktig gjeld.
Balanse
Del av et regnskap som viser selskapets økonomiske stilling på et gitt tidspunkt, som regel ved slutten av året.
balansebaserte metoder
Fellesbetegnelse på en gruppe verdivurderingsmetoder. Disse metodene tar utgangspunkt i en verdivurdering av selskapets eiendeler fratrukket gjeld og eventuelt utsatt skatt/latent skatt der dette er relevant. Disse fokuser altså på hva selskapet har... Les mer
balansebudsjett
Et budsjett som viser en virksomhets forventede balanse (status) ved utløpet av en budsjettperiode. Balansebudsjettet følger av de øvrige budsjettene. Eksempelvis vil det være naturlig å ta med UB debitorer og UB leverandørgjeld i likviditetsbudsjettet,... Les mer
balansekonto
En bokføringskonto der man fører eiendeler, gjeld og egenkapital ved avslutningen av en regnskapsperiode.
balanseligningen
Eiendeler er lik summen av egenkapital og gjeld
balanseoppstilling
En balanse kan stilles opp for ulike formål, i første rekke for ekstern og intern rapportering, samt for ulike analyseformål. En balanseoppstilling er en obligatorisk del av de dokumentene som skal sendes inn til Regnskapsregisteret ved innsending av... Les mer
balansert målstyring
Begrep brukt på et målstyringssystem som kombinerer tradisjonelle finansielle måltall for bedriftens historisk resultatoppnåelse og prestasjoner, med måltall for de driverne som er bestemmende for framtidige prestasjoner. Mål og måltall er avledet fra... Les mer
bankgaranti
Ved en slik garanti innestår banken for forpliktelsene til en av sine kunder. Det kan dreie seg om såkalte betalingsgarantier der kunden har en betalingsforpliktelse. Eksempler på bankgarantier er tollgarantier og garantier overfor det offentlige. Det... Les mer
bankinnskudd
Innskudd av penger på konto i bank. Et bankinnskudd gir normalt godtgjørelse i form av rente.
banner
Annonseformat for internettreklame. Klassikeren innen nettannonsering. Størrelse i pixler: 468x60. Bannere kjøpes oftest per eksponering/unike bruker. Andre navn: bannerannonse
Basel
Basel er den internasjonale standarden for krav til bankenes kapitaldekning (Basel Capital Accord). Basel I består av fire risikoklasser som definerer hvilken risikokapital bankene må ha stående som sikkerhet for sine utlån. Standarden ble første gang... Les mer
basis i deduktivt system
sett av deduksjonsregler og eventuelle aksiomer og definisjoner som brukes i systemet.
BAT
Best available technology
BATNA
Best alternative to a negotiated agreement. Uttrykk knyttet til forhandlingsteknikk.
BBS
1) Bankenes Betalingssentral 2) Bulletin Board System (Se elektronisk oppslagstavle)
BCG
Boston Consulting Group. Se BCG-matrisen
BCG matrisen
Tidlig i 70-årene utviklet Boston Consulting Group sin såkalte "Growth-Share Matrix" - BCG-matrisen. Den revolusjonerte strategisk tenkning ved å vise at det å la hver enhet finansiere sin egen vekst er nøkkelen til fiasko. Isteden bør du forvalte en... Les mer
Bear
Børsuttrykk som beskriver pesimisme. "Jeg er bearish til markedet" = jeg er pesimistisk til markedet. Kjennetegnes/illustreres av en bjørn (engelsk: bear). Motsatt av Bull (optimistisk).
bearish
Amerikansk standarduttrykk for å betegne et pessimistisk aksjemarked.
bedrift
En virksomhet med et økonomisk formål. En økonomisk enhet som har som formål å tjene penger ved å selge varer og tjenester til kunder. Virksomheter som ikke har som formål å tjene penger (idrettslag, musikkorps, humanitære organisasjoner mv.) regnes ikke... Les mer
Bedriftsforsamling
 ... Les mer
bedriftsforsamling
Lovpålagt organ for selskap med minst 200 ansatte. 2/3 av medlemmene velges av generalforsamlingen, 1/3 av og blant de ansatte. Skal bl.a. uttale seg om regnskapet. En demokratisk sikkerhetsanordning.
Bedriftsrådgiver
 ... Les mer
bedriftssammenligning
Sammenligning av (regnskaps)tall med tilsvarende tall hos andre bedrifter.
Bedriftsutvalg
 ... Les mer
bedriftsøkonomi
Et fagområde innen økonomien hvor man studerer økonomien fra den enkelte bedrifts synsvinkel. En sentral problemstilling innen bedriftsøkonomien er hvordan man bør innrette seg for å oppnå så høyt overskudd som mulig. Lønnsomhetsprinsippet er derfor et... Les mer
bedriftsøkonomisk verdi
Bedriftsøkonomisk verdi er et begrep som bl.a. benyttes ved verdivurdering av selskaper. Det reflekterer verdien av selskapet slik det står (stand alone) og reflekterer bedriftens fremtidige inntjeningsevne justert for risiko.
bedriftsøkonomiske prinsipper
Uttrykk som brukes om årsregnskap generelt og i forbindelse med spesifikke målinger som for eksempel avskrivninger av varige driftsmidler. Brukes i motsetning til et regnskap som er avlagt etter eller direkte påvirket av skattereglene.
befaring
En inspeksjon/undersøkelse som foretas av retten av et åsted i en straffesak eller f.eks av en eiendom som omfattes av en begjæring om midlertidig forføyning gjelder.
begjæring
For at tvangsfullbyrdelse skal kunne skje må det komme en begjæring /anmodning om dette til namsmyndighetene.
begunstiget
Den som har rett til å motta en forsikringssum helt eller delvis ved forfall. Retten kan følge av standardvilkårene eller av særskilt begunstigelse. Begrepet brukes også om den som er ført opp i et testament.
beholdning
En mengde av noe på et gitt tidspunkt. Eks: Varelager, verdipapirer
beholdningsendring
Endring av en beholdning fra et tidspunkt til et annet, f.eks. forskjellen på en inngående beholdning i starten av en perioden og utgående beholdning ved slutten av perioden. Differansen er beholdningsendringen i perioden, f.eks. endringer i varelageret.
behov
En kundes krav om nytte eller ønske som krever anskaffelse eller hjelp
behovstilfredsstillelse
Det samme som nytte.
beleggsperiode
Angir den tidsperiode og den del av kapasiteten i produksjonsapparatet som er reservert.
belåningsgrad
Hvor stor del av anleggsmidlene som er pantsatt (pantegjeld).
belåningsreserve i prosent av belåningsgrunnlag
Dette nøkkeltallet viser hvor stor del av eiendelene som antas å kunne stilles som sikkerhet for lån og som ikke allerede er belånt. Dette gir dermed et bilde på hvor god likviditetstilgang virksomheten har gjennom økte lån ved behov. 
benchmarking
En ledelsesprosess for å overvåke og måle et selskaps produkter, serviceprestasjoner eller interne prosesser mot de tøffeste konkurrentene, eller selskaper som er kjent for å lede an innenfor sin bransje eller på det aktuelle området som overvåkes og... Les mer
benefisert sak
Sak hvor en eller begger parter får fri sakførsel.
beredskap
Evne til å håndtere og redusere skadevirkninger av uønskede hendelser som kan føre til skade på eller tap av verdier.
beslag
Ting som antas å ha betydning som bevis kan beslaglegges etter beslutning fra retten, men på visse vilkår også etter beslutning fra politiet.
beslagsfrihet
Gjelder midler og inntekter hos saksøkte som saksøker ikke kan få utlegg i. Reglene som tar sikte på å beskytte skyldneren, er samlet i dekningslovens kapittel 2.
beslutning
beslutning under risiko
En valgsituasjon der en har grunnlag for å bedømme sannsynligheter for ulike mulige konsekvenser av de handlemåter en må velge mellom.
beslutning under usikkerhet
En valgsituasjon der en må bestemme seg for en viss handlemåte uten å ha noe grunnlag for å bedømme sannsynlighet for ulike mulige konsekvenser av de handlemåter en må velge mellom.
beste estimat
Grunnleggende regnskapsprinsipp, jf. Regnskapsloven § 4-2. Ved usikkerhet skal det brukes beste estimat ved fastsettelse av verdien av et regnskapsestimat.
Beste fall
Forretningsscenario basert på antakelser om at alle hendelser eller forløp som påvirker resultatet, er positive.
bestemt beskrivelse
Singulære termer av formen "den så og så", "det så og så", eller likeverdige uttrykk, for eksempel "Den nåværende dronning av Danmark", "solens midtpunkt", "Platons lærer". En bestemt beskrivelse behøver ikke virkelig å betegne noe. "Den nåveærende... Les mer
bestillingshyppighet
Angir hvor ofte en vare skal bestilles pr år.
bestillingsintervall
Tiden mellom to innkjøpsbestillinger. Begrepet forekommer i forbindelse med syklisk planlegging
bestillingspunkt
Et definert antall enheter for et lagerført produkt, hvor det iverksettes bestilling når beholdningen kommer under dette punktet.
bestillingspunktsystem
En type lagerkontrollsystem som innebærer at hver gang lageret har sunket til et bestemt nivå (bestillingspunktet (s.d.)) så genereres en ordre til en fastsatt mengde
beta
Statistisk størrelse som sier noe om hvor mye en aksje svinger i takt med markedet. Beta = 1 betyr at bedriftens aksjekurs i gjennomsnitt svinger i takt med aksjemarkedet, beta > 1 betyr at den svinger mer, og beta < 1 at den svinger mindre. Beta =... Les mer
Beta-verdi
Beta er et mål på hvor mye en aksje svinger i forhold til markedet. Er en aksjes beta lik 1, vil aksjen svinge like mange prosent som markedet. Er en aksjes beta større (mindre) enn 1, vil aksjen bevege seg mer (mindre) enn markedet målt i prosent. Mer
betalbar skatt
Skatt som er beregnet på grunnlag av skattemessig resultat og skal betales neste regnskapsår.
betalingsbetingelser
Når og hvordan en levering skal betales
betalingsvillighet
Det maksimale en konsument er villig til å betale for et gode.
betatest
Det andre stadiet i utprøvingen av nyutviklet programvare, dvs. stadiet etter alfatest, men før programmet blir frigjort for salg. Utføres av utvalgte brukere, ikke av programvareprodusenten.
betaversjon
En versjon av nyutviklet programvare som ikke er ferdig for salg, men som er under testing; såkalt betatest (s.d.). Betaversjoner er vanligvis ustabile og kan ofte føre til kræsj på maskinen den installeres på.
betinget dom
Utsetter fullbyrdelsen av en straffedom under nærmere fastsatte betingelser. Straffen faller bort hvis betingelsene er oppfylt, f.eks. at det ikke begås nye straffbare forhold i en fastsatt prøvetid.
bevis
(Jus) Et middel som skal dokumentere et påstått faktum. Beviset kan være personlig (vitnebevis) eller såkalt tinglig, dvs reelle bevis f eks et åsted, gjenstander og dokumenter.
beviskraft
Et arguments beviskraft i en diskusjon er dets relevans som støtte for eller innvendig mot det standpunkt som diskuteres.
bevisopptak
Rettsmøte som ikke holdes som et alminnelig ledd i saksbehandlingen, men avholdes for å sikre bevis, f.eks. for å få forklaring fra et vitne som vil være fraværende under hovedforhandlingen.
bevisteori
Generell teori om bevis (deduksjon).
BI
1) Business Intelligence 2) Handelshøyskolen BI (Bedriftsøkonomisk institutt)
BICC
Business Intelligence Competency Center
bidragsmetoden
Et driftsregnskap hvor bare de indirekte variable kostnadene er fordel sier vi er ført etter bidragsmetoden. Beregning av dekningsbidrag er sentral i dette driftsregnskapsopplegget.
bilag
Et papirdokument med direkte tilknytning til et forretningstilfelle.
binge
Binge er en betegnelse på et enkelt møteverktøy. Det er rett og slett et flippoverark som man tegner en stor "tønne" på. Dette henges opp før møtet starter og benyttes for å notere ting som måtte komme opp i løpet av møtet, men som ikke inngår i... Les mer
BIOS
Basic Input Output System
bistandsadvokat
Advokat som oppnevnes av retten for å hjelpe fornærmede i en straffesak.
bit
Binært tall, den minste enheten i digital informasjon med verdi enten 1 eller 0. Brukes ofte som enhet for overføringskapasitet. Måles i bits per sekund (bps), kilobits per sekund (Kbps), megabits per sekund (Mbps) eller gigabits per sekund (Gbps).
blandet lagringssystem
Dette systemet innebærer at et håndlager av varer lagres på faste plukkplasser. Typisk for systemet er at det krever mer håndtering enn systemet for flytende lagerplassering. Dette gjør at lagervolumet i bufferten (s.d.) utnyttes godt, men dårligere for... Les mer
blandingsøkonomi
Et økonomisk system som baseres på at markedet fungerer, men der det offentlige både står for en stor del av verdiskapningen selv, og samtidig griper styrende inn i verdiskapningen i privat sektor. Ofte brukt for å betegne norsk økonomi.
blogg
En blogg (av engelsk språk blog, en kortform av web log, av web, «vev» og log, «logg»). En betegnelse på en oppdatert internettside hvor én eller flere forfattere ytrer synspunkter og forteller omverdenen om det som skjer.
blue chips
Vanlig uttrykk for de største og mest likvide aksjene på børsen
BMP
Bitmap Picture
BMS
Balansert målstyring
BNI
Bruttonasjonalinntekt
BNP
Bruttonasjonalprodukt
bnr
Bruksnummer.
bo
Betegner et rettssubjekts samlede rettigheter og forpliktelser. Brukes særlig i sammensetninger som dødsbo og konkursbo
boble
Selskap med kunstig oppdrevet aksjekurs, ofte også med lite faktisk virksomhet eller kun luftige planer om fremtidig virksomhet. Impliserer en antagelse eller forventning om at kursen kan eller skal falle brått.
BOHICA
"Bend over - here it comes again". En type adferd som kjennetegner ansatte i organisasjoner som blir utsatt for stadig nye programmer, konsepter, metoder og teknikker. De ansatte unngår å delta fordi de vet at snart kommer det noe nytt. Naturlig motstand... Les mer
bokføring
Dokumentasjon av alle økonomiske disposisjoner.
bokføringsplikt
Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger, jf. Bokføringsloven § 2. Omfatter alle med regnskapsplikt og enhver med plikt til å levere næringsoppgave etter skatteloven og omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven.
bokført verdi
Verdien av en balansepost slik den står oppført i regnskapet, f.eks. verdien av varelageret eller egenkapitalen. Den virkelige verdien vil i mange tilfeller avvike fra den bokførte verdien, da den bokførte verdien er knyttet til vurderingsregler styrt at... Les mer
bokmerke
Avmerket Internett-adresse (URL) som er lagret lokalt i en brukers nettleser. Andre betegnelser: favoritter, favourites
bookbuilding
Bookbuilding er en måte å bestemme prisen ved salg eller utstedelse av aksjer. Først settes et prisintervall som indikerer hva aksjene vil komme til å koste. I bookbuildingperioden, som vil være tegningsperioden eller aksjesalgperioden, leverer... Les mer
borgerlige rettskrav
Et sivilt krav på erstatning i forbindelse med en straffbar handling og som fremsettes i forbindelse med en straffesak.
bortfall
Tidspunkt for opphør av rettigheter og plikter som følge av at rettighetene etter en opsjon ikke utnyttes eller pliktene opphører for futures.
Bortfall
Tidspunkt for opphør av rettigheter og plikter som følge av at rettighetene etter en opsjon ikke utnyttes eller pliktene opphører for futures.
BP
Best practice.
BPR
Business process reengineering
brannmur
Sikkerhetsmekanisme i form av en datamaskin eller program som hindrer uvedkommende i å nå adgangsbegrensede data. Se også: kryptering
bransjeindeks
En indeks over aksjekursene i én bransje.
Bransjeindeksene på Oslo Børs
Bransjeindeksene deles inn i ulike sektorer (energi, finans, industri, it m.fl). Indeksene er basert på Morgan Stanley Capital International (MSCI) og Standard & Poor's GICS-modell. Dette er en internasjonalt benyttet klassifiseringsmodell, som gjør... Les mer
break-up value
Verdien av et konsern etter oppsplitting i de enkelte bestanddeler
brukerfunksjon
Programfunksjon som løser brukerorienterte oppgaver. Dette i motsetning til programfunksjoner som løser drifts- eller administrasjonsoppgaver i et datanettverk, i et programsystem mv.
brukergrensesnitt
Grensesnittet mellom en bruker og et program slik det framstår på skjermen. Eksempler på grensesnitt er hvordan menyer og dialogbokser er utformet.
brukernavn
Et sett av tegn som identifiserer brukeren av et system. Kan være hvilke som helst tegn i kombinasjon. Brukes ofte i sammenheng med passord for å hindre uvedkommende i å nå adgangsbegrensede data.
brukerprogram
Et dataprogram som løser brukerorienterte oppgaver. Dette i motsetning til programfunksjoner som løser drifts- eller administrasjonsoppgaver i et datanettverk, i et programsystem mv.
Bruksbetingelser Excelverktøy
Bruksvilkår for våre excelverktøy Alle verktøyene kan benyttes fritt uten pålogging i lesemodus Bruk i skrivemodus krever gyldig abonnement, og du kan da benytte verktøyene på inntil tre egne maskiner i en abonnementsperiode. Brukertilgangen er
brutto
Størrelse som er beregnet uten fradrag
brutto avkastning
Formel: Brutto leieinntekter/Markedsverdi utleibare eiendommer
brutto driftsmargin
Formel: (Driftsresultat + Ordinære av- og nedskrivninger)/Netto driftsinntekter
brutto utlån
Utlån før tapsavsetninger.
bruttobehov
Blant annet brukt innen logistikk om det som trengs i produksjonen.
bruttofortjeneste
Bruttofortjenesten viser hvor mye av salgsinntektene du sitter igjen med til å dekke indirekte kostnader og fortjeneste etter at de direkte kostnadene knyttet til produktet er dekket inn. ... Les mer
bruttofortjenesteprosent
Bruttofortjenesteprosenten er et nøkkeltall som viser bruttofortjenesten som en prosentsats i forhold til salgsinntektene. Bruttofortjenesten sier noe om lønnsomheten og/eller forretningsmodellen til selskapet. Bruttofortjenesteprosent kalles også
bruttonasjonalinntekt
(BNI) Et mål på et lands samlede inntekter. BNI er summen av bruttonasjonalproduktet (BNP) og overføringer til/fra utlandet i form av lønn og formuesavkastning (renter, aksjeutbytte og reinvestert fortjeneste). I sammenligninger mellom ulike lands... Les mer
bruttonasjonalprodukt
(BNP) Et mål for den samlede verdiskapningen i et land. Ved internasjonale sammenligninger av den materielle levestandarden ser en ofte på BNP per innbygger, justert for forskjeller i kjøpekraften.
bruttoskatt
Bruttoskatt omfatter toppskatt og trygdeavgift og beregnes av personinntekten.
BSC
Balanced score card
BSU
Boligsparing for ungdom
BU
1) Bedriftsutvalg 2) Bygdeungdomslag 3) Bydelsutvalg
budsjett
Bedriftens handlingsplan i kommende perioder uttrykt i økonomiske termer. Budsjettet er et "fremtidsregnskap" som viser bl.a. formuestilling og planene for den fremtidige drift. Ved å benytte budsjetter kan man oppnå en rekke fordeler, bl.a.: 1) Bedre... Les mer
budsjettbalanse
Brukes i flere sammenhenger, blant annet om differansen mellom statsbudsjettets inntekter og utgifter. Ved omtale av den økonomiske politikken holdes ofte inntekter og utgifter knyttet til petroleumsvirksomheten utenfor balansen. Dette kalles den... Les mer
budsjettbetingelsen
Grensen for godekombinasjoner konsumenten har råd til.
budsjettering
Det er flere måter å bygge opp budsjetter på. En mulig gang i budsjettarbeidet kan være: 1) Rammer, direktiver mv. fastsettes 2) Regnskapsoversikter distribueres 3)Avdelingsbudsjett utarbeides 4) Avstemming av delbudsjettene 5) Overprøving av budsjettene... Les mer
budsjettlinjen
En grafisk fremstilling av budsjettbetingelsen som i to-godetilfellet er en linje i godediagrammet som viser hvilke godekombinasjoner konsumenten maksimalt kan kjøpe.
budsjettpolitikk
Budsjettpolitikken eller finanspolitikken styrer bruken av fellesskapets midler til offentlig forbruk, offentlige investeringer og overføringer. Målet er å bruke ressursene på en best mulig måte for å få så mye velferd som mulig over tid.... Les mer
buffertlager
Generell benevnelse på lager som frikobler inngående og utgående vareflyt på en slik måte at de blir uavhengig av hverandre mht når de skal forbrukes. Begrepet blir brukt både i forbindelse med omsetnings- og sikkerhetslager.
build-up metoden
I budsjetteringssammenheng brukt om en planprosess som går nedenfra og opp. De overordnede planer og mål er et resultat av planer og mål fra de enkelte enhetene. Motstykket til "top-down-metoden".
Bull
Børsuttrykk som beskriver optimisme. "Jeg er bull til markedet" = jeg er positiv til markedet. Kjennetegnes/illustreres av en okse (engelsk: bull). Motsatt av Bear (pesimistisk).
bullish
Amerikansk standarduttrykk for å betegne et optimistisk aksjemarked.
bundet egenkapital
Egenkapital som ikke fritt kan benyttes/disponeres.
bunting
Et fellestilbud på to eller flere produkter for å redusere behovet for prisdiskriminering.
business process reengineering
(BPR) Betegnelse på et konsept fokusert på å transformere organisasjoner fra vertikaltenkende, funksjonelt inndelte hierarkier til horisontalt fungerende, prosessfokuserte virksomheter. Reengineering innebærer radikal redesign av arbeidsprosesser for å... Les mer
byggelån
Midlertidig finansiering som benyttes til finansiering av investeringer mens investeringen pågår. Konverteres i langsiktige lån når utbyggingen er avsluttet.
byrett
Tidligere navn på førsteinstansdomstolene i bykommunene (med noen unntak). De tilsvarende domstolene i landdistriktene ble kalt herredsretter. Fra 1. januar 2002 kalles alle by- og herredsretter for tingretter.
byte
Kombinasjon av 8 bits som datamaskinen leser som en enhet. Brukes ofte som mål for lagringskapasitet Se kilobyte (KB), megabyte (MB), gigabyte (GB) og terrabyte (TB).
båndbredde
Mål for hvor store datamengder et datanett kan transportere pr. tidsenhet. Måles i kilobyte (Kb), megabyte (Mb) osv.
bærekraftig utvikling
Verdenskommisjonen for miljø og utvikling definerer bærekraftig utvikling som en utvikling der en sikrer behovene i dag uten å gå på akkord med kommende generasjoners muligheter til å dekke sine behov. FN-kommisjonen la fram sin rapport i 1987 og utløste... Les mer
børs
Marked for omsetning av visse varer og verdipapirer
børskurslisten
Blad som inneholder børskurser, volum etc., samt offisielle meldinger fra de børsnoterte selskapene. Utgis av Oslo Børs Informasjon AS
Børskurslisten
Elektronisk liste som inneholder børskurser, volum etc., samt offisielle meldinger fra de børsnoterte selskapene. Utgis av Oslo Børs v/Markedsdata, tlf. 22 34 18 00. Mer om Børskurslisten.
børsnotert selskap
Et selskap som er notert på Oslo børs, enten ordinær børs eller SMB-listen (små og mellomstore bedrifter), samt tilsvarende lister ved utenlandske børser.
børspost
Et minstemål på aksjeposter i den daglige handelen meglerfirmaene i mellom. Vanligvis 10-15.000 kroner (noe mindre for SMB-listen).
børsverdi
Et børsnotert selskaps totale verdi beregnet ut fra samlet verdi av alle aksjene i selskapet vurdert til børskurs.