Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
lagdommer
Embetsmann som er dommer i lagmannsretten.
lagdømme
Området lagmannsretten får sine saker fra. Utgjøres av et visst antall tingretter og deres respektive rettskretser/domssogn.
lager
Beholdning av produkter for salg. Begrepet kan også omfatte selve plassen eller lokalet der produktene oppbevares. Ofte anvendes begrepet synonymt med lagerbeholdning.
lagerbeholdning
Reserver av varer som bedrifter holder, for eksempel for å kunne møte ujevnheter i forbruket, forstyrrelser i anskaffelsen eller for å kunne gjøre kostnadsbesparelser, gjennom større innkjøp på en gang. Beholdningene kan bestå av råvarer, halvfabrikata... Les mer
lagerets omløpshastighet
Mål på hvor raskt materialene omsettes i lageret, og blir målt som verdien av utgående ("solgte") produkter dividert med den gjennomsnittlige lagerverdi. Innenfor ett og samme vareslag kan man også bruke antall enheter istedenfor kroneverdier.
lagerholdskostnad
Kostnader forbundet med den fysiske lagringen, dvs kostnader for lagerpersonell, lagerutstyr, lagerbygninger etc.
lagerhotell
Bygning der lagertjenester utføres for flere foretak
lagerordre
Dette er en ordre som gjennom tilvirkning eller innkjøp tilfører lageret varer.
lagerrente
Årlig lagerkostnad i prosent av lagerets gjennomsnittlige verdi.
lagerreserve
Varebeholdningen på lager er mer verd enn bokført verdi.
lagerstruktur
Omfatter et foretaks lager mht hvilke artikler som skal lagerføres, lagernivåer på artiklene, omløpshastigheter, antall, volumverdier etc
lagerstyring
Kontroll og styringssystemer (herunder EDB) som går ut på å øke effektiviteten i lagerfunksjonen
lagertilgjengelighet
Begrepet angir sannsynligheten for at den etterspurte varen finnes på lageret. Dette kan defineres som antall varer som kan leveres fra lageret i % av det totale antall varer som er etterspurt.
lagervarekostnad
Investerings- og risikokostnader i tilknytning til det materiale som lagres; dvs kapitalkostnader og kostnader mht svinn, ukurans, brekkasje, forsikring etc. Begrepet lagerføringskostnad har samme betydning.
lagforming
Aktiviteter som brukes for å trene og utvikle et lag, inkludert blant annet spilleregler, roller og bruk av prosesstyrings- og forbedringsverktøy.
lagmann
Embetsmann som er rettens formann (administrator) i lagmannsretten. Ved de store lagmannsrettene som er avdelingsdelt, er det en lagmann som er avdelingsleder.
lagmannsrett
Domstol som behandler sivile saker og straffesaker etter anke og kjæremål, og i noen få tilfeller som første instans.
lagrette
Populært kalt jury. 10 legdommere (ikke-juridiske dommere) som avgjør skyldspørsmålet i de mer alvorlige straffesaker for lagmannsretten. Av de ti er fire også med på fastsettelse av straffen.
lagringskostnader
Kostnader i tilknytning til lagring av materialer. Dette inndeles i lagerholds- og lagervarekostnader.I forbindelse med lagerstyring en variabel som taler til fordel for hyppige og små innkjøp, mens ordreplasseringskostnadene normalt taler til fordel for... Les mer
laissez-faire
(løst oversatt: «la oss være») Det syn at myndighetene bør blande seg minst mulig i den økonomiske aktivitet.
LAN
Local Area Network. Lokalt datanettverk i motsetning til WLAN
lang sikt
Tidsperioden fra og med at de faste produksjonsfaktorene kan endres. Det heter "på lang sikt", eller bedre, "i det lange løp", men ikke "på sikt". Lang sikt er lengre enn kort sikt.
langsiktig gjeld
Gjeld som forfaller til betaling senere enn 12 måneder etter balansetidspunktet. Vises som egen post under hovedposten gjeld i balansen.
langsiktig kapital
Langsiktig gjeld + egenkapital.
langsiktig lagerfinansiering
Nøkkeltall som viser hvor stor andel av lageret som er finansiert med langsiktig kapital. 
langsiktige fordringer
Fordringer som forfaller senere enn ett år fra regnskapsavslutningen. Inngår i bedriftens anleggsmidler, fordelt på de ulike postene under finansielle anleggsmidler.
langsiktige verdipapirer
Verdipapirer som representer langsiktige plasseringer (inngår i bedriftens anleggsmidler).
langtidsplan
I langtidsplanene - eller langtidsbudsjett - trekker man opp rammene for fremtidig drift - mål og retning. Ofte dekker langtidsbudsjettene en tidsperiode på fra tre til fem år. De viktigste komponenter som inngår i et langtidsbudsjett er salgsplaner,... Les mer
lastebærer
Innretning som bærer, sammenholder og medfølger varesendingen, og som er spesielt utformet for å forenkle håndteringen av denne.
latent skatt
Skatt som må betales dersom f.eks. en lagerreserve oppløses. Lagerreserve eksisterer ikke lenger skattemessig.
latent skatt
Generelt tar man hensyn til latent skatt på merverdier utover ligningsmessig nedskrevne verdier når den som erverver (kjøper) eiendelene ikke får anledning til å legge merverdiene til grunn ved fastsettelse av sin skattemessige inngangsverdi i
laveste verdis prinsipp
Vurderingsprinsipp for omløpsmidler jf. regnskapsloven § 5-2. Omløpsmidler skal vurderes til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
lavlønnsgaranti
I tariffavtaler i en del lavlønnsbransjer er det bestemmelser som garanterer en lønnsutvikling på linje med andre slik at forholdet mellom lønnsnivåene opprettholdes. Garantien er utformet på ulike måter, hovedforskjellen er om den er i forhold til egen... Les mer
LBO
Forkortelse for "Leveraged buyout"
LCD
Liquid crystal display
LDD
Legal due diligence. Juridisk due diligence
Lean
Engelsk ord for "mager". Japansk filosofi som etterhvert har blitt et felles begrep for prosessforbedringer hvor effektivitet og verdiskapning er i fokus. Begrepet ble først introdusert av Womack, Jones, Roos og Carpenter i 1990 med boken "The Machine... Les mer
leasing
Leasing = leie. Ved leasingfinansiering kjøper et finansieringsselskap produksjonsmidlet (biler, maskiner etc.) og stiller det til bedriftens disposisjon. Bedriften får dermed et mindre kapitalbehov, men får (trolig) økte kostnader. Leasingavtaler er... Les mer
ledelse
Det å påvirke eller ha innflytelse på andre. Det finnes et uttall av meninger, bøker og annet om hva som er effektiv ledelse, og dette er en svært subjektiv (og motebestemt...) sak. Noen tema som skiller seg ut som lederutfordringer i dagens... Les mer
ledelse av daglig drift
System som sikrer gjennomføring av prosessenes prestasjonsmål (s.d.). Etablere, vedllikeholde og forbedre prestasjoner i daglig drift.
leder
Den som har hovedansvaret for resultatet
leder for møte
Lederen er den som har hovedansvar for resultatet på møtet. Dersom lederen har delegert prosessansvaret for møtet til tilrettelegger og referent, kan han/hun delta i møtet uten å dominere prosessen. Prosessansvaret krever stor oppmerksomhet, og det gjør
Ledergruppe
 ... Les mer
ledetid
Dette defineres som tiden fra en ordre mottas til leveringen (av produktene) er fulltallig levert.
ledetidsvariasjon
Viser spredningen av den virkelige ledetiden, som også kan måles med statistiske metoder.
legalarv
Arv etter loven.
legale monopol
Monopol som er etablert ved lov.
legat
Blant annet brukt om midler som etter en siste viljeserklæring eller et gavebrev er avsatt til et bestemt formål. Testamentarisk gave, stiftelse.
legatar
Person som ved testament er tilsagt et nærmere bestemt pengebeløp (sumlegatar) eller en eller flere gjenstander (gjenstandslegatar), men som ikke inntrer i avdødes etterlatenskaper helt ut eller etter et fastsatt forhold.
legotilvirkning
Tilvirkning hos underleverandør etter produktspesifikasjon. Omfatter både bearbeidelse og ferdigprodukt.
leilighetsgave
Slike gaver vil være unntatt fra arveavgift. Begrepet benyttes om gaver av mer personlig og privat karakter, det vil si gaver til fødselsdag, jul, bryllup o.l. Det foreligger her ingen egentlig formuesoverføring. Det kreves imidlertid ikke spesielle... Les mer
lekdommer
Felles betegnelse på meddommere og lagrettemedlemmer. Ikke juridisk utdannet person som deltar i pådømmelsen i en rettssak.
leksikalsk flertydighet
At et ord kan bety flere ulike ting i ulike sammenhenger. Eks: "blad", "bakke", "klinge"
lenke
Ord eller ikon som bringer brukeren til en annen tekst på WWW.
lenkeråte
Betegnelse på at lenker ikke lenger viser til noen eksisterende adresse/viser til feil adresse.
lenkesamling
En samling Internett-adresser.
leveraged buyout
(LBO) Gjeldsfinansiert oppkjøp. Et oppkjøp av et selskap eller en del av et selskap som finansieres på en slik måte at den oppkjøpte enheten får en vesentlig høyere gjeldsandel etter at transaksjonen er gjennomført enn et tilsvarende selskap. Den høye... Les mer
leverandør
Person eller firma som har påtatt seg å levere varer til en kunde. Det er i enkelte sammenhenger nyttig å skille mellom hovedleverandør og underleverandør.
leverandørbedømmelse
Bedømmelse av ulike leverandører før man foretar valg av den beste leverandør. Faktorer som bør betraktes i en slik prosess er pris, produktkvalitet, leveringsservice, leverandørbedriftens alder og størrelse, lokalisering, organisasjon, økonomi,... Les mer
leverandørgjeld
Gjeld bedriften har til leverandører av varer og tjenester. Inngår som egen post under kortsiktig gjeld i balansen.
leverandørinstruksjoner
Skriftlige instruksjoner til leverandøren i form av kvalitetsspesifikasjoner, frakt- og emballasjeinstruksjoner, kontrollforskrifter etc
leverandøroppfølging
Leverandørenes faktiske prestasjoner måles og sammenlignes med på forhånd oppstilte krav. Eksempler på slike prestasjoner kan være leveringstid og -pålitelighet, leveringssikkerhet og kvalitet.
leverandørreskontro
(AP)] Den delen av reskontroen som omhandler leverandører.
leveranse
At noe som er bestilt, blir overlevert til kjøperen. På verdipapirmarkedet brukes ordet om at en selger leverer underliggende verdi ved innløsning av opsjoner.
Leveranse
Ved innløsning av opsjonen har utsteder (selger) plikt til å levere eller gi fra seg underliggende verdi i henhold til avtalens innløsningskurs. Mottakeren får eller mister da eiendomsretten til underliggende verdi.
leveringsfleksibilitet
I hvilken grad overensstemmelse av spesielle kundekrav på for eksempel emballasje, transportmåte, ordrestørrelse etc kan imøtekommes.
leveringskontroll
Kontroll av at plasserte bestillinger effektueres ifølge inngått kundeavtale. Leveringskontroll omfatter oppfølging av leveringsforpliktelser, informasjon til berørte parter om avvik i leveransene, samt samarbeid i bedriften og mot leverandørene for å... Les mer
leveringsplan
Periodevis oppstilling som viser antall enheter som bedriften skal levere.
leveringspresisjon
Andelen av komplette ordrer som leveres i rett tid.
leveringspålitelighet
Angir tilliten i leveringstid, som kan uttrykkes som andelen eller i prosentsats av ordrer levert i henhold til lovet leveringstid av det totale antall leverte ordrer
leveringsservice
Leveringsservice omfatter et stort antall elementer hvorav de viktigste er leveringstid, leveringssikkerhet, lagertilgjengelighet og leveringsfleksibilitet . Begrepet inngår som en del av kundeservice.
leveringssikkerhet
Angir at riktig vare sendes og kommer ubeskadiget frem. Kan angis i prosent av antall ekspederte ordrer.
leveringsstatus
Informasjon om hvor langt en ordre er kommet, det vil si hvor den befinner seg i vareflyten fra produksjon, via utlastning og transport til kundens varemottak
leveringstid
Dette er tiden, ifølge inngått avtale, som leverandøren maksimalt skal bruke for å levere varer og tjenester til kjøper
leveringstidssetting
Innebærer at man fastsetter leveringstiden for en ordre med hensyn til ordresituasjonen totalt, tilgjengelig kapasitet etc.
leveringstilgjengelighet
Angir en bedrifts evne til å levere et produkt, og omfatter lager- og produksjonstilgjengelighet
leveringsvilkår
Bestemmelser i en kjøpsavtale som regulerer selgerens respektive kjøperens plikter og rettigheter i forbindelse med levering og transport av varer. Leveringsvilkårene regulerer først og fremst hvem som skal betale transportkostnadene, stå for risikoen... Les mer
LG
Forkortelse for "Langsiktig gjeld"
LIFO
Last In - First Out. Blant annet brukt innen logistikk. Innebærer at artikler som kom inn i lageret sist, går ut av lageret først
LIFO-metoden
Tilordningsprinsipp ved fordeling av anskaffelseskost. Forkortelse for det engelske "last in, first out". Forutsetter at de eiendelene som er kjøpt inn sist, skal selges først. Metoden er ikke tillatt i Norge.
ligningsverdi
Den verdi på formuesverdier ligningskontoret legger til grunn ved beregning av formueskatt.
likevekt
Et begrep som benyttes i økonomisk teori for å beskrive en tilstand uten tendens til forandring. Begrepet innebærer at det er balanse mellom tilbud og etterspørsel, enten for økonomien som helhet, det vil si at alle markedene for varer og tjenester er i... Les mer
likevektspriser
De prisene som i teoretisk forstand gir markedslikevekt (se likevekt). Tilbud er da lik etterspørsel. Vi bruker ofte uttrykket at prisene (eller renten i lånemarkedet og lønnen i arbeidsmarkedet) klarerer markedet, og at vi da har markedsklarering. Skal... Les mer
likningsattest
Likningsattest følger med skatteoppgjøret. Attesten viser alminnelig inntekt og formue, fødselsnummer og skatteklasse. Videre viser den ektefelles inntekt, formue og fødselsnummer.
likvidasjonsverdi
Verdi som leggges til grunn når eiendeler skal selges (Motstykket til verdier ved fortsatt drift ("going-concern" verdier) ). Likvidasjonsverdi reflekterer det teoretisk laveste beløp eierne vil sitte igjen med dersom virksomheten... Les mer
likvider
Beholdning av kontanter og bankinnskudd
Likviditet
En aksje er likvid når forskjellen mellom kjøps- og salgskursen er liten og det omsettes store mengder aksjer uten at kursen (prisen) endrer seg mye.
likviditetsbudsjett
I likviditetsbudsjettet beregner man de finansielle konsekvensene av de øvrige budsjettene. Dette innebærer at inntektene må transformeres til innbetalinger og utgiftene/kostnadene til utbetalinger. Mens et driftsbudsjett består at inntekter og... Les mer
likviditetsgrad
Formel 1: Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld. Formel 2: (Likvider + Finansinvesteringer + Debitorer)/Kortsiktig gjeld
likviditetsgrad 1
Gir et bilde på bedriftens betalingsevne basert på forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. 
likviditetsgrad 2
Dette nøkkeltallet gir et bilde på bedriftens betalingsevne basert på forholdet mellom de mest likvide omløpsmidlene og kortsikt gjeld. 
likviditetsreserve
Kasse, bank, ubenyttet kassekreditt. Bør være minst 10 % av omsetningen.
likviditetsreserve i prosent av salgsinntekter
Dette nøkkeltallet beskriver hvor mye likvide midler du har tilgjengelig sett i forhold til salgsvolumet i bedriften. 
likviditetsrisiko
Risikoen for at midler ikke kan transformeres til kontanter i løpet av en rimelig tidsperiode.
limit
En grense (eng.). Brukes blant annet om beløp som man ikke skal overstige ved handel med verdipapirer eller ved bruk av kassekreditt.
Limit
Grense for det høyeste du vil betale for en aksje, eller det laveste du vil selge for. Benyttes ved innleggelse av kjøps- eller salgsordre.
lineær avskrivning
Avskrivningsmetode for varige driftsmidler. En avskrivning hvor man avskriver med et fast periodisk beløp. Anbefalt metode i årsregnskap.
lineær programmering
En matematisk optimeringsmetode som kjennetegnes ved at så vel målfunksjon som restriksjoner uttrykkes som lineære matematiske relasjoner. Metoden er anvendbar ved beslutninger under sikkerhet og leder frem til entydige løsninger. Eksempler er... Les mer
LinkUp Markets
LinkUp Markets er et samarbeid mellom åtte europeiske verdipapirsentraler der målet er å bidra til økt samhandling verdipapirsentralene i mellom, samt redusere kostnadene ved grensekryssende verdipapirhandel i Europa. Les mer på www.vps.no
LIS
System for ledelsesinformasjon, ledelsesinformasjonssystem
listserver
Server med liste over de som abonnerer på en tjeneste som f.eks. nyhetsbrev via e-post.
littera
Benevnelse for de størrelser et verdipapir er utstedt i.
Littera
Benevnelse for de størrelser (1.000 kr., 5.000 kr., el. l.) et verdipapir er utstedt i.
livrenteforsikring
Forsikring hvor selskapet skal utbetale terminbeløp så lenge en person lever eller til personen når en bestemt alder.
livsarving
Arving i rett nedstigende linje (barn, barnebarn osv.)
livsdisposisjon
Disposisjon i levende live. Den skal tjene den disponerende og ha økonomisk virkning for han selv (motsatt dødsdisposisjon).
livsforsikringsselskap
Livsforsikringsselskapene tilbyr ulike type kapitalforsikring og pensjonsforsikring. Ved disse typene forsikring skjer det en utstrakt og langsiktig sparing. Livselskapene kan derfor plassere sin kapital på lang sikt, f.eks. som utlån. Av hensyn til... Les mer
livssyklus
Produkt (varer og tjenester (og ideer)) har en begrenset levetid - i alle fall i sin opprinnelige form. Produktet gjennomgår ulike stadier fra det utvikles til det går ut av markedet igjen. Denne livssyklusen kan vi dele inn i f.eks. følgende stadier: 1)... Les mer
loddeier
Den som i egenskap av ektefelle eller arving (etter lov eller testament) har et krav ved skifte av ekteskapelig felleseie eller av dødsbo.
logge
Registrering av aktiviteter i et datanettverk.
logge inn
Opprette forbindelse med et dataprogram eller nettverk.
logisk ekvivalens
At to utsagn A og B er logisk ekvivalente vil si at A følger logisk av B og B av A (se logisk følge). A og B har da ens sannhetsverdi under alle mulige omstendigheter (enten er begge sanne eller begge usanne)
logisk forhold mellom to utsagn
Et forhold som innebærer at det ene utsagnets sannhetsverdi bestemmer eller begrenser det andre utsagnets muligheter for å være sant eller usant.
logisk form
At to uttrykk (termer, utsagn, resonnementer) A og B ha samme logisk form vil si at A kan fås fra B, eller B fra A, ved utskiftning av deskriptive uttrykk med deskriptive uttrykk av samme type (termer med termer, utsagn med utsagn)
logisk følge
Implikasjon. At et utsagn K følger logisk fra et sett M av utsagn, vil si at hvis samtlige utsagn i M er sanne, så må nødvendigvis også K være sant. M kan eventuelt bestå av ett enkelt utsagn, eller ingen utsagn (M er i siste tilfelle den tomme mengde).... Les mer
logisk nettverk
Avgrenset del av et større nettverk.
logisk sant utsagn
Utsagn som umulig kan være usant; det må nødvendigvis være sant under alle mulige omstendigheter ("sant i alle mulige verdener")
logisk usant utsagn
Utsagn som umulig kan være sant; det må nødvendigvis være usant under alle mulige omstendigheter ("usant i alle mulige verdener")
logisk uttrykk
Et uttrykk i vanlig språk som ikke er deskriptivt (s.d.) men har en logisk funksjon; for eksempel "ikke", "og", "eller", "hvis", "alle", "noen", "ingen"
logistikksystemet
Logistikksystemets struktur er basert på tre grunnleggende grunnfunksjoner: 1) Transport (forflytning) 2) Lagring (buffer) 3) Transformasjon (endring i produkt). De avveininger en kan gjør i logistikksystemet kan tradisjonelt henføres til kostnader,... Les mer
lokaliseringsavveielse
Avveielse for å lokalisere knutepunkter for produksjon, lagring og omlasting. Her betraktes så vel kostnadene for inn- og utgående materialflyt, som lagerkostnader.
lokallager
Felles lager for et mindre geografisk område, i motsetning til sentrallager
loven om avtagende grenseutbytte
Gossens første lov. Nytten av påfølgende enheter av et gode avtar
loven om avtagende substitusjonsbrøk
Jo mer forbrukeren allerede konsumerer av et gode, desto mindre er hun villig til å avstå av et annet gode for å få ytterligere én enhet av godet.
loven om avtagende utbytte
En økning i en variabel innsatsfaktor (for eksempel arbeid) gitt at andre innsatsfakto­rer (for eksempel land) holdes konstant, øker produktmengden (for eksempel epler). Men før eller senere vil den økte produktmengden (økningen i epler), som følge av en... Les mer
loven om egeninteresse
Produsentene i en markedsøkonomi vil i egeninteresse justere sin produksjon slik at den er i overensstemmelse med konsumentenes ønsker.
lukkede dører
Når retten beslutter at publikum ikke har adgang til rettsforhandlingene.
lysark
Norsk navn for "overhead" eller transparent
lån
Noe man har midlertidig råderett over. Ordet brukes særlig om å stille penger til disposisjon for en avtalt periode (løpetid) og mot en avtalt godtgjørelse (renter m.m.).
lånekontrakt
Bindende avtal som regulerer gjeldsforholdet mellom låntaker og långivere, samt hvilke oppgaver tillitsmannen er tillagt.
læringskurve
I produksjonssammenheng brukt som begrep for hvordan gjennomsnittlig arbeidstid reduseres med økning i akkumulert produksjon. Ofte reduseres gjennomsnittlig arbeidstid tilnærmet med en bestemt sats hver gang den akkumulerte produksjon fordobles.
lønn
Godtgjørelse for arbeid utført av ansatte. Kan bestå av fast avtalt beløp så vel som bonus, overtidsbetaling m.m. En persons inntekt inkluderer også andre poster, som renteinntekter, utbytter, honorarer m.m.
lønns- og trekkoppgave
Lønns- og trekkoppgaven viser hva arbeidsgiver har utbetalt i løpet av året i lønn og andre ytelser som kostgodtgjøring, firmabil o l. Den viser også hvor mye som er trukket i skatt og folketrygdavgift. Arbeidsgiver skal sende kopi av lønns- og... Les mer
lønnskostnader
Lønnskostnader inkluderer alle former for lønnsutbetaling, som er godtgjørelsen for den direkte arbeidstiden som utbetales arbeidstakerne, og indirekte lønnskostnader. Indirkte lønnskostnader består av en rekke elementer. For timelønn er de viktigste:... Les mer
lønnsomhet
Avkastningen på den kapital som er investert i bedriften. Et grunnleggende kriterium for suksess i næringslivet.
lønnsoverheng
Angir hvor mye lønnsnivået ved utløpet av et årligger over gjennomsnittet for året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året. Du kan også... Les mer
løpende avregning
Inntekts- og kostnadsføring av en anleggskontrakt i samsvar med framdriften av prosjektet. Se også: fullført-kontrakt-metode
løpetid
Den tid et obligasjonslån løper til lånet er helt innfridd. Ordet brukes også i andre sammenhenger.
Løpetid
Den tid et obligasjonslån løper til lånet er helt innfridd.
løsøre
Skattemessig uttrykk for maskiner, inventar, etc. Betegnelse på ting som ikke kan henregnes til fast eiendom eller som uten vesentlig verdiforringelse kan skilles fra grunnen.