Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
Obligasjon
Bevis på at du har lånt ut penger til en bedrift, institusjon, staten eller andre utstedere av obligasjonslån. Obligasjoner kan noteres på Oslo Børs og på Oslo ABM (Alternative Bond Market). Les mer om notering av renteprodukter.
obligasjoner
Ihendehavergjeldsbrev. Enhver som kommer i besittelse av en obligasjon blir betraktet som eier, og kan kreve de ytelser som papiret gir rett til. Tilbakebetalingen av obligasjonen blir ordnet slik at lånet avdras med like store årlige beløp.
obligasjonslån
Ved et obligasjonslån blir lånebeløpet fordelt på mindre parter. Obligasjonene kan legges ut til offentlig tegning. Kredittytelsen skjer ved at enkeltpersoner, bedrifter, banker og andre institusjoner kjøper en eller flere obligasjoner. Obligasjonslån er... Les mer
obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
Ordning som forplikter foretak som omfattes å ha pensjonsordning etter foretakspensjonsloven eller innskuddspensjonsloven som sikrer arbeidstakere i foretaket alderspensjon i samsvar med kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.
OBX
OBX-indeksen består av de 25 mest likvide aksjene i OSEBX rangert etter seks måneders omsetning. Aksjene er dividendejustert og indeksen revideres på halvårlig basis med endringer som implementeres tredje fredag i juni og desember. I perioden mellom
OBX-opsjoner
Såkalte indeksopsjoner hvor underliggende verdi er OBX indeksen.
OBX-opsjoner
Såkalte indeksopsjoner hvor underliggende verdi er OBX-indeksen.
Occams barberblad
Prinsippet om at irrelevante detaljer kuttes ut (etter filosofen William Occam, som virket i det 14. århundre).
OCR
Optical character recognition
odelsjord
Eiendom som det hviler odel på
odelsrett
Den rett en persons etterkommere har til i en viss orden å kunne kreve odelsjord utlagt til seg på skifte eller til å innløse odelsjord. Odelsrettene er grunnlavsfestet og gjelder hvilken type eiendom som overdras og hvem som kan kreve å få overta denne.... Les mer
odelstingsmeldinger
(Ot.meld.) Regjeringen henvender seg til Stortingen gjennom ulike dokumenter. Odelstingsmeldinger brukes i lovsaker når regjeringen trekker tilbake lovforslag eller deler av lovforslag.
odelstingsproposisjoner
(Ot.prp.) Regjeringen henvender seg til Stortinget gjennom ulike dokumenter. Odelstingsproposisjoner brukes i lovsaker, enten det gjelder forslag til nye lover eller opphevelse eller endring av eksisterende lover. Ved behandling av lovsaker deler... Les mer
odlingsjord
Eiendom som det kan kreves odelsrett til.
OECD
Forkortelse for "Organisation for Economic Co-operation and Development", organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Etablert i 1961 som videreføring av organisasjonen for europeisk økonomisk samarbeid (OEEC). Arbeider for å fremme... Les mer
offentlig rett
Offentlig rett er den delen av jussen som dels omhandler det rettslige forholdet mellom individet og staten og dels det rettslige forholdet mellom de ulike statsmaktene parlamentet, regjeringen og domstolene (henholdsvis den lovgivende, den utøvende og... Les mer
oligopol
I de tilfellene da det bare er noen få, store tilbydere av en vare på et homogent marked, nytter vi betegnelsen oligopol for å karakterisere konkurranseformen. Prisene i oligopolistiske markedsformer har en tendens til å være stabile over lang tid.
OM
Forkortelse for "omløpsmidler"
omløpshastighet
Det antall ganger en størrelse omsettes i løpet av året.
omløpshastighet kunder
Gjennomsnitt kundefordringer i forhold til salget. Viser hvor mange ganger kundefordringene blir "omsatt" i løpet av perioden.
omløpshastighet leverandører
Gjennomsnitt leverandører i forhold til kjøpet.
omløpsmidler
(OM) Kortsiktige fordringer og eiendeler som ikke er for varig eie/bruk. Eiendeler som skal sirkulere, dvs. som er likvide midler (kasse, bank og postgiro) og eiendeler som relativt raskt kan gjøres om til likvide midler (f.eks. kundefordringer, andre... Les mer
omløpstid
Den tid kapitalen for formålet er disponert pr. gang.
omsetningskurs
Den prisen (kursen) en handel er blitt gjennomført til.
Omsetningskurs
Den prisen (kursen) en handel har blitt gjennomført til.
omsetningslager
Oppstår når inngående materialstrøm til lageret skiller seg ut fra den utgående. Det som ligger i lager etter at varer er lagt inn og tatt ut, kalles omsetningslager.
omsetningsoppgave
Skjema som avgiftspliktige næringsdrivende skal sende til fylkesskattekontoret. Oppgaven viser hvor mye merverdiavgift og investeringsavgift som skal betales av den avgiftspliktige eller tilbakebetales av staten.
omstillingskostnader
Kostnader knyttet til ulike former for omstilling. Blant annet brukt innen logikk for å beskrive de kostnader som oppstår i forbindelse med at maskiner må omstilles for å kunne utføre nye arbeidsoperasjoner. Disse kostnadene består blant annet av... Les mer
omstillingstid
Innen logistikk brukt for å betegne den tid som kreves i forbindelse med at en maskin eller gruppe av maskiner må omstilles for å kunne utfører en ny arbeidssituasjon.
open source
Åpen kildekode. Betyr at kildekoden til et dataprogram er gjort tilgjengelig (ofte på Internett) for alle. Det finnes mange forskjellige lisenser for åpen kildekode, men den mest brukte er GNU General Public License (GPL). Mange programvareselskaper... Les mer
oppblåste kostnader
(X-ineffektivitet) Kostnader et monopol beregner seg ved å bruke deler av inntekten på innsatsfaktorer som strengt tatt ikke er nødvendige for produksjonen, som luksuriøse kontorer, dyre firmabiler og lignende.
opplysningsplikt
Brukt blant annet i forbindelse med arv, hvor arvinger og gavemottakere har en melde- og opplysningsplikt overfor avgiftsmyndighetene. De skal sende inn arve- eller gavemelding til skattefogdkontoret med de opplysninger som er nødvendig for at avgiften... Les mer
oppringt linje
Linje til en datamaskin som opprettes ved å slå et telefonnummer.
oppsett
Tilretteleggingen av et maskinsystem bestående av maskinvare og programvare.
oppsettende virkning
Virkningen av en avgjørelse utsettes til anken eller kjæremålet er behandlet
Oppsigelse
Et arbeidsforhold kan avsluttes ved oppsigelse fra arbeidsgiver dersom oppsigelsen har saklig grunn i arbeidstaker, arbeidsgivers eller virksomhetens forhold. Arbeidsmiljøloven stiller krav til oppsigelsesprosessen og til oppsigelsesbrevet, og
oppskrivning
Ikke planmessig økning av verdien av en eiendel. Brukes hovedsakelig i forbindelse med vurdering av materielle eiendeler. Oppskrivning er ikke tillatt etter regnskapsloven, jf. vurderingsreglene for anleggsmidler i regnskapsloven § 5-3.
oppstillingskostnader
Kostnader for oppstilling av verktøy, innstilling av maskiner etc for en arbeidsoperasjon. Består bla av kostnadene for medgått arbeidstid mht oppstilling, eventuelle kassaksjoner, samt lavere produksjonseffektivitet til normal effektivitet er nådd.
opptjeningsprinsippet
Grunnleggende regnskapsprinsipp, jf. regnskapsloven § 4-1. Inntekt skal resultatføres når den er opptjent.
opptjent egenkapital
Den delen av bedriftens overskudd som er "pløyd tilbake" til bedriften. Tidligere reserve og disposisjonsfond. Inngår som egen post under hovedposten egenkapital i balansen.
opptjent inntekt
Inntekt som er opptjent, men hvor vederlaget ikke er mottatt eller regnskapsført. Opptjent inntekt kan deles inn i transaksjonsbasert inntekt og verdibasert inntekt. 
opsjon
Rett - men ikke plikt. Rett til å velge mellom forskjellige muligheter, f.eks. til å kreve en avtale innfridd innen en viss tidsfrist (f.eks. ha opsjon på å produsere et produkt). Brukt om at en kjøper har rett til å øke sin bestilling ut over et visst... Les mer
Opsjon
Avtale mellom to parter som gir kjøper retten til å kjøpe (selge) og selger (utsteder) plikt til å selge (kjøpe) et underliggende verdipapir innen en bestemt tidsperiode, til en på forhånd bestemt pris eller innløsningskurs. En kjøpsopsjon gir retten til
opsjonsavtale
Avtale som beskriver en opsjon og betingelser og retningslinjer knyttet til denne.
opsjonsinnehaver
Kjøper av en opsjon
Opsjonsinnehaver
Kjøper av en opsjon.
Opsjonsklasse
Alle opsjoner av samme opsjonsslag som gjelder samme underliggende
opsjonsserie
En spesifikk opsjon angitt med underliggende, opsjonsslag, bortfallstidspunkt og innløsingskurs.
Opsjonsserie
En spesifikk opsjon angitt med underliggende, opsjonsslag, bortfallstidspunkt og innløsningskurs.
opsjonsslag
Kjøps- eller salgsopsjon.
Opsjonsslag
Kjøps- eller salgsopsjon.
opsjonsstype
Amerikansk eller europeisk opsjon.
Opsjonstype
Amerikansk eller Europeisk opsjon.
opsjonsutsteder
Selger av en opsjon.
Opsjonsutsteder
Selger av en opsjon.
optimal
Den løsningen på et problem som sikrer at beslutningstakernes mål i størst mulig grad blir oppfylt.
optimal handling
Den handling som gir beste resultat sett i relasjon til målet.
optimalisere
Bestreber vi oss på å gjøre det best mulige ut av situasjonen, sier vi at vi optimaliserer. Et annet godt norsk ord for det samme er økonomisere. Å økonomisere eller optimalisere betyr altså å gjøre noe best mulig. I dagligtale blir gjerne blir det å... Les mer
optimalt sikkerhetslager
Det lager som minimaliserer summen av lagringskostnader og utsolgtkostnader.
ordinært resultat
Resultat før ekstraordinære poster og skatt
ordinært resultat
Driftsresultat påplusset finansinntekter og fratrukket finanskostnader og nedskrivninger betegnes ordinært resultat før skattekostnad. Når man videre trekker fra skattekostnaden kommer man fram til ordinært resultat.
ordreakkumulering
Samling av ordrer for å nå en viss skipningsstørrelse, samlasting, kvantitetsrabatter etc.
ordrekostnader
Kostnader som er forbundet ved å plassere en ordre for gjenoppfylling av lageret.
ordreplasseringskostnader
Faste kostnader forbundet med et kjøp. I forbindelse med lagerstyring en variabel som taler til fordel for få innkjøp, mens lagringskostnadene normalt taler til fordel for hyppigere og mindre innkjøp. Fastsettelse av optimale innkjøpskvantum er en... Les mer
ordreproduksjon
Det å produsere produkter på bakgrunn av kundens spesifikasjoner.
ordreregnskap
Regnskapstype spesielt egnet for ordreproduserende bedrifter og hvor prisfastsettelse er et viktig problemområde. Normalt fastsettes prisene i slike sammenhenger etter kostnadskalkyler. Et ordreregnskap kan derfor være en nærliggende løsning. Det er da... Les mer
ordrereserve
Beholdning av ikke effektuerte bestillinger for en leverandør.
ordresekvensiering
Innebærer at de ulike posisjoner i en ordre ordnes innbyrdes på en slik måte at plukkeren kan samle varene med kortest mulig gangavstand. Han må da plukke ordreposisjonene i den rekkefølge som plukklisten viser.
ordrestatus
Angir hvilken aktivitet som ordren befinner seg i fra ordremottak via lageruttak, produksjon, lagerekspedering og frem til kundens mottak
ordrestruktur
Forhold som omfatter en bedrifts kundeordrer. Dette kan være antall ordre, antall ordrelinjer pr ordre, fordelingen av ordrestørrelse på antall artikler eller i verdi, fordeling av antall ordrer over tid eller pr kunde eller pr kundegruppe.
ordresyklustid
Tiden fra en ordre oppstår til leveringen er fullt ut effektuert. Tiden kan inndeles i behovsidentifisering, ordreakkumulering, ordreplassering og -overføring, ordremottak og -behandling, utlastning og transport til kunde.
ordresærkostnader
Omfatter de særkostnader som oppstår i forbindelse med at en ordre gis før inngående vareflyt til lageret, dvs kostnader som skulle ha bortfalt dersom ordren falt bort. Ved innkjøp utgjør disse kostnadene anbuds- og ordreutskriving, telefon, porto, samt... Les mer
organisasjon
Hierarki, ansvarsområder, spilleregler, avtaler
organisasjonside
Verdier, mål, handling, kultur
organisasjonsnummer
Nisifret nummer som benyttes til å identifisere bl a selskap, andre juridiske personer og enmannsforetak. Organisasjonsnummer tildeles ved registrering i Enhetsregisteret
OSEBX
Aksjeindeks. Oslo Børs hovedindeks. Dette skal være en investerbar indeks som representerer alle noterte aksjer på Oslo Børs. Revideres på halvårlig basis, og endringene implementeres 1. januar og 1. juli. Verdipapirene i OSEBX er friflytjustert og... Les mer
OSS
Ofte spurte spørsmål. Liste over hyppig forekommende spørsmål i forbindelse med bruk av diskusjonsgrupper, programmer, datamaskiner osv. Noen ganger også kalt SOS (Spørsmål og svar).
OTP
Forkortelse for "Obligatorisk tjenestepensjon"
out-of-the-money
En opsjon uten realverdi. Det vil si at en kjøpsopsjons innløsingskurs er høyere enn markedskursen på underliggende verdi og at en salgsopsjons innløsningskurs er lavere enn markedskursen på en underliggende verdi.
Out-of-the-money
En opsjon uten realverdi. Dvs. at en kjøpsopsjons innløsningskurs er høyere enn markedskursen på underliggende verdi, og at en salgsopsjons innløsnings-kurs er lavere enn markedskursen på underliggende verdi.
outsourcing
Med outsourcing menes at man overlater til andre å utføre arbeidsoppgaver man tidligere har utført selv. F.eks. kan man begynne å kjøpe komponenter som man tidligere har produsert selv, man kan sette bort kafeteriadriften og vaktholdet, overlate til... Les mer
overdekning
Brukt bl.a. ved innkalkulering av faste kostnader ved selvkostmetoden. Dersom reell kapasitetsutnyttelse er høyere enn det som er lagt til grunn (budsjettert) ved innkalkulering av faste kostnader, har vi en overdekning.
overenskomst
En avtale eller enighet. Betegnelse brukt blant annet om en skriftlig avtale mellom arbeidstakerorganisasjoner og arbeidsgiverorganisasjoner eller en enkeltarbeidsgiver om lønns- og arbeidsvilkår. Overenskomsten inngår som en del av tariffavtalen.... Les mer
overformynderi
Institusjon som har overbestyrelsen av og kontrollen med umyndiges midler dersom disse overstiger et visst beløp. I hver by/herred skal det være et overformynderi, normalt med to overformyndere som velges av formannsskapet.
overkurs
Overkurs vil si at man betaler mer for en aksje enn den pålydende verdien.
overkursfond
Aksjeselskap har et fond for overkurs ved aksjetegning. Fondet kan bare brukes til følgende: 1) dekning av utgifter ved kapitalforhøyelse 2) dekning av undeskudd 3) fondsemisjon 4) andre formål. Mer om dette er gitt av aksjelovens kapittel 3. Egenkapital... Les mer
overprising
Når et foretak, på grunn av markedsmakt, krever en pris over grensekostnad.
overskudd
Når differansen mellom inntekter og kostnader etter skatter er positiv. Samme som profitt.
overskuddsgrad
Formel: (Driftsresultat + Ordinære avskrivninger - salgsgevinster/tap + Utgiftsførte rehabiliteringskostnader)/Sum leieinntekter
overtegning
Det etterspørres flere aksjer enn det antallet som er tenkt solgt eller utstedt. Dette kan føre til at investorene ikke får tildelt like mange aksjer som de har bestilt.