Ordliste

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
valutakurs
Pris på utenlandsk valuta (bestemt av etterspørselsvariasjoner).
valutarisiko
Risikoen for tap på grunn av kurssvingninger i valutamarkedet
vareforbruk
Formel: IB varelager + Varekjøp - UB varelager
varekostnad
Dette er kostprisen på de varene som er solgt. Forskjellen mellom salgspris og varekostnad er bruttofortjenesten.
varekreditt
Betalingshenstand gitt av vareleverandør. Ofte har kjøper ikke noe valg, men må akseptere selgers kredittbetingelser. Det forekommer imidlertid at kredittbetingelsene er gjenstand for forhandlinger mellom kjøper og selger. Selgeren vil ofte se på... Les mer
varelagerets omløpshastighet
Dette nøkkeltallet er definert som det inverse av gjennomsnittlig lagertid. 
varemerke
Et varemerke er et særlig kjennetegn som en næringsdrivende bruker for å skille sine egne varer og tjenester fra andres. Et varemerke kan visuelt framstå som 1) en eller flere figurer, 2) monogram og figurmessig utformede tall og bokstaver, 3) navn i... Les mer
varemerkeverdi
Ulike varemerker har ulike gjennomslagskraft. Desto flere relevante verdier som kobles til et merke og jo mer slagkraftige de er, desto mer engasjert blir kundene. Jo mer kundeengasjement, jo mer gjennomslagskraft får varemerket og desto mer verdi får... Les mer
varesalgsoppgjør
(VSO) Konto som viser salg, kjøp, beholdning av varer ved periodens begynnelse og slutt, samt bruttofortjenesten. Er en underkonto til resultatrapporten.
varetektsfengsling
En siktet settes i fengsel før dom foreligger for å hindre ham i å flykte for å unngå straff (unndragelsesfare), ødelegge bevis (bevisforspillelse) eller begå nye straffbare handlinger (gjentagelsesfare). Det er et vilkår at det foreligger skjellig grunn... Les mer
variabel
1) Foranderlig, skiftende, ustadig; 2) Størrelse av foranderlig verdi.
variabel tilvirkningskost
Anskaffelseskost for varelager i produksjonsbedrifter. Variabel tilvirkningskost består kun av variable tilvirkningskostnader. Variabel tilvirkningskost er tillatt for små foretak, jf. regnskapsloven § 5-4.
variable kostnader
Kostnader som varierer med produktmengden.
variantreduksjon
Begrensning av antall artikler, varianter og størrelser i et sortiment for å redusere kapitalbinding og administrative kostnader.
varige driftsmidler
Fysiske eiendeler som er ment for varig eller langvarig bruk i en bedrifts virksomhet. Utgjør en vesentlig del av en bedrifts anleggsmidler og består at den bokførte verdien av slikt som tomter, bygninger, maskiner, inventar, kontormaskiner mv.
VAT
Value added tax. Merverdiavgift.
VBM
Value based management
vedlikehold
Utgift som opprettholder et driftmiddels inntektsskapende evne. Utgifter til vedlikehold er alltid en kostnad.
vedtekter
Ethvert aksjeselskap eller ansvarlig selskap skal ha vedtekter. De skal blant annet inneholde selskapets firma (navn), den kommune hvor selskapet skal ha sitt forretningskontor, selskapets virksomhet (formål), aksjekapitalens størrelse, aksjens pålydende... Les mer
vekslingsfeil
Feil i kommunikasjon som dukker opp i vekslingen mellom en overleveringsfase og en mottaksfase.
vekst i forvaltningskapital
Formel: (Gjennomsnittlig forvaltningskapital år 1 - Gjennomsnittlig forvaltningskapital år0)/Gjennomsnittlig forvaltningskapital år 0
vekst i utlån
Formel: (Gjennomsnittlig utlån år 1 - Gjennomsnittlig utlån år 0)/Gjennomsnittlig utlån år 0
velferdsstat
Det er mange måter å definere velferdsstat på. En måte er å si at det er et samfunn der alle innbyggerne får tilfredsstilt sine grunnleggende behov både økonomisk og sosialt, blant annet gjennom utdanningstjenester, helsetjenester og trygdeordninger.
venture
Forretningstiltak som er forbundet med risiko.
ventureselskap
Ventureselskaper er selskaper som går inn med egenkapital i relativt små bedrifter med høy risiko og høyt vekstpotensial. Ventureselskapene deltar aktivt i styringen av selskapene og tilfører dem kompetanse på områder der de mangler kompetanse.... Les mer
verdianalyse
Et systematisk studium av alle komponenter et produkt består av med sikte på å unngå unødvendige kostnader. Hva er det som bidrar til produktets verdi (sett fra et salgssynspunkt)? Kan andre utgangsmaterialer benyttes? Kan komponenter sløyfes? Kan... Les mer
verdibasert inntekt
En del av opptjeningsprinsippet. Inntekt som er realiserbar i et effektivt marked. Verdibasert inntekt er aktuell ved vurdering av markedsbaserte finansielle omløpsmidler etter regnskapsloven § 5-8 og pengeposter i utenlandsk valuta etter regnskapsloven
verdidisiplin
Som kunde kjøper du ikke bare produkter, men den totale verdien du får levert: 1)Operativ overlegenhet: Enklest, mest effektivt og gjerne billigst. Eks: en hamburgerrestaurant som er gunstig plassert, hvor du får maten med en gang og for en rimelig
verdidriver
En verdidriver er en faktor som har avgjørende betydning for inntekstnivået og lønnsomheten i en bedrift eller en aktivitet i en bedrift. For en hamburgerkjede eller dagligvarekjede kan dette f.eks. være tilgangen på attraktive lokaliseringer, for en... Les mer
verdijustert egenkapital
(VJEK) Eiendeler priset til dagsverdi med fradrag av gjeld. Tilsvarer bokført egenkapital + konvertible obl. lån + mer-/mindreverdier aktiva og passiva justert for skatt. I tilknytning til dette nøkkeltallet bør selskapet vise en detaljert oppstilling... Les mer
verdijustert kapitalavkastning
Nøkkeltall for livsforsikringsselskap. Formel: (Brutto finansinntekter + endring i kursreserver)/Gjennomsnittlig forvaltningskapital i året til markedsverdi
verdikjede
Hvordan bedriftens verdiskapingsprosesser skjer. Kjeden av de aktiviteter som i sum skaper den verdi som kunden er villig til å betale for. Vi skiller mellom kjedens primæraktiviteter og dens støtteaktiviteter. Primæraktivitetene er de grunnleggende for... Les mer
verdipapir
Fellesbetegnelse for blant annet aksjer, obligasjoner, opsjoner og futures.
Verdipapir
Fellesbetegnelse for bl.a aksjer, obligasjoner, opsjoner og futures.
verdipapirkonto
En aksjeeiers konto i Verdipapirsentralen. Viser status og endringer i aksjebeholdningen.
Verdipapirkonto
En aksjeeiers konto i Verdipapirsentralen. Viser status og endringer i aksjebeholdningen.
verdipapirsentralen
(VPS) Sentralt EDB-register for registrering av eierforhold i blant annet alle børsnoterte verdipapirer.
Verdipapirsentralen
Verdipapirsentralen (VPS) leverer infrastruktur og tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer (eierregister). Tilbyr registrering av alle de viktigste typene finansielle instrumenter som omsettes i Norge – aksjer, obligasjoner,
verdiskapningsregnskap
Oppstilling som viser hvilke verdier bedriften har skapt og fordelingen på de forskjellige interessegrupper.
verditidspunkt
Benyttes for å angi datoen for når en verdi er beregnet til. En gitt kontantstrøm vil typisk ha ulik verdi for to år siden, i dag eller to år frem i tid. Det presiseres at det ofte er forskjell på verditidspunkt og den datoen en verdivurdering er
verdivurdering
En subjektiv verdsettelse av en virksomhet, basert på en kombinasjon av en vurdering av de verdier som er skapt og forventninger til verdiskapning framover i tid. Det finnes en rekke modeller for å understøtte verdivurderingen. Vurderingen vil imidlertid... Les mer
verdivurdering - verdsettelse
Verdivurdering og verdsettelse er synonyme begreper. Begge handler om å finne verdien på et selskap (eventuelt en eiendel). Verdsettelse kan imidlertid oppfattes som noe mer bestemt (et konkret beløp), mens verdivurdering ikke er så bastant og ofte
verdsettingsdiskriminering
Der enkelte grupper tjener mindre enn andre grupper med tilsvarende utdanning, kompetanse og ansvar.
verge
Person som etter lov om vergemål for umyndige varetar en umyndigs interesser og handler på hans vegne i formuessaker. For mindreårige er foreldrene verger.
verifikasjon
Undersøke og framskaffe objektivt bevis for at et krav er oppfyllt.
verneting
Landet er delt inn i såkalte domssogn/rettskretser, områder som sogner til en domstol. Vernetinget gir uttrykk for i hvilken av disse rettskretsene og følgelig for hvilken domstol, en sak skal reises.
Verste fall
Antakelse av forretningsscenario med gjennomgående negative hendelser og forløp.
VIA
Forkortelse for "Varer i arbeid".
videokonferanse
Enkelt fortalt er videokonferanse en høytalende telefon med levende bilde. I en videokonferanse kan to eller flere parter kommunisere direkte med hverandre via lyd og bilde. Overføringen kan skje via telefoni/ISDN-linjer eller via data IP (Internet... Les mer
videreutdelingsandel
Formel: Selskapets avgitte utbytte/Mottatt utbytte
vilkårsutsagn
Utsagn av formen "Hvis p så q". P står her for antecedenten og q for konsekvensen.
virkelig verdi
Markedsverdien av en eiendel ved kjøp og salg mellom uavhengige parter. Virkelig verdi av et varig driftsmiddel er nåverdien av framtidige kontantstrømmer eller salgsverdi dersom eiendelene er besluttet solgt. Virkelig verdi av et varelager er netto... Les mer
virkelig verdi
Markedsverdien av en eiendel ved kjøp og salg mellom uavhengige parter. Virkelig verdi av et varig driftsmiddel er nåverdien av framtidige kontantstrømmer eller salgsverdi dersom eiendelene er besluttet solgt. Virkelig verdi av et varelager er netto
virksomhet
En aktivtet som har et visst omfang, og som utøves over tid. En virksomhet med et økonomisk formål kalles næringsvirksomhet. 
visdom
Kunnskap koplet til læring, innsikt og dømmekraft.
visjon
Et mentalt bilde av fremtidig situasjon. Oppfatning en organisasjon har om hvor den vil være, eller av den posisjon den vil ha om noen år. Visjonen skal være en rettesnor eller en ledestjerne for organisasjonens aktiviteter.
vitne
En person som i retten forklarer hva han har sett, hørt, tenkt, følt eller ment om et konkret forhold. Vitnet har plikt til å fortelle sannheten og må i retten forsikre at han vil gjøre det.
vitneplikt
Alle som er innkalt som vitne i retten plikter å møte opp. Visse unntak gjelder, se menyvalget "Når jeg skal i retten - vitne".
VJEK
Forkortelse for "Verdijustert egenkapital".
VJEK andel
Formel: VJEK/(VJEK + markedsverdi gjeld)
VJEK pr aksje
Formel: Verdijustert egenkapital /Totalt antall utestående aksjer, fullt utvannet
VJEK rentabilitet
Formel: VJEK pr aksje år 1 - VJEK pr aksje år 0)/VJEK pr aksje år 0
volatil
Flyktig. Noe som er gjenstand for raske og sterke svingninger. Brukes blant annet for å beskrive kurser på verdipapirer som er karakterisert av slike svingninger.
volatilitet
Brukt blant annet i børssammenheng. Gir uttrykk for hvordan kursen endres ved en renteendring på ett prosentpoeng. Ved en volatilitet på -3 vil kursen falle med 3 prosentpoeng dersom effektiv rente øker med ett prosentpoeng. Omvendt reaksjon ved... Les mer
Volatilitet
Gir uttrykk for hvordan kursen endres ved en renteendring på ett prosentpoeng. Ved en volatilitet på -3 vil kursen falle med 3 prosentpoeng dersom effektiv rente øker med ett prosentpoeng. Omvendt reaksjon ved rentenedgang. Høy volatilitet øker sjansene
voldsoffererstatning
Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan. Kontoret behandler søknader om voldsoffererstatning fra personer som er påført personskade som følge av straffbar voldshandling.
volumsyken
Dårlig likviditet som skyldes økt kapitalbinding (som følge av økt salg, økte investeringer m.v.) uten at man har planlagt en fornuftig finansiering av den økte kapitalbinding.
VPN
Virtual Private Networks. Betegnelse på nettløsninger som knytter sammen brukere på ulike geografiske steder i egne private (lukkede) nett, men som produseres på en felles tjenesteplattform og infrastruktur
VPS
VPS (Verdipapirsentralen) leverer infrastruktur og tjenester for oppgjør og registrering av rettigheter for verdipapirer (eierregister). Tilbyr registrering av alle de viktigste typene finansielle instrumenter som omsettes i Norge – aksjer, obligasjoner,
VSO
Forkortelse for "Varesalgsoppgjør".
vurderingsforskjell
Oppstår ved bruk av egenkapitalmetoden og er forskjellen mellom aksjonærenes andel av egenkapitalen i et selskap der han besitter 20-50% av aksjene, og bokført verdi av aksjeposten. Avsettes til fond for vurderingsforskjeller som er bundet egenkapital.