Ordliste

Her kan du søke og finne forklaring på mer en 3000 forretningsrelaterte begreper.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
åpen balanse
Antall kontrakter hvor stenging ennå ikke er foretatt
Åpen balanse
Antall kontrakter hvor stengning ennå ikke er foretatt.
åpningsbalanse
En oppstilling av en bedrifts eiendeler og hvordan disse er finansiert (gjeld og egenkapital) på starttidspunket for etableringen av et nytt selskap. Åpningsbalansen skal vedlegges stiftelsesdokumentet og kan ikke være eldre enn fire uker før signeringen... Les mer
årets netto kontantstrøm
Et begrep fra kontantstrømanalysen. Årets samlede innbetalinger fratrukket årets samlede utbetalinger.
årsak
Noe som påviselig opptrer før en annen hendelse, og som er nødvendig for at hendelsen skal skje.
årsak/virkningsdiagram
Et fiskebeinsdiagram som visualiserer hvordan årsaker påvirker et problem. Vanligst er å analysere etter 5 M-prinsippet: menneske, maskin, materiale, metode og miljø. Kalles også Ishikawadiagram etter oppfinneren Kauro Ishikawa.
årsavslutning
En regnskapsavslutning for et regnskapsår. Innebærer mer arbeid enn en periodeavslutning av regnskapet underveis i regnskapsåret, da det er strengere formelle krav til vurderinger og kompletthet enn ellers i året.
årsavtale
Omfatter parametre i en avtale som gyldighetstid, leverings- og betalingsvilkår, omtrentlige årskvantiteter pr artikkel, priser, avropsbetingelser og fakturering. En årsavtale er vanligst for standardprodukter som man ikke selv kan produsere og som... Les mer
årsberetning
En regnskapspliktig virksomhets årlige beretning som fremlegges av styret sammen med årsregnskapet. Regnskapsloven inneholder minimumskrav til hva som skal kommenteres i årsberetningen.
årslønn
Samlet lønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse og naturallønn, en lønnstaker oppnår hvis vedkommende har utført et avtalefestet normalårsverk og det er beregnet et normalt antall arbeidsdager i året. En lønnstaker vil normalt ha en del fravær i løpet av... Les mer
årslønnsvekst
Økningen som en ansatt vil oppnå i løper av ett år dersom vedkommende har fullført et fullt årsverk eller gjennomsnittlig vekst i årslønnen for en nærmere definert arbeidstakergruppe fra et år til et annet.
årsoppgjør
Et regnskapsoppgjør, det samme som årsregnskap. Dels er begrepet også benyttet om prosessen for å frambringe årsregnskapet.
årsoppgjørsdisposisjoner
Økonomiske transaksjoner etter ordinær regnskapsavslutning for å dekke underskudd, overføre midler til bestemte formål eller disponere overskudd.
årsoverskudd
Positivt årsresultat etter skattekostnad.
årsrapport
Vanlig betegnelse på den publikasjon bedriften årlig presenterer som ekstern økonomisk informasjon, dvs. det formelle årsregnskapet og tilleggsinformasjon av mange slag.
årsregnskap
Den lovbestemte delen av et finansregnskap for et regnskapsår. Består av resultatregnskap, balanse, kontanstrømoppstilling og noter, jf. regnskapsloven 3-2. For morselskapet i et konsern består årsregnskapet av et selskapsregnskap og et konsernregnskap.... Les mer
årsresultat
Ordinært resultat pluss ekstraordinære inntekter minus ekstraordinære kostnader og skattekostnad av ekstraordinære poster. Sluttlinjen i et resultatregnskapm og betegnes av og til også "bunnlinjen". Positivt resultat er et årsoverskudd, mens et negativt... Les mer
åsetesrett
En kvalifisert arverett som tilkommer den nærmeste blant siste eiers avkom til å overta udelt og etter billig takst arvelaters jordegods. Åsetesretten gjelder vilkårene for å overta en odelseiendom til en lavere pris.

Tips

På lederkilden.no kan du dra nytte av kunnskap og erfaring fra mer enn 60 fagfolk og ledere.