Ordliste

Her kan du søke og finne forklaring på mer en 3000 forretningsrelaterte begreper.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
a priori
Uavhengig av erfaring
a priori undersøkelse
Undersøkelse uavhengig av sanseerfaring
A- og B-aksjer
A-aksjene er normalt hovedaksjen i et selskap. Alle A-aksjene er stemmeberettigede. B-aksjer er normalt ikke stemmeberettigede. På Oslo Børs opererer kun et fåtall selskaper fortsatt to aksjeklasser.
ABC
1) Activity Based Costing. Se ABC-metoden. 2) Brukt også om kategorisering, f.eks A-kunder, B-kunder, etc.
ABC-analyse
ABC-analysen benyttes primært i for å aktivt differensiere mellom f.eks produkter, kunder eller leverandører. I praksis deler man ofte opp i tre grupper: A (Størst betydning), B (middels) og C (minst betydning) - derav betegnelsen ABC-analyse.... Les mer
ABC-metoden
ABC står her for Activity Based Costing. Mens man tradisjonelt har vært orientert mot kostnadssteder og fordelingsgrunnlag når kostnader skal fordeles, er ABC orientert mot aktiviteter og kostnadsdrivere. Fordelingsgrunnlag og kostnadsdrivere er i... Les mer
ABCDEF
"At Besitte Contanter, Det Er Finessen"
abduksjon
Slutning fra et fenomen eller en hendelse til dets/dens årsak. Gjetning om en (årsaks-)forklaring på noe.
ABM
Activity based management
absoluttverdi
Absoluttverdien av et tall er alltid det positive tallet, uansett fortegn. For eksempel er absoluttverdien av –4 lik 4.
Acrobat
Et av nettets mest populære programmer for distribusjon av filer i formatet PDF (s.d).
act of god
Påregnelig uhell etter ulykker som inntrer uavhengig av menneskelig påvirkning og som ikke kunne ha vært forhindret ved rimelige og fornuftige forholdsregler. Betegnelsen Force Majeure omfatter slike hendelser.
AD
Forkortelse for administrerende direktør
AD
Forkortelse for art director
AD
Forkortelse for anno domini
ad hoc
I dette bestemte øyemed
ad hoc definisjon
En definisjon (s.d.) som innføres bare for å unngå å måtte forkaste en hypotese etter en tilsynelatende falsifikasjon av den
ad hoc hypotese
Antagelse som tas til hjelp bare for å bortforklare en tilsynelatende falsifikasjon av en hypotese
ADB
Administrativ databehandling
addisjon
I logikk en slutningsform hvor en disjunksjon sluttes fra ett av dens disjunkter
adekvans
Påregnelighet. En viss kvalifisert årsakssammenheng foreligger når en skade etter livets vante gang er å anse som en påregnelig følge av en handling. Adekvate er de følger som til en viss grad er sannsynlige. Begrepet forekommer særlig i... Les mer
adekvate
De følger som til en viss grad er sannsynlige
adopsjonsprosessen
Den mentale prosess enkeltindividet går gjennom før en idé aksepteres eller forkastes. Vi kan her definere et nytt produkt som en vare eller tjeneste som oppleves som nytt for enkeltindividet. Adopsjonsprosessen er da de stadier en forbruker går gjennom... Les mer
ADSL
Asymmetric Digitale Subscriber Line. Type kommunikasjon over det analoge telenettet som gir stor båndbredde ut til bruker. Har asymetrisk profil, det vil si at det er høyere kapasitet fra Internett til bruker enn i motsatt retning
advokat
Person med juridisk embetseksamen som har advokatbevilling. Vedkommende har tillatelse til å gi juridisk bistand i rettssaker.
advokatbevilling
Tillatelse til å praktisere som advokat. Denne gis av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
advokatfullmektig
Juridisk utdannet person som utfører advokatarbeid uten egen advokatbevilling. Ansatt hos en advokat/advokatfirma som er ansvarlig for det arbeidet
advokaturen
Prøve som må bestås før en advokat har rett til å føre saker for Høyesterett.
AFP
Se  avtalefestet pensjon .... Les mer
agenda for et møte
Agendaen er dagsorden (sakslisten) for et møte og inngår som en del av møteplanen. Agendaen beskriver hvordan møtet skal komme seg fra hensikt til ønsket resultat. Den viser hva som skal tas opp, hvordan, av hvem og når (klokkeslett). Den viser også når
agent
En agent er en selvstendig næringsdrivende som formidler salg for en eller flere oppdragsgivere. Han opererer for andres regning og i andres navn, og vanligvis fører han ikke lager ut over vareprøver. Hans oppgave er i første rekke å formidle kontakt... Les mer
agio
Valutagevinst. Kursgevinst ved omsetning av egne verdipapirer og fremmed valuta.
AIDA
I forbindelse med markedsføring brukt som betegnelse på en modell (AIDA-modellen) som viser hvordan kjøperen beveger seg gjennom stadiene av oppmerksomhet (attention), interesse (interest), lyst (desire), og handling (action).
AIO
Activities, Interest, Opinions. Inndelingsmåte for å beskrive en befolknings livsstil på.
akkord
1) Gjeldsavtale. Prosentvis ettergivelse (reduksjon) av gjeld 2) Betaling etter ytelse.
akkordlønn
En avlønningsform hvor lønnen beregnes på grunnlag av den utførte arbeidsmengde. Akkordsatsene vil ofte være fastsatt gjennom arbeidsmålinger.
aksess
Tilgang (til et datanettverk eller dataprogram).
aksiom
Grunnsetning i deduktivt system
aksiomatisk system
Deduktivt system med aksiomer
aksje
Eierandel i selskap med begrenset ansvar. Del av aksjekapital. Aksjene skal lyde på like stort beløp og gir normalt lik rett i aksjeselskapet. Aksjene kan imidlertid ha forskjellige klasser: A-aksjer og B-aksjer, hvor sistnevnte som regel er... Les mer
Aksje
Eierandel i selskap med begrenset ansvar.
aksjefond
Foretak som forvalter innskudd fra andelseierne ved kjøp og salg av aksjer og andre verdipapirer.
Aksjefond
Foretak som forvalter innskudd fra andelseierne gjennom kjøp og salg av aksjer.
Aksjeindeks
Angir den generelle utvikling i aksjekursene over tid. Oslo Børs hovedindeks ( OSEBX ) er en investerbar indeks på Oslo Børs, representert gjennom et utvalg aksjer. OSEBX revideres på halvårlig basis. Aksjene i OSEBX er justert for utbytte, og er
aksjekapital
Egenkapital som er skaffet til veie gjennom å utstede aksjer. Antall aksjer i selskapet multiplisert med pålydende verdi.
Aksjekapital
Den del av egenkapitalen som et selskap skaffer seg ved å utstede og selge aksjer. Antall aksjer i selskapet multiplisert med pålydende verdi.
aksjeklasser
Et selskap kan ha flere typer av aksjer: aksjeklasser. Disse kan i følge selskapets vedtekter ha ulike rettigheter når det for eksempel gjelder rett til å motta utbytte og til å stemme på generalforsamlingen. A-aksjer og B-aksjer er eksempler på ulike... Les mer
aksjekurs
Prisen på en aksje. Gjenspeiler hva investorene i aksjemarkedet mener aksjen er verdt på et bestemt tidspunkt.
Aksjekurs
Prisen på en aksje.
aksjeloven (AL)
Lov om aksjeselskap av 1999. Standardmodeller og informasjonskrav. Aksjeloven har f.eks. detaljerte regler om aksjeselskapets styringsorganer (generalforsamling, styre og bedriftsforsamling), det stilles krav til minimum aksjekapital og den regulerer... Les mer
aksjenes pålydende
Summen av alle aksjenes pålydende verdi (beløp) tilsvarer aksjekapitalen i et selskap.
aksjesalg
Salg av aksjene i et selskap (helt eller delvis). Alternativet er salg av innmat (driften), men at det juridiske selskapsobjektet ikke skifter eier. En kjøper vil ofte foretrekke å kjøpe innmat fremfor aksjer da dette ofte er skattemessig gunstigere og
aksjeselskap (AS)
Selskapsform med økonomisk formål og bestemt kapital, med typisk en begrenset eierkrets. Aksjene vil ofte være underlagt omsetningsbegrensninger. Det er trukket en skarp grense mellom selskapets økonomiske ansvar på den ene side og eiernes (aksjonærenes)... Les mer
aksjesparing med skattefradrag
(AMS) En ordning som gir fradrag i skatten ved innskudd i verdipapirfond eller fradrag i kostpris ved kjøp av aksjer eller grunnfondsbevis i selskap eller foretak som er registrert i Verdipapirsentralen. Det er maksimalbeløp for årlige innskudd.
aksjonær
Eier av aksjer. En aksjonær har ikke økonomiske ansvar for selskapets virksomhet utover det beløpet han/hun har lovet å betale ved tegning eller kjøp av aksjer.
aksjonærmodellen
Del av skattereformen (2006). Siden 1992 har aksjonærer normalt ikke blitt belastet med skatt på utbytte fra aksjeselskap og likestilte selskaper p.g.a godtgjørelsesmetoden. Fra 1. Januar 2006 er det innført et helt nytt regelsett for aksjonærer m.v. som... Les mer
aksjonærregister
En lovbestemt og offentlig oversikt over aksjonærene i et selskap og det antall aksjer de eier. Opplysninger fra selskapene skal gi skattemyndighetene grunnlag for å produsere og sende ut informasjon til aksjonærene. Denne informasjonen skal igjen hjelpe
aktiva
Tidligere betegnelse for bedriftens samlede eiendeler. Viser kapitalanvendelsen i bedriften. Fremgår på venstre side av balansen.
aktivere
I bokføringssammenheng betegnelse for å føre opp en utgift som en eiendel i balansen. Aktuelt for å oppnå riktig periodisering av en utgift.
aktivitet
Aktivitet defineres som det man gjør. Ved en kostnadsfordeling basert på aktivitetsoppdeling bør man sørge for at aktiviteten omfatter homogene arbeidsoppgaver. Eksempler på aktiviteter som kan være aktuelle er innkjøp, produksjon, omstilling av... Les mer
aktivt innkjøp
Innkjøper optimerer mengder, pris og kvaliteter. Leverandørutvikling.
aktor
Anklager, den som i en straffesak opptrer på påtalemyndighetens vegne. Juridisk utdannet.
aktuar
Forsikringsmatematiker med aktuar- eller cand. scienteksamen (m/spesiell studieretning) fra et universitet. Livselskaper, skadeselskaper og pensjonsinnretninger skal ha en aktuar som er godkjent av Kredittilsynet. Aktuaren har det ansvar som framgår av... Les mer
AKU
Arbeidskraftundersøkelse.
AKU-ledighet
Måles gjennom Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU), der et representativt utvalg av befolkningen mellom 16 og 74 år blir spurt om de er arbeidssøkende.
AL
Forkortelse for aksjeloven (AL)
aldersgrense
Brukt i flere sammenhenger, blant annet om den alder som alderspensjonen skal utbetales fra. I arbeidstakerforhold har en person rett og plikt til å fratre ved oppnådd aldersgrense.
alfakrøll
Spesialtegnet @, som særlig brukes i e-post adresser. Kalles også krøllalfa og snabel-a.
allmennaksjeselskap (ASA)
Åpent aksjeselskap. Offentlig aksjeselskap. Aksjene i allmennaksjeselskap skal i prinsippet være fritt omsettelige, mens aksjer i aksjeselskaper ofte vil være underlagt omsetningsbegrensninger. Allmennaksjeselskaper er ofte store selskaper. Både for... Les mer
allmenning
Skog og fjellstrekning hvor bygdefolket som driver gårdsbruk, har forskjellige bruksrettigheter, for eksempel rett til hogst, fiske, seterdrift o.l. Det skilles mellom statsallmenning, bygdeallmenning og privat allmenning.
allmennyttig formål
Brukt blant annet i forbindelse med arv, hvor det kan gis fritak for arveavgift til allmennyttige organisasjoner. Eksempler på dette er religiøse, kulturelle, humanitære og veldedige organisasjoner. Dette forutsatt at midlene ikke bare skal benyttes på... Les mer
allokering
Fordeling. Benyttes i økonomisk terminologi særlig om fordelingen av produksjonsfaktorer mellom bedrifter eller næringer. Ordet «fordeling» benyttes derimot om fordeling av inntekt, formue og levekår (velferd) mellom personer eller grupper.
allokeringsgevinst
Gevinst som oppstår ved å allokere produksjonsressursene på en alternativ måte. Kan måles ved endringer i for eksempel nasjonalproduktet.
allokeringstap
Motsatt av allokeringsgevinst
alminnelig arbeidstid
Den arbeidstid som heltidsarbeidstakere i arbeidsmiljølovens forstand står til disposisjon for arbeidsgiveren. Etter loven er hovedregelen at den alminnelige/ordinære arbeidstid per uke ikke må overstige 40 effektive timer per uke (eventuelt som et... Les mer
alminnelig inntekt
Alminnelig inntekt er alle skattepliktige lønns-, nærings- og kapitalinntekter med fradrag for bestemte utgifter
alternativ kostnad
Er den inntekt man mister ved anvendelse av en ressurs/aktivitet for et bestemt handlingsalternativ ved å avstå fra beste aktuelle alternativ
alternative goder
To goder som er slik at en økning i prisen på det ene, øker etterspørselen etter det andre. (Godene substituerer (erstatter) hverandre, og krysspriselastisiteten er positiv.)
alternativkostnad
Verdien av den beste alternative anvendelsen av ressursene. En kostnad fordi det er noe du gir avkall på med den valgte anvendelsen av ressursene.
AM
1)  Anleggsmidler   2) Ante meridiem 3) Asset Management (se  anleggsadministrasjon )
amerikansk opsjon
En opsjon som kan innløses når som helst fram til bortfallsdagen.
Amerikansk opsjon
Opsjonen kan innløses når som helst i hele perioden frem til og med bortfallsdagen. 
amfiboli
Flertydighet ved en setning
Amortisasjon
Tilbakebetaling av lån.
amortisere
Å betale avdrag på et lån
AMS
Aksjesparing med skattefradrag
AMU
Arbeidsmiljøutvalg
AMU/BU
Arbeidsmiljøutvalg/Bedriftsutvalg
analogi
Overenstemmelse, samsvar, likhet. Å trekke en analogi mellom to slags fenomener er å påpeke visse likheter mellom dem. Brukt blant annet i forbindelse med anvendelse av en rettsregel på et forhold som den ikke uttrykkelig omfatter, med den begrunnelse at... Les mer
analogislutning
Slutning fra at det er visse kjente likheter mellom to slags fenomener, til at det er en viss ytterligere likhet mellom dem. En analogislutning er ikke gyldig, men en art sannsynlig slutning.
analyse
Det å studere et fenomen eller problem ved å registrere og vurdere fakta og data og undesøke dem for å finne sammenhengene mellom årsaker og problemer/virkninger. Analyse er å "sortere og skille fra hverandre" i motsetning til syntese (s.d.)
analytisk filosofi
Retninger i moderne filosofi som anser filosofiens oppgave som analyse i en eller annen forstand og form, for eksempel som undersøkelse av begreper eller mening, eller av utsagns logiske struktur
analytisk utsagn
sant utsagn hvis sannhet går fram av betydningene til uttrykkene i utsagnet. Eks: "Ungkarer er ugifte".
anbefalt forslag
Begrep som brukes i flere sammenhenger, blant annet om forslag som partenes forhandlere under et tariffoppgjør anbefaler vedtatt ved en etterpåfølgende avstemning. Forslaget kan ha fremkommet med eller uten meglingsmannens medvirkning.
andelslag
Er et selskap med formål å fremme medlemmenes forbruksmessige og/eller yrkesmessige interesser. En vanlig betegnelse på andelslag er samvirkelag. Forbrukssamvirket ivaretar de forbruksmessige interessene, produsentsamvirket de yrkesmessige. Medlemmenes... Les mer
anførsel
De grunner som søksmål og påstander eller begjæring bygger på. Viser også til innsigelser man måtte ha mot den påstand motparten gjør gjeldende under en sak.
anke
Et ordinært rettsmiddel som består i at en sak bringes inn til ny behandling og prøving for en høyere domstol. Lagmannsretten er ankedomstol for saker som er avgjort i tingretten. Høyesterett er ankedomstol for saker behandlet i lagmannsrettene. Dommer,... Les mer
ankeforhandling
Hovedforhandling i en ankesak.
ankefrist
Den frist en part har til å anke.
ankemotpart
Den part i en sivil sak som aksepterer førsteinstansens avgjørelse, men som blir motpart i ankesaken. Brukes undertiden også om påtalemyndigheten i påanket straffesak.
ankende part
Den part i en sivil sak eller straffesak som anker.
ankesum
Den minsteverdi en sivil sak må gjelde for å kunne innankes for en høyere rett.
ankeutdrag
Utdrag som utarbeides for retten. Inneholder tidligere rettsavgjørelser, skriftlige bevis i saken mv.
ankomstkontroll
Kontroll av inngående materiell og råvarer for å sjekke kvalitet, farge, antall, brekkasje etc
anleggsadministrasjon
Modul/komponent i moderne økonomisystemer som håndterer bl.a. avskrivninger.
anleggsdekning
For å belyse finansieringen i et selskap beregnes ofte anleggsdekningen. Dette er et forholdstall som er definerte som: Langsiktig kapital / anleggsmidler. Forholdstallet bør være en del høyere enn 1.
anleggskapital
Trengs til anskaffelse av bygninger, maskiner og andre varige ressurser. Beregningen av dette kapitalbehovet er vanligvis enklere enn for behovet for driftskapital fordi den kapital som bindes av anlegget bestemmes av anleggets anskaffelsesverdi.
anleggskontrakt
Kontrakt om tilvirkning av en eller flere eiendeler som samlet utgjør en helhet. Slike kontrakter skal i regnskapet behandles etter metoden for løpende avregning. Små foretak kan alternativt anvende fullført-kontrakt-metoden, jf. Regnskapsloven § 5-12.
anleggskreditt
Kreditter som skal finansiere anlegget.
anleggsmidler
(AM) Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk. Omfatter immaterielle eiendeler, varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler. En av to hovedposter på eiendelssiden i balansen.
anleggsreserve
Anleggsreserve er et gammelt begrep som i dag er erstattet av midlertidige forskjeller. Tidligere ble anleggsreserve presentert i regnskapet.
annenhåndsmarked
Det markedet der verdipapirer - inklusive aksjer - omsettes daglig. Omsetningen over Oslo Børs utgjør en vesentlig del av annenhåndsmarkedet
Annenhåndsmarkedet
Det markedet der verdipapirer - inklusive aksjer - omsettes daglig. Omsetningen over Oslo Børs utgjør en vesentlig del av annenhåndsmarkedet.
annuitet
Like stor terminvis betaling.
annuitetslån
Et annuitetslån er et lån der summen av renter og avdrag er konstant i lånets avdragstid (for en gitt rente). Renteandelen vil være stor for de første terminene, for så gradvis å gå nedover, mens andelen avdrag vil gå gradvis oppover gjennom lånets... Les mer
annuitetsmetoden
Investeringsanalyse som viser årlige besparelser. Man sammenligner den årlige avkastningen av investeringen med årlige kapitalkostnaden (avskrivninger + rente). Den årlige kapitalkostnaden beregnes ved at grunninvesteringsbeløpet (minus nåverdien av... Les mer
anonym vitneførsel
Tiltak for å beskytte aktørene i straffesaker mot trusler og represalier. Bestemmelsene finnes i straffeprosessloven.
ANS
Forkortelse for  ansvarlig selskap .
ansiennitet
Tjenestetid, det vil si hvor lang tid noen har vært ansatt hos en arbeidsgiver. Har ofte betydning ved endringer i lønn og arbeidsforhold. Også erfaringer fra andre steder kan bli regnet med i en persons ansiennitet.
ansiennitetstillegg
Lønnstillegg som vanligvis gis i henhold til tariffavtalens satser basert på praksis og tjenestetid.
anskaffelseskost
Kostnad ved erverv eller tilvirkning av eiendeler.
Ansoffs vekstmatrise
Ansoffs vekstmatrise er et verktøy som hjelper virksomheter til velge vekststrategi. Matrisen bygger på ideen om at du kan vokse ved å markedsføre nye eller etablerte produkter i nye eller etablerte markeder. Ut i fra de to dimensjonene produkt og... Les mer
ansvarlig kapital
Kapital som selskapsdeltakerne har skutt inn i selskapet som ansvarlig kapital. Kan også omfatte kapital som de i henhold til selskapsavtalen plikter å skyte inn for å dekke selskapets forpliktelser.
ansvarlig lånekapital
Gjeld som står tilbake for all annen gjeld. Ikke egenkapital, derfor klassifisert som gjeld.
ansvarlig selskap
Et ansvarlig selskap med udelt ansvar (ANS) har vanligvis to eiere. Det som særmerker eiernes juridiske stilling i et ansvarlig selskap, er at de, i likhet med eneeieren (enkeltpersonsforetak), er fullt ansvarlig med hele sine formuer for foretakets... Les mer
ansvarsdeling
Brukes blant annet ved bilforsikring når begge bilførere har utvist uaktsomhet. Vanligste deling er 50:50, men 2:1 og 3:1 brukes også.
ansvarsforsikring
Omfatter det ikke kontraktsmessige erstatningsansvar som den sikrede kan pådra seg overfor andre (tredjemann) i den egenskap som er nevnt i forsikringsbeviset. Ansvaret må være en følge av skade på den annen persons ting, herunder fast eiendom og dyr.... Les mer
ansvarsfraskrivelse
Utgangspunktet i norsk rett er at ansvar kan fraskrives. Skadelidte må ha vedtatt fraskrivelsen som ikke må være urimelig etter sitt innhold slik at den blir satt til side. Det er en tendens til at nye lover om objektivt ansvar forbyr... Les mer
ansvarssum
Beløpsgrense for forsikringsselskapets betaling ved forsikringstilfelle angitt i tekst i forsikringsbeviset eller forsikringsvilkår.
ansvarstid
I avbrudds- og interesseforsikringer det avtalte tidsrom etter en skade som det skal betales erstatning for avbruddstap.
antecedent
Første ledd i et vilkårsutsagn eller en kondisjonalis.
antinomi
Selvmotsigelse i grunnleggende forutsetninger for erkjennelse
antitese
1) motsetning, retorisk figur som består i at en ved å stille opp motsetninger gir uttrykket større kraft 2) motpåstand.
antitese til spissformuleringen i en argumentasjon
Forumulering av et standpunkt som i argumentasjonen behandles som det motsatte av det spissformuleringen uttrykker.
anvisning til innkreving
Anvisning til innkreving tvangsforretning som gir saksøker rett til å realisere utleggspant. Gjøres når utleggspant er tatt i penger eller saksøktes bankkonto. Saksøker får gjennom anvisningen rett til å heve pengene.
applet
Navnet på et program skrevet i Java. En applet kan være en integrert del av en web-side, eller en frittstående applikasjon og er spesielt utviklet med tanke på Internett-bruk.
application service provider
(ASP) En virksomhet som tilbyr databaserte tjenester til kunder over et nettverk. Programvare som tilbys via en ASP-modell kalles også noen ganger "On-demand software" eller "Software as a service (SaaS)". Til tross for en kontinuerlig fokus på... Les mer
applikasjon
En type program som løser oppgaver knyttet til et bestemt område som f.eks. tekstbehandling, regneark, spill osv.
approbasjon
Godkjenning, særlig fra det offentlige
apriorisme
Det syn at erkjennelse og forskning på et visst felt, eller generelt, skjer eller bør skje ved a priori undersøkelser (d.e. uavhengig av erfarig).
arbeidsavtale
En avtale mellom arbeidsgiver og en enkelt arbeidstaker om at arbeidstaker stiller sin arbeidskraft til disposisjon mot et bestemt vederlag. Arbeidsmiljøloven har nærmere regler om arbeidsavtalens form og innhold.
arbeidsgiver
En person eller organisasjon som sysselsetter en eller flere arbeidstakere og er underlagt lovbestemte krav om skattetrekk, trygdeinnbetalinger mv.
arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift er en avgift til folketrygden. Den betales av de som har noen i arbeid for seg. Avgiften beregnes av utbetalt lønn og godtgjøring
arbeidsgiverorganisasjon
En organisasjon som representerer arbeidsgivere i saker av felles interesse, som lønnsforhold, næringspolitikk osv. Eksempler er NHO, NAVO, HSH og Kommunenes Sentralforbund.
arbeidsgruppe
Sammensatt gruppe med deltakere som løser en definert oppgave, enten innen ett område eller på tvers av funksjoner. Begrepet brukes vidt og i mange sammenhenger
arbeidsinntekt
Inntekt som opptjenes gjennom menneskers arbeid. Skjelnes fra kapitalinntekt, som omfatter renteinntekter, avkastning på verdipapirer o.l.
arbeidskapital
Den del av omløpsmidlene som overstiger kortsiktig gjeld. M.a.o. differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Arbeidskapitalen fremkommer også ved å trekke anleggsmidlene fra den langsiktige kapital. Normalt sier man at finansieringen har... Les mer
arbeidskapital i prosent av salgsinntekter
Arbeidskapital beskriver hvor stor del av omløpsmidlene dine som er finansiert med langsiktig kapital. I nøkkeltallssammenheng er det interessant å følge arbeidskapitalen i forhold til salgsinntektene. 
arbeidskraft
1) Den innsats eller ytelse som en person kan tilby mot betaling. 2) Fellesbetegnelse på alle ansatte i en virksomhet eller alle arbeidstakere og arbeidssøkere i et samfunn.
arbeidslag
Selvstyrt eller delvis selvstyrt lag som er ansvarlig for en arbeidsprosess og resultatene den leverer. Begrepet team og lag svarer til hverandre. Begrepet arbeidslag er knyttet til ledelse av daglig drift og konkrete arbeidsprosesser, mens team og andre... Les mer
arbeidsledighet
Det å være arbeidsledig betyr at man ikke er i lønnet arbeid, men ønsker å være det. Dette registreres i Norge på ulike måter av Statistisk sentralbyrå og NAV (Aetat). Metoden for å måle arbeidsledigheten følger internasjonale standarder, slik at en kan... Les mer
arbeidsmetodikk
Den måten som en liten gruppe benytter seg av medlemmenes kunnskaper og ferdigheter for å oppnå gruppens mål og hensikt.
arbeidsmiljøloven
Denne loven ble vedtatt i 1977 med henblikk å forbedre både det psykiske og det fysiske arbeidsmiljøet i virksomhetene. Lovens målsetting er 1. å sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger og med en... Les mer
Arbeidsmiljøutvalg
 ... Les mer
arbeidsmiljøutvalg
I virksomheter som sysselsetter minst 50 arbeidstakere skal det være et arbeidsutvalg hvor arbeidsgiveren, arbeidstakerne og verne- og helsepersonalet er representert. Når antall ansatte er mellom 20 og 50 arbeidstakere, skal det opprettes... Les mer
arbeidsnedleggelse
 
arbeidsprosess
Samvirke av mennesker, metoder, maskiner, utstyr og miljø for å produsere eller skape et resultat (output). Arbeidsprosess defineres som alle aktivitetene mellom konkret tilførsel (input) og resultat (output).
arbeidsrett
En vanlig fellesbetegnelse på arbeidslivets regelverk. Arbeidsretten deles vanligvis opp i to deler; den individuelle del, som er reglene som gjelder den enkelte arbeidstaker og dennes forhold til sin arbeidsgiver, og den kollektive del som dreier seg om... Les mer
Arbeidsretten
En spesialdomstol for arbeidslivet (arbeidstvistlovens kap 2). Dersom det blir tvist om det foreligger en tariffavtale, eller hvordan denne skal forstås, kan hver part etter forhandlinger bringe tvisten inn for arbeidsretten. Retten behandler også... Les mer
arbeidsstenging
 
arbeidsstyrke
Arbeidsstyrken er lik summen av antall sysselsatte og antall arbeidsledige som måles med AKU-ledighet.
arbeidstaker
En person som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse. En arbeidstaker vil normalt være dekket av trygdeordninger som kompenserer for tap ved arbeidsløshet, sykdom, omsorgsbehov, yrkesskade m.m.
arbeidstakerorganisasjon
En organisasjon som søker å fremme arbeidstakernes interesser, særlig overfor arbeidsgivere og myndigheter. Lønns- og arbeidsvilkår, pensjon, skatt og etterutdannelse er noen saker som organisasjonene arbeider med. Hovedorganisasjonene i norsk arbeidsliv... Les mer
arbeidstvist
En tvist mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i arbeidslivet. En rettstvist gjelder blant annet gyldigheten av en tariffavtale, mens en interessetvist gjelder inngåelse eller forandring av en tariffavtale.
arbeidstvistloven
Lov om arbeidstvister av 1927 med senere endringer. Inneholder fortolkninger og fremgangsmåter knyttet til tariffavtaler, og videre om fredsplikt, arbeidsstans, megling, arbeidsretten, straffebestemmelser og lignende forhold. Gjelder i privat og kommunal... Les mer
arbeidsulykke
I alminnelighet en ulykke som inntreffer under arbeid i arbeidstiden og på arbeidsstedet.
arbeidsvisjon
En kort beskrivelse (nærmere 5 enn 50 ord) av mål og mening som hjelper en gruppe å tydelig se hvor de er på vei og hvorfor det er viktig. En arbeidsvisjon vokser fram av det arbeidet gruppens medlemmer utfører sammen.
arbitrasje
Gevinsten ved å kjøpe et gode billig i ett marked og så selge det til en høyere pris i et annet marked.
argumentativ rasjonalitet
Evne og vilje til å delta i rasjonell diskusjon
arktavle
Store papirark på egnet stativ som anvendes for å dokumentere arbeidet som gjøres i en arbeidsgruppe.
ARPA-nett
Advanced Research Projects Agency-nett. Datanettverk utviklet som et militært forskningsprosjekt på midten av 1970-tallet. Forløperen til det vi i dag kaller Internett. TCP/IP-protokollene ble definert gjennom dette prosjektet.
arrest
Midlertidig sikring av pengekrav. Arrest gir ikke rett til tvangsdekning.
artikkelstruktur
Oversikt over oppbyggingen eller sammensettingen av råvarer, komponenter, halvfabrikata eller ferdigprodukter.
arv
Overføring av formue til slektninger og andre tilgodesette personer ved dødsfall. Livsarvinger har krav på en fastsatt andel av formuen opp til et bestemt beløp, men overskytende formue kan arvelateren selv bestemme over i et testament.
arveavgift
Avgift til staten på arv og visse gaver, jf. arveavgiftsloven. Avgiften fastsettes og betales når noen mottar arv eller gave.
arveavgiftsloven
Lov av 19. Juni 1964, nr 14, lov om avgift på arv og visse gaver.
arvefall
Det tidspunkt da arven går over på arvingene og legatarene, og deres eventuelle rett går over til å bli en aktuell rett. Dette vil normalt være arvelaters død. Unntaket er der en person er forsvunnet og det sies dødsformodningsdom.
arvefølge
Den rekkefølge hvoretter arvingene har krav på arv
arvegangsklasse
Slektninger etter en avdød står etter arveloven i ulik stilling etter hvor nært slektskapet er. Første arvegangsklasse er livsarvinger etter avdød, det vil si barn, adoptivbarn, barnebarn mv. Dersom det ikke er gjenlevende ektefelle eller noen i denne... Les mer
arvelater
Den som arven kommer fra (avdøde). Arv deles ut etter arvereglene i arveloven eller etter testamente.
arvelodd
Del av arv
arvemelding
Skjema som arvingene har ansvar for å sende inn med opplysninger som skal gi grunnlag for å regne ut arveavgiften. Det skal sendes én arvemelding i hvert dødsbo. Skjema skal sendes innen seks måneder etter dødsfallet til skattefogdkontoret i det fylket... Les mer
arverett
Arveretten gir en oversikt over rettsreglene som gjelder arvegangen etter en persons død. Arverettslige spørsmål reguleres i Norge først og fremst av arveloven fra 1972 og skifteloven. Et faktisk arveoppgjør er i utgangspunktet underlagt arvingenes egen
AS
Betegnelse for  aksjeselskap
ASA
Betegnelse for  allmennaksjeselskap .
ASCII
American Standard Code for Information Interchange. Standard for organisering av tegn under overføring av ren tekstinformasjon, dvs. tekst uten formateringer. Brukes også som generell benevnelse på ren tekst.
ASP
1) Application Service Provider (forretningsmodell) 2) Active Server Pages (Microsoft-begrep)
assurandør
Den som tegner en forsikring på vegne av et forsikringsselskap. Brukes i sjøforsikring også om forsikringsselskapet.
assuransenød
Oppstår når forsikringsmarkedet på grunn av en risikos størrelse eller art ikke kan skaffe full forsikringsdekning for den.
asymmetrisk informasjon
Når en gruppe aktører vet mer enn andre.
at-the-money
Uttrykk fra verdipapirmarkedet. Brukes om en opsjon hvor innløsingskurs er tilnærmet lik underliggende markedspris. Opsjonens realverdi er dermed tilnærmet lik null.
At-the-money
Opsjonens innløsningskurs er tilnærmet lik underliggende markedspris. Opsjonens realverdi er tilnærmet lik null.
atomist
Én av uendelig mange konsumenter eller produsenter.
atomært utsagn
Utsagn som ikke inneholder noen sannhetsfunksjonelle operatorer som "ikke", "og", "eller", "hvis".
attføring
Den behandling, trening, omskolering eller lignende som tar sikte på å føre personer som er blitt uføre på grunn av sykdom eller skade, tilbake til arbeidslivet. Attføringspenger gis av Folketrygden.
autentiseringsmekanismer
Programmer eller rutiner som definerer eller kontrollerer brukeres og/eller brukergruppers tilgang til en maskin eller til en gitt informasjon.
autorisert forsikringsrådgiver
Person autorisert av Norges Forsikringsforbund som er kvalifisert til å veilede publikum i forbindelse med salg av forsikringer. Krav til autorisasjon er ansettelse i forsikringsselskap eller selskapstilknyttet forsikringsagentur, tre års praksis og... Les mer
avanse
Differanse mellom salgsinntektene og varekostnadene i en handelsbedrift. Avansen dekker indirekte kostnader og fortjeneste. Isolert sett er avanse det samme som bruttofortjeneste. Avanse tenkes imidlertid som et påslag "opp fra varekosten", mens... Les mer
avanseprosent
Nøkkeltallet avanseprosent (også ofte omtalt som avanse) viser  avansen  i prosent av  varekostnaden  for solgte varer. Med andre ord det prosentvise påslaget du klarer å legge på varekostnaden din når du selger varene ut igjen. 
avatar
En virtuell kropp eller person/personlighet i en virtuell verden.
avbruddsforsikring
Forsikring mot økonomisk tap ved avbrudd eller innskrenkning i en virksomhets drift på grunn av skade. Vanligst er brann- og maskinavbruddsforsikring. Husleietap er også en avbruddsforsikring.
avdekning
Vil i forsikring si at en del av en risiko overføres til annet selskap som reassuranse eller koassuranse.
Avdelingsleder
 ... Les mer
avdrag
Delvis nedbetaling av et pengelån.
avdragsfrihet
Du kan velge å ikke betale ned på lånet i en periode og da kun betale renter.
avgifter
Avgifter er skatt på varer og tjenester. Stat og kommune kan vedta avgifter for å skaffe inntekter eller påvirke forbruket av visse varer og tjenester, f eks merverdiavgift, arbeidsgiveravgift, arveavgift, renovasjonsavgift, alkoholavgift og avgift på... Les mer
avgiftsfri
 
avgiftsgrunnlag
Det samlede beløp en avgift beregnes ut i fra. Brukes for eksempel i forbindelse med arv, hvor avgiftsgrunnlaget er den samlede verdi av avgiftspliktige midler som noen mottar fra samme giver/arvelater og som han får rådighet over til samme tid. Når... Les mer
avgiftspliktig
 
avkall på ventendes arv
En arving kan etter arveloven gi avkall på arv som ventes. Et avkall på ventendes arv er bare gyldig når det gis overfor arvelater, men er da normalt bindende også for arvingens egne barn. Avkallet kan gjøres uten eller mot vederlag.
avkastning
Forrentningen av en investering. Det økonomiske resultat som oppnås ved å plassere penger i verdipapirer eller andre investeringsformål. Uttrykkes gjerne som en prosent av den investerte kapitalen som har frembrakt resultatet.
Avkastning
Den forrentning du får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursverdi. Kalles også effektiv avkastning.
avkastning på solvenskapital
Forsikringsnøkkeltall. Formel: (Resultat før avsetning til sikkerhetsreserve, adm. avsetning og reassuranseavsetning samt ekstraordinære poster, minoritetsinteresser og årsoppgjørsdisposisjoner)/Gjennomsnittlig solvenskapital. Renter på ansvarlige lån... Les mer
avkastning på sysselsatt kapital
Finansielt nøkkeltall som forteller hvilken avkastning den operative driften i selskapet gir i forhold til den kapitalen den skal forrente.
avkastning rentebærende eiendeler
Formel: Renteinntekter/Gjennomsnittlige rentebærende eiendeler
avkastningsgrad
Dette er et mål for en bedrifts lønnsomhet ved å se på forholdet mellom inntekter, kostnader og bundet kapital.
avkastningskrav
Når vi skal vurdere lønnsomheten av investeringer, må vi ta stilling til hvilket avkastningskrav vi skal bruke i investeringskalkylen. Avkastningskravet for en investering skal reflektere hvilken avkastning eierne og andre kapitalleverandører kan oppnå... Les mer
avkastningskrav / diskonteringsrate
Når vi skal vurdere lønnsomheten av investeringer, må vi ta stilling til hvilket avkastningskrav vi skal bruke i investeringskalkylen. Avkastningskravet for en investering skal reflektere hvilken avkastning eierne og andre kapitalleverandører kan oppnå
Avkastningskurve
Figur som viser en posisjons gevinst og tap som en funksjon av aksjekurs. Også kalt avkastningsprofil eller pay-off kurve.
avkastningsverdi
Avkastningsverdi er et sentralt verdibegrep benyttet ved verdivurdering av selskaper. Avkastningsverdien reflekterer verdien av fremtidig inntjening på et gitt tidspunkt. For å utføre beregningen benyttes et avkastningskrav som skal reflektere risiko og
avkortning i arv
Reduksjon av arvelodden til en arving i nedstigende linje med et beløp som svarer til verdien av visse gaver som han har mottatt som arveforskudd mens arvelater levde. Dette krever uttrykkelig bestemmelse fra arvelater, eventuelt at det godtgjøres at... Les mer
avkryssingsrute
Rute i et dialogvindu som representerer et alternativ du kan slå av eller på.
avregning
Et oppgjør av tilgodehavender og krav mellom to eller flere parter.
Avregning
Forskjellen mellom opsjonens innløsningskurs og markedsverdien på underliggende instrument ved innløsning av opsjonen.
avrop
Leveringsbestemmelse som innebærer at kjøperen "bestiller" for levering hele eller deler av et vareparti i henhold til inngått kjøpsavtale.
avropsplan
Dette er en plan som omfatter tidspunkter når ulike leveringer skal skje, samt hvilke varer og hvilken mengde som skal leveres.
avsetning
Post som er belastet resultatet, og som skal brukes til et bestemt formål. Eks: Avsetning av tap på fordringer, avsetning for forpliktelser, delkrederesavsetning, fondsavsetning, skatteavsetning, tapsavsetning for lån. Av og til brukes uttrykket "en... Les mer
Avskjed
Dersom arbeidstaker har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, kan arbeidsgiver avskjedige vedkommende med den følge at arbeidstaker må fratre med øyeblikkelig virkning, jfr. arbeidsmiljøloven § 15-14.
avskrivning
Planmessig kostnadsføring av anleggsmidlers verdi over flere år. I finansregnskapet må man avskrive på grunnlag av historiske anskaffelsespriser iflg. lovreglene, og den mest vanlige regnskapsmessige avskrivningsmetoden er den lineære, dvs. like store... Les mer
avslag på falt arv
Frafall av arv. Det følger av arveloven at arven da skal gå som om arvingen var død før arven var falt.
avtalefestet pensjon (AFP)
Frivillig tidligpensjonsordning for personer som har fylt 62 år, og som arbeider innenfor områder der det er tariffavtaler og hvor AFP inngår i tariffavtalen.
avtaleloven
Lov nr. 4 av 31. mai 1918 med senere endringer inneholder generelle regler for inngåelse av avtaler. Reglene består først og fremst av kriterier for når en avtale kan sies å være inngått. I konkrete avtaler kan reglene i loven fravikes. Avtaleloven... Les mer
avvik
Registreringer/observasjoner som ligger utenfor fastsatte grenser
avvikskostnader
Kostnadene ved å håndtere et avvik slik at avviket ikke har noe effekt for kunden.