Ordliste

Her kan du søke og finne forklaring på mer en 3000 forretningsrelaterte begreper.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
C2B
Consumer to business. Elektronisk handel hvor forbruker presenter sin pris/kostnadsramme for et produkt eller tjeneste, og bedrifter tilbyr ut i fra dette.
C2C
Consumer to consumer. E-handel i ulike fora, som for eksempel auksjoner på nett, hvor forbrukere selger til og kjøper av hverandre.
cache
På norsk hurtigbuffer. En type hukommelse eller høyhastighetsminne som brukes for å lagre data og som man raskt får tilgang til. Den brukes til å gjemme hyppig anvendt data for å gjøre computerens handlinger hurtigere.
Call Kjøpsopsjon
(se opsjon ) (Opsjon)
call-rettighet
Lånetakers mulighet til å tilbakebetale et obligasjonslån til fastsatte kurser ved tidspunkter fastsatt i tegningsinnbydelsen, f.eks i forbindelse med renteregulering.
CAPM
Capital asset pricing model
catchball
Prinsipp som brukes i strategigjennomføring innen hoshin kanri (s.d.) for å sikre at målene er fordelt på alle nivåer i en organisasjon, eies av dem som skal nå målene og at nødvendige ressurser er tildelt for å nå målene. Forhandlingsprosess der nivået... Les mer
CCP
Central Counterparty. Se også Sentral motpart. En CCP trer inn som juridisk motpart for opprinnelig kjøper og selger fra og med det tidspunktet deres ordre gjennomføres på børs. Oslo Clearing er en slik CCP.
CD
Compact disc. CD-plate. En optisk plate som blir brukt for å lagre digitale data. Det ble opprinnelig oppfunnet for digital lyd og blir også brukt som et datalagringsmedium, kalt CD-ROM (s.d.)
CD-brenning
Permanent inngravering av informasjon på en CD. Forutsetter en egen CD-brenner og spesielle CD'er.
CD-ROM
Compact Disc - Read Only Memory. Portabelt, digitalt lagringsmedium der data er brent fysisk inn i overflaten og ikke kan endres. Egner seg for lagring av plasskrevende informasjon som lyd og bilde pga. relativt stor standard lagringskapasitet. For... Les mer
CDD
Forkortelse for Commersial due diligence.... Les mer
CEO
Chief Executive Officer
cet par
Kort for "ceteris paribus"
Ceteris paribus
Betyr kort og godt: "alt annet like" og forkortes ofte til cet par. Brukes som et hjelpemiddel til å forenkle virkeligheten, slik at vi kan konsentrere oss om de sammenhengene vi er interessert i, for eksempel ved å tenke på sammenhengen mellom to... Les mer
CF
Cash flow
CFO
Chief Financial Officer
CFR
Cost and Freight. Selger leverer varene når de svinger over skipets rekke. Frakten er forhåndsbetalt av selger fram til avtalt sted. Klausul definert i internasjonale leveringsbetingelser (se Incoterms). "Sjøklausul".
CGI
Common Gateway Interface
chat
Sanntids samtale over Internett.
CIF
Cost, Insurance and Freight. Som CFR, med tillegg av forsikring, som selger besørger på kjøpers vegne. Klausul definert i internasjonale leveringsbetingelser.
CIO
 ... Les mer
CIP
Carrier and Insurance Paid to. Selger leverer varene opplastet transportmiddel, eller avtalt terminal. Selger skal også besørge at forsikring er tegnet, på vegne av kjøper. Klausul definert i internasjonale leveringsbetingelser.
circulus vitiosus
Ond sirkel, sirkeldefinisjon eller sirkelbegrunnelse; i definisjonen eller begrunnelsen tar en for gitt det som skulle defineres eller begrunnes.
clearing
Avregning eller oppgjør av de krav og tilgodehavende som to parter har mot hverandre som følge av deres løpende transaksjoner. Clearing skjer blant annet i verdipapirmarkedet ved at en instans eller clearinghus sørger for at handelen går rett for seg.
Clearing
Oppgjør mellom partene i en handel. Oslo Clearing trer inn som mellomledd i handelen med de rettsvirkninger som følger av lov og forskrifter og sørger for at handelen blir gjort opp.
CMS
Content Managment System. Publiseringsløsning (s.d.)
co-opetition
Et konstruert begrep brukt for å beskrive en situasjon og tenkesett der man kombinerer konkurranse og samarbeid: Selskap er komplementorer når det gjelder å skape markeder, og konkurrenter når det gjelder å dele opp markedet. Eks: En "restaurantgate"... Les mer
coach
Uttrykket coaching brukes om veiledning, motivering, læring og trening av mennesker. En coach er enkelt fortalt en person som hjelper en annen til bedre prestasjoner. Begrepet kommer fra idrett, men er nå godt plassert i næringslivet. Coaching handler om... Les mer
coachee
 ... Les mer
coase teorem
Hvis eiendomsretter eksisterer og private parter kan forhandle om ressursallokering uten kostnader, kan de selv løse problemet med eksterne virkninger.
Code of Conduct
En standard for oppgjør av verdipapirer som skal sikre et mer effektivt marked for handel med verdipapirer. Standarden innebærer blant annet full offentlighet om avgifter, regler om grensekryssende samarbeid og teknisk oppkobling mellom aktørene i
cogito
Jeg tenker. Gjerne brukt som forkortelse for Descartes grunnsetning "Cogito ergo sum": Jeg tenker, altså er (eksisterer) jeg.
Combiterms
Standardiserte leveringsbetingelser. Combiterms er ingen selvstendig samling av regler, men bygger på Incoterms (s.d.). Angir mer i detalj hvordan ulike kostnader skal fordeles under ulike Incorterm-løsninger.
COO
Chief Operating Officer, Chief Operations Officer
cookies
Cookies, eller informasjonskapsler som de også kalles, kan brukes til å samle informasjon om surferes vaner på Internett. Cookies blir lagret i brukerens nettleser. Formålet er som oftest å kunne skreddersy nettsidene til hver brukers behov. Neste gang... Les mer
COSO
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. COSO (etablert i 1985) er en frittstående internasjonal organisasjon som arbeider for å øke kvaliteten på økonomisk rapportering, gjennom forretningsetikk, effektive interne... Les mer
COTS
Commercial off-the-shelf. Ordet hyllevare brukes på norsk og betegner et standard produkt som kan kjøpes fra en produsent
Cournot-elastisiteten
Priselastisiteten. Viser med hvor mange prosent etterspørselen etter et gode endrer seg når prisen på godet øker med én prosent, cet. par. Den er alltid negativ, men oppgis ofte i absoluttverdi.
Cournot-kurven
Pris-forbrukskurven. En kurve i to-godediagrammet som viser konsumentens endring i forbruk av de to godene når prisen på det ene gode endres (det vil si når budsjettlinjen svinger om et av aksepunktene).
Cournot-modellen
En markedsmodell hvor det bare er to produsenter (duopol) og hver produsent tar konkurrentens produktmengde som gitt når de maksimerer profitten.
covenants
Covenants står for en skriftlig avtale eller løfte mellom to parter hvor den ene forplikter seg til at noe enten er, skal/skal ikke bli gjort, eller eventuelt går god for gitte forutsetninger. Covenants har primært fått en utbredelse i det norske... Les mer
CPM
Cost per thousand impressions
CPT
Carrier Paid To. Selger leverer varene når de er lastet opp på transportmiddelet, eller på avtalt terminal. Frakten er forhåndsbetalt av selger frem til avtalt sted. Klausul definert i internasjonale leveringsbetingelser (se Incoterms).
credit management
Credit Management er et begrep som brukes om en kreditors totale håndtering av sine kreditt- og utlånsengasjementer: Hvordan sikrer du at den faktiske risikoeksponering innenfor utlån og kreditter samsvarer med den risikoeksponereringen kreditor ønsker å... Les mer
CRM
Customer relationship management (customer relations management). Kundeoppfølging, kundebehandling, kunderelasjonsstyring.
CRM-SYSTEM
System for "custemer relationship management". På norsk blir dette systemer for kundeoppfølgning, kundebehandling og kunderelasjonsstyring. I korte trekk handler det om systemer for hvordan en bedrift skal beholde og jobbe med kundene sine på best mulig... Les mer
CROIC
Cash return on invested capital
CSD
Central Securities Depository. Den engelske betegnelsen på Verdipapirsentral.
CSFs
Critical success factors
CTR
Click-through rate
cyberspace
Engelsk for "kyberrom"