Ordliste

Her kan du søke og finne forklaring på mer en 3000 forretningsrelaterte begreper.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
DAF
Delivered at Frontier. Selger leverer ved passering avtalt grense. Klausul definert i internasjonale leveringsbetingelser.
dagbok
Tidligere brukt betegnelse for bokføringsjournal
dagskursmetoden
Omregning av utenlandsk valuta etter dagens kurser.
dagsverdier
Dagens verdier for eiendeler, enten ut fra hva de kan selges for, hva de koster å gjenskaffe eller hva de er verdt for bedriften.
dagtidsaksjon
Kampmiddel for arbeidstakere. Arbeidstempoet settes ned, og lønna reduseres tilsvarende. Brukes i bedrifter der man har lokale avtaler om tillegg til minsteløn basert på produktivitet. Slik aksjoner er lovlige.
Daltons sats
Forholdet mellom konsumentbetalt del og produsentbetalt del av en stykkavgift er lik forholdet mellom tilbudselastisiteten og etterspørselselastisiteten.
data
Tallmateriale. Tall som kan bekrefte fakta. Har ikke selvstendig mening, men må sees i en sammenheng.
database
(DB) Et program for arkivering av og søking i data. En database er som et arkivskap. Her lagres alle data bedriften har. Ut i fra databasen kan man lage programmer og websider som presenterer dataene i et gitt design og man kan endre, manipulere de ulike... Les mer
datanett
Et system for kommunikasjon mellom to eller flere datamaskiner.
dataprotokoll
Registrering av data innenfor kategoriere bestemt på forhånd. Eks: Registrere kundeklager innen ulike årsakskategorier. Tally (s.d.) brukes ofte for å få en visualisering av registreringenes innbyrdes størrelse. Kalles også datafanger.
datterselskap
Aksjeselskap hvor aksjene eies av et annet aksjeselskap (morselskapet). Til sammen utgjør de et konsern.
DB
1) Dekningsbidrag 2) Database
DB 1
Dekningsbidrag 1.
DB 2
Dekningsbidrag 2.
DBM
Forkortelse for "Demand based management"
DCF
Discounted cash flow
DD
1) due diligence 2) dags dato (d.d.)
DDP
Delivered Duty Paid. Selger leverer kjøpers sted, fortollet og "alt" betalt. Klausul definert i internasjonale leveringsbetingelser.
DDU
Delivered Duty Unpaid. Selger leverer kjøpers sted, uten toll og avgifter. Klausul definert i internasjonale leveringsbetingelser.
de fire P'er
Kjent og mye brukt modell for oppdeling av konkurransemidlene i 4 grupper: Produkt (s.d.), pris(s.d.), påvirkning (s.d.), plass (s.d.). Pris er et viktig konkurransemiddel. I praksis foretrekker man ofte andre konkurransemidler enn pris når konkurransen... Les mer
debet
Venstresiden av en konto, "mottatt". Del av det dobbelte bokholderis prinsipp, hvor kredit er motposten. Følgende regler gjelder for bokføring av forretningstilfeller: 1) En eiendelskonto debiteres når eiendelene øker, og krediteres når eiendelene... Les mer
debitere
Å føre til debet på kontoen, dvs. å føre et tall på kontoens venstreside. Sette på regning.
debitor
Skyldner. En som har mottatt noe av oss og vi har fått et tilgodehavende. Debitorer utgjør ca 10% av den totale investerte kapital i industribedrifter og vel 20% i engroshandelen. På grunn av postens betydning bør den holdes under nøye overvåkning.... Les mer
Debitor
Den man har penger til gode av. Motsatt av kreditor. ( Kreditor )
deduksjon
1) En endelig serie av uttrykk (utsagn, utsagnsskjemaer eller formler) der hvert uttrykk er avledet fra ett eller flere foregående uttrykk ved en deduksjonsrege l; 2) Gyldig slutning . Se også: deduktivt system
deduksjonsregel
Regel for tillatte deduksjoner i et deduktivt system.
deduktivt system
System av uttrykk (utsagn, utsagnsskjemaer, formler osv.) dannet ved deduksjoner (s.d.) i samsvar med fastlagte deduksjonsregler (slutningsregler). Et deduktivt system kan enten være dannet bare på grunnlag av deduksjonsregler, eller også på grunnlag av... Les mer
deduktivt-nomologisk forklaringsmodell
Et syn som går ut på at all vitenskapelig forklaring skjer ved deduksjon av explanandum (s.d.) fra en eller flere lover samt en beskrivelse av en viss utgangssituasjon (initialbetingelser)
definisjonsbasis
Sett av uttrykk som tas for gitt i definisjoner i stipulative definisjoner
deflasjon
Prisnedgang, motsatt av inflasjon.
degressiv avskrivning
En avskrivning der beløpet som et anleggsmiddel avskrives med blir mindre for hvert år. Dersom det for ekesempel avskrives med en fast prosentsats, vil det faktiske avskrivningsbeløpet synke for hvert år.
degressiv kostnad
En degressiv kostnad er en variabel kostnad som øker forholdsmessig mindre enn produksjonen ved en produksjonsøkning og minsker mindre enn produksjonen når den reduseres.
dekningsbidrag
(DB) Det produsenten har til rådighet for å dekke de faste kostnadene. Defineres som inntekter minus variable kostnader. Viser hvor mye av salgsinntektene du sitter igjen med til å dekke faste kostnader og gi fortjeneste etter at de variable kostnadene... Les mer
dekningsdifferanse
Avvik mellom faktisk påløpte og innkalkulerte indirekte variable kostnader betegnes dekningsdifferanse.
dekningsgrad
Nøkkeltall som viser dekningsbidraget i prosent av salgsinntektene. På samme måte kan vi finne dekningsgraden for et produkt ved å beregne forholdet mellom dekningsbidraget pr. enhet og prisen. Dekningsgradene sier noe om en virksomhets lønnsomhet
delingsmodellen
Innført ved skattereformen gjeldende fra 1992. Delingsmodellen er en metode for å beregne den delen av inntekten i et foretak som det skal betales toppskatt og trygdeavgift av. Den delen en regner seg fram til, kalles beregnet personinntekt. Fjernet som... Les mer
delkrederavsetning
Avsetning til dekning av tap på kundefordringer.
dellevering
Oppdeling av en bestilt leveranse, normalt på grunn av manko
delta
I børssammenheng betegnelse på en sensitivitetsvariabel som uttrykker den forventede endringen i opsjonsprisen ved en markedskursendring på én kursenhet i underliggende instrument. For calls er delta positiv og for puts er den negativ. Delta er størst på... Les mer
Delta
Sensitivitetsvariabel som uttrykker den forventede endringen i opsjonsprisen ved en markedskursendring på èn kursenhet i underliggende instrument. For calls er delta positiv og for puts er den negativ. Delta er størst på in-the-money opsjoner og minst på
deltaker i møte
Deltakerne i et møte har hovedsakelig ansvar for å bidra med ideer, fakta, oppfatninger og kunnskap. Jo mer personlig disse bidragene er, jo nyttigere er de for gruppen. Deltakerne kan komme med forslag og innspill til prosessen i møtet, men
deltakermodellen
Del av skattereformen (2006). Skattelegging av deltakere i ansvarlig selskap, komandittselskap mv. skal også etter reformen foregå etter en nettometode. Det vil si at skattepliktig inntekt og formue beregnes på selskapets hånd etter reglene i skatteloven... Les mer
demand based management
(DBM) Logistikkmodell for profittmaksimering som tar hensyn til bade salg og produksjon, heurunder logistikkkostnadene
Den europeiske menneskerettighetsdomstol
Her kan Europas borgere få prøvet sin sak dersom de mener at den hjemlige domstolen har fattet en avgjørelse som er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Domstolen i Strasbourg kan avgjøre klager med bindende virkning for statene.... Les mer
den knekkede etterspørselskurve
 
depot
Et generelt begrep som brukes både om et lager eller forråd og om noe som er deponert der. I finansinstitusjoner skjelnes det mellom et lukket og åpent depot. I et lukket depot legges noe som er stilt som sikkerhet for et lån e.l. Det som legges i et... Les mer
depotkonto
Konto i depotbank hvor investor setter inn kontanter som sikkerhet for handel med opsjoner og futures.
Depotkonto
Konto i depotbank hvor investor setter inn kontanter som sikkerhet for handel med opsjoner og futures.
depotkostnad
Det beløpet banken tar for å ordne med sikkerhet for et lån.
depresisering
Det å erstatte et uttrykk med ett som er mindre presist; for eksempel i en popularisering av en vitenskapelig teori kan et mer presist uttrykk erstattes med ett som er mindre presist men mer allment forståelig på et overflatisk plan.
DEQ
Delivered Ex Quay. Selger leverer losset på kai, i mottakerhavn, før fortolling. Klausul definert i internasjonale leveringsbetingelser.
Derivat
Verdipapir som er utledet av andre finansielle instrumenter og hvor kursutviklingen bestemmes av utviklingen i et eller flere underliggende instrumenter. Eksempler er opsjoner og futures. Mer om handel i derivater.
derivatinstrument
Verdipapir som er utledet av andre finansielle instrumenter og hvor kursutviklingen bestemmes av utviklingen i et eller flere underliggende instrumenter. Eksempler er opsjoner og futures.
DES
Delivered Ex Ship. Selger leverer varene ved ankomst mottakerhavn, men før lossing. Klausul definert i internasjonale leveringsbetingelser.
deskriptiv konstant
En bokstav som brukes i en predikatlogisk formel (s.d.) og står for et deskriptivt uttrykk. Se også: generell konstant
deskriptivt utsagn
Setning som uttrykker noe sant eller usant (en sann eller usann påstand)
deskriptivt uttrykk
Et uttrykk i vanlig språk som kan betegne eller beskrive noe, for eksempel en singulær term, en generell term eller et deskriptivt utsagn
det lange løp
Den tidsperiode som er lang nok til at bedriften kan tilpasse alle innsatsfaktorer til endringer i rammebetingelsene.
detaljhandel
Salg til den endelige forbruker. Detaljhandelens viktigste funksjon er å holde lokale lagre av varen.
detaljplanlegging
Planlegging av en aktivitet e.l. i detalj. I forbindelse med for eksempel produksjonsplanlegging vil dette omfatter blant annet spesifisering av materialer, kapasitet, arbeidsoperasjoner og når dette skal utføres
determinerthetsaksiomet
Aksiomet som sier at konsumenten, stilt overfor et valg mellom to godekombinasjoner, A og B, må gi ett, og bare ett, av følgende tre svar: Enten prefererer hun A fremfor B, eller hun prefererer B fremfor A, eller hun er indifferent mellom A og B.
determinisme
Det syn at alt i verden er strengt årsaksbestemt i samsvar med kausallover
deterministisk lov
Lov som ikke er probalistisk
DHTML
Dynamisk HTML.
differanseinntekt
Differansen i omsetning ved en prisendring.
differansekostnad
Den kostnadsendring som inntrer når vi endrer produksjonen med mer enn 1 enhet. Differanseenhetskostnaden finnes dermed ved å dividere den totale differansekostnaden for et intervall med den aktuelle produksjonsendringen (antall enheter).... Les mer
differensiert oligopol
Når det er noen få, store bedrifter på et heterogent marked som tilbyr varer med høy krysselastisitet, taler vi om differensiert oligopol.
differensierte varer
Dersom en vare som tilbys av flere produsenter av kjøperne anses å være uensartet, taler man om differensierte varer (i motsetning til standardvarer). Differensieringen kan skyldes reelle kvalitetsforskjeller, den kan skyldes ulike pakninger,... Les mer
diffusjonsprosessen
Diffusjon dreier seg om den tid det tar for en ny idé å bli spredt til medlemmer av et sosialt system, eventuelt til befolkningen generelt. Forskjellige individer vil motta og akseptere (adoptere) nye ideer på forskjellige tidspunkter. En måte å se dette... Les mer
digital informasjon
Informasjon som bilder, lyd, tekst osv. konvertert til et format som kan behandles i en datamaskin.
digitalt nervesystem
Begrep brukt for å beskrive hvordan digitale løsninger (informasjonsteknologi) i en bedrift understøtter basisoperasjoner, forretningsreflekser, kundeinteraksjon og strategiske tenkning, gjennom å ivareta sentrale funksjoner både i forhold til 1)... Les mer
direkte kostnader
Kostnader som vedrører et bestemt produkt, som direkte kan henføres til dette, eller kostnader som kan henføres direkte til en avdeling eller annen kostnadsbærer.
direkte materialkostnader
Materialkostnader som vedrører og kan henføres til et bestemt produkt.
disagio
Valutatap. Kurstap ved omsetning av egne verdipapirer og fremmed valuta
disjunksjon
Eller-forbindelse. I utsagnslogikk kan disjunksjon symboliseres med "v" som i "p v q" som leses "p eller q".
disjunkt
Ledd i en disjunksjon
diskett
Portabelt, digitalt lagringsmedium der data lagres og leses vha. et magnetisk lese- og skrivehode. Ved lagring endrer man magnetiseringen av små partikler, dataene kan derfor slettes og disketten brukes på nytt.
diskontering
Å diskontere vil si å omregne en eller flere betalingers verdi til et annet tidspunkt enn betalingstidspunktet. Brukes blant annet for å beregne nåverdien av et beløp.
diskriminere
Skjelne
distribusjon
Spredning, fordeling. Omfatter alle aktiviteter, både fysiske og administrative som går ut på å gjøre bedriftens produkter tilgjengelige for markedet. Begrepet inkluderer markedsføring, valg av distribusjonskanal og fysisk distribusjon.Tidsaspektet er... Les mer
distribusjonskanal
En distribusjonskanal (eller -vei) er betegnelsen på den vei varene følger fra produsent fram til forbruker (typer mellomledd).
distribusjonsledd
Omfatter de enkelte aktørene som tar del i distribusjonen (agenter, grossister, detaljister).
distribusjonssystem
Samlebegrep på samtlige aktiviteter, relasjoner mellom de ulike aktiviteter, ressurser og målsettinger i et foretak som har til hensikt å gjøre foretakets produkter tilgjengelige i markedet. En viktig målsetting er å sørge for høy tilgjengelighet av... Les mer
diversifisere
Å engasjere seg på fler forretningsområder, eller å spre investeringer på flere ulike investeringsobjekter, som aksjer, obligasjoner, pengemarkedsinstrumenter, fast eiendom osv. Formålet er å redusere risikoen og/eller å øke avkastningsmulighetene.
diversifisering
En ekspensjonsstrategi hvor man beveger seg ut på både nye produkt- og markedsområder, altså et steg ut i det ukjente. Dette kan f.eks være motivert ut i fra stagnasjon på eksisterende produktmarkeder, store lønnsomhetspotensialer på et nytt område eller... Les mer
dividende
Et utbytte på aksjer. Ordet brukes også om den andel som utbetales til kreditorer i visse sammenhenger.
dividendemodeller
Brukt ved verdivurdering. Disse modellene tar utgangspunkt i hva som kan forventes av utbytte til aksjonærene framover. I Norge er det lite vanlig å benytte dividendemodeller ved bedriftsverdier, mens de benyttes i større grad i USA. Dette kan ha... Les mer
divisjonalisering
Oppdeling av et konsern eller et foretak i mer eller mindre selvstendige enheter/divisjoner. Disse kan være juridisk frittstående datterselskaper, men behøver ikke være heleid av moderselskapet.
divisjonskalkulasjon
Kalkylemetode for å beregne enhetskostnader i prosessindustrien, hvor like produkter produseres i stor skala. Ved divisjonskalkulasjon divideres kostnadene med produksjonsmengdene uttrykt i stk., kg e.l. Vi kan bare finne et entydig uttrykk for den... Les mer
DL
1) Daglig leder 2) Distance Learning
DNS
Domain Name System. Internettjenesten som kobler forskjellige navn sammen med maskinnummer på Internett og dermed gjør det mulig å sende informasjon til riktig sted på nettet. Hovedoppgaven til en DNS-tjener er å konvertere mellom domenenavnet og en... Les mer
dobbelt bokholderi
Et prinsipp som innebærer at et forretningstilfelle (beløp) alltid posteres to ganger, en til debet og en til kredit.
dokumentavgift
Avgift som betales til statskassen ved utferdigelse av dokumenter ved overdragelse av fast eiendom. Dokumentavgiften er på 2,5% av avgiftsgrunnlaget (salgssummen). Det kan kreves fradrag for betalt dokumentavgift i arveavgiftsgrunnlaget. Betalt... Les mer
dokumentbevis
Et skriftstykke som tjener som bevis for et faktum av betydning for en rettssak.
dom
Avgjørelse av retten som avslutter en sak. I en sivil sak avgjøres det krav som er fremsatt. I en straffesak avgjøres om tiltalte eller siktede er skyldig i en straffbar handling og hvilken straff han i tilfelle skal ha
dommerfullmektig
Juridisk utdannet person som ansettes for en tidsbegrenset periode i den enkelte domstol. En dommerfullmektig kan lede forhandlingene i retten og treffe dømmende avgjørelser. Ordningen med dommerfullmektiger skal blant annet bidra til å gi juridiske... Les mer
domssogn
Området, det vil si kommunene, som en tingrett får sine rettsaker fra. Hver tingrett har sin egen rettskrets, med unntak av spesialdomstolene i de største byene (Oslo byfogdembete, Stavanger byfogdembete , Bergen byfogdembete og Oslo skifterett og... Les mer
Domstoladministrasjonen
Domstolenes sentrale administrasjon
DOS
Disk operating system
Dow Jones Index
Den mest kjente utenlandske aksjeindeksen for New York-børsen fra 1884. Bygger på kursen til 30 industriaksjer.
Dow Jones Index
Den mest kjente utenlandske aksjeindeksen for New York-børsen fra 1884. Bygger på kursene til 30 industriaksjer.
dpi
Dots per inch
driftsavkastning
Dette nøkkeltallet beskriver avkastningen på de eiendelene som er knyttet opp til virksomhetens operative drift. 
driftsinntekter
Inntekter knyttet til driften. Deles ofte opp i salgsinntekt og annen driftsinntekt. Eksempel på annen driftsinntekt kan være leieinntekt for et handelsforetak som også eier og leier ut kontorlokaler.
driftskapitalbehov
I mange tilfeller (f.eks. ved omsetningsvekst) medfører en investering at det også bindes kapital i debitorer og varelagre. Differansen mellom omsetningsavhengige omløpsmidler og omsetningsavhengig kortsiktig gjeld benevnes gjerne driftskapital. Denne... Les mer
driftskostnader
Kostnader knyttet til driften: Vareforbruk, lønn/sosiale kostnader, innkjøps-/tilvirknings-/salgs- og administrasjonskostnader, tap på krav og avskrivninger.
driftskreditt
Kreditt som skal finansiere driften.
driftsløsøre
Rørlige driftsrelaterte eiendeler i motsetning til fast eiendom. Anleggsmiddel som inngår som en del av varige driftsmidler i balansen.
driftsregnskap
Internregnskap som viser verdiomformingen i bedriften. I finansregnskapet er man tvunget til å nytte de vurderingsnormer som regnskapsloven mv. Foreskriver. Når det gjelder driftsregnskapet er man ikke bundet av restriksjoner i det hele tatt, men kan... Les mer
driftsresultat
Driftsinntekter minus driftskostnader. Driftsresultatet uten faste felleskostnader betegnes driftsresultat 1 (også kalt dekningsbidrag 2), mens resultatet inkludert faste felleskostnader kalles driftsresultat 2, eller bare driftsresultat (EBIT).
driftsresultat før avskrivninger
Resultatstørrelse som blant annet benyttes endel i verdivurderinger eller andre sammenhenger hvor du ønsker å se bort fra den kalkulatoriske avskrivningskostnaden, valigvis til fordel for en mer reell vurdering av nødvendige reinvesteringer.
driver
1) En faktor som har avgjørende innflytelse på utviklingen av noe. For eksempel en verdidriver eller kostnadsdriver; 2) Programvare som styrer kommunikasjon mellom PCen og en ekstern enhet (skriver, skjerm, mus e.l.)
Drøftinger
Benyttes bla. om drøftinger / samtaler med tillitsvalgte ifm. nedbemanningsprosesser, og drøftinger/diskusjoner med den ansatte i forbindelse med bl.a. oppsigelse, avskjed, suspensjon og permittering før beslutning om dette treffes av bedriften.
DSL
Digital subscriber line.
du-pont-modell
En skjematisk måte å se hvordan totalrentabiliteten kommer fram. Totalrentabilitet = Overskuddsgrad x kapitalens omløpshastighet. Overskuddsgrad = Overskudd / Omsetning. Kapitalens omløpshastighet = Omsetning / Investert kapital. Modellen viser hvor... Les mer
due diligence
I forbindelse med ulike former for kjøp eller sammenslåing av selskap, benyttes ofte begrepet "due diligence". Begrepet kommer fra angloamerikansk rettspraksis. Det kan kanskje oversettes til norsk med "tilbørlig aktsomhet", selv om det ikke finnes noe... Les mer
duopol
En markedssituasjon hvor det er bare to tilbydere av en vare, men mange kjøpere.
DVD
Digital versatile disk
dyadisk predikat
Uttrykk for dyadisk relasjon, d.e. et forhold som kan bestå mellom par av ting. Eks: "nordenfor", "eldre enn", "far til".
dårlige nyheter
Uttrykk for at data er observert utenfor den toleransen som den ansvarlige har bestemt for en prestasjon. Merk at uttrykket brukes selv om prestasjonen er bedre enn den bestemte toleransen, dette for å hjelpe lederen med å nå potensialet i prosessen
dødsbo
Eiendelene og gjelden etter en avdød. Dødsboet oppstår når det er flere arvinger og gjenlevende ektefelle ikke har overtatt boet i uskifte. Dødsboet vil være et eget skattesubjekt som er skattepliktig fra dødsfallet og frem til sluttdatoen for dødsboet.
dødsdisposisjon
Disposisjon som bestemmer hvorledes det skal gå med formuen når vedkommende er død. Må nomalt treffes i testaments form.
dødvektstap
Reduksjon i samfunnsøkonomisk overskudd som følge av en avgift.