Ordliste

Her kan du søke og finne forklaring på mer en 3000 forretningsrelaterte begreper.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
e-handel
Handel mellom forretningsparter som utføres ved hjelp av programvare (salgs- og innkjøpssystemer) og internett.
e-markedsføring
Markedsføring på nett og elektroniske medier. Feltet har flere temaer, men blant annet søkemotoroptimalisering, annonser, kampanjer og salgsfremmende tekster går inn under denne paraplyen. I utgangspunktet kan man si at hele websiden er en del av din... Les mer
e-post
Elektronisk post. Korrespondanse i form av digital informasjon som overføres mellom to eller flere brukere på et e-post. Består av et brukernavn, tegnet @ og navnet på serveren e-posten sendes fra, f.eks: ola.nordmann@nextel.no.
e-postklient
En epostleser som ligger lokalt på din maskin eller en såkalt webklient som ligger på et domene. En epostklient er for eksempel microsoft outlook. Et eksempel på en webklient er hotmail.
e-postserver
Datamaskin med tilhørende programvare som sender og mottar e-post.
EAN/UCC
EAN/UCC systemet er et åpent internasjonalt multibransje nummersystem, der alle produkter, tjenester og lokasjoner tildeles et unikt nummer som kan benyttes i alle ledd, fra råvarer, produksjon og distribusjon fram til butikkenes utgangskasser. Systemet... Les mer
EBIT
Earnings before interests and taxes.
EBIT
EBIT er en forkortelse for Earnings before interests and taxes. Dette er det engelske begrepet for driftsresultat. Driftsresultat er igjen definert som driftsinntekter – driftskostnader.
EBITA
Earnings before interests, taxes and amortisation.
EBITA
EBITA er en forkortelse for Earnings before interests taxes and amortizations. Dette er det engelske begrepet for driftsresultat før avskrivninger av immaterielle eiendeler. Forskjellen mellom EBITA og EBITDA er at førstnevnte resultatbegrep er etter
EBITDA
Earnings before interests, taxes, depreciation and amortisation.
EBITDA
EBITDA er en forkortelse for Earnings before interests taxes depreciations and amortizations. Dette er det engelske begrepet for driftsresultat før avskrivninger. Forskjellen mellom EBITA og EBITDA er at førstnevnte resultatbegrep er etter avskrivninger
EBT
Earnings before tax
EBT
EBT er en forkortelse for Earnings before taxes. Dette er det engelske begrepet for resultat før skatt.
EDB
Elektronisk databehandling
EDI
Electronic Data Interchange.
EDIFACT
Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport. Internasjonal standard for elektronisk datautveksling utarbeidet av FN.
EDU
Elektronisk datautveksling
Effektiv avkastning
Den forrentning man får av en aksje, beregnet på basis av aksjeutbytte og kursendring.
effektiv fordeling
En fordeling som er slik at det ikke finnes noen annen mulig fordeling som noen bedømmer som bedre, uten at samtidig andre bedømmer den som verre. En ineffektiv fordeling, derimot, er slik at det finnes andre mulige fordelinger som bedømmes som bedre av... Les mer
effektiv lånerente
Effektiv lånerente (= internrente for lån) skal gi uttrykk for hva et lån koster. Beregning av effektiv rente skjer etter de samme prinsipper som beregning av internrenten. Ved opplåning starte imidlertid kontantstrømmen med en innbetaling som følges av... Les mer
effektiv rente
1) Det man faktisk betaler i rente på et lån når man tar hensyn til betalingstidspunkt, gebyrer, provisjoner og andre kostnader. Den effektive renten er normalt høyere enn den oppgitte, nominelle renten på lånet. 2) I verdipapirmarkedet brukt om den... Les mer
Effektiv rente
Den avkastning som gjennomsnittlig oppnås ved plassering i et bestemt obligasjonslån. Tar hensyn til rentesats, rentesrente, og tilbakebetalingsbetingelser.
effektiv ressursallokering
Fordeling av samfunnets knappe ressurser som gir den høyeste avkastningen sett fra samfunnets side. Pareto-optimalitet. Er samtidig effektiv i konsumet og effektiv i produksjonen, og gir maksimalt samfunnsøkonomisk overskudd.
effektiv skala
Den produktmengde som minimerer de totale gjennomsnittskostnadene.
effektivitet i konsumet
Innebærer at et konsumgode er slik fordelt på de enkelte konsumenter at marginal betalingsvillighet er den samme for alle.
effektivitet i produksjonen
Samfunnsøkonomisk effektiv pro­duksjon oppnår vi når vi bruker så lite ressurser som mulig for å produsere en gitt mengde, og produksjonen er sammensatt slik at den avspeiler forbrukernes ønsker. Innebærer at samlet produksjon av et konsumgode er slik... Les mer
effektivitetsgevinst
Motsatt av effektivitetstap
effektivitetstap
Oppstår fordi det benyttes mer ressurser enn hva som er nødvendig for å fremskaffe en gitt produksjonsmengde, eller fordi produksjonen ikke er riktig sammensatt i forhold til forbrukernes ønsker, noe som reduserer deres nytte.
EFQM
European Foundation for Quality Management.
EFQM-modellen
EFQM-modellen er et evalueringsverktøy for å hjelpe virksomheter til suksess gjennom kontinuerlig virksomhetsutvikling. Modellens struktur bygger bl.a på ni kriterier. Disse brukes for å vurdere virksomheten og identifisere utviklingspotensialet slik at... Les mer
egenfinansiering
Den beløpet som holdes tilbake i bedriften til dekning av investeringer (inkl investeringer i omløpsmidler) og nedbetaling av gjeld, pluss nytilført egenkapital. Formel: Resultat før skatt - Skatter + Ordinære av- og nedskrivninger - Utbytte + Tilgang ny... Les mer
egenkapital
(EK) Den del av kapitalen i bedriften som tilhører eierne. Består av innskutt egenkapital og opptjent egenkapital (tilbakeholdt overskudd). Tilsvarer forskjellen i verdi mellom selskapets samlede eiendeler og gjeld.
Egenkapital
Et selskaps samlede kapital, fratrukket gjeld. Dvs. kapital som et selskap selv disponerer. Kapital som er kommet inn ved utstedelse av aksjer regnes til egenkapitalen.
egenkapital og gjeld
Betegnelse for den siden av balansen som viser hvordan en bedrifts eiendeler er finansiert. Som navnet tilsier, er denne delt opp i hovedblokkene egenkapital (eiernes kapital) og gjeld (fremmedkapital). Tidligere betegnet passiva.
egenkapitalandel likvidasjonsverdi
Dette nøkkeltallet tar utganspunkt i egenkapitalens verdi dersom selskapet skulle likvideres (legges ned), og ser denne i forhold til selskapets totalkapital. 
Egenkapitalbevis
Egenkapitalbevis er sparebankenes egenkapitalinstrument (tidligere grunnfondsbevis). Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer.
egenkapitalprosent
Se egenkapitalandel
egenkapitaltilførsel
Børsnoterte selskap kan øke aksjekapitalen ved aksjeemisjoner i markedet. Ikke-børsnoterte selskaper har ikke denne muligheten. Skal slike selskap øke egenkapitalen på annen måte enn å holde tilbake overskudd, må de ofte henvende seg til nåværende eiere.... Les mer
egenkapitaltransaksjon
En transaksjon mellom et foretak og dets eiere. Transaksjonen regnes ikke som inntekt eller kostnad og skal regnskapsføres direkte mot egenkapitalen i balansen. Direkte regnskapsføring mot egenkapitalen i balansen er et unntak fra kongruensprinsippet.
egenskapitalandel eksklusiv goodwill
Egenkapitalandel eksklusiv goodwill er et begrep bankene ofte legger vekt på i forbindelse med risikovurderinger. Goodwill er en eiendel som representerer merverdi fra oppkjøp og fusjoner, men vil gjerne ikke være salgbar dersom et selskap kommer i... Les mer
egne aksjer
Aksjer som et selskap eier i seg selv. I utgangspunktet er slikt eie ikke lovlig etter aksjeloven, men godtas likevel i visse sammenhenger (bl.a. oppkjøp, fusjon). I konsernsammenheng er også aksjer som morselskap og datterselskap har i hverandre, egne... Les mer
eiendeler
Noe man eier. I regnskapssammenheng summen av bedriftens totale bokførte ressurser (formuesposter), så som kontanter, debitorer (kundefordringer), varebeholdninger, maskiner og bygg mv. Eiendelene er den ene siden av balansen, og er gruppert i... Les mer
eiendomsskatt
En kommunal skatt eller avgift som legges på ulike former for eiendom. Kommunen avgjør selv, etter bestemte regler, om det skal være eiendomsskatt og hvor stor den skal være.
eierbeføyelser
Eiers rettigheter tilknyttet et formuesgode
eierlønn
I en personlig eiet bedrift utgiftsføres ikke lønn til innehaveren i finansregnskapet. Lønnsgodtgjørelsen er derfor inkludert i overskuddet for bedriften. I stedet for å arbeide i egen bedrift, kan innehaveren ta seg lønnet arbeid. Lønnskostnaden for... Les mer
eierskapskost
(EK) Den totale kostnad forbundet med å anskaffe, implementere, anvende og forvalte en "ting". Må sees i et tidsperspektiv på 3-4 år.
eierstyring og selskapsledelse
Eierstyring og selskapsledelse er den norske oversettelsen av det engelske begrepet corporate governance. Med støtte i den norske anbefalingen skal børsnoterte selskaper (og andre selskaper som anbefalingen passer for) ha eierstyring og selskapsledelse... Les mer
EK
1) Egenkapital. 2) Eierskapskost
eksakt vitenskapsideal
Det syn at de eksakte (matematisk-naturvitenskaplige) disipliner representerer et ideal for all vitenskap, også samfunnsvitenskap og humaniora.
ekskluderende
Egenskap ved et gode slik at noen kan utelukkes fra å bruke det.
ekspansjon
Økt aktivitet i bedriften ved f.eks. salgsøkning eller investeringer.
ekspansjonsfase
Intensiv vekst for en (ny) bedrift, for eksempel etter de første framskrittene på markedet. Ved etablering av bedriften følger denne fasen etter startfasen.
ekspansjonsinvesteringer
Investeringer som skal gi grunnlag for økt aktivitet innenfor nåværende virksomhetsområder.
ekspansjonsveien
En kurve i faktordiagrammet som viser alle faktorkombinasjoner som er slik at man ikke kan øke produksjonen uten å øke kostnadene, eller redusere kostnadene uten å redusere produksjonen.
eksplisitt
uttrykkelig
ekspressordre
En ordre som av ulike årsaker skal håndteres og ekspederes raskere enn normalt
ekspropriasjon
Tvangsoverføring av ting eller rettigheter fra et rettsobjekt til et annet mot erstatning. Det er nødvendig med hjemmel i lov for å ekspropriere.
ekstensjon
Et uttrykks omfang, det vil si mengden av ting som uttrykket betegner. For eksempel har ordet "hest" mengden av alle hester som ekstensjon.
ekstern grensenytte
Grensenytte samfunnet har på grunn av positive eksterne virkninger. Lik differansen mellom den sosiale grensenytten og den private grensenytten.
ekstern nytte
Nytte av positive eksterne virkninger.
ekstern transport
Betegnelse for transporter til og fra bedriften, dvs transporter utenfor bedriftens gjerde
eksterne data
Data om forhold utenfor bedriften og data som gjelder bedriftens transaksjoner med utenverdenen, f.eks. markedsdata og regninger fra forretningsforbindelser.
eksterne grensekostnader
Grensekostnader samfunnet har på grunn av negative eksterne virkninger. Lik differansen mellom sosiale grensekostnader og private grensekostnader.
eksterne virkninger
(eksternaliteter) er utilsiktede virkninger av en handling. For den som foretar handlingen, betyr virkningene lite, og hun tar derfor ikke hensyn til dem, men virkningene kan ha stor betydning for samfunnet som helhet. Eks.: Bruk av privatbil med... Les mer
eksternt lager
Dette er et lager som innebærer at man har kjøpt slike tjenester som leie av lokale og inn/uttak av materiell.
ekstraderingsdato
Tidspunkt for tilbakelevering av bo fra skifteretten til privat skifte fordi grunnene som foranlediget offentlig skifte ikke lenger er til stede.
ekstranett
Et lukket informasjonsnettverk for interne og spesielt definerte eksterne brukere, f.eks. en bedrift og dens definerte partnere.
ekstraordinære poster
Ekstraordinære inntekter og kostnader er resultatposter som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten: Postene må opptre uregelmessig, og de må være vesentlige (norsk regnskapsstandard). Få poster oppfyller disse kravene. Et eksempel på en... Les mer
ekvivalenskalkulasjon
En kalkylevariant for beregning av enhetskostnader i prosessindustrien. En variant av divisjonskalkyle som kan benyttes når flere produkter benytter samme material og har lik produksjonsgang. Går ut på at man omregner produksjonen av samtlige produkter... Les mer
elastisitetskorrigert pris
Grenseinntekten i monopol, er lik prisen korrigert for Cournot-elastisiteten
elastisk etterspørsel
Elastisiteten er et mål på hvor mye etterspørselen (tilbudet) endres i prosent når prisen endres med én prosent. Dersom etterspørselen (tilbudet) endres mye, er etterspørselen (tilbudet) elastisk. Endres det lite, er den uelastisk. Sagt på en annen måte:... Les mer
elastisk tilbud
Elastisiteten er et mål på hvor mye tilbudet (etterspørselen) endres i prosent når prisen endres med én prosent. Dersom tilbudet (etterspørselen) endres mye, er tilbudet (etterspørselen) elastisk. Endres det lite, er det uelastisk. Sagt på en annen måte:... Les mer
elektronisk datautveksling
(EDU) Utveksling av data strukturert etter anerkjente meldingsstandarder mellom datamaskinsystemer. En forutsetning for at datamaskiner skal kunne kommunisere seg imellom, er at dataene er strukturert på en særlig måte. Strukturering kan skje etter den... Les mer
elektronisk oppslagstavle
Database som nås direkte via modem, eventuelt over et nettverk.
elektronisk publisering
Publisering av informasjon på databaserte medier som Internett og CD-ROM.
eliminasjon
Fjerning, utelukkelse
eliminering
Begrep brukt ved utarbeidelse av konsernregnskap. Mellom selskap innenfor samme konsern vil det forekomme en rekke forskjellige transaksjoner. Når man skal utarbeide konsernregnskap, må disse transaksjonene elimineres fordi regnskapet bare skal vise... Les mer
embetsdommer
Juridisk utdannet person som leder forhandlingene i retten og treffer dømmende avgjørelser. Embetsmann som er utnevnt i statsråd.
emisjon
Utvidelse av aksjekapitalen i et selskap gjennom utstedelse av nye aksjer. Dette gir ny egenkapital til selskapet og nye aksjer til aksjonærene. Tegning av obligasjonslån og sertifikatlån kalles også emisjon. Dette gir ny fremmedkapital (lån) til... Les mer
Emisjon
Nytegning av aksjer eller tegning av obligasjonslån, eller utvidelse av aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer. En offentlig emisjon gir anledning for alle til å delta ved nytegningen. En rettet emisjon er forbeholdt et utvalg investorer.
emmitere
Å utstede nye aksjer.
empirisk
Erfaringsmessig, grunnet på erfaring. For eksempel brukt innen økonomi om tallfesting av økonomiske sammenhenger ved hjelp av statistiske metoder.
empirisk forskning
Erfaringsvitenskap, undersøkelser hvor erfaring (observasjon, eksperiment) kommer inn som grunnlag for hypoteser
empirisk lov
Lovmessighet etablert ved empiriske undersøkelser
empirisme
Syn som går ut på at sanseerfaring er kilden til all erkjennelse. Det motsatte av rasjonalisme
EMU
Offisiell betegnelse for "Economic and Monetary Union", et langsiktig europeisk prosjekt påbegynt ved Maastricht-avtalen fra 1992. En viktig milepel var introduksjonen av euro som felles europeisk valuta fra januar 1999, med basis i elleve nasjonale... Les mer
enearving
Der det er bare én arving, kan vedkommende overta boet direkte. Når verdiene i boet ikke er større enn minstearven, kan også gjenlevende ektefelle overta boet på denne måten.
Engel-elastisiteten
Inntektselastisiteten . Viser med hvor mange prosent etterspørselen etter et gode endrer seg når inntekten øker med én prosent.
Engel-kurven
Inntekts-forbrukskurven. En kurve i to-godediagrammet som viser konsumentens endring i forbruk av de to godene når inntekten endres (det vil si når budsjettlinjen skifter).
Engels lov
En inntektsøkning, cet. par., reduserer andelen forbruksutgifter brukt på mat.
engroshandel
Inkluderer alle aktiviteter for å selge varer eller tjenester til dem som kjøper for å selge videre eller gjøre bruk av dem i egen virksomhet.
enhetskostnadsdiagram
Et diagram som viser sammenhengen mellom produksjonsmengde og enhetskostnad. Her kan man i tillegg til den totale enhetskostnaden se på forhold som variable enhetskostnader, faste enhetskostnader og differanseenhetskostnader.
enhetslast
Dette er en godskvantitet for masse- eller stykkgods som er satt sammen slik at den kan håndteres som en ubrutt enhet gjentatte ganger
enhetsregisteret
Næringsvirksomheter er registrert i en rekke offentlige registre. Når det tidligere skjedde endringer og slettinger av næringsvirksomheter, måtte man melde disse endringene til hvert enkelt register. Nå er dette arbeidet samordnet ved opprettelsen av... Les mer
enkeltpersonforetak
Enkeltpersonforetak er en virksomhet som drives for en enkelt persons regning og risiko. Personen har det fulle og hele økonomiske ansvar for virksomhetens forpliktelser, og det skilles ikke mellom personens private og selskapsrettslige ansvar.... Les mer
Enterprise Risk Management - Integrated Framework
Publikasjon i regi av COSO (s.d.), som er utgitt på norsk i regi av Norges Interne Revisorers Forening under tittelen "Helhetlig risikostyring - et integrert rammeverk. Rammeverket definerer de grunnleggende komponentene, behandler kjerneprinsipper,... Les mer
EPC
Elektronic Product Code. Elektronisk object klassifisering etablert som en standard for å klassifisere objekter relatert til bruk av RFID
EPS
Earnings per share
ERM
Enterprise Risk Management
ERP
Enterprise Resource Planning
etableringshindring
Det kan eksistere en rekke hindringer som gjør det svært vanskelig å etablere seg i en bransje, f.eks. offentlige reguleringer, patenter, kapitalbehov etc. Sterke hindringer beskytter dem som allerede er etablert.
ETF (Exchange Traded Fund)
ETF (børshandlet fond) er fondsandeler som omsettes på børs og gir mulighet til å oppnå en eksponering som vanligvis følger en underliggende indeks. En ETF kan være knyttet opp mot ulike aktivaklasser som for eksempel aksjer, råvarer eller en kurv av
ETN (Exchange Traded Notes)
ETN-er er finansielle instrumenter som ofte er tilknyttet en derivatstrategi. En ETN er et verdipapir som handles på børs, og som er koplet til utviklingen i en underliggende aksje, aksjeportefølje, råvare eller lignende. ETN-er utstedes normalt av en
ETP (Exchange Traded Products)
ETP-er er en fellesbetegnelse på ETF (Exchange Traded Funds) og ETN (Exchange Traded Notes). Oslo Børs tilbyr notering av begge deler.
etterkalkyle
Etter at en ordre er levert, kan det settes opp en etterkalkyle (f.eks. for å beregne selvkost). Den innbefatter registrert forbruk av direkte kostnader, samt at de indirekte kostnadene etterkalkuleres på bakgrunn av det registrerte forbruk av... Les mer
etterlønn
Lønn som utbetales i en avtalt periode etter at en medarbeider har sluttet. Ordet brukes også om lignende utbetaling til familien etter en medarbeiders dødsfall. Utbetaling etter et dødsfall blir regnet som etterlønn eller etterpensjon når pengene ikke... Les mer
etterpensjon
Pensjon som fortsetter å løpe en tid etter dødsfall. Innen nærmere grenser kan etterpensjon være skattefri for de etterlatte.
etterslep
Oftest brukt i betydningen manglende lønnsutvikling for grupper som ikke har lønnsglidning eller resultat av ulik lønnsglidning mellom sammenlignbare grupper. Kan for eksempel gjelde sammenligning mellom offentlige og privat ansatte.
etterspørsel
Den mengden av et produkt konsumentene ønsker å kjøpe til en bestemt pris. Med andre ord et uttrykk for sammenhengen mellom den mengden av et gode konsumentene planlegger å kjøpe, og prisen på godet, cet. par.
etterspørselorienterte priser
Når man tar dette utgangspunktet for egen prissetting, legger man primært vekt på hvilken pris man tror markedet er villig til å akseptere, mens man ser mer eller mindre bort fra kostnadssiden.
etterspørselskurven
En graf som viser sammenhengen mellom prisen på et gode og etterspørselen etter godet.
etterspørselsoverskudd
En situasjon hvor etterspurt mengde er større enn tilbudt mengde.
europeisk opsjon
Opsjon som kun kan innløses på bortfallsdagen.
EV
Enterprise Value
EV/EBIT
EV/EBIT er en mye brukt multippel ved verdivurdering av selskaper. EV er en forkortelse for enterprice value (sysselsatt kapital) og EBIT er det engelske begrepet for driftsresultat. EV/EBIT er definert som markedsverdi av sysselsatt kapital (definert
EV/EBITDA
EV/EBITDA er en mye brukt multippel ved verdivurdering av selskaper. EV er en forkortelse for enterprice value (sysselsatt kapital) og EBITDA er det engelske begrepet for driftsresultat før avskrivninger. EV/EBITDA er definert som markedsverdi av
EVA
Economic value added
EVA
EVA er en forkortelse for Economic value added.   Superprofit innebærer å anslå hvor stort resultat selskapet har, og forventes å skape framover, utover en nærmere definert avkastning på den kapital som er bundet i selskapet. Du fokuserer med andre ord
evaluere
Vurdere om noe er godt nok eller egner seg til noe
explanandum
Det som skal forklares, noe vi søker en forklaring på
EXW
Ex Works. Selger leverer varene på sitt forretningssted. Klausul definert i internasjonale leveringsbetingelser.
EØS
Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.
EØS-avtalen
Selv om Norge ikke er med i EU, har vi tilgang til EUs indre marked gjennom EØS-avtalen, hvor EØS står for "Det europeiske økonomiske samarbeidsområde". Avtalen trådte i kraft i 1994, og omfatter EU-landene og de 3 EFTA –landene Norge. Island og... Les mer