Ordliste

Her kan du søke og finne forklaring på mer en 3000 forretningsrelaterte begreper.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
factoring
Ved factoring overdras kundefordringene til et finansieringsselskap som innkrever fordringene og som ofte også forskutterer fordringene. Finansieringsselskapene har normalt regress (= gjensøkningsrett) overfor selgeren og kan altså kreve disse dersom... Les mer
faktura
Note eller spesifisert regning med informasjon om kjøpte varer/tjenester, pris, moms, sum som skal betales og betalingsfrist. Fakturaen skal være nummerert og datert og blant annet opplyse om selgers og kjøpers navn og adresse, og om selgers... Les mer
fakturering
Det å utarbeide en faktura.
falsifikasjon
Bedrageri, forfalskning, påvisning av noe som feilaktig
falsifikasjonisme
Et syn som går ut på at forskningens mål må være falsifikasjon (s.d.) heller enn verifikasjon (s.d.) av hypoteser. I vitenskap må en framsette dristige hypoteser og utsette dem for mest mulig inngående kontroll med risiko for falsifikasjon av dem. Det er... Les mer
falsifiserbar predikatlogisk formel
At en predikatlogisk formel  er falsifiserbar i et verdiområde (se individvariabel) med n medlemmer vil si at i et slikt verdiområde er det mulig å finne en interpretasjon  som er usann.
falsifisere
Forfalske, motbevise vitenskapelig, påvise som feilaktig
falsifisere et utsagn
Å falsifisere en hypotese A innebærer å fastslå ved kontroll at A er usann.
FAQ
Frequently Asked Question.
FAS
Free Alongside Ship. Selger leverer varene på kai, før innlasting. Klausul definert i internasjonale leveringsbetingelser. "Sjøklausul".
fast eiendom
Grunn og bygninger
fast enhetskostnad
Faste kostnader knyttet til en produksjon, fordelt per produsert enhet. Fast enhetskostnad vil følgelig bli mindre jo høyere produksjonen er. I praksis vil ofte kostnader være faste bare innenfor gitte produksjonsintervall. Dermed vil de faste... Les mer
fast felleskostnad
Faste kostnader som ikke kan henføres direkte til ett eller flere virksomhetsområder. Eks: Administrasjonskostnader, strøm/oppvarming.
fast lagerplassering
Innebærer at hvert artikkelnummer har en reservert plass i lageret. Plassen må kunne romme den maksimale mengde gods på en og samme gang. Systemet krever liten administrasjon. Synonym: faste lagerlokasjoner.
fast lån
Lån som etter de fastsatte betingelser løper uten avdrag og i sin helhet forfaller på et bestemt tidspunkt.
Fast lån
Lån som etter de fastsatte betingelser løper uten avdrag og i sin helhet forfaller på et bestemt tidspunkt.
fast særkostnad
En fast kostnad som kan henføres til et definerte virksomhetsområde innen en virksomhet.
fast T-system
Dette er et lagerkontrollsystem for bestilling, som innebærer at lagerbeholdningen kontrolleres med faste tidsintervall. Ordrestørrelsen er lik maksimum antall enheter (maks.punktet) minus beholdningen.
faste kostnader
Kostnader som ikke varierer med produktmengden.Kostnader regnes normalt som fast dersom kostnadene forblir uendret over en periode på mer enn ett år til tross for endring i produktmengde.
FAT
File Allocation Table
FCA
Free Carrier. Selger leverer varene når de er lastet opp på transportmiddel, eller på avtalt godsterminal. Klausul definert i internasjonale leveringsbetingelser.
FDD
Financial due diligence/Finansiell due diligence.
feedback
Dersom det er avvik mellom forventninger til et tiltak og de oppnådde resultatene, må årsakene til avvikene analyseres. På grunnlag av denne avviksanalysen kan det være nødvendig å vurdere korrektive tiltak, spesielt for å eliminere negative avvik.... Les mer
feil
Ethvert avvik fra en ønsket eller planlagt tilstand
feilkostnader
Kostnader for retting av feil
felles arving
En person med aktuell arverett etter begge ektefeller, vanligvis felles barn. Barnebarn vil ikke være felles arving med mindre den av barnets foreldre som er besteforeldrenes barn er død, eller barnebarnet av ektefellenes felles testamentsarving. Det er... Les mer
felles kontrollert virksomhet
Virksomhet hvor deltakerne sammen har felles kontroll. Behandles regnskapsmessig etter bruttometoden, linje for linje eller for hver hovedgruppe.
felles testament
Testament som er opprettet av flere personer sammen i samme handling (i samme dokument).
felleseie
Det kompleks av formuesgjenstander som ektefeller har i formuesfellesskap. Formuen til ektefeller er felleseie dersom de ikke har opprettet særeie ved ektepakt.
felleskostnader
Kostnader som er uavhengig av om det tilkommer eller avgår nye respektive gamle aktiviteter. Jfr: overheads
fellesoppgjør
Tarifforhandlinger der flere fagforbund forhandler i fellesskap. Avstemningene over resultatet foregår under ett.
fellesskatt
Fellesskatten regnes av alminnelig inntekt, dvs etter at fradragene er trukket fra. Fellesskatten går til staten.
fenomenologi
A priori undersøkelse av bevissthetens intensjonale struktur.
ferdigvarer
 ... Les mer
ferieloven
Lov om ferie av 1988 med senere endringer. Har som formål å sikre arbeidstakere feriefritid og feriepenger. Loven inneholder også nærmere bestemmelser om hvordan ferien skal avvikles.
FIFO
Forkortelse for "First in first out". Det innebærer at artikler av samme vareslag går ut av lageret i den tidsrekkefølge som de kom inn på lageret.
FIFO-metoden
Tilordningsprinsipp ved fordeling av anskaffelseskost. Benevnelsen er en forkortelse for "first in, first out"og forutsetter at de eiendelene som ble innkjøpt først, også skal selges først. Er hovedregel ved tilordning av anskaffelseskost for varelager... Les mer
fil
IKT: Navngitt sett med data som lagres eller behandles som en enhet. Dokumenter, programmer, og alt annet som opptar lagringsplass på en harddisk går under betegnelsen "filer".
filformat
Strukturen på de data som er lagret i en fil. Formatet angis ofte i filnavnets endelse. F.eks. indikerer navnet "brev.txt" at det dreier seg om en tekst (txt)-fil.
finansanalyse
Totalanalyse av markedets og en virksomhets finansielle stilling, utvikling og fremtidsutsikter. En type regnskapsanalyse hvor man prøver å fastslå om verdien av en aksje er over- eller undervurdert.
finansavkastning
Beskriver avkastningen på den delen av selskapets totalkapital som er bundet opp i finansielle eiendeler. 
Finansdepartementet
Finansdepartementets hovedoppgaver er å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, samordne arbeidet med statsbudsjettet, sørge for at det offentlige får inn skatter og avgifter, samt og overvåke og utarbeide regler for finansmarkedene. Det er... Les mer
finansiell eiendel
Eierandeler i andre foretak eller fordringer. Eksempler på finansielle eiendeler er kontanter, utlån og verdipapirer som aksjer og obligasjoner.
finansiell risiko
Enhver risiko som på en eller annen måte er knyttet til håndtering av penger. Typiske underområder under finansiell risiko er kredittrisiko, markedsrisiko og (finansiell) administrativ risiko.
finansielle anleggsmidler
Langvarige finansielle investeringer som inngår under anleggsmidler på balansens eiendelsside. Finanansielle anleggsmidler omfatter den bokførte verdien av slikt som investeringer i bedrifter der selskapet ønsker å ha en strategisk eierinteresse,... Les mer
finansielle instrumenter
Fellesbetegnelse på en rekke verdipapirer med målbar pris eller en annen målbar størrelse. Blir i verdipapirloven definert som: omsettelige verdipapirer, verdipapirfondsandeler, pengemarkedsinstrumenter, finansielle terminkontrakter, fremtidige... Les mer
finansielle omløpsmidler
Begrep brukt om kortsiktige investeringer. I balanseoppstillingen er disse betegnet som investeringer under hovedposten omløpsmidler.
finansiering
Kapitalanskaffelse. Hvordan bedriftens eiendeler er finansiert. Det vil være behov for driftskapital (dekke forskjellen mellom løpende inn og utbetalinger) så vel som anleggskapital (finansiere varige ressurser). Kapitalbehovet kan finansieres gjennom... Les mer
finansieringsselskap
Finansieringsselskaper tilbyr bl.a. følgende produkter: leasing, factoring, gjeldsbrevlån. Mange finansieringsselskaper er eid av banker eller forsikringsselskaper. Finansieringsselskapene finansierer ofte en stor del av sine utlån gjennom innlån fra... Les mer
finansinntekt
Inntekt knyttet til finansielle plasseringer i virksomheten, som for eksempel renteinntekter og gevinst ved salg av aksjer.
finansinntekter
Inntekter av fordringer og verdipapirer (f.eks. renteinntekter og utbytte).
finansinstitusjoner
Ulike institusjoner som forretningsbanker, sparebanker, statsbanker, kredittforetak, finansieringsselskaper og statsforvaltningens fond.
finanskostnad
Kostnader knyttet til opptak av lån eller tap på finansielle plasseringer, som for eksempel rentekostnader og tap ved salg av aksjer.
finanskostnader
F.eks. renter og andre kostnader knyttet til låne-/fremmedkapitalen.
finansposter
Finansinntekter og finanskostnader.
finansregnskap
Eksternregnskap, dvs. regnskap beregnet på grupper utenfor bedriften. Alle regnskapspliktige bedrifter må utarbeide finansregnskap. Av dette regnskapet fremgår bedriftens formuesstilling på et bestemt tidspunkt og resultatet for hele bedriften for en... Les mer
firma
Navn på en bedrift. Firma reguleres av firmaloven.
first right of refusal
Rett til å akseptere den gunstigste bestillingen.
fisjon
Formell oppdeling av et selskap til to eller flere enheter (motsatt av fusjon).
fiskal
Brukes som betegnelse på en avgift eller skatt som har en økonomisk begrunnelse, for eksempel dokumentavgiften.
fjerninnlogge
Innlogging ved hjelp av elektronisk samband, oftest via Internett over telenettet. Maskinen brukeren benytter er fysisk plassert et annet sted enn det nettverket brukeren logger seg inn på. Se logge inn.
flagging
Når man passerer visse prosentandeler av aksjene i et børsnotert selskap skal det "flagges". Dette innebærer at man informerer Børsen om kjøpet og hvilke intensjoner man har med investeringen.
Flagging
Når man passerer visse prosentandeler av aksjene i et børsnotert selskap skal det "flagges". Innebærer at man informerer markedet om kjøpet og hvilke intensjoner man har med investeringen. Flagging er regulert i verdipapirhandelloven.
flame
Utskjelling på nettet, ref. "å flame noen". Ofte brukt mot nybegynnere i diskusjonsgrupper som stiller det som oppfattes som dumme spørsmål uten å ha lest FAQ'en først.
flaskehals
Den bedriftsfaktor som begrenser virksomhetens omfang. I mange bedrifter begrenser en bestemt produksjonsfaktor eller salget totalaktiviteten. En slik begrensende faktor kalles en flaskehals. Dette kan f.eks. være kapasiteten for en bestemt maskin i... Les mer
flertydig uttrykk
Et uttrykk som kan bety flere ulike ting.
flippoverark
Et flippoverark er et stort ark (60 x 80 cm) som det skrives på og henges opp i møterom.
flippovermetoden
Flippovermetoden er betegnelsen på en møteteknikk som er bygget opp rundt bruk av flippoverark. Erfaring viser at riktig bruk av flippoverark i langt de fleste tilfeller gir mer produktive møter enn ved bruk av virkemidler som for eksempel forberedte... Les mer
flytdiagram
Flytskjema. Visualisering av en arbeidsprosess ved hjelp av symboler for å forstå sammenhenger og klargjøre ansvarsforhold
flytende lagerplassering
Innebærer at mottatte varer plasseres i lageret på første og beste plass som passer leveransen. Lokasjonsnummeret blir registrert sammen med artikkelnummeret i EDB-systemet. Dette systemet krever vesentlig mer administrasjon enn fast lagerplassering... Les mer
flytende rente
Bevegelig rente, dvs. at lånerenten endres når rentenivået endres. Gir større risiko enn fast rente. For en lånetaker som har mulighet til å ta risikoen som er forbundet med renteøkninger, vil flytende rente normalt være mer gunstig over tid.
flytorientert layout
Innebærer at produksjonsutstyr plasseres i såkalte vareflytgrupper. En slik gruppe består av en styrende maskin med fullt belegg og et antall supplerende maskiner.
FOB
Free On Board. Klausul i Incoterms . Selger leverer varene når de svinger over skipets rekke. Klausul definert i internasjonale leveringsbetingelser . "Sjøklausul".
foliokonto
En brukskonto i banken som kan disponeres uten varsel. Lav eller ingen rente.
foliorenten
Renten bankene får på sine innskudd fra en dag til den neste i Norges Bank.Foliorenten er det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken.
folkeregister
Fortegnelse over innvånere i et lokalt område. En eller flere kommuner utgjør et folkeregisterdistrikt. Enhver som er fast eller midlertidig bosatt innen distriktet er pliktig til å avgi visse nærmere bestemte opplysninger til folkeregisteret.... Les mer
Folketrygdfondet
Folketrygdfondet ble opprettet i 1968 i forbindelse med innføringen av folketrygden. Folketrygdfondet er i dag fristilt fra folketrygden, og det blir ikke overført penger fra fondet til å dekke trygdeutgifter. I dag er selve fondet der midlene finnes... Les mer
fond
En kapital eller pengemengde som er avsatt for et bestemt formål. Eksempler kan være en stiftelse som er opprettet for å støtte et bestemt formål, eller ulike avsetning i regnskapet som er øremerket bestemte formål, som for eksempel overskuddsfond.
fondsaksjer
Aksjer utstedt uten innbetaling - dvs. at man ufører en fondsemisjon.
fondsbørs
Markedsplass for omsetning og kursnotering av verdipapirer, f.eks aksjer, obligasjoner, sertifikater og grunnfondsbevis.
Fondsbørs
Markedsplass for omsetning og kursnotering av verdipapirer, f.eks. aksjer, obligasjoner, sertifikater og egenkapitalbevis.
fondsemisjon
Utdeling av nye aksjer til aksjonærene ved overføring av overskudd, fondsmidler eller oppskriving av selskapets eiendeler. Medfører altså ingen innbetaling av kapital.
Fondsemisjon
Utdeling av nye aksjer til aksjonærene ved overføring av overskudd, fondsmidler eller oppskrivning av selskapets aktiva. Medfører altså ingen innbetaling av kapital.
fondsmegler
En som er godkjent av Fondsmeglerforbundet til å medvirke ved kjøp og salg av aksjer, obligasjoner og grunnfondsbevis.
Fondsmegler
En som er godkjent av Norges Fondsmeglerforbund til å medvirke ved kjøp og salg av egenkapitalinstrumenter.
font
Skrifttype
forbruksavvik
Avvik mellom forutberegnet og etterkalkulerte tilleggssatser ved kalkulasjon av kostnadene ved en ordre.
forbrytelse
Straffbare handlinger jf. straffeloven (2. kapittel) og i andre lover som kan medføre fengselstraff i mer enn 3 måneder.
forbundsvise oppgjør
Tariffoppjør hvor det enkelte fagforbund selv fremmer krav og forhandler på egen hånd med sine respektive bransjesammenslutninger på arbeidsgiversiden. Skjer gjerne under en viss samordning fordi veiledende rammer oftest settes ved forutgående... Les mer
fordringer
Krav som en person eller institusjon har på en annen. Når fordringen er et pengekrav, kalles fordringshaveren for kreditor og skyldneren for debitor. Fordringer som forfaller innen et år (kortsiktige fordringer) inngår i bedriftens omløpsmidler, og... Les mer
forebygge
Forhinde feil eller avvik før de oppstår
foredlingskost
Summen av foredlingskostnadene kalles foredlingskost. Eks: lønn til produksjonsarbeidere, kraftforbruk, avskrivninger og renter på maskiner. Dersom man legger sammen (direkte og indirekte) materialkostnader og foredlingskost, får man den totale... Les mer
foreldelse
Når man har et økonomisk krav mot andre, løper det frister på hvor lang tid det kan gå uten at man får betaling. Hvis fristen oversittes, faller fordringen bort, dvs at fordringen er foreldet. Fristen avbrytes bl.a. ved betaling og tvangsfullbyrdelse.
forelegg
Et dokument som særlig benyttes i mindre straffesaker og som utferdiges av påtalemyndigheten. Dokumentet inneholder en beskrivelse av det straffbare forhold en person er mistenkt for og en beskrivelse av det straffebud som er overtrådt samt den... Les mer
forenklende forutsetninger
Forutsetninger vi gjør for å forenkle virkeligheten.
forenklet forelegg
Bøteleggelse på stedet etter faste takster for mindre trafikkforseelse.
forenlige utsagn
Utsagn som kan være sanne samtidig
foretak
Finansiell og juridisk virksomhetsenhet med økonomisk formål.
foretaksform
Den formelle formen på et selskap, som bl.a. er bestemmende for ansvarsforhold, personlig risiko, skatt, handlefrihet, revisjonsplikt m.m. De mest aktuelle foretaksformene er aksjeselskap (AS/), allmennaksjeselskap (ASA), ansvarlig selskap (ANS),... Les mer
foretaksintegrasjon
Vi snakker om foretaksintegrasjon når to selvstendige bedrifter knytter seg sammen på en slik måte at de utgjør en økonomisk enhet etter integrasjonen. Det reelle innholdet i en integrasjon er enten et oppkjøp (en oppkjøpende part som sterk part) eller... Les mer
foretaksmodellen
Del av skattereformen (2006). Fysisk person som driver virksomhet i skattelovens forstand, skal skattlegges løpende med 28 prosent av alminnelig inntekt og for beregnet personinntekt (med toppskatt og trygdeinntekt). I prinsippet er foretaksmodellen en... Les mer
foretaksregisteret
Et nasjonalt register som har ansvaret for registrering av alle norske og utenlandske foretak i Norge. Registeret skal sikre rettsvern og økonomisk oversikt, og er en viktig kilde for alle som trenger korrekte opplysninger om aktørene i norsk næringsliv.... Les mer
forfordeling
Innebærer at en person får mindre enn det han etter riktig fordeling har krav på
forhandling
En prosess der to eller flere parter søker å oppnå noe. De fleste forhandlinger er bilaterale, mellom to parter. I offentlig sektor er mange forhandlinger multilaterale, det vil si mellom mange parter. I en vellykket forhandling vinner gjerne begge/alle... Les mer
forholdstallsberegning
Beregninger der man beregner forholdet mellom regnskapsposter, eksempelvis resultatposter i forhold til balanseposter eller en gruppe balansetall i forhold til andre balansetall.
forkynnelse
En form for meddelelse til parter, vitner, siktede og tiltalte som starter frister når det er av stor betydning å få bekreftet at meddelelsen er kommet til rett vedkommende. Stevninger i sivile saker, begjæringer til namsretten om tvangssalg eller... Les mer
forlik
Avgjørelse av en tvist ved at partene blir enige om løsningen. Dersom forlik inngås i forliksrådet eller i retten (rettsforlik), har det virkning som en rettskraftig dom.
forliksklage
Megling i forliksrådet mellom partene i sivile saker. Oppnås ikke enighet henvises saken til retten.
forliksmegling
Megling i forliksrådet mellom partene i en sivil sak i hensikt å oppnå enighet mellom partene (forlik).
forliksrådet
Alle sivile saker skal som hovedregel starte i forliksrådet, som er det laveste leddet i rettssystemet. Forliksrådet er både meklingsinstans og domstol for sivile saker. Et krav om for eksempel betaling av gjeld kan fremmes for forliksrådet for å oppnå... Les mer
formal
Som bare har med formen å gjøre
formal logikk
Studiet av gyldige resonnementer og de logiske forhold (s.d.) som ligger til grunn for gyldige slutninger
formalt system
Tegnsystem med regler for hva som er velformede uttrykk i systemet. Reglene tar bare hensyn til tegnenes form og orden og ikke til hva tegn eller uttrykk i systemet kan bety. Studiet av formale systemer hører til logisk syntaks (s.d.). 
formalvitenskap
Forskning som ikke gjelder faktiske forhold i verden, men nødvendige sannheter, for eksempel i logikk og matematikk
Formuesforvalter
 ... Les mer
formuesskatt
Nettoformuen avgjør hvor mye formuesskatt som skal betales til kommune og stat. Formue omfatter kontanter, bankinnskudd, aksjer, verdien av egen bil, likningsverdi av bolig osv. Gjeld trekkes fra. En viss del av formuen er skattefri. Det betales... Les mer
formålsrasjonell handlemåte
Handlemåte som er tjenlig som middel til å nå et visst forutsatt mål, eller fremme visse verdier som ønskes fremmet
fornærmede
Den person som har vært utsatt for en straffbar handling.
forpaktning
Form for jordeie som omfatter et selvstendig bruk eller et mindre jordstykke
Forretningsadvokat
 ... Les mer
forretningsbank
Forretnings- og sparebankene får sine utlånsmidler primært gjennom kontoinnskudd fra personlige kunder, bedrifter og institusjoner. Andre virksomhetsområder vil kunne være: Utlånsvirksomhet, garantistillelse, betalingsformidling, verdipapiromsetning,... Les mer
forretningside
Grunnleggende tanke for hvordan organisasjonen skal tjene penger på sine aktiviteter. En forretningsidé er normalt et kort kvalitativt utsagn som uttrykker hva bedriften har som sitt primære virksomhetsområde, og som ledelsen og de ansatte kan... Les mer
forretningsnett
Et informasjonsnettverk som knytter sammen organisasjoner som av forretningsmessige grunner har behov for å kommunisere med hverandre.
forretningsplan
Rapport/arbeidsdokument som gir tydelig og kortfattet informasjon om alle sider ved en ny bedrift som er relevant for investorer. Her inngår informasjon om forretningsidé, marked, ledergruppe og ledermåte, framtidsutsikter, forretningsmessige analyser... Les mer
forretningsrisiko
Risikoen for tap og sviktende lønnsomhet som følge av forhold på selve konkurransearenaen. Typiske forhold her er råvarepriser og priser på ferdige produkter.
forseelse
Straffbare handlinger som er omhandlet i straffeloven 3. del og andre straffbare handlinger som ikke er forbrytelser.
forsendelsesstruktur
Forhold for forsendelser av ulike komponenter, råvarer, halvfabrikata eller ferdigvarer mellom ulike punkter i en bedrifts materialflyt. Disse forholdene kan omfatte for eksempel forsendelsesstruktur, til kunder, antall forsendelser, forsendelsenes... Les mer
forsikrede
Den persons liv eller helse en forsikring knytter seg til.
Forsikringsforbindelse
 ... Les mer
forsikringstaker
Den som inngår en individuell eller kollektiv forsikringsavtale med et selskap. Som forsikringstaker regnes også den som erverver eiendomsretten til forsikringen.
forsiktighetsprinsippet
Grunnleggende regnskapsprinsipp, jf. Regnskapsloven § 4-1 første ledd nr. 4. Urealisert tap skap resultatføres. Prinsippet innebærer at eiendeler og inntekter ikke skal overvurderes, og at gjeld og kostnader ikke skap undervurderes.
forsinkelsesavgift
Hvis selvangivelsen blir levert for sent, blir det ilagt forsinkelsesavgift. Avgiften varierer etter hvor sent selvangivelsen blir levert. Det kan også være knyttet forsinkelsesavgift til andre frister for plikter til det offentlige.
forskudd fra kunde
Likvider er mottatt og regnskapsført som gjeld før inntekten er opptjent.
forskuddsbetalt utgift
Utgift som gjelder neste periode, men som er betalt på foskudd.
forsterket rett
En hovedforhandling i en straffesak som settes med 2 juridiske dommere og 3 meddommere. Kan benyttes dersom saken gjelder en forbrytelse som kan medføre fengsel i mer enn 6 år og som er særlig omfattende eller det foreligger andre særlige grunner.
forsvarer
En advokat som bistår en siktet eller tiltalt.
forsvarlig egenkapital
Aksjeloven som kom i 1999 har klare bestemmelser om styrets oppfølgingsplikt og handleplikt når det gjelder hvorvidt egenkapitalen er forsvarlig. Bakgrunnen for de skjerpede bestemmelsene er kreditorvernet; å legge forholdene til rette for å redusere... Les mer
fortjeneste
Samme som profitt.
fortsatt drift
Grunnleggende regnskapsprinsipp, jf. regnskapsloven § 4-5. Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
forutsetninger
Se strukturelle forutsetninger.
forvaring
Forvaring er en reaksjon norske domstoler kan ta i bruk der vanlig tidsbestemt fengselsstraff ikke anses å være nok til å verne samfunnet fra lovbryteren. Forvaring ble innført i Norge fra 1. januar 2002 og erstattet den gamle ordningen med å idømme... Les mer
forventet fortjeneste per aksje
Ordinært nettoresultat fordelt på antall utestående aksjer. En EPS-graf viser utvikling i meridianverdien av analytikernes estimater over tid.
forventet tap
Tap på fordringer som er sannsynlig, men ennå ikke konstatert.
forward
Avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge underliggende verdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt. Brukes til å handle med verdipapirer, råvarer, valuta m.m for å gardere seg mot tap, eller i spekulasjonsøyemed. Ustandardisert... Les mer
Forwards
En type derivat. Avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge underliggende verdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt.
frafall
En arving kan på visse vilkår velge å frafalle hele eller deler av sin arv og la den gå videre til en annen, kalt frafallsmottaker. Mest vanlig er frafall der en arver sine foreldre og lar arven gå videre til sine egne barn. Frafallsgiver betaler ikke... Les mer
frames
Rammer. Inndeling av nettleser-vinduet i flere mindre vinduer.
franchise
I forsikringssammenheng brukt om den delen av den forsikrede verdi som forsikringstaker i følge avtale selv bærer risikoen for. I forretningssammenheng ellers gjerne brukt om en rett som er gitt en aktør til å utøve gitte kommersielle aktiviteter under... Les mer
fravikelse
Saksøkte (leietaker) blir kastet ut av boligen/lokalene han besitter.
fredsplikt
Plikt til å avstå fra arbeidskamp i tariffperioden. Jfr Arbeidstvistlovens § 6 nr. 1. Fredsplikten er også nedfelt i hovedavtalene.
frekvens
hyppighet
frekvenslegging
Innebærer at man i lageret legger artikkelnummer med høy inn- og uttakingsfrekvens slik at jobbtiden blir så kort som mulig for å håndtere
frekvensstudier
Målemetode for å undersøke ulike jobbers tidsforbruk ved hjelp av klokkestudier og observasjoner.
fremmedkapital
Den kapital et foretak bringer til veie i form av lån (langsiktig eller kortsiktig) og ulike former for kreditter. Fremmedkapital skal tilbakebetales.
Fremmedkapital
Den kapital et foretak bl.a bringer til veie ved å ta opp obligasjonslån eller andre lån. Fremmedkapital skal tilbakebetales. Se egenkapital. (Egenkapital)
fri egenkapital
Betegnelse på den delen av egenkapitalen i et selskap som kan utdeles i aksjeutbytte. Regulert i aksjelovens kapittel 8.
fri rettshjelp
Når en saksøker eller saksøkt får dekket sine utgifter til å anlegge sak og til advokat. Gis til personer som har en inntekt under et visst minstemål. For visse type saker gis alltid fri rettshjelp, f.eks. militærnektersaker, barnevernssaker og saker om... Les mer
fribeløp
Brukes i flere sammenhenger, blant annet i forbindelse med arv. I den sammenheng er fribeløpet et beløp som blir trukket fra ved beregning av arveavgift. Dersom arvelodden er lavere enn dette beløpet, skal det ikke betales arveavgift.
frikonkurranse
Fullkommen konkurranse. Et økonomisk teoretisk system hvor de viktigste kjennetegn er som følger: Det finnes mange kjøpere og selgere av hver vare, og alle aktørene betrakter prisene som gitte og upåvirkelige av egne handlinger. Bedriftene tilpasser seg... Les mer
frikort
Skattekort som viser at arbeidsgiver ikke skal trekke skatt. Som oftest er det satt en beløpsgrense for hvor mye en kan tjene.
fritaksmetoden
Del av skattereformen (2006). Aksjonærmodellen omfatter ikke aksjeselskap eller likestilt selskap som eier aksjer eller andeler i aksjeselskap eller likestilt selskap. For slike aksjonærer er det vedtatt en såkalt "fritaksmetode". Fritaksmetoden... Les mer
frivillig lønnsnemnd
Tariffpartene kan avtale bruk av Rikslønnsnemnda for å løse en interessetvist. Partene kan også bli enige om å sette sammen en annen nemnd for å løse tvisten.
FTP
Protokoll for overføring av filer på Internett. Brukes il å hente og sende dokumenter, programvare o.l. fra databaser og arkiver over nettverk.
FTP-server
Server som inneholder nedlastbare filer beregnet på nedlasting med FTP-programvare.
full tilvirkningskost
Anskaffelseskost for varelager i produksjonsbedrifter, jf. Regnskapsloven § 5-4. Full tilvirkningskost består av variable og faste tilvirkningskostnader.
fullført kontraktsmetode
Inntektsføring av en anleggskontrakt når kontrakten er fullført.
fullmakt
Det forhold at en person, fullmektigen, har myndighet til å handle for en annen. Eksempler på fullmakt er stillingsfullmakt (f.eks. har daglig leder fullmakt innenfor stillingen) og oppdragsfullmakt (særskilt fullmakt til å utføre et bestemt oppdrag,... Les mer
fullmektig
Brukes i flere sammenhenger om en person som innehar en fullmakt. I forbindelse med arv brukes for eksempel fullmektig om den som har fått fullmakt til å gjennomføre skiftet. Ofte vil arvingene gi fullmakt til en person til dette, vanligvis en av... Les mer
fullstendighetserklæring
En erklæring som innhentes av revisor fra selskapets ledelse som en del av kontrollhandlingene for å kunne bekrefte årsregnskap og årsberetning. Erklæringen fritar ikke revisor for ansvaret ved å avgi en revisjonsberetning, men er en bekreftelse fra... Les mer
funksjonell layout
Maskiner og/eller operasjoner av samme type blir gruppert fysisk på samme sted.
funksjonsorganisasjon
En organisasjonsform hvor organisasjonen deles opp i funksjonsområder. Dette vil kunne være områder som f.eks. markedsføring, produksjon, utvikling, økonomi/administrasjon etc. Dette kan være organisert i flere nivåer med mellomledere for de ulike... Les mer
fusjon
Formell sammenslåing av to eller flere selskaper til ett. Reglene for fusjon finnes i aksjelovens kapittel 13. Det finnes forskjellige former for fusjoner, derunder fusjon ved opptak, fusjon ved nystiftelse, trekantfusjon (også kalt konsernfusjon),... Les mer
fusjon ved opptak
En fusjon er en formell sammenslåing av to eller flere selskap. Den mest vanlige formen for fusjon er fusjon ved opptak, opptaksfusjon. En opptaksfusjon gjennomføres ved at det overdragende selskap overdrar alle sine eiendeler, rettigheter og... Les mer
fusjonsplan
Ved fusjon må styrene i de fusjonerende selskapene starte med å lage en felles fusjonsplan. Dette er det hoveddokumentet som skal beskrive hele fusjonen og er styrende for resten av prosessen. Kravene til innholdet i fusjonsplanen er styrt av aksjelovens... Les mer
future
Avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge underliggende verdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt. Brukes til å handle med verdipapirer, råvarer, valuta m.m for å gardere seg mot tap, eller i spekulasjonsøyemed. Standardisert... Les mer
Futures
En type derivat. Avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge underliggende verdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt.
fygoder
Goder med sterke negative eksterne virkninger: narkotika, alkohol.
fyllingsgrad
Forholdet mellom godsets volum og plassens eller transportmidlets volum.
fysisk distribusjon
Omfatter alle fysiske og administrative aktiviteter som skal til for å overføre produkter fra produsent til sluttforbruker. Begrepet inkluderer ordrebehandling, transport, emballering, håndtering, lagring og de respektive administrative aktiviteter.
fysisk nettverk
Kabler, koblingsbokser, nettverkskort og annet utstyr som knytter datamaskiner sammen i et nettverk.
fødselsnummer
Alle som er registrert som bosatt i Norge, er tildelt ellevesifret fødselsnummer som skal identifisere vedkommende. De seks første sifrene i fødselsnummeret viser fødselsdato. De tre neste sifrene er individnummer. De skiller mellom personer som er født... Les mer
føring
Blant annet brukt i forbindelse med tariffoppgjør hvor partene sentralt/lokalt kan avtale eller anbefale at avsatte midler/pott benyttes på en bestemt måte.
førstehåndsmarked
Det markedet hvor verdipapirene kjøpes av investorer første gang, det vil si når verdipapirene utstedes og selskapet tilføres kapital.
Førstehåndsmarkedet
Det markedet hvor verdipapirene utstedes og omsettes første gang, f.eks. når et selskap gjennomfører en emisjon/kapitalutvidelse. Se også Annenhåndsmarkedet.
førstelagmann
Dommer som er øverste leder for lagmannsretten.