Ordliste

Her kan du søke og finne forklaring på mer en 3000 forretningsrelaterte begreper.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
GAB-registeret
Et offentlig registreringssystem med data om grunneiendommer, adresser og bygninger. Dette skal være et fellessystem for alle offentlige organer som trenger data om objektene i systemet.
Gantt-skjema
En type planleggingsskjema som angir rekkefølge og tidsforbruk for de ulike delmomenter i et prosjekt.
Garanti-instituttet for eksportkreditt
(GIEK) Instituttet gir ikke lån men stiller garantier som dekker eventuelle tap ved eksport pga. Kjøpers insolvens (betalingsudyktighet), handels- og valutarestriksjoner, betalingsproblemer (som følge av politiske forhold) o.l. GIEKs garantier brukes... Les mer
garantikonsortium
En gruppe som garanterer at lånet blir fulltegnet
Garantikonsortium
En gruppe som garanterer at et lån eller en emisjon blir helt eller delvis fulltegnet.
garantiprovisjon
Kontraktsmessig fastsatt godtgjørelse for å garantere fulltegning av en emisjon.
Garantiprovisjon
Kontraktsmessig fastsatt godtgjørelse for å garantere fulltegning av en emisjon.
garantirett
Jus som regulerer garantiforhold. Et garantiforhold er en avtale mellom kravshaver og den som garanterer betalingen fra debitor (skyldner). Det betyr at de vanlige avtalerettslige regler gjelder for dette forholdet, og at garantiavtalens gyldighet må... Les mer
gateway
Funksjonsenhet som forbinder nettverk, programmer eller data som har forskjellig arkitektur med hverandre.
GATT
General Agreement on Tariffs and Trade
gave
Dispositivt utsagn som går ut på overdragelse av en formuesrettighet, hvorved giveren gjør seg selv fattigere og mottakeren rikere, når den er avgitt i den hensikt å fremkalle disse virkningene og mottakeren er på det rene med dette. For at en... Les mer
gavemelding
Skjema som giver og mottaker plikter å sende inn når det blir gitt gaver utover det som er vanlig skikk og bruk. Det skal leveres inn gavemelding for hver mottaker der flere får gaver samtidig fra samme giver. Der ektefeller gir gave fra sitt felleseie... Les mer
gavesalg
Istedenfor å gi en ren gave kan en giver selge en formuesgjenstand til underpris. Differansen mellom salgssummen og antatt salgsverdi vil utgjøre gavedelen av salget. Denne gavedelen er avgiftspliktig etter vanlige regler for gaver.
GB
Gigabyte. Måleenhet for datastørrelse. 1.000 megabyte.
Gbps
Gigabit per sekund. Måleenhet for overføringshastighet. 1.000 megabits.
Gearing-effekt
Refererer til avkastningen på opsjoner i forhold til aksjer. For et relativt lite beløp kan en opsjonsinvestor få en avkastning som er langt større enn ved en tilsvarende aksjeinvestering.
Generalforsamling
 ... Les mer
generalforsamling
Et møte i et aksjeselskap der samtlige aksjonærer blir innkalt. Aksjeselskapets øverste myndighet, og aksjeeiernes organ for å utøve styring. Velger styre og revisor. Det er normalt styre som kaller inn til generalforsamling. Det skilles mellom ordinær... Les mer
generasjonsskifte
En ny generasjon overtar etter den gamle. Problemstillinger knyttet til arve- og skifterett, arveavgift og skatt, fordeling av verdier, modell for overføring til neste generasjon og vurdering av strategisk basis for fremtidig drift i regi av neste... Les mer
generell likevekt
 Likevekt i økonomien som helhet.
generell term
Uttrykk som kan være sant om hver av flere ting eller sett av ting. Motsatt av singulær term.
generelt tillegg
Brukt i forbindelse med tariffoppjør om tariffmessig lønnstillegg som kan gis i form av prosentvis økning i lønnsregulativets satser, eller som et kronetillegg på satsene.
generiske konkurransestrategier
Porter har beskrevet en modell som definerer at en bedrift grunnleggende kan konkurrere på en av to måter: 1) Kostnadsledelse : (Standardiserte produkter/tjenester til lavest mulig kostnad , en form for priskonkurranse) 2) Differensiering (Fokus på... Les mer
genetisk forklaring
Forklaring av noe ved å angi dets genese, opprinnelse, utvikling
gevinst
Verdiøkning, realisert eller ikke realisert. En gevinst gir opphav til inntekter. Brukes om verdiøkning på eiendeler som ikke inngår i varekretsløpet. Gevinst er en nettostørrelse og oppstår blant annet ved salg der salgssummen er høyere enn... Les mer
gevinst- og tapskonto
Skattemessig begrep som behandler gevinst og tap ved salg av driftsmidler, jf. Skatteloven § 14-45.
gevinstskatt
Den skatt som må betales av eventuell gevinst som oppstår ved salg av aksjer eller andre verdipapirer.
Gevinstskatt
Den skatt som må betales av gevinst som oppstår ved salg av aksjer eller andre verdipapirer.
GIEK
Garanti-instituttet for eksportkreditt
GIF
Graphics Interchange Format. Et grafikkfilformat som ofte brukes til å vise grafikk med indekserte farger på weben. GIF er et komprimert format som er utformet til å minimere filoverføringstiden over Internett. Formatet støtter opp til 256 farger og... Les mer
giffengode
Et gode kalles for et giffengode hvis ettersørselen, ceteris paribus, stiger ved stigende pris (og faller ved fallende pris). Om giffengoder findes i virkeligheten er omdiskuteret, men det er oppstilt økonomiske modeller for hvordan det kunne la seg... Les mer
gjeldsbrevlån
Et gjeldsbrev er et skriftlig dokument der debitor erklærer at han skylder debitor penger. Eventuell sikkerhet etableres ved siden av lånedokumentet. Løpetiden for gjeldsbrevlån varierer mellom noen dager og mange år.
gjeldsforhandling
Fellesbetegnelse på betalingsutsettelse og akkord.
gjeldsforhandlinger
Gjeldsforhandlinger kan enten skje: 1) frivillig utenomrettslig (underhåndsakkord) 2) ved frivillig rettslig behandling 3) ved tvangsakkord. Den mest vanlige formen er frivillig utenomrettslig gjeldsforhandling (underhåndsakkord). Denne formen for... Les mer
gjeldsgrad
Forholdet mellom gjeld og egenkapital. Formel for eiendomsmasser: Markedsverdi gjeld eiendommer/Markedsverdi eiendommer. Formel for virksomheter: Markedsverdi gjeld virksomhet/Markedsverdi virksomhet
gjeldsordning
En avtale med kreditorene som innebærer en hel eller delvis ettergivelse av gjeld eller en lettelse av lånevilkårene.
gjenanskaffelsestid
Tid fra bestillingspunkt er nådd til ny forsyning kan utleveres
gjenkjøpsverdi
Det beløp forsikrede får utbetalt hvis forsikringsforholdet avbrytes. Dette er netto tilgodehavende på et produkt, det vil si samlede inntekter (premie og renter) fratrukket samlede utgifter (dødsfalls- , premiefritaks-, fornyelses-, nytegnings- og... Les mer
gjennomløpstid
Gjennomløpstiden for en ordre er den tid som det tar fra ordren mottas til levering kan skje. For en lagerordre er det sluttidspunktet når varen mottas på lager, mens for en kundeordre er tidspunktet når varen kan transporteres fra bedriften og til... Les mer
gjennomsnittlig kredittid kunder
Dette nøkkeltallet viser gjennomsnittlig antall dager kreditt som bedriftens kunder har benyttet i løpet av året. 
gjennomsnittlig kredittid leverandører
Dette nøkkeltallet viser gjennomsnittlig antall dager kreditt hos leverandørene som virksomheten faktisk har benyttet seg av (ikke det antall kredittdager som har vært tilgjengelig). 
gjennomsnittskostnader
Kostnader per enhet produsert.
gjennomsnittslager
Dette måles som det gjennomsnittlige lagernivå over en bestemt tidsperiode. Formelen er: (maksimumslager + minimumslager)/2 over for eksempel 1 år.
gjennomsnittsmetoden
Tilordningsprinsipp ved fordeling av anskaffelseskost. Både solgt kvantum (antall) og utgående balanseverdi omregnes til gjennomsnittlig kostpris. I beregningen brukes vanligvis et veid gjennomsnitt, det tas hensyn til både antall og pris.
gjennomsnittsprising
Pris settes lik gjennomsnittskostnad.
gjennomstnittrente
1. Nøkkeltall for livsforsikringsselskap, som sier noe om avkastning på forsikringstakernes fond. Formel: (Brutto finansinntekter - Rentekostnader - Utbytte - Avsetninger til EK og pliktige avsetninger til sikkerhetsfond)/Forsikringstakernes... Les mer
gjenopptagelse
På visse vilkår kan dommen som er endelig prøves på nytt ved samme domstol.
gjensidig testament
Et felles testament hvor flere personer gjensidig disponerer til fordel for hverandre.
gjenskaffelsesverdi
Eiendelsvurdering etter hva det koster å skaffe nytt.Syn.: Gjenanskaffelsesverdi.
gnr
Gårdsnummer
god bokføringsskikk
Rettslig standard. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal være i samsvar med god bokføringsskikk, jf. bokføringsloven § 4 nr. 10.
god regnskapsskikk
Rettslig standard, jf regnskapsloven § 4-6. Regnskapsloven inneholder en bestemmelse om at registrering av regnskapsopplysninger og utarbeidelse av årsregnskap skal foretas i samsvar med god regnskapsskikk. God regnskapsskikk er ment å supplere loven når... Les mer
going concern
Begrep som benyttes for å betegne at et selskapet er i full virksomhet (og gjerne tjener penger). Brukt bl.a. i forhold til verdivurdering av selskap for å betegne en situasjon der eiendelene i selskapet er operative og skaper verdier - i motsetning til... Les mer
goodwill
(GW) 1) I regnskapsmessig betydning er goodwill differansen mellom det du betaler for kjøp av en bedrift, eller dens "innmat", (anskaffelseskost) og den oppkjøpte bedriftens egenkapital (bokført verdi). Denne merverdien er et anleggsmiddel som fremgår... Les mer
goodwill - GW
[Eng. goodwill]   1) I regnskapsmessig betydning er goodwill differansen mellom det du betaler for kjøp av en bedrift, eller dens "innmat", (anskaffelseskost / forretningsmessig verdi) og identifiserbare materielle og immaterielle eiendeler. Denne
Google adwords
Dette er annonser basert på søkeordene til brukerne av google. Du som tilbyder av noen produkter kan kjøpe annonser tilhørende de ordene som passer til dine produkter eller dine tjenester. Betaling skjer i form av PPC (pay per click) (også kalt CPC (cost... Les mer
Gossens lov
Gossens andre lov. Nytten av den siste krone skal være lik i alle anvendelser.
gratispassasjer
En person som mottar nytte av et gode, men som ikke betaler for det.
gratisvare
Programvare som ligger tilgjengelig på Internett og kan benyttes uten betaling.
green shoe
Ved en børsnotering kan selger/utsteder ha i reserve et antall aksjer som kan benyttes dersom det er veldig stor etterspørsel etter aksjene - en betydelig overtegning. Denne aksjereserven kan selges i tillegg til det planlagte aksjeantallet for å... Les mer
grenseinntekt
Økning i inntekten som følge av én enhets økning i produksjonen.
grensekostnader
Økning i totale kostnader når produksjonen øker med én enhet.
grensenytten
Økning i nytte som følge av én enhets økning i forbruket av godet.
grenseproduktivitet
Økning i produktmengde som følge av én enhets økning av en innsatsfaktor cet. par.
grunnbeløpet
(G) Beløp som fastsettes av Stortinget hvert år, og som allerpensjoner etter folketrygdloven og mange andre ytelser avhenger av.
grunnbokshjemmel
Hjemmel til å få tinglyst et dokument som gir uttrykk for en rettshandel vedrørende fast eiendom. Grunnbokshjemmel som eier har bare den som grunnboken utpeker som eier, eller som godtgjør at rådigheten har gått over på han ved eiers død.
Grunnfondsbevis
Endret navn til egenkapitalbevis 1. juli 2009.
grunnfondsbevisprosent
Formel: (Grunnfondsbevis + Utjevningsfond + Overkursfond)/Egenkapital i morbank
grunnleggende bokføringsprinsipp
En samling av prinsipper som bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger bygger på. Prinsippene er regulert i bokføringsloven § 4.
grunnleggende regnskapsprinsipp
En samling av prinsipper som utarbeidelsen av årsregnskapet bygger på. Prinsippene er regulert i regnskapsloven kapittel 4. De grunnleggende prinsippene er sammensatt av ti prinsipp: Transaksjonsprinsippet, opptjeningsprinsippet,... Les mer
grunnrenten
Avkastningen ut over normal avlønning til arbeidskraft og kapital. Oppstår i produksjonsprosesser som utnytter knappe naturressurser (f.eks. oljeutvinning).
gruppe
Sammensetning av flere mennesker
gruppearbeid
Samarbeid mellom flere mennesker for å oppnå et resultat. Må ikke uten videre sammenliknes med lag eller team som forutsetter samhandling for kollektivt ansvar for prestasjonen
gruppeavtale
Gjensidig inngått avtale mellom gruppedeltakerne for å styre møtene, rollene og atferden til deltakerne
gråmarkedet
Handel i aksjer som ikke er børsnotert - markedet for unoterte aksjer.
grønn avgift
Avgift som innføres for å få de økonomisk aktørene til å redusere aktiviteter som skaper eksterne kostnader.
gul bok
Stortingsproposisjonen om statsbudsjettet.
GW
Forkortelse for Goodwill
gyldig resonnement
Et resonnement der konklusjonen følger logisk (se logisk følge) fra premissene
gyldig slutning
At en slutning fra et sett premisser til en konklusjon er gyldig vil si at konklusjonen følger logisk fra premissene.
gårdsnummer
(gnr.) Det nummer en landeiendom har. Et gårdsnummer kan bestå av flere bruksnummer (bnr.) idet gården kan være delt opp i flere selvstendige eiendommer eller bruk. Eiendommens gårds- og bruksnummer er den offisielle registerbetegnelse.