Ordliste

Her kan du søke og finne forklaring på mer en 3000 forretningsrelaterte begreper.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
M&A
Mergers and Acquisitions
MA
Materialadministrasjon.
MA-effektivitet
Begrepet kan inndeles i "indre og ytre effektivitet". Den indre angir effektiviteten i styring og håndtering av logistiske aktiviteter. Den ytre tilsvarer bedriftens ekstra bidrag til resultatet gjennom en forbedret styring og håndtering av... Les mer
MA-funksjonen
Samtlige aktiviteter i et foretak for å oppfylle bedriftens logistiske målsetninger som for eksempel lave kostnader for materialstyring- og håndtering, høy leveringsservice og omløpshastighet. En MA-funksjon er ikke det samme som en organisatorisk... Les mer
MA-konsulent
En konsulent som forsøker å løse problemer og skape lønnsomhet for sine oppdragsgivere ved å ha logistikk som fagbakgrunn
MA-kostnader
Begrepet omfatter samtlige kostnader som kan henføres til materialstrømmen i en organisasjon. I første rekke gjelder dette: Transport- og lagringskostnader, emballasjekostnader, administrative kostnader i tilknytning til vareflyten (for eksempel... Les mer
MA-målsettinger
Mål for bedriften som formuleres med utgangspunkt i MA-tankegangen. Disse målsettingene kan inndeles i fire grupper: 1) Reduksjon av MA-kostnadene, 2) Sikring av materialforsyningen til produksjonen, 3) Tilpasning av leveringsservice til kundenes behov,... Les mer
MA-tankegang
Referanseramme for samordning av følgende aktiviteter i bedriften: reduksjon av transport-, lagrings- og emballasjekostnadene, økning av leveringsberedskapen mot markedet, sikring av materialforsyningen til produksjonen og økning av omløpshastigheten
MAD
Mean Absolute Deviation (gjennomsnittlig absolutt avvik). Angir hvor godt en prognose overensstemmer med det virkelige tall
magi
trolldom
magisk-mytologiske forklaringer
Forklaringer som henviser til overnaturlige personifiserte vesener (guder) og deres følelser, hensikter og handlinger som forklaringsgrunner
majoritetsaksjonærer
Aksjonærer som kontrollerer mer enn 50% av et selskap. Tilsvarende vil minoritetsaksjonærer være aksjonærer som ikke kontrollerer mer enn 50% av et selskap.
makroøkonomi
Studiet av økonomien som et hele. Makroøkonomien beskriver og forsøker å forklare det totale produksjonsnivået, samlet sysselsetting, prisnivået og handelen med andre land. Makroøkonomien befatter seg altså med aggregerte størrelser (aggregere = samle,... Les mer
maksimaks-regelen
Et prinsipp for handlingsvalg ved beslutning under usikkerhet (s.d.): velg en handlemåte hvis best mulige resultat er minst like godt som det best mulige resultat av en en hvilken som helst annen handlemåte som kan velges
maksimal utdelingsbrøk
Formel: (Grunnfondsbeviskapital + Utjevningsfond)/(Egenkapital - Overkursfond)
maksimalpris
Samme som pristak.
maksimin-regelen
Et prinsipp for handlingsvalg ved beslutning under usikkerhet (s.d.): velg den handlemåte hvis verst mulige resultat er mindre uheldig enn de verst mulige resultater av andre handlemåte som kan velges
maksimumslager
Maksimal beregnet lagermengde for en vare. Sikkerhetslager + Ordremengde
management buy out
(MBO) Oppkjøp der selskapets ledelse kjøper virksomheten fra tidligere eiere, enten alene eller som sentrale aktører sammen med flere, som f.eks ansatte og/eller finansielle aktører.
mandat
 ... Les mer
manko
Mangel, manglende mengde
marginal betalingsvillighet
Betalingsvillighet for en ekstra enhet av et gode.
marginal substitusjonsbrøk
1) I konsumet: Viser antall enheter av et gode som en forbruker er villig til å avstå for å oppnå én enhet av et annet gode uten at nytten endres. 2) I produksjonen: Viser hvor mye mer man må bruke av en produksjonsfaktor for å opprettholde produksjonen... Les mer
marginalprising
Pris settes lik grensekostnad.
marked
Et marked er et reelt sted (for eksempel Oslo Børs) eller et fiktivt sted (for eksempel bilmarkedet) hvor alle tilbud av, og all etterspørsel etter, en vare eller en tjeneste konfronteres.
markedsanalyse
Systematisk innhenting, registrering og analyse av data i tilknytning til markedsføring av varer og tjenester (eventuelt også ideer, tanker, politikk mv.). Arbeidsgangen ved et markedsanalyseprosjekt kan være: 1) Problemdefinisjon 2)Prosjektutforming... Les mer
markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Finansielle eiendeler som nevnt i verdipapirhandelloven skal etter regnskapsloven § 5-8 vurderes til virkelig verdi dersom de er klassifisert som omløpsmiddel, inngår i en handelsportefølje med henblikk på videresalg, omsettes på børs eller i et regulert... Les mer
markedsføringsledelse
Begrep som er benyttet i forbindelse med betoningen av markedsorientert, til forskjell fra produksjonsorientering og salgsorientering. Kan defineres som følger: Markedsføringsledelse er analyse, planlegging, gjennomføring og kontroll av aktiviteter for å... Les mer
markedsinntrengning
En ekspensjon enten gjennom å øke markedsandelen i et markedet (ta andeler fra konkurrentene gjennom økt distribusjon, reklametiltak, pristilbud mv.) eller gjennom å øke totalmarkedet (økt bruk blant eksisterende, tiltrekke nye brukere innen nåværende... Les mer
markedsklarering
Når prisen på et gode er slik at alle som vil selge, og alle som vil kjøpe, får innfridd sine ønsker.
markedskonkurranse
Har vi når det er mange kjøpere og mange selgere i markedet, slik at ingen av dem er store nok til å påvirke prisen.
markedsmakt
Posisjon i markedet som bestemmer i hvilken grad du kan gjennomfør tiltak som f.eks. prisendringer for å optimalisere lønnsomheten i bedriften. Markedsmakten avhenger bl.a. av hvor sterke etableringshindringer som foreligger, i hvilken grad et selskap er... Les mer
markedsoppgjør
Daglig oppgjør mellom kjøper og selger av futures på bakgrunn av endringer i sluttkurs fra dagen før. Markedsoppgjøret gjennomføres ved saldering av investors bankkonti (depotkonti)
Markedsoppgjør
Daglig oppgjør mellom kjøper og selger av futures på bakgrunn av endringer i sluttkurs fra dagen før. Markedsoppgjøret gjennomføres ved saldering av investors bankkonti (depotkonti).
markedspris
Den prisen som dannes i markedet.
markedsrisiko
Risikoen for at verdien på dine investeringer vil forandre seg. Typiske faktorer som påvirker markedsrisiko er aksjekurser, eiendomspriser, renter og valutakurser, samt råvarepriser.
markedsstrategi
Benevnelse på den del av bedriftens strategi som retter seg mot markedet. Omfatter for eksempel sortiment, målgruppe, markedsbearbeidelse, salg og distribusjon.
markedssvikt
Avvik fra frikonkurranseforutsetningene som gjør at markedet ikke fungerer perfekt. Dermed får man en fordeling av ressursene som ikke er optimal.
markedsutvikling
En ekspensjon gjennom å øke omsetningen av nåværende produktspekter i nye markeder. Det er to hovedstrategier for det: 1)Økt geografisk dekning (nye geografiske områder nasjonalt eller internasjonalt) 2) Økt segmentdekning (nå fram til nye... Les mer
markedsverdi
Antall aksjer i selskap multiplisert med aksjekursen. Markedets salgsverdi av hele selskapet.
markedsverdi
Markedsverdi av et selskap er den verdi som en villig kjøper og selger avtaler og gjennomfører en transaksjon til. For børsnoterte aksjer kommer markedsverdien normalt til uttrykk i børskurs. For ikke-børsnoterte aksjer vil markedsverdien ikke være
Markedsverdi
Antall aksjer i selskapet multiplisert med aksjekursen.
markedsverdiprinsippet
Vurdering av eiendeler til virkelig verdi (markedsverdi). Årlig verdiendring resultatføres. Prinsippet brukes ved vurdering av finansielle instrumenter i regnskapsloven § 5-8 og pengeposter i utenlandsk valuta i regnskapsloven § 5-9.
markedsøkonomi
Kjennetegnes ved at priser på varer og tjenester bestemmes i marke­dene i et samspill mellom tilbud og etterspørsel, og at produksjonsressursene allo­keres til de anvendelsene som gir størst avkastning.
Market maker
Et meglerforetak som har forpliktet seg til å stille både kjøps- og salgskurs i en eller flere aksjer, opsjons- eller futuresserier med krav til maksimal differanse (spread) mellom kjøps- og salgskurs (aksje- og derivatmarkedet). I obligasjonsmarkedet er
Marshalls lov
Loven om fallende etterspørsel. Når prisen på et gode stiger samtidig som alt annet holdes konstant cet. par., etterspørres mindre av godet.
maskiner
Maskinelt utstyr, maskinanlegg. Et anleggmiddel som inngår i varige driftsmidler i balansen.
maskinvare
De fysiske komponentene i en datamaskin, til forskjell fra programvare.
Masseoppsigelse
Begrepet "masseoppsigelser" brukes dersom det foretas oppsigelse av minst 10 ansatte i løpet av en periode på 30 dager når oppsigelsene ikke er begrunnet i de enkelte arbeidstakeres forhold. Masseoppsigelser er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-2 .
material- og produkssjonsstyring
(MPS). Dette omfatter samtlige arbeidsoppgaver som har påvirkning på produksjonsflyten i bedriften. Eksempelvis gjelder det innkjøp, produksjon, verktøyanskaffelse, direkte levering (transport) fra lager, levering av ferdige produkter til lager eller... Les mer
materialforsyning
Samlet benevnelse på samtlige aktiviteter i bedriften for å ta hånd om materialforsyningen fra leverandør som for eksempel innkjøp, transport, lagring, utstyr for materialhåndtering etc.
materialforsyningssystem
Samlet benevnelse på samtlige aktiviteter, relasjoner mellom de ulike aktiviteter, ressurser, ledelse og målsettinger i et foretak i forbindelse med materialforsyningen fra leverandører. En viktig målsetting for dette systemet er å sikre forsyningen av... Les mer
materialforvaltningskostnader
Materialforvaltningskostnadene består av lagringskostnader, innkjøpskostnader mv. Normalt går man ut i fra at disse kostnadene varierer i takt med det direkte materialforbruket i kroner, og ved kostnadsberegninger belastes disse produktene gjennom et... Les mer
materialhåndtering
Dette begrepet innebærer fysisk håndtering, flytting, lagring og pakking av produkter. Material- og produksjonsstyring (MPS): Dette omfatter samtlige arbeidsoppgaver som har påvirkning på produksjonsflyten i bedriften. Eksempelvis gjelder det innkjøp,... Les mer
materialisme
1) Det syn at alt som egentlig eksisterer er den materielle verden. Se også: naturalisme. 2) Livsanskuelse som tilsidesetter høyere livsmål og ideale krav for materielle og verdslige fordeler
materialkost
Summen av materialforvaltningskostnadene og direkte materiellkostnader kalles gjerne materialkost.
materialrekvisisjon
En rekvisisjon for uttak av material hvor det bl.a. framgår hvilket ordrenummer materialene benyttes til, avdelingen der forbruket skjer, kvantum, enhetspris, kostnadsbeløp mv.
materialstyring
Taktiske og operative aktiviteter for å gjøre riktig mengde og kvalitet av materialer og komponenter tilgjengelig i forhold til produksjonsplaner og -behov.
materiell eiendeler
Fysiske anleggsmidler.
matrise
Diagram med for eksempel to sett av faktorer som arrangeres horisontalt og vertikalt, for å analysere eller synliggjøre forholdet mellom dem (L-diagram). Kan også brukes med tre faktorer (T-, Y- og C-diagram) og fire faktorer (X-diagram).
MB
Megabyte. Måleenhet for datastørrelse. 1024 kilobytes, eller 1.000.000 bytes.
MBA
Master of Business Administration
MBO
Management buyout
Mbps
Megabit per sekund. Måleenhet for overføringshastighet.1.000 bits i sekundet.
MCSE
Microsoft Certified Systems Engineer
meddommer
Ikke juridisk utdannet person (legdommer) som deltar i behandlingen og pådømmelsen av en rettssak sammen med den juridiske dommeren. De deltar på lik linje. I særskilte tilfeller kan det oppnevnes såkalte fagkyndige meddommere når det er behov for... Les mer
meddomsrett
Når lagmannsretten settes med 3 juridiske dommere og 4 meddommere. Når tingretten settes med 1 juridisk dommer og 2 meddommere.
medhjelper
(Jus) Namsretten og namsmannen oppnevner i noen tilfelle medhjelpere under tvangsfullbyrdelsen. Dette er profesjonelle som har særlig kunnskap og erfaring innen salg og taksering.
megler
Mellommann. På børsen og i børsens handelssystem er det megleren som på vegne av kunder kjøper og/eller selger vedipapirer.
Megler
Mellommann. På børsen og i børsens handelssystem er det megleren som på vegne av kunder kjøper og/eller selger verdipapirer.
mekanisk verdensbilde
Et verdensbilde som ble dannet etter renessansen etter inspirasjon av den nye naturvitenskapen. Verden oppfattes som et system eller en prosess av mekaniske årsak-virknings-sammenhenger.
mekanister
Filosofer i oldtiden som la vekt på kausalforklaring i motsetning til teologisk forklaring
meldepliktig handel
Personer som i ansettelsesforhold eller på annen måte, normalt vil ha tilgang på innsideinformasjon før allmenheten får tilgang på samme informasjon, er underlagt spesielle bestemmelser når de vil kjøpe eller selge aksjer i det aktuelle selskapet. Disse... Les mer
Meldepliktig handel
Pliktig rapportering for primærinnsidere, dvs. medlemmer av styret, bedriftsforsamling, revisor, administrerende direktør og andre ledende ansatte, som handler i egen aksje. Slike personer vil normalt kunne ha tilgang på innsideinformasjon før
meldepliktig verdipapirhandel
Medlemmer av styret, bedriftsforsamling, representantskap samt revisor, administrerende direktør og andre ledende ansatte skal gi selskapet melding om handler i selskapets verdipapirer, som gjelder han selv eller nærmeste familie. Selskapet fører... Les mer
meldingshode
Informasjon som følger med når man sender e-post eller til en diskusjonsgruppe. Er alltid øverst i meldingen. Gir informasjon om avsender, tidspunkter og ruten meldingen har tatt fra avsender til mottaker.
mellomlager
Lager som er opprettet for å motta varer i påvente av etterfølgende aktiviteter som produksjon eller transport.
Mellomleder
 ... Les mer
mellomoppgjør
Forhandlinger om lønnsregulering under en tariffperiode for å kompensere for prisendring eller andre økonomiske forhold. Ved mellomoppgjør forhandles i utgangspunktet kun generelt tillegg.
mengdelære
Teorien om forhold mellom mengder og mellom individer (enkeltting) og mengder
Mentor
 ... Les mer
mentor
En mentor er som oftest en erfaren leder «utenfor linjen» som hjelper en annen leder. Det kan dreie seg om at lederen skal utvikle seg slik at hun/han når sine mål på et eller flere områder. Mentoren bør ha en viss avstand til den hun/han er mentor for.... Les mer
merverdi
Eiendelers verdi ut over regnskapsmessig verdi.
merverdiavgift
(MVA) Merverdiavgiften er en generell avgift til staten på innenlands omsetning av varer og tjenester. Alle vestlige land har merverdiavgift, men satsene varierer fra land til land. Merverdiavgiften skal beregnes i alle omsetningsledd, men merverdiavgift... Les mer
merverdiavgiftsloven
(MVAL) Reglene for merverdiavgiften finner vi i merverdiavgiftsloven (Lov av 19.6.1969 om merverdiavgift). For å avklare i hvilken grad din virksomhet omfattes av merverdireglementet, kan det i noen tilfeller være nødvendig å sjekke tilhørende... Les mer
mest likvide omløpsmidler
Alle omløpsmidler unntatt varebeholdningen.
metafor
Billedlig uttrykk. Eks.: "ørkenens skip" om kamelen
metaforskning
Undersøkelse av forskning. Forskning på forskning
metode
Måten å gjøre noe på, både rekkefølgen og hjelpmidlene som skal brukes
metodebeskrivelse
Dokumentasjon av en metode, slik at det er enkelt å følge metoden hver gang den skal brukes.
metodologisk monisme
Det syn at der er én felles grunnleggende metode for alle vitenskap, slik at det ikke finnes noen prinsipielle forskjeller mellom de ulike vitenskaper når det gjelder metoder.
Microsoft Internet Explorer
Nettleseren til dataselskapet Microsoft. Heter Microsoft Internett Utforsker på norsk.
midlertidig forføyning
En avgjørelse som fattes av retten i en sivil sak som kun skal gjelde for en viss tid, normalt fram til saken er endelig avgjort. Benyttes når tidsperspektivet er av stor betydning slik at det å vente til saken er endelig avgjort f.eks. kan medføre fare... Les mer
midlertidige forskjeller
Positive eller negative forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat som utjevnes over tid.
MiFID
MiFID står for Markets in Financial Instruments Directive, og er utarbeidet av EU med tanke på å bedre investorbeskyttelsen. Direktivet regulerer både yterne av investeringstjenester (verdipapirforetak og kredittinstitusjoner) og markedene for
mikroøkonomi
Studiet av de mindre bestanddelene i økonomien. Mikroøkonomien studerer det enkelte foretak og den enkelte husholdning eller det enkelte individ, og forklarer de økonomiske prinsipper som styrer disse individuelle aktørenes handlinger. Viktige... Les mer
mindreverdi
Dersom en eiendels reelle verdi er lavere enn den verdi som er bokført i regnskapet, betegnes differansen mellom den bokført verdien og den reelle verdien for en mindreverdi.
mindreverdig gode
Et gode det etterspørres mindre av når inntekten øker, cet. par., det vil si at Engel-elastisiteten er negativ.
minimumsbeholdning
Den varebeholdning man til enhver tid må ha på lager for å imøtekomme de ordrer som kommer inn fra kundene.
minimumskost
Varelagervurderingsprinsipp hvor bare variable kostnader legges til grunn.
minimumslager
Sikkerhetslager.
minimumspris
Samme som prisgulv.
minoritetsinteresser
Justeringspost som viser andre utenforstående aksjonærers eierandel i konsernsammenheng etter at mor/datterselskapers verdier er skilt ut. Fremmede eiere i datterselskapet.
minstearv
Denne arveretten for ektefeller går foran livsarvingers krav på pliktdelsarv og arvelaters testamentbestemmelser. Minstaarv utgjør 4 ganger grunnbeløpet i folketrygden når arvelater etterlater seg livsarvinger, og 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden når... Les mer
minstelønn
En nedre lønnsgrense som garanteres i tariffavtalen. Ingen som omfattes av avtalen kan lønnes lavere enn minstelønn.Minstelønnsavtaler forutsetter normalt at det skal kunne gis tillegg til minstelønn gjennom lokale forhandlinger etter visse kriterier,... Les mer
misjon
Hvorfor, hensikt med det vi gjør, fokusert mot kundens fundamentale behov
mistenkt
Det er en rimelig mulighet for at du har begått den straffbare handlingen som etterforskes. Innebærer begrensede rettigheter, men du kan kreve å ha advokat med i avhør.
modell
En forenklet representasjon av virkeligheten, ofte ved hjelp av ligninger eller diagrammer (grafer).
modem
Innretning som omformer datamaskinens elektriske impulser til pipetoner slik at man kan sende data over en telefonlinje.Modemet i andre enden omformer så pipetonene til elektriske impulser igjen.
modererte diskusjonsgrupper
Diskusjonsgrupper med redaktøransvar.
modus ponens
Kort for "modus ponendo ponens": slutningsform som innebærer at en bekrefter konsekvensen i et vilkårsutsagn  (en kondisjonalis) ved å bekrefte antecedenten
modus tollens
Kort for "modus tollendo tollens": slutningsform som innebærer at en benekter antecedenten i et vilkårsutsagn (en kondisjonalis) ved å benekte konsekvensen
molekylært utsagn
Utsagn som inneholder sannhetsfunksjonelle operatorer, for eksempel "ikke", "og", "eller".
monadisk predikat
Egenskapsuttrykk. Eks.: "rød", "menneske"
monopol
En bedrift som er eneselger av et produkt det ikke finnes substitutter for. Når det i et homogent marked er bare en tilbyder, etableringssperrer og mange kjøpere, taler vi om monopol. Eksempler på etableringssperrer kan være lovreguleringer,... Les mer
monopolgevinst
 Økt produsentoverskudd som følge av monopolisering.
monopolistisk konkurranse
Et marked hvor foretakene har fri adgang og hver produserer sitt eget merke eller en versjon av et differensiert produkt. Markedsform med en rekke tilbydere på et heterogent marked der det ikke er etableringshindringer, og hvor ingen har dominerende... Les mer
morselskap
Eierselskap i et konsern. Et selskap som har bestemmende innflytelse over et annet selskap i et konsern.
Mosaic
Den første nettleseren, forløperen til Netscape, og årsak til den voldsomme økningen i antall web-brukere i 1993-94.
mottakskontroll
Kontroll av mengde og tilstand ved mottak av en forsendelse.
mottaksrapport
Skriftlig rapport som inneholder oppgaver over inngående forsendelser, og som oftest skrives ut etter leverandørens følgeseddel
Mozilla
Mozilla assosieres oftest med navnet på en nettleser. Mozilla var det egentlige kodenavnet som ble brukt for Netscape Navigator og senere kaldt Netscape Communicator. Nyere versjoner av Mozilla er FireFox.
MPEG
Motion Pictures Expert Group. Filformat for digital video, multimedia. Kombinasjon av flere uttrykksformer/teknologier som tekst, bilde og lyd.
MPS
Material- og produksjonsstyring
MRP
Material requirements planning. Data-automatisert system for behovsplanlegging.
MSCI
Morgan Stanley Capital International
MTF
Multilateral Trading Fasilitet. Markedsplasser som hovedsakelig tilbyr handel i aksjer som er notert på børser. MTFer er ikke børser, men er etablert som følge av at EU har åpnet for mer konkurranse i verdipapirmarkedene. MTFer baserer sin virksomhet på
multippel
Bruken av multipler eller multiplikatorer ved verdivurderinger innebærer at man finner verdien av selskapet man skal verdsette ved å multiplisere en skaleringsfaktor med en tilhørende multiplikator. Som et eksempel kan nevnes P/E. Verdivurderingen skjer
MVA
Merverdiavgift 
MVAL
Merverdiavgiftsloven
myte
Sagn
mål
Noe en organisasjon ønsker å oppnå. Bør inneholde hva, hvor mye og når.
målbudsjett
Ved utarbeidelse av målbudsjett starter man med å formulere mål for budsjettperioden, og budsjettene bygges opp med sikte på å nå de mål man har satt seg. Dette er en mer aktiv budsjetteringsform enn prognosebudsjettering som normalt bygger på å... Les mer
måling
Registrering av data.
målkostnadskalkyle
Brukt for kalkulering av nye produkter og produktforbedringer. Ved denne kalkylemetoden tar man utgangspunkt i antatt pris for en målsatt markedsandel og et målsatt salgsvolum. Prisen reduseres med krav til fortjeneste og man kommer fram til... Les mer
måloppfyllelsesgrad
Produktivitetsmål som defineres som virkelig resultat av en aktivitet delt på målresultat.
månedslønn
Månedslønn (månedsfortjeneste i alt) omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, provisjoner o.l Overtidsgodtgjørelse er ikke medregnet i månedsfortjeneste i alt. Månedsfortjeneste i alt er hovedbegrepet i Statistisk sentralbyrås... Les mer
møte
To eller flere personer – samme sted/tid/ønsket resultat og agenda.