Ordliste

Her kan du søke og finne forklaring på mer en 3000 forretningsrelaterte begreper.

Din guide til effektiv styring og utvikling av bedriften.

Prøv gratis
 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. æ
 28. ø
 29. å
nakne opsjoner
Opsjoner som ikke er sikret mot kursendringer. Også kalt rene opsjoner eller en åpen posisjon.
Nakne opsjoner
Opsjoner som ikke er sikret mot kursendringer. Også kalt rene opsjoner eller en åpen posisjon ( se hedging ).
namsmyndigheter
Tingrett og namsmann, beslutter og foretar tvangsfullbyrdelsen.
namssaker
Benevnelse tingrettene ofte bruker når de behandler saker blant annet etter tvangsfullbyrdelsesloven og gjeldsordningsloven. Funksjonsbetegnelsen namsrett forsvant fra 2003, domstolene i første instans bruker nå sitt embetsnavn uansett hvilken type saker... Les mer
Nasdaq
The National Association of Securities Dealers Automated Quatation (USE-basert). Verdens første elektroniske børs.
Nash-likevekt
En situasjon der økonomiske aktører gjør de beste de kan, gitt hva konkurrentene gjør.
nasjonalbudsjettet
Stortingsmeldingen om nasjonalbudsjettet inneholder oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken. Det presenteres av regjeringen samtidig med statsbudsjettet i begynnelsen av oktober hvert år,... Les mer
naturalisme
Et syn som går ut på at naturen, den fysiske verden, er alt som egentlig eksisterer.
naturalytelser
Med naturalytelser menes ytelser i form av varer og tjenester, i motsetning til ytelser i penger. Naturalytelser i arbeidsforhold forekommer i mange varianter. Av de mer vanlige er fri bolig, fri bil, fri kost, fri avis, fri telefon, rimelige lån og... Les mer
naturlig monopol
Monopol oppstått i en bransje med markerte stordriftsfordeler.
NAV
1) Net Asset Value 2) Arbeids- og velferdsforvaltningen
NB
Notabene
Nedbemanning
Reduksjon av antall ansatte. Bakgrunnen for virksomhetens ønske om å redusere bemanningen er ofte knyttet til reduksjon av kostnader samt mer effektiv drift. Det kan også være ønske om å skille ut eller legge ned en del av virksomheten for å satse mer
neddiskontering
Verdien av å få 100 kroner noen år frem i tid er lavere enn 100 kroner i hånda i dag. Neddiskontering benyttes ved investeringsanalyser og verdivurderinger. Poenget er da å si noe om hva fremtidig inntjening er verdt for selskapet i dag. For å komme frem
nedleggelseskalkyle
Dersom en bedrift står ovenfor en situasjon hvor man velger mellom å akseptere en stor ordre eller nedlegge virksomheten for en kortere eller lengre periode, hender det at bedrifter aksepterer ordrer som gir negativt dekningsbidrag. Dette skyldes at... Les mer
nedre styringsgrense
Statistisk beregning av den laveste verdien tillatt avvik fra målet. Regnes ut fra formelen for standardavvik.
nedre toleransegrense
Laveste verdi for avvik fra målet som den eller de ansvarlige tolererer. Toleransegrensen svarer til fastsatte mål i motsetning til standardavvik og styringsgrenser som beregnes statistisk.
nedskrivning
Ikke planmessig reduksjon av balanseverdien av en eiendel. Er virkelig verdi for et anleggsmiddel lavere enn den man kommer fram til etter standard regnskapsregler, og skyldes ikke dette forhold av forbigående karakter, foreligger en nedskrivningsplikt,... Les mer
negasjon
Nektelse. I utsagnslogikk kan negasjon symboliseres med "-" foran det uttrykk (utsagn, skjema eller formel) som negeres, som i "-p", som leses "ikke p".
negativ pantsettelsesklausul
Bestemmelser i en lånekontrakt om at låntakers eiendeler ikke skal kunne pantsettes for annen ny gjeld uten at tilsvarende sikkerhet utvides til å gjelde også det aktuelle lån.
Negativ pantsettelsesklausul
Bestemmelser i en lånekontrakt om at låntakers aktiva ikke skal kunne pantsettes for annen ny gjeld uten at tilsvarende sikkerhet utvides til å gjelde også det aktuelle lån.
negativt lager
Restnotert ordre som medfører at beholdningen går under null. I visse tilfelle er negative lagre ikke ønskelige; i andre tilfeller brukes de for styring av MA-systemet for å redusere lagringskostnadene.
netboard
Annonseformat for internettreklame. Størrelse i pixler: 468x400. Andre formater: 468x300, 468x500. Netboard kjøpes som faste plasser i en tidsperiode (per dag, uke). De kan også kjøpes per eksponering/unike bruker, men da stort sett på seksjoner, kanaler... Les mer
Netscape Navigator
Nettleseren til dataselskapet Netscape.
nettbutikk
En nettbutikk er i prinsippet det samme som en vanlig butikk, men på internett. Dette er noe du kan kalle andre generasjon postordre. Det betyr at butikken ikke er bemannet og man får ikke nødvendigvis den hjelpen man trenger der og da. Men dette er også... Les mer
nettleser
Dette er programmet som du bruker når du leser nettsider og bruker internett. Program som oversetter og leser html-koder. En nettleser finnes fra flere forskjellige produsenter. Noen kjente er Internett Explorer, Firefox og norske Opera.
nettmøte
Møte som avholdes ved at flere brukere kommuniserer ved hjelp av Internett-teknologi.
netto
Det som blir tilbake når alle fradrag er gjort.
netto avkastning
Formel: (Brutto leieinntekter i driftskostnader)/Markedsverdi utleibare eiendommer
netto driftsmargin
Formel: Driftsresultat/Netto driftsinntekter
netto salg
Salg eksklusive merverdiavgift.
netto utlån
Formel: Brutto utlån - spesifiserte tapsavsetninger - uspesifiserte tapsavsetninger.
netto varekretsløp
Dersom netto varekretsløp øker indikerer dette at veksten i driftskapitalbehov (arbeidskapitalen) er større enn omsetningsøkningen. 
nettoskatt
Skatt som blir beregnet av alminnelig inntekt, dvs inntekten etter at fradragene er trukket fra. Vanlige fradrag er minstefradrag, særfradrag, foreldrefradrag og fradrag for gjeldsrenter. Nettoskatten omfatter skatt til kommunen og fylkeskommunen og... Les mer
nettredaktør
En person som administrerer, skriver og godkjenner innhold på en nettside / portal.
nettverksbygging
Nettverksbygging uttrykker at mennesker kommer sammen, enten direkte eller ved hjelp av digitale nettverk for å sosialisere seg og yte hverandre assistanse. Det kan for eksempel dreie seg om faglig og forretningsmessig assistanse som deltakerne drar... Les mer
nettvett
Skikk og bruk for hvordan man skal oppføre seg på Internett. Kalles også "netikette" på norsk.
NIBOR
Norwegian Interbank Offered Rate, eller utlånsrenten som benyttes i Norge ved utlån til banker.
NLP
Forkortelse for Nevro Lingvistisk Programmering.
nominaldefinisjon
Angivelse av et uttrykks betydning, enten i form av en stipulativ eller deskriptiv definisjon
nominell
Bare i navnet (til forskjell fra reell). F.eks. i aksjesammenheng brukt om pålydende verdi (den verdien som "står på aksjen" til forskjell fra markedsverdi ). Også brukt for å betegne nominelle renter til forskjell fra effektive renter, der effektive... Les mer
nominell gruppeteknikk
Metode for å registrere og prioritere ideer. Egnet for miljøer som er utrygge, vanskelige eller har mange motsetninger fordi mye av prosessen kan anonymiseres
nominell lønn
Bruttolønn før skatt målt i kroner og ører. Nominelt tillegg er det kroner/øre-tillegg som avtales i et tariffoppgjør.
nominell rente
Pålydende lånerente. Rentesatsen.
Nominell rente
Pålydende lånerente. Rentesatsen.
nomotetisk vitenskap
Vitenskap som søker generell lovmessighet som gjelder for mange enkelttilfeller.
NOPLAT
Net operating profit less adjusted taxes
Norges bank
Norges Bank skal virke innenfor de retningslinjer som er fastlagt av de politiske myndigheter og skal bidra til å fremme tilliten til norsk økonomi og det finansielle system. Dette inkluderer å 1) bidra til en balansert økonomisk utvikling og at... Les mer
Norid
Norid er det Norske organet som utsteder domenenavn på toppdomenenivået .no. Men du kan ikke registrere ditt domene direkte hos dem da de har utdelt denne oppgaven til såkalte registrarer (s.d.).
normalfordeling
Symmetrisk fordeling av måleverdien i forhold til middelverdien. Antall måleverdier er tettest omkring middelverdien, og antall måleverdier avtar jo lengre fra middelverdien man kommer. Fordelingen kan synliggjøres ved hjelp av en s.k.... Les mer
normallager
Den delen av et lager som behøves for å dekke kundenes normale etterspørsel
normallønn
Tariffavtaler med fast lønnsregulativ kalles ofte en normallønnsavtale. Slike avtaler forutsetter i utgangspunktet at det ikke skal avtales tillegg utover normallønnen, dersom ikke slikt tillegg bygger på en produktivitetsavtale som gir de ansatte som... Les mer
normalresultat
Et normalresultat er et uttrykk for hva som er det ¿normale¿ prestasjonsnivået for selskapet. Hvilket resultat skaper de i et normalår? Du skal altså finne et ¿normalt¿ resultat, basert på historiske og framtidige resultat. Du må da 1) Korrigere regnskap... Les mer
normalresultatmetoden
Verdivurderingsmetode. Normalresultatmetoden (eller normalisert kontantstrøm) er mye brukt i praksis og går ut på at man beregner et antatt normalt resultat i framtiden basert på de ressurser selskapet i dag besitter, samt det resultatpotensial man
normalresultatmetoden
Verdivurderingsmetode. Normalresultatmetoden er mye brukt i praksis og går ut på at man beregner et antatt normalt resultat i framtiden basert på de ressurser selskapet i dag besitter, samt det resultatpotensial man finner ved å analysere de siste års... Les mer
normalt gode
Et gode det etterspørres mer av når inntekten øker, cet. par., det vil si at Engel-elastisiteten er positiv.
Normaltilfellet
Antakelse etter beste evne av det mest sannsynlige forretningsscenariet. Kalles ofte også "base case".
normativ økonomi
Tar utgangspunkt i hvordan ting bør være, for eksempel: Hvordan bør inntektsfordelingen være? Normativ økonomi spør om det økonomiske resultat er godt eller dårlig, og om det kan gjøres bedre. Se positiv økonomi.
normativt problem
Spørsmål om riktigheten av et normativt utsagn
normativt utsagn
Setning som uttrykker en norm eller vurdering
norsk selskap
Et selskap som er hjemmehørende i Norge. I vurderingen vektlegges blant annet om selskapet er stiftet i henhold til norsk lov, om selskapet er registrert i Norge og om den faktiske ledelse, særlig på styrenivå, utøves i Norge.
NOS Clearing ASA
Står for clearing av alle handler med opsjoner og futures på Oslo Børs.
notarius publicus
Notarius publicus foretar vigsler og registreringer av partnerskap, og gir notarialbekreftelser, herunder bekreftelse av underskrift og rett kopi. Notarialforretninger foretas av tingrettene og ved byfogdene i Oslo, Bergen og Stavanger. Også lensmenn kan... Les mer
NOU
Norsk offentlig utredning. Når regjeringen/departementene setter ned utvalg kommer ofte deres rapport i form av en NOU.
NPV
Net Present Value.
NUES
Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse. NUES har som formål å holde den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse (corporate governance) oppdatert, samt å gjøre den kjent i Norge og utlandet.
nullbo
Et bo der midlene er av så liten verdi og/eller midlene skal fordeles på så mange at det ikke blir avgift i boet.
nullpunktsdiagram
Et diagram som viser sammenhengen mellom salgskvantum og tilhørende omsetning/kostnader. I skjæringspunktet mellom kostnadslinjen (som inneholder både fast og variabel kost) og omsetningslinjen, finner du nullpunktsomsetningen (eller break-even).
ny økonomi
Et begrep som i stor grad er blitt knyttet til informasjonsrevolusjonen og internett. Beskriver en situasjon hvor høy vekst med moderat vekst er muliggjort p.g.a av at veksten domineres av informasjonsprodukter med lav marginalkost, og hvor det dermed... Les mer
nyhetsgruppetjener
En (vanligvis) større datamaskin der informasjonen i nyhetsgruppene ligger lagret.
nytte
Hver vare eller tjeneste som tilfredsstiller et behov hos et individ, har nytte for individet. Summen av nytten av alle varer og tjenester som gir nytte til individet, er individets totale nytte.
nytte-kostnadsanalyse
Analyse som sammenligner samfunnsøkonomisk nytte og samfunnsøkonomiske kostnader forbundet med gjennomføringen av et kollektivt gode.
nåverdi
Nåverdi er et sentralt begrep for beskrivelse av verdien av en investering. Man gjør for eksempel en investering i dag, som gir årlige kontantoverskudd i en definert tidsperiode. Disse fremtidige kontantoverskuddene neddiskonteres til
nåverdiprofil
Profil som viser hvordan nåverdien endrer seg med endringer i renten.
Næringsansvarlig kommune
 ... Les mer
næringsdrivende
Person som driver en virksomhet for egen regning og risiko med erverv for øye.
nødtestament
Testament som på grunn av brå og farlig sykdom eller annet nødstilfelle er satt opp uten at lovens vanlige formkrav er ivaretatt. Det må enten gjøres muntlig med to vitner, eller skriftlig uten påtegning.
nøkkeltall
Forholdstall eller sammenligningstall som gir mål på den økonomiske situasjonen i en bedrift; for eksempel effektivitet, finansiering, likviditet, soliditet og rentabilitet.
nøytralistisk etterspørsel
Knyttet til priselastisitet, som sier noe om sammenhengen mellom prisendringer og endringer i mengde. Ved en nøytralistisk etterspørsel (priselastisitet = 1) vil totalomsetningen være upåvirket av prisøkninger og prisreduksjoner.